Somogyi Hírlap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

Fizessen elő egy nagy esélyre! V&H Autócenter Kft Kaposvár Kond vezér u. 2. •• r XI. Évfolyam, 51. Szám. Ára: 46 ft, Előfizetve: 35 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Március 1., Szerda MEGYEI KÖRKÉP Védőoltás: r a M FÍM -4. 4 aki kéri, kapja * ^ Ifmm 3-4. oldal SOMOGYI TÁJAK Város lehet Nagybajom 6. oldal SPORT Testvérharc az élvonalért 9. oldal _________Hírek_________ KAPOSÚJLAK. E gy kaposúj laki családi házból arany ékszereket emelt el az eddig ismeretlen tet­tes. Az ékszertolvaj - akit a kapos­vári rendőrök próbálnak elcsípni - 160 ezer forintos kárt okozott a ház tulajdonosának. (Is) SÁNTOS. Súlyos balesetet szen­vedett egy autós tegnap kora dél­után Sántos központjában. A pé­csi férfi személygépkocsijával egy bal ívelésű kanyarban letért az úttestről, az árokba hajtott és egy betonhídnak ütközött. A so­főr valószínűleg nem az út ívé­nek megfelelő sebességgel vezet­te az autót. A férfi súlyos, utasa könnyebb sérüléseket szenve­dett. Szintén súlyosan megsérült egy autós abban a balesetben, amely Nagyatád és Lábod között, a 68-as úton történt. Szabálytalan előzés miatt egy férfi személy- gépkocsijával összeütközött egy balra kanyarodó autóval. A ka­nyarodó gépkocsi vezetőjének az arccsontja tört el,(lj) ÉSZAK-SOMOGY. Építőipari konzorcium alakult Siófokon hét helyi cégből. Tegnap észak-somo­gyi települések polgármesterei­nek, építésügyi szakembereinek mutatkoztak be az alapítók, s be­széltek szándékaikról, (ca) BALATON. Herényi Károly teg­nap kedvező választ kapott a közlekedési minisztertől az M7- es tovább építésének ügyében. Vizsgálják a képviselői javasla­tot. A parlament azonnali kérdé­sek órájában vetette fel Herényi Károly országgyűlési képviselő (MDF), hogy épüljön tovább a Balaton-parti autópálya legalább 30 kilométeres szakaszon, (gm) Kiszámolták a berki szövetkezetei Nagyberki Halotti tort ültek tegnap a nagyberki Kapos Völgye Mező- gazdasági Szövetkezet fölött. A rendkívüli közgyűlésen arról döntöttek, hogy egy hat tagú bizottság március végéig ké­szítse elő a szövetkezet végel­számolását. Parragh Imre elnök bejelentette: az igazgatóság nem lát esélyt a szövetkezet további működésére. Az utóbbi évek eredménytelensé­géről azt mondta: az elmúlt évi, 850 hektáros szántó 450 hektárra zsugorodott, s a területek jelentős része a Kapos völgyében, illetve a zselici dombvidéken van. A ked­vezőtlen adottságú földeken pedig nem lehet gazdaságosan termelni. Két egymás: követő évben a terü­letek egy részét elvetették, de be­takarítani már nem kellett a ma­gas belvíz miatt. Ez 8-10 millió fo­rintos kárt jelentett. A végelszámolás kezdeménye­zését az is gyorsította, hogy hiába pályáztak kétszer is tőkepótló hi­telre, az elmaradt, s egyre keve­sebb gazda élt a szövetkezet szol­gáltatásaival. Elhúzódtak a földki­adások, 6-7 ezer aranykorona után - jóllehet nem termelnek eze- Gazdagond: |egaiább ken a földeken - bérleti díjat kell fi­zetni. Mindennapos likviditási gondokkal küsz­ködtek, nem volt pénz a géppark felújítására, de a villanyszámlák és dolgozói bérek kifizetésére sem. A KITE Rt-nek és a dombóvári Kaposmag kftnek 45 millió forinttal tartoznak, 10-15 millióval a kü­lönböző szállítóknak. Bár a két cég nem kezdemé­nyezte a szövetkezet felszámolását, de jelzálogot jegyeztetett be a szárítóra. Most erre keresnek ve­vőt, hogy ki tudják egyenlíteni adósságukat. Bemáth Gyula szövetkezeti tag arra figyelmezte­tett: nézzen mindenki a tükörbe, és lelkiismerete szerint döntse el, hogy valóban mindent megtet­a járandóságunkat fizessék ki F0TÓ! kovács tibor tek-e azért, hogy talpon maradjon a szövetkezet. Gál József azt hangsúlyozta: a kárpótlás tette tönk­re a szövetkezetét, és a hosszú agónia valóban nem célszerű. A dolgozók kapják meg tisztességes végkielégítésüket, az eszközökhöz pedig elsősor­ban a helybeliek jussanak hozzá. Parragh Imrét megviselte a közgyűlés. Lapunk­nak azt mondta: az a legfájóbb, hogy 1968 óta itt dolgozott, s most neki kellett bejelenteni az első körben húsz, majd újabb húsz dolgozó elbocsátá­sával járó, szomorú véget jelentő döntést. LŐRINCZ SÁNDOR Zsidósírok gyalázói Nagyatád beszélt olyan szomszéddal, aki- elmondta, hogy most szombaton Sírgyalázók jártak a nagy­atádi zsidó temetőben. Majd mindegyik sírkövet le- döntötték, ám sehol egyet­len sértő feliratot vagy raj­zot sem hagytak. Alapos a gyanú arra, hogy tizenéves gyerekek randalíroztak a zárt, ritkán látogatott ke­gyeleti parkban. Elszomorító kép fogadja azt, aki betér a nagyatádi zsidó temetőbe. A kétméteres falakkal körbevett, lakattal lezárt területen vandál pusztítást végeztek a behatolók. A közel száz síremlék hatvan szá­zalékát ledöntötték. Több már­vány oszlop eltört. Egyedül a Nagyatádról 1944-ben elhurcolt zsidók emlékművét, s a temető első részében található régi sírkö­veket hagyták békén. A környék­beliek azt mondják, hogy már egy hete hallottak különös robajokat, de azt hitték, hogy azok a szom­szédos sportcsarnok építkezésé­től származnak. Munkatársunk maga is betért a temetőbe, hogy az ott zajongó tizenéves suhanco- kat elzavarja, de azok szamárfü­let mutattak neki. Más vasárnap látott a közeli emeletes lakóház erkélyéről illetéktelen behatoló­kat. Mondják, egy elhagyott ré­szen megbontották a kerítést, ott jártak ki és be a gyerekek. Bár so­kan tudtak arról, hogy mi történik a temetőben, tegnapig senki sem jelezte a rendőrségnek a vandaliz­must. így a nagyatádi kapitány­ság nyomozói csak tegnap dél­után foghattak hozzá a helyszíne­léshez és az adatgyűjtéshez. Őket is megdöbbentette az eléjük táru­ló látvány. A lerombolt síremlé­kek között gyalázó feliratokat, sértő rajzokat nem lehetett látni, így a környékbeliek elmondása alapján csak arra lehet gondolni, hogy a tinédzserek felelőtlen kár­okozásáról lehet szó. Az viszont bizonyosnak tűnik, hogy többen voltak, mert egy márványoszlo­pot egyedül egyikük sem tudott volna megmozdítani. nagy jenó Marad a kaíönaváros A Somogyi Hírlap információi sze­rint Kaposváron nem szűnik meg a logisztikai ezred, és jó esély van rá, hogy a regionális hadkiegészí­tő parancsnokság is a somogyi megyeszékhelyen kap helyet. A tervezett haderő-reformmal kapcsolatos döntéseket 400-450 kaposvári katonacsalád várja szorongva. Az már hónapokkal ezelőtt bizonyossá vált, hogy a hadosztály-parancsnokság meg­szűnik. A logisztikai feladatokat ellátó helyőrség - a Boconádi lo­gisztikai ezred - sorsa még kétsé­ges volt, s az is: a megyei hadki­egészítő parancsnokságok he­lyett tervezett regionális parancs­nokság hol kap helyet. Szita Ká­roly polgármester arra kérte a döntéshozókat: vegyék figyelem­be, hogy Kaposvár jelentős szere­pet játszott hazánk NATO-csatla- kozásának sikerében és a béke- fenntartó tevékenységben. A Somogyi Hírlap úgy tudja: nem kell félnie a csaknem félezer kaposvári katonacsaládnak attól, hogy elveszíti megélhetését, a je­lenlegi elképzelések szerint Ka­posvár nem szenved vesztesége­ket a haderőreform során. Az in­formációt a HM illetékesei se meg­erősíteni, se cáfolni nem kívánták. Erdélyi Lajos szóvivő elmondta: a tárcának január végéig kellett el­készíteni a haderő-reform pontos tervezetét. A végleges döntést azonban még számos tárgyalás előzi majd meg. A tárca egyelőre három javaslatot terjesztett elő: a haderő tíz éves átalakításának ter­vét, a HM és a vezérkar integráci­óját és az ezt a kettőt kezelő rövid­távú javaslat-csomagot. Készül egy lakás-koncepció, egy lakta­nya-felújítási program és egy hosszú távú humánpolitikai stra­tégia. Ezzel lesz majd teljes a had- erő-reform programja. ________■ V árható időjárás # d3 db derült napos felhős db párás ködös borult <ß <$» & zápor zivatar esős havas eső ss hózápor havazás Erősen megnövekszik a fel­hőzet, túlnyomóan borult időre lehet számítani. Egyre többfelé várható eső, zápor. A déli, délnyugati szél meg­erősödik, viharos lökések is előfordulnak. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet többnyire 9, 10 fok közelé­benalakul. Készítette: Közlekedésmeteorológia Az eső miatt nedves, csúszós útszakaszok kialakulásá­ra kell számítani, erős lesz a szél. HunBárla Biztosító Rt. Két igazolvány egy igazoláshoz Megyei körkép Az új személyi igazolvány és az új lak­címigazolvány bevezetése után két hó­nappal még mindig előfordulnak ki- sebb-nagyobb félreértések. Postai, ban­ki pénzfelvételnél van ahol önállóan is elfogadják őket, s van ahol csak más iratokkal együtt. Az új személyi és az új lakcímigazolvány egy­aránt fontos, habár a jogszabály szerint nem kötelező az érvényes útlevél mellé személyit kiváltani. Az új személyi igazolvány vagy ép­pen az útlevél nem tartalmazza a lakcímet, amire viszont nemegyszer elengedhetetlenül szükség van pénzfelvételnél, többek között a postán. Kovács Gizella a kaposvári posta veze­tője elmondta, hogy már január közepén ta­lálkoztak új személyi igazolvánnyal. S bár az útlevél ugyanolyan igazolvány, mint a szemé­lyi, csak az alapján nem adnak ki pénzt a pos­tán. Mindenképpen kell melléjük a lakcímiga­zolvány is.- El kell fogadnunk az útlevelet igazoló okmányként - mond­ta Bálint Dénes, az OTP megyei ügyveze­tő igazgató-helyette­se. - Az ügyintézőink csak akkor kérnek más igazoló iratot, ha például egy eltérő alá­írás vagy lejárt igazol­vány miatt nem biztos az ügyfél személye. Akkor viszont jogosít­ványt is elfogadunk, vagy éppen az OTP bankkártyát, amely magában is alkalmas az ügyfél azonosításá- ra.Mindez nem nyug­tatja meg azokat, akik pórul jártak, s nem értek dolguk végére. (Folytatás a 3.oldalon) FOTÓ: LANG RÓBERT Két igazolvány, s megnyílik a pénzes kassza

Next

/
Thumbnails
Contents