Somogyi Hírlap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

2. OLDAL - SOMOGYI HÍRLAP 2000. Március 1., szerda VILÁG TÜKÖR CSÚCSFORGALOM A KÖZEL-KELETEN. Dennis Rosst, Clinton elnök személyes megbízottját köve­tően a Gáza-övezetbe utazott Romano Prodi, az Európai Unió főtitkára is, hogy Jasszer Arafattal, a Palesztin Hatóság elnökével tárgyalva előmozdítsa a közel-keleti békefolyamatot. fotó: feb/reuters Tárgyalások az új NATO-trojkával Brit vélemények szerint hazánk képes átvenni az EU alapelveit A közös európai biztonság- és védelmi politikával kapcso­latos kérdésekről kezdődött kedden négyoldalú - magyar-cseh-lengyel-brit - külügyminiszteri egyeztetés Londonban a magyar diplomácia vezetőjének részvételével. London Robin Cook brit külügyminiszter kezdeményezésére a NATO há­rom új, nem európai uniós tagál­lamának képviselői - Bronislaw Geremek lengyel, Jan Káván cseh és Martonyi János magyar külügyminiszter - a közös euró­pai biztonság- és védelmi politi­ka kezdéményezőjének és mo­torjának számító brit kormány külügyi illetékeseivel megvitat­ták azokat a döntéseket, amelye­ket az Európai Unió decemberi helsinki csúcsértekezletén fo­gadtak el a közös európai bizton­ság- és védelmi politika megva­lósításának gyakorlati kereteiről. Az EU tagállamai Helsinkiben úgy határoztak: megteremtik an­nak lehetőségét, hogy válság- helyzetekben az unió képes le­gyen önálló katonai fellépésre az európai kontinensen akkor is, ha a NATO kollektíván nem kíván­na beavatkozni. A magyar külügyminiszter, aki hétfő délután érkezett egy­napos munkalátogatásra, kedd reggel kétoldalú megbeszélést folytatott Francis Maude-dal, az ellenzéki Konzervatív Párt ár­nyék-külügyminiszterével. Martonyi János a találkozón hangoztatta, hogy az Európai Unió bővítése stratégiai fontos­ságú, képes Európa hosszú távú egyesítésére. A magyar diplomá­cia vezetője hangsúlyozta: a kö­vetkező két-három év meghatá­rozó fontosságú lesz Magyaror­szág számára ahhoz, hogy a le­hető legkedvezőbb feltételek mellett csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Francis Maude, aki az előző konzervatív kormányban az európai ügyek államminisztere volt, hangsúlyozta: konkrét is­meretei vannak Magyarország európai uniós felkészüléséről, és szilárd meggyőződését fejez­te ki, hogy hazánk elkötelezte magát az európai normák mel­lett, és képes lesz maradékta­lanul átvenni a közösség alap­elveit. Haider már nem pártelnök A nemzetközi szankciók maradnak az osztrák kormánnyal szemben Jörg Haider, aki 1986 óta állt az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) élén, váratlanul hétfő este Bécsben, a párt vezetőségi ülésén le­mondott pártelnöki tisztségéről. Helyét a 39 éves Susanne Ries-Passer alkancellár foglal­ja el, aki 1996 óta a párt ügyvezető elnöke. Bécs Wolfgang Schüssel osztrák kancellár „reméli, hogy Jörg Haider lemondásával bizonyos fe­szültségek elsimulnak, és lehetővé válik, hogy a külföld a kormány munkáját nyugodtabban és objektívabban vegye szemügyre”. Ezt a kancel­lár maga mondta a minisztertanács kora reggeli ülése után. Hozzátette: „tárgyilagosan tájékoz­tatni fogja” az EU-partnereket. Schüssel Haider lemondásában „igen ésszerű jelzést, valamint utat lát a feszültségek csökkenéséhez”. Kijelen­A „Királykobra” Susanne Ries-Passer tántoríthatatlanul lo­jális híve Haidernak. Az FPÖ-szimpatizáns családból származó végzett jogász 1987- ben kezdett a párt sajtóosztályán, majd ha­marosan Haider sajtótitkára lett; 1991-ben a szövetségi parlament, négy évvel ké­sőbb az Európai Parlament tagja. Haider 1996-ban Ries-Passert - aki ekkor már egy éve a helyettese volt - a párt szövet­ségi ügyvezetőjévé léptette elő. A pártban „Királykobra” a gúnyneve: amikor ugyanis Haider Salzburgba küldte, hogy rendbe szedjen egy renitens pártszervezetet, sok fej gyorsan lehullott, é.s a tagság által nem kívánt tartományi pártelnök máris újra a helyén volt. Ries-Passer férjezett: férje vál­lalkozása csődbe ment, és ezért Passert bírósági eljárás fenyegeti. tette, hogy a döntés az FPÖ-é volt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) nem gyakorolt ilyen irányú nyo­mást, bár ő maga elmondta Haidernak a véle­ményét bizonyos megnyilatkozásokról. A kan­cellár, valamint Susanne Ries-Passer úgy véleke­dett, hogy a kormány folyamatos tevékenysége Haider lemondása által nem szenved csorbát. Jörg Haider keddre virradó éjszaka sajtóérte­kezletén azzal indokolta lemondását, hogy fel akarja számolni a gyanút, miszerint árnyék­A jelenlegi és a volt elnök FOTÓ: FEB/REUTERS kancellárként rátelepszik a kormányra, meg akarja könnyíteni a testület munkáját és túlzott is az a megterhelés, amellyel a pártelnökség és a karinti?' elöljáróság jár. Mint mondta, meg kí­vánja szüntetni a a a látjzaiot, hogy az FPÖ Miniszterei az ő marionettjei, és nála kell enge­délyt kérniük minden lépéshez. A kormány sza­badságpárti minisztereinek játékterét és a kor­mányon belüli jó együttműködést a koalíciós partnerrel kívánja biztosítani - tette hozzá. To­vábbra sem zárta ki azonban, hogy a következő választásokon kancellárjelöltként induljon. Mire az osztrák hírügynökség a déli órákban jelentette a kancellár (és egyben az ÖVP) első ál­lásfoglalását Haider hétfő késő este történt le­mondásáról, már kiderült, hogy Európa taktikát lát Haider lépésében, és továbbra is élesen bírál­ja a szélsőjobboldalinak tekintett FPÖ jelenlétét a kormányban. „Haider lemondása nem lesz ki­hatással azokra a büntetőintézkedésekre, ame­lyeket az Európai Unió 14 tagállama hozott az osztrák kormány ellen” - közölte kedden Lisz- szabonban az unió soros elnökségét ellátó Portu­gália kormányfője. Antonio Guterres rámutatott, hogy „a kulcskérdés nem Jörg Haider személye, hanem sokkal inkább pártjának természete”. „Izrael sem fog változtatni az osztrák kormány- koalícióval szembeni magatartásán Haider le­mondását követően” - szögezte le Dávid Lév\ izraeli külügyminiszter. Szintén bécsi hír, hogy lemondott kedden az osztrák kormány szabadságpárti igazságügy-mi­nisztere, Michael Krüger. A tisztét mindössze 25 napig betöltő politikus távozását egészségügyi okokkal indokolták. ■ Milliomos játék - ellentmondásokkal Tegnap volt a RTL Klub televízión a „Legyen Ön is milli­omos” magyar premierje. A show-t eredetileg Nagy-Britan- niában találták ki, hamarosan az ITV angol tévécsatorna legnépszerűbb műsora lett, majd a játék jogát jó néhány társaság megvásárolta. A belga tapasztalatok Brüsszel EGYENLŐ PARTNERKÉNT fogja az EU kezelni Magyaror­szágot a közös európai kül- és biztonságpolitika kialakításában, s figyelembe veszi Magyaror­szág véleményét a folyamatban- jelentette ki kedden Brüsszel­ben Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai képviselője, a NYEU főtitkára. Javier Solana el­mondta: Brüsszel és a NATO- tag, de nem EU-tag országok kö­zött, így Magyarországgal is fo­lyamatos a politikai párbeszéd, informális és formális szinten egyaránt. Az unió közös kül- és biztonságpolitikai képviselője szerint Magyarország álláspont­ját már ma figyelembe veszik, s így tennének egy esetleges vál­sághelyzetben is. ÚTNAK INDÍTOTTA kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiz­tossága (UNHCR) első közvet-' len segélyszállítmányát Cse- csenföldre. A tíz teherautóból álló konvoj 45 tonna élelmiszert- lisztet, cukrot, gabonát, hán­tolt árpát és borsót -, valamint építőanyagot, szappant, matra­cokat és takarókat szállít. KÁRPÁTALJÁN a szakszolgá­latok készülnek a folyók tavaszi áradására, ám a hatóságok nem tartják valószínűnek veszélyes árhullám kialakulását a térség­ben. A Kárpátok hegyoldalain még elég vastag a hótakaró, ezért a folyókon megerősített fi­gyelőszolgálatot létesítettek, s az esetleg fellépő veszélyhely­zetet teljes készültségben vár­ják a mentőalakulatok. Ezeket megfelelő mennyiségben ellát­ták a szükséges anyagokkal: homokkal, zsákokkal, cement­tel, s minden óvintézkedés megtörtént arra, hogy lakott te­rületek ne kerülhessenek víz alá. ■ COLONIA BIZTOSÍTÓ Az AXA Colonia Dél-dunántúli Régióigazgatóság pályázatot hirdet MEGYEI IGAZGATÓI munkakörre SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁGÁRA. Felsőfokú végzettség, csapatépítésben való jártasság, biztosítás szakmai múlt előnyt jelent. Fényképes pályázatát - melyet bizalmasan kezelünk - 8 napon belül kérjük benyújtani Régióigazgatóságunkra (7621 Pécs, Citrom u. 2.) | USA - Nagy-Britannia Az Egyesült Államokban hetente háromszor tűzik műsorra a vetél­kedőt, rendre 30 millió feletti né­zőszámmal. Az Újvilágban most mégis bonyodalom támadt körü­lötte. A The Washington Post sze­rint a műsor producerei a nagy nyereményekre való tekintettel a Lloyd’s biztosítótársasággal kö­töttek szerződést, amely azonban utóbb felmondta a biztosítást, ar­ra hivatkozva, hogy Amerikában túlságosan könnyűek lettek a kér­dések. Érvelésük szerint ezért nyerték már el ketten is a főnye­reményt (1-1 millió dollárt, azaz 260 millió forintot). Angliában viszont még senki nem vitte el az egymillió fontos (nagyjából: 440 millió forintos) fődíjat. Vajon Angliában miért nem kellett biztosítani a műsort, jóllehet a díjak magasabbak is? Nos, az óceánon innen telefonon lehet jelentkezni a játékra, a mű­sor tulajdonosa minden hívás után kap egy bizonyos összeget. Miután a műsor rendkívüli nép­szerűségnek örvend, rengeteg a beérkező hívás, és ennek alapján finanszírozható a vetélkedő még a milliós fődíj elnyerése esetén is. A milliók bűvöletében élnek hónapok óta a németek is. Annak ellenére, hogy a szövetségi köz­társaságban tízszer hangzott el a csábító kérdés: Ki lesz milliomos? - a 21 versenyző összesen 1,18 millió márkát (153 millió forintot) vitt haza. Németországban tehát senki sem lett (márka) milliomos. Szerettük volna megtudni a Magyar RTL Klubtól, hogy milyen szempontok alapján állítják össze a kérdéseket, és az amerikai tévé- társasághoz hasonlóan ugyan­csak kötöttek-e biztosítást a fődíj elnyerése esetére. Sajnos azonban telefonon történt többszöri pró­bálkozásunk sem járt eredmény­nyel: kérdéseinkre senki sem vál- lalta, hogy válaszoljon. ______na F odor Lajos vezérezredes, a Magyar Honvédség parancs­noka, vezérkari főnök Willy Herteleer altengemagy, a belga hadsereg vezérkari főnöke, a király hadsegédje meghívására rövid hivatalos látogatásra Brüsszelbe ér­kezett. A kétoldalú katonai kapcsolatok keretében a két vezérkari főnök kölcsönösen tájékoztatta egy­mást hadseregeik tevékenységé­ről, áttekintették az együttműkö­dés alakulását. Hazánk néhány nap híján egy esztendeje tagja a NATO-nak, miközben a hozzánk hasonló nagyságú Belgium alapí­tó tagja a szervezetnek, így külö­nösen fontosak számunkra a ta­pasztalataik. A magyar vezérkari főnök tájé­Clintoni Washington Magánéletének botrányai miatt Clinton ugyan vitatott elnökként fejezi be pályá­ját, ám kétségtelen: hivatali ideje alatt történetének leg­hosszabb növekedési kor­szakát élte meg az amerikai gazdaság. Kilenc év óta megszakítás nélkül csökkent az infláció, amely tavaly már csupán 1,1 százalékos volt, míg a munkanélküliség 30 éve nem volt ilyen alacsony: 4,1 szá­zalékos. Az USA gazdasága felis­merte és kihasználta az informati­ka, az interpet robbanásszerű fej­lődésében rejlő óriási lehetősége­ket. A nagy bevételek egy része segítette más, fejlődőképes ágaza­tok - a gyógyszer- vagy a szóra­koztatóipar - fejlődését, és Ameri­ka a korszerű médiumok terén is koztatta vendéglátóját a tervezett haderőreformról, amelynek vég­rehajtásában számítunk a belga tapasztalatokra és segítségre. Brüsszel néhány esztendeje szüntette meg a sorozott hadse­reget, és ezzel kapcsolatban szá­munkra fontos ismeretekkel szol­gálhatnak. Willy Herteleer el­mondta: a politikai döntés, vala­mint az átállás náluk is hosszú folyamat eredményeként jött lét­re. Egyrészt a sorozott állomány mindig fiatalokból áll, másrészt a szerződéses katonák csak meg­határozott időre vállalják a fel­adatot. így a hadseregnek kell gondoskodnia arról, hogy a szer­ződés lejártával legyenek, akik folytatják a szolgálatot. A sereg­nek gondoskodnia arról is, hogy azok, akik a civil életet választ­ják, megfelelő szakképzettséggel rendelkezve szereljenek le. ________ OY. Z. ö rökség nagy előnyre tett szert a világpia­con. A nyugdíjbiztosítás liberali­zálása további óriási összegeket pumpált a gazdaságba. A fejlődés azt is lehetővé tette, hogy évtizedek után kiegyensú­lyozzák az állami költségvetést, így az állam is hozzá tud járulni a beruházásokhoz, a fejlesztések­hez. A helyzetre jellemző: az év­tized elején négymillió milliomo­sa volt az országnak, mostanra már kétszer annyi.Szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a bőség korszaka a végéhez közeledhet. Az amerikaiak ugyanis féktelenül költekeznek, eladósodnak, immár alig takaré­koskodnak; sőt: rengeteg rész­vényt vásárolnak hitelre. Ez pe­dig ahhoz vezethet, hogy egy na­gyobb tőzsdei árfolyamzuhanás esetén igen sokan veszíthetik el a pénzüket, aminek következmé- nye - gazdasági visszaesés, feb RENAULT RENAULT ÉlMÉNY VEIE ÉLNI Renault Twingo 1.2 1997.05. 1.149 1.380.000 Renault MBERT16 1996.03. 1.598 2.100.000 Renault Twingo 1.2 1996. 1.171 1.290.000 Renault 19 RL 1.4 1996.03. 1.390 1.250.000 Citroen C15 1995.12. 1.769 1.150.000 Opel Astra 1.4 GL 1994.01. 1.390 1.440.000 Hyundai Lantra 1.6 1998. 1.598 1.800.000 Robur Lo 3000 1988.05. 3.345 375.000 Mitsubishi L300 1994.05. 1.997 1.750.000 MICR0CENTER Kft. 7100 Szekszárd, Nyár u. 8. Tel./fax: 74/419-772

Next

/
Thumbnails
Contents