Somogyi Hírlap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

XI. Évfolyam, 127 Szám. Ára: 46 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Június 1., Csütörtök MEGYEI KORKÉP Új egyetemi szak Kaposváron 3-4. oldal SOMOGYI TAJAK Aranygyűrű a falu szeretetéért 6. oldal — NYUGDÍJASOK Vikár Béla emléke összekötő kapocs 10. oldal Hírek SZABÁS. Elhanyagolt a szabási könyvtár és művelődési ház. A régi kastélyépület közel 20 mil­lió forintos felújítására régóta nem jut az önkormányzatnak, a belső berendezés korszerűsíté­sével azonban szeremének jobb feltételeket teremteni az olvasás­hoz és a kisebb közösségi ren­dezvényekhez. Elsősorban szé­kek, tárolóeszközök és a ren­dezvényekhez szükséges han­gosítás kellékei hiányoznak, amelyhez 1,4 millió forint támo­gatásra pályázik az önkormány­zat a Nemzeti Kulturális Örök­ség Minisztériumához, (bm) NAGYATÁD. Állandó katonai kiállítás nyílt kedden Nagyatá­don a városi múzeumban. A Nagyatádi Helyőrség 35 éves ka­tonamúltját bemutató kiállítást a Bajtársi Egyesület szervezte, amelyhez 150 ezer forinttal a Honvédelmi minisztérium is hozzájárult. Az egykori lövész és harckocsi ezredek, a fegyel­mező zászlóalj történetével, do­kumentumaival, eredeti fegyve­rekkel és makett másolatokkal ismerkedhetnek a látogatók, amelyeket a Hadtörténeti mú­zeumon kívül a városban ma­radt katonák adományoztak a gyűjteménybe, (bm) KARÁD. Új igazgatóságot, elnö­köt, felügyelő bizottságot vá­lasztottak az anyagi gondokkal küzdő Karád-Koppányvölgye Áfész küldöttgyűlésén. Az igaz­gatóság elnöke Kis Zoltán lett, aki társadalmi megbízatásban végzi munkáját. A szövetkezet 5,5 milliós veszteséggel zárta a múlt évet, árbevétele 11 száza­lékkal csökkent, (kj) SIÓFOK. Visszakerültek a he­lyükre a Sió elzáró kapui. Egyha­mar mégsem nyitják ki a zsilipet, hiszen a Balaton vízállása nem indokolja a vízeresztést. A zsilip fennállása óta most először ke­rült sor a két alsó zsilipkapu fel­újítására, amivel a szakemberek most végeztek, (fi) __________■ A jövő szedi a szemétdíjat Kaposváron még csaknem negyedszázadon át megoldott a hulladékelhelyezés, de csak a szelektív gyűjtéssel fotó: kovács tibor Akár két és félszeresére is emelkedhet 2001- től a szemétdíj. A költségemelést a már elfo­gadott hulladéktörvényben megfogalmazott EU-normák mellett a környezetvédelem is megköveteli. Egyelőre tisztázatlan, hogy a fej­lesztéseket ki fizeti, de az önkormányzatok és a lakosság terhe várhatóan nagyobb lesz. Dr. Szvitacsné Marton Katalin, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség osztályvezetője elmondta, több éves folyamat után jutott el a tör­vényalkotás oda, hogy az Európai Uniós nor­máknak megfelelő hulladékgazdálkodási tör­vényt alkosson. A nagy jelentőségű jogszabály azonban csak kerettörvény, további 35 végrehaj­tási rendelet várható két éven belül. A környe­zetvédelmi tárca megbízásából készített hatásta­Elem nélkül töltődik a föld Kaposváron 5 éve 163 ezer, tavaly 220 ezer tonna szemét keletkezett. A KVG Rt egy éve vezette be a szelektív gyűjtést, ami jelentős költségeket ró a cégre, a város hulladéklerakó­ját azonban nagyban tehermentesíti. A szelek­tív gyűjtés során 1530 tonna papírtól és 23 tonna műanyagtól kímélték meg a környezetet, és 190 tonna zöldhulladékot dolgoztak föl. A szárazelemgyüjtés eredménye „csak” 1 tonna: ez azonban több tízezer darab nehézfémet tar­talmazó akkut vont ki a forgalomból. nulmány szerint a törvény végrehajtása a lakos­ság és az önkormányzatok számára jelentené a legnagyobb anyagi terhet. A települési hulladék kezelésére a következő öt évben 86 milliárd forin­tot kellene Költeni, amiDői 63 milliárd az önkor­mányzatokra hárulna. A költségek jelentős részét a lakosság finanszírozná, aminek következtében a szemétdíj a mostaninál akár két és félszer na­gyobb lehet. Különösen a kétezer főnél kisebb lé­lekszámú településeken - Somogybán a többség ilyen - lehetne gond a fizetéssel, ahol a gyűjtés és a szállítás fajlagos költsége az átlagosnál maga­sabb lenne. Azokon a településeken, ahol a kuká­kat a szemeteskocsik EU-konform módon és hely­re ürítik, megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés is, az évente átlag 2033 forintps szemétdíj akár 4800 forintra is növekedhet. Úgy tudni, az uniós ISPA, SAPARD, PHARE alapok, egyéb nemzetközi források a fejlesztési költségeknek akár 10-20 szá­zalékára is forrást adhatnak. Kaposváron két éve adták át a 377 milliós be­ruházásból megépített új hulladéklerakót, ami 20-25 évre megoldja a szemét-elhelyezési gondo­kat. Rigó István, az önkormányzat környezetvé­delmi referense elmondta, hazánkban a szemét még nem érték, a törvény pedig ezt a szemléle­tet hirdeti. A cél az, hogy kevesebb hulladék ke­letkezzen, s ami van, annak nagy részét haszno­sítani lehessen. Csak ezzel lehet elkerülni, hogy a szemét ellepje a leendő élőhelyeket, s hogy a ma társadalma fölélje a jövőt. balassa tamás Vonzó a horvát benzin Májusban 72 ezren utaztak tankolni Berzence Több mint ötven kilométert is képesek autózni a berzenceiek, hogy olcsó horvát üzemanyagot tankol­janak járműveikbe. Koráb­ban ezen a határátkelőn egyáltalán nem létezett benzinturizmus. A benzinár sorozatos emelése egyedül a benzinturizmusra van „kedvező” hatással. Most már azok is elgondolkodnak a horvát benzin árán, akiknek eddig nem érte meg igazán nekivágni a ha­tárnak a távolság miatt. Pontosan ez játszódik le ezekben a napok­ban a berzencei átkelőn is. Itt ko­rábban szinte egyáltalán nem lé­tezett benzinturizmus, mivel a legközelebbi horvát kút 23 kilo­méterre van Berzencétől. Az ár­különbség azonban lerövidítette a távolságot.- A magyaroknak eddig nem érte meg átruccanni üzemanyag­ért, a mai benzinárak miatt azon­ban már egyre többen vállalják a több mint ötven kilométeres utat- mondja Egervári József, az átke­lő helyettes parancsnoka. - Odaát úgy is 70-75 forinttal olcsóbb benzinnel tankolhatják tele a jár­műveiket. Ez már nagy különb­ség. Természetesen a forgalom 95 százalékát még mindig a horvát bevásárló turisták adják - tudjuk a határállomás vezetőhe­lyettesétől. Az év eleji pangás után ma már ismét a szokott for­galmat mérik itt. Májusban több mint 72 ezer ember lépte át a ma- gyar-horvát határt a berzencei át­kelőn. Ez a szám nagyjából meg­felel az előző évek forgalmának. A horvátok úti célja Berzence, Nagyatád és Nagykanizsa. Vára­kozniuk szinte alig kellett az el­múlt hónapban az átlépésre, még a legforgalmasabb piaci napokon- kedden, csütörtökön, szomba­ton - sem tartott 20 percnél to- vább azátjutás. ___________icl. É rzékeny kórházegyensúly Zöld utat kapott a fűtéskorszerűsítés Mosdós A megyei közgyűlés elfo­gadta a Somogy Megyei Tü- dő-és Szívkórház pénzügyi egyensúly-javító tervét, s tá­mogatja a 40 millió forintos beruházást igénylő gázfűtés kiépítését is. Mindezzel megközelítőleg annyi pénzt takaríthat meg az intéz­mény, amennyi jelenleg a gazdálkodásából hiányzik. Farkas István gazdasági igazgató elmondta: a finanszírozás válto­zása miatt kieső 50-60 millió forint havonta 15-30 millió forint lik­viditási gondot okoz a kórháznak. A hiányból fennmaradó, valamivel több mint 32 millió fo­rintot ugyanis a teljes, 56 millió forint januári teljesítménydíj helyett, mintegy előlegként kapták az OEP-től, s ennek a havi 2,6 millió forintos részletét azóta is folya­matosan törleszteniük kell. Ez azt jelenti, hogy a havi finanszí­rozás negyven százalékát elvet­ték, de az átutalt 60 százalékát is visszavonják, amivel egy teljes havi finanszírozás kiesik a gaz­dálkodásukból. Mi több, június elsejétől 4 százalékkal tovább csökkentik a teljesítmény nyo­mán létrejött, s a finanszírozás alapjául szolgáló úgynevezett súlyszámokat. Á gazdasági igazgató úgy véli: az egyéb intézkedések mellett megoldást ígérhet a 48 személyt érintő létszámleépítés, de a rend­kívül alacsony bérek miatt spon­tán elvándorlásra is számíthat­nak. Legtöbben a gaz­dasági és fizikai mun­kakörben dolgozók, valamint a szakdolgo­zók - ápolók, asszisz­tensek - hagyják el az intézményt. További húszmillió forint megtakarítást re­mél évente a kórház a közgyűlés által jóváha­gyott fűtéskorszerűsí­tés révén. A gáz beve­zetéséhez energiaracionalizálási hitelt és területfejlesztési támoga­tást várnak. várnai Várható időjárás A front felhőzete már mesz- sze jár tőlünk, ma száraz levegő érkezik fölénk. En­nek köszönhetően jobbára napos időre számíthatunk, csak kevés helyen növek­szik meg néha a felhőzet. Eső már nem lesz. A nap­sütés ellenére ma még hűvös időnk lesz. Készítette: Közlekedésmeteorológia Délelőtt keleten még hidegfronti hatás terheli szervezetünket, majd itt is ideálisak lesznek az időjárási viszonyok. Hungária Biztosító Rt. Elfogadták a kihívást Az elmúlt évekhez hasonlóan sokakat csábított tegnap mozgásra a Kihívás Napja rendezvénysorozat. A kaposvá­ri programok mellett a megye számos településén teljesítették a különböző - gyakran tréfás - feladatokat. Az évekkel ezelőtt Kanadából el­indult mozgalom célja, hogy a figyel­met a mozgás, az egészséges élet­mód fontosságára irányítsa. Kapos­váron a Zöldpont Életmódklub mel­lett szinte valamennyi oktatási intéz­mény gazdag mozgásprogramot szervezett. A városi fürdő medencéit egész nap díjtalanul használhatták az úszni vágyók. Az országos prog­ram részeként a megye húsz telepü­lésén sportoltak legalább negyed órát. A legutolsó adatok szerint saját kategóriájában Kaposvár a második, míg Nagybajom a tizedik helyezést érte el. Részletes beszámolónkat a 9. oldalon olvashatják. ___________kun A z amerikai tűzoltók is bekapcsolódtak a kaposvári programokba és megmutatták, hogy kell leggyorsabban teherautót húzni

Next

/
Thumbnails
Contents