Somogyi Hírlap, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

SOMOGYI HÍRLAP 2 Világtükör 1999. április 1., csütörtök A NATO gépei immár jugoszláv kormányhivatalokat is támadnak Belgrádban Növekvő menekültáradat Koszovóban Oroszország folytatja erő­feszítéseit a NATO-agresz- szló beszüntetése érdeké­ben - jelentette ki Moszk­vában Jevgenylj Primakov orosz kormányfő, miután visszatért Belgrádban és Bonnban folytatott konzul­tációiról. Az orosz minisz­terelnök ugyanakkor cá­folta, hogy népirtás folyna Koszovóban. Belgrád Javier Solana szerdán nyi­latkozott, hogy Jevgenyij Primakov közvetítési kísér­lete sem tudott megoldást hozni a szélesedő jugoszlá­viai konfliktusra. A NATO főtitkára „hatalmas kudarc­nak” minősítette az orosz közvetítési kísérletet, hang­súlyozva, hogy a jelenlegi jugoszláviai helyzet teljes­séggel lehetetlenné teszi a politikai tárgyalások meg­kezdését. Aggódó világ Szlobodan Milosevics jugo­szláv elnök tudatta: csak a NATO jugoszláviai célpon­tok ellen folytatott légicsa­pásainak leállítása esetén fogja beszüntetni a szerb belbiztonsági erők koszovói hadműveleteit, vagy egyezik bele a koszovói béketárgya­lásokba. Ez viszont jóval ke­vesebb annál - mutatott rá szerdán Martonyi János ma­gyar külügyminiszter -, mint amit korábban Belgrád már kötelezettségként vállalt, csak éppen azóta sem tart meg. Wolfgang Petritsch, az Eu­rópai Unió koszovói közvetí­tője borúlátóan ítéli meg a koszovói helyzetet. Pet­ritsch, aki egyben Ausztria belgrádi nagykövete, prob­lematikusnak tartja a NATO- akciót. Megítélése szerint ugyanis Boszniával ellentét­ben - ahol az ilyen katonai akciónak valóban volt hatása - Koszovó nagyobb értéket jelent a szerbek számára. Az ENSZ főtitkárát mélyen felháborítja, hogy szerb ka­tonai és félkatonai erők etni­kai tisztogatást folytatnak Koszovóban. Kofi Annan felszólította a nemzetek kö­zösségét, hogy nyújtson azonnal segítséget a mene­külteknek és az őket befo­gadó országoknak. Kamal Harazi iráni külügyminiszter a Lamberto Dini olasz kül­ügyminiszterrel kedden foly­tatott telefonbeszélgetésé­ben országa és az arab világ nevében szintén mély nyug­talanságának adott hangot a Koszovóban dúló etnikai tisztogatás miatt. Egyre több menekült A NATO-nagykövetek és a vatikáni adminisztráció ve­zetőinek kedd esti találkozó­járól kiadott nyilatkozat nem egyoldalú szentszéki, hanem a nagykövetekkel egyeztetett közös állásfoglalás volt - kö­zölte Tar Pál nagykövet. A nyilatkozat sürgeti az ENSZ és az EBESZ bevonását a bé­kefolyamatba, valamint a ka­tonai műveletek beszünteté­sét, „hogy ne az erőszaké le­gyen az utolsó szó”. Albánia szerdán azzal vá­dolta meg a szerb belbizton­sági erőket, hogy tüzet nyi­tottak két, koszovói mene­külteket befogadó albániai falura. Artbr Kuko albán NATO-nagykövet brüsszeli sajtóértekezletén nem tudott felvilágosítást adni arról, hogy a jugoszláv támadá­soknak voltak-e áldozatai. Andrea Agneli, az EBESZ tiranai irodájának szóvivője közölte, hogy szerdán már megközelítette a százezret a szerbiai tartományból Albá­niába érkezett menekültek száma. A menekültek hát- borzongató történeteket me­sélnek arról, hogy szerb fél­katonai alakulatok - vagy a szerb rendőrség - miként kényszerítik őket lakóhelyük elhagyására, hogyan terelik össze, és miként indítják őket útnak lezárt vasúti ko­csikban az albán határ felé. Albánia mellett a mene­kültek másik célállomása a tartománnyal szintén hatá­ros Macedónia. A német kormányfő Bonnban további segítséget helyezett kilá­tásba, hogy Szkopje megbir­kózhasson a menekültek el­látásának nehéz feladatával. Ljupco Georgijevski arról tá­jékoztatta Gerhard Schrö- dert, hogy az elhelyezésük és az ellátás meghaladja a kicsiny köztársaság erejét, amely amúgy is gazdasági nehézségekkel küzd. Viszonylagos nyugalom Ibrahim Rugóvá, a koszovói albánok vezetője „valahol Európában” tartózkodik - közölte Ton Marko. A Hor­vátországi Albánok Szövet­ségének vezetője elmondta: a koszovói albánok elnöke még azelőtt távozott szülő­földjéről, hogy a szerbek megkezdték volna megtorló akcióikat az albán lakosság ellen. A rohamosan romló közbiztonság miatt a térség­ben beszüntette humanitá­rius tevékenységét a Nem­zetközi Vöröskereszt. Géni­ben hangsúlyozták: bármi­kor készek a visszatérésre. Pristinában szerda délelőtt viszonylagos nyugalom uralkodott, s a koszovói tar­tományi székvárosból az előző napinál kevesebb pol­gár menekült. Az alapvető élelmiszerek továbbra is kaphatók, az áramszolgálta­tás folyamatos. A pristinai félhivatalos szerb sajtó­központ szerint a szerbiai tartományi székváros köze­lében az éjszaka újabb NATO-rakéták csapódtak be, de Donja Ratusa település mellett a jugoszláv légvéde­lem lelőtte az atlanti szövet­ség két cirkáló rakétáját. A sajtóközpont határozot­tan cáfolta, hogy Pristinában felgyújtották volna Ibrahim Rugóvá mérsékelt koszovói albán vezető házát. A NATO fokozza Jugo­szlávia elleni csapásainak erejét - közölte szerdán Sir Charles Guthrie brit vezér­kari főnök. Ugyancsak Lon­donban George Robertson brit védelmi miniszter hang­súlyozta, hogy Milosevics erői „sehol sem érezhetik biztonságban magukat” Ju­goszlávia területén. A NATO főtitkára felha­talmazta az európai szövet­séges erők főparancsnokát, hogy terjessze ki a jugoszlá­viai célpontok övezetét, és fokozza a légi csapások ütemét. A Pentagon megerő­sítette, hogy az amerikai gé­pek mostantól jugoszláv kormányépületeket is lőni fognak. A szövetség szóvi­vője ezzel együtt cáfolta, hogy a NATO már meg­kezdte volna a csapások harmadik fázisát, a Koszovó- tól északra eső területeken lévő, nem légvédelmi cél­pontok bombázását. Jamie Shea hangsúlyozta: egyetlen olyan létesítmény sem lehet menedék a jugoszláv erők számára, ahol a koszovói el­nyomás akcióit tervezik, irá­nyítják vagy kivitelezik. Orosz flottafelvonulás Az Egyesült Államok szer­dán lefoglalta az országban levő jugoszláv diplomáciai képviseleti épületeket és ja­vakat. A lépésre annak nyomán került sor, hogy Belgrád a légitámadásokra hivatkozva megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Washingtonnal. Alekszandr Lebegy nyu­galmazott orosz tábornok, krasznojarszki kormányzó szerdán Moszkvában köve­telte, hogy Oroszország nyújtson katonai-műszaki segítséget Jugoszláviának a békés lakosság támogatása céljából, és elítélte a NATO légicsapásait. Lebegy ége­tően fontosnak tartja, hogy Oroszország a NATO akció­ját minősítse agressziónak, s nyilvánítsa ki, hogy az „ENSZ az észak-atlanti tömb katonai függvényévé” vált. Az orosz fekete-tengeri flotta hét hajóból álló rajt irányít a Földközi-tengerre, a NATO hadmozdulatainak megfigyelésére és más felde­rítő tevékenység céljából. Moszkvai értesülések szerint az orosz hajóraj pénteken futna ki, s a török hatóságo­kat már értesítették a hadiha­jók áthaladásáról a Boszpo­ruszon és a Dardanellákon. Százezrek menekülnek Koszovóbái fotó: feb/reuters Illegális munkavállalók Magyar feketemunkások Ausztriában A bécsi önkormányzat olyan értesüléseket ka­pott, amelyek alátámaszt­ják, hogy magyar fekete- munkások részt vettek a bécsi metró építésében. Becs A Die Presse című osztrák lap beszámolója szerint egy - a bécsi ügyészség számára az­óta már ismertté vált személy - elment az osztrák gazdasági támogatások intézetébe, s egy magyar építőipari cég „konzulensének" adva ki ma­gát, jelentkezési lapokat kért az intézet tanfolyamaira. Ezeket Magyarországon kitöl­tette, majd a budapesti oszt­rák nagykövetségen vízumot kért a „kurzusokon részt vevő” magyar szakmunkások számára. Ezután a férfi lemondta a magyarok részvételét a tanfo­lyamokon, s ehelyett kiköz­vetítette őket 132 schillinges órabérért a bécsi metró épít­kezésére. A cég eddig heve­sen cáfolta a vádakat, de az osztrák lap tudomása szerint az önkormányzat birtokába kerültek a jelentkezési lapok másolatai, valamint a vízum­költségek számlái és más el­számolások is. Ugyancsak a Die Presse tegnapi száma közölt ismer­tetést egy közvélemény-kuta­tásról, amelynek keretében 23 országról kérdezték meg hét kelet-európai ország lakó­inak a véleményét. Kiderült: a nyugati országok közül Ausztria a legkevésbé vonzó, nála már csak Törökország kapott rosszabb pontokat. A megkérdezettek körében még a magyarok vannak a legjobb' véleménnyel az osztrákokról. Az elemzés szerint ebben szerepe lehet az Osztrák-Ma­gyar Monarchia iránti még meglevő nosztalgiának is. HÍREK Tervek a japán parti védelemre A japán katonai vezetés azt fontolgatja, hogy hálót vonnak a jövőben az ország terü­leti vizeire behatoló hajók köré, esetleg megcsáklyázzák azokat; így kívánják elejét venni a múlt heti konfliktus meg­ismétlődésének. Akkor két észak-koreai kémhajó jutott el a japán partokig, és nem sikerült feltartóztatni őket, a hajók pedig visszatértek az egyik észak-koreai katonai kikötőbe. Bársony András az Öcalan-per megfigyelője Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése kijelölte a Törökországban bebörtönzött kurd lázadóvezér, Ábdullah Öcalan perét fi­gyelemmel kísérő nemzetközi megfigyelőket. A küldöttség­ben többek közt helyet kapott Lord Russel-Johnston brit konzervatív politikus, a közgyűlés elnöke, Bársony András magyar szocialista párti politikus és Walter Schwimmer, az Osztrák Néppárt tagja. Bár a török kormány a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen foglalt állást, egyidejűleg hang­súlyozta, hogy az Öcalan-per „hozzáférhető lesz a nyilvá­nosság számára”. Korszerűsítik India harci technikáját India T-90-es tí­pusú új orosz harckocsikkal szereli fel páncélos ezredeit 1999 végéig, és Újdelhi licencet is kaphat a harckocsi össze­szerelésére. A T-90-es a legfejlettebb orosz harckocsi, ame­lyet százhuszonöt milliméteres ágyúval és kiváló védőpán­céllal láttak el. Elhunyt Gosztonyi Péter történész-író Bernben kedden elhunyt Gosztonyi Péter. A magyar történész hamvasztás előtti búcsúztatására április 6-án a berni Bremgarten temető krematóriumában kerül sor. A nemzetközi hírű Kelet-Eu- rópa- és Oroszország-szakértő, hadtörténész és közíró 1956-tól élt Svájcban, csaknem harminc könyve jelent meg. Enyhítenék a Bagdad elleni embargót Az Irak elleni gazdasági szankciók enyhítését javasolta jelentésében az a szakértői bizottság, amely emberiességi szempontból vizs­gálta meg az iraki helyzetet. A négytagú testület, amely kedden nyújtotta be jelentését az ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak, az iraki lakosság érdekében javasolta az enyhítéseket. Oroszország adósságainak enyhítését kéri Oroszor­szág az egykori Szovjetuniótól örökölt adósság háromne­gyedének elengedésére akarja rábírni külföldi hitelezőit - közölte szerdán Jurij Maszljukov első miniszterelnök-he­lyettes. KÉTSZÁZEZER FORINTNYI NYEREMÉNY! Április 2-án már kapható az Ügyes 7. száma! HARMINC SKANDINÁV ÉS SZÖVEGES REJTVÉNYT, VALAMINT 101 VICCET KÍNÁL AZ ÜGYES NŐI REJTVÉNY- ÉS VICCMAGAZIN. Az Ügyes továbbra is az igényes olvasók kedvence. Elő is fizethet! Hívja a 488-5656-os telefonszámot! Megjelent a Kiskegyed Konyhája áprilisi száma! • Válasszon fogyókúrát! • Pudingozó • Spagettiparti • Jönnek a locsolók • Egytálból csemegézünk • A póré is hagyma • Házi likőrgyár • Mexikói konyha • Tanácsok, érdekességek a konyhából és a konyhába • - és játék - 200 ezer forint nyereménnyel Keresse a Kiskegyed Konyháját az újságárusoknál! Elő is fizethet! Hívja a 488-5656-os telefonszámot! 17 BECfpr R.»&?-íGC<e'Í

Next

/
Thumbnails
Contents