Somogyi Hírlap, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

Egy az öné lehet, ha előfizetőnk! Naponta sorsolunk! Ma Hanzel Csanád somogyvári előfizetőnknek kedvezett a szerencse. Gratulálunk: övé egy óra! ■BT .... ' / 7 7 0865"91 2046 X. évfolyam, 76. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. április 1., csütörtök UNITED COLORS OF BENETTON Gyermekruhák a szivárvány minden színében. "MINŐSÉGI DIVAT TÖBB ÉVRE" Kaposvár, Sétálóutca Somogyi tájak Kinőtték az óvodát Görgetegen 6. oldal Nyugdíjasok Hegedül az operett­primadonna 8. oldal Sport Meglepetés Somogy­iadon 10. oldal Városi kemping épül Nagyatádon Turistahajóval a Dráván 50 millió forintos beruhá­zásba kezdett Nagyatád: új kempinget építenek. Több a turista, a termálfürdő mel­letti kempinget kinőtték. Mi­vel ez a beruházás nem tar­tozik az önkormányzat köte­lező feladatai közé, befek­tető társakat keresett. Nagyatád Ormai István polgármester lapunknak azt mondta: nem­csak tőkét kerestek, hanem a szakértelmet is. A Balatoni Regionális Fejlesztési Rt a pénzt, a Castrum Idegenfor­galmi Rt a hozzáértést hozta. E két rt-vel közösen alakítot­ták meg a Nagyatádi Castrum Termálkemping Kft-t. A Cast­rum rt hét kempinget üze­Bombariadó Kedden éjjel, nem sokkal éjfél előtt ismeretlen férfi hang hívta fel a rendőrség megyei ügyeletét. Bomba robbanást ígért a kapos­vári Tesco áruházban. Kaposvár A rendőrök azonnal átvizs­gálták az épületet, de semmit sem találtak. Mivel az áru­házban az éjszaka folyamán áru feltöltés volt, így a kere­sést tegnap reggel megismé­telték. Mint Horvai Zoltán mehet elsősorban melegvizes fürdők mellett. 16 éves szakmai gyakorlatuk a bizto­sítékunk. S a Castrumnak biztos vendégköre van német nyelvterületről. A kemping az ISO 9002 minősítési szab­ványnak és a Német Autó­klub előírásainak is meg fog felelni. A 300 személyt befo­gadó kemping 4 csillagos lesz, és elsősorban a lakóko­csis turistákra számítunk. A polgármester állítja: a szezon kezdetére elkészül az új kemping. Bízik benne, hogy a korszerű, minden igényt ki­elégítő szállással az idegen­forgalmi szezont is meg tud­juk hosszabbítani. Szervezik már a hosszabb itt tartózko­dásra alkalmas programokat is. Szarka Ágnes a Tescóban rendőr őrnagy, a megyei köz- rendvédelmi osztály kiemelt főelőadója lapunknak el­mondta: tegnap 9 órára ígér­ték a robbantást, reggel ezért nem lehetett kinyitni. A szerb háború valamint a Metró áruházban történtek miatt a megszokottnál tüzetesebben, komoly technikai eszközök bevetésével dolgoztak a rendőrök. Speciális robbanó­szer- kereső kutya is szima­tolt a helyszínen. Az áruház dolgozói fél 11-kor tudtak nyitni. (Szarka) Drávái turizmust alapoz­nak a déli határszél tele­pülései. Kikötők építését, turistahajók indítását ter­vezik, Barcs és Drávasza- bolcs közti hajójáratról, eszéki bevásárlóhajóról folynak a tárgyalások. A kikötőépítéshez együtt pályáznak támogatásért a Dráva mente és az Or­mánság települései. Barcs Barcs mellett Drávatamásiba, Szentborbásra, illetve a bara­nyai Révfalu és Vejti mellé is terveznek hajókikötőt. — Az év hetven százaléká­ban hajózható ez a Dráva- szakasz, s csak a januártól márciusig terjedő időszak­ban olyan alacsony a víz­szint, hogy egyáltalán nem tudnak elmenni rajta a ha­jók. Vagyis akkor, amikor egyébként sem számíthat a térség erős turizmusra — mondta Kalocsai János, a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság barcsi hajózási egy­ségének vezetője. Egy méte­res merülésű, kishajókkal — így nyáron is — biztonsággal járható. N. L. Távirati stílusban Beáznak a tantermek Beáznak a tantermek a lábodi általá­nos iskolában. A most huszonöt éves épület tetőszigetelésé­hez már öt évvel ezelőtt hozzáfogtak, ám pénz hiányában nem tudták befejezni. Erről is szó volt az intézményfenntartó társulási tanács tegnapi ülésén. A közös fenntartású lábodi is­kolában a falu, illetve Rinyabesenyő és Nagykorpád kétszáz­negyvenöt diákjatanul. A tanács, amelynek tagja mindhárom település polgármestere, most úgy döntött, hogy pályázatot nyújtanak be a megyei területfejlesztési tanácshoz, hogy a de­centralizált céltámogatási alapból segítsék a munkákat. Óvodapedagógusok találkozója Az ország minden óvoda­pedagógus-képzéssel foglalkozó főiskolája képviseltette magát azon a konferencián, amelynek ezúttal a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola adott otthont. A tanácsko­záson a felsőoktatási intézmények szakoktatói, gyakorló, óvo­dákban dolgozó szakvezető óvónők és gyakorló óvodavezetők vettek részt. A találkozó legfontosabb témái az óvodapedagó­gus-képzés helyzete a felsőoktatási integrácót követően, va­lamint az óvodák helyi szakmai programjainak aktuális kér­dései voltak. Esélyeit növeli Marcali Tegnap Marcaliban járt az ország legeredményesebb állami tulajdonú befekte­tés és kereskedelemfej­lesztéssel foglalkozó cége. Az ITD Hungary ta­valy 450 millió doliárt hozott az országba ami­nek köszönhetően több mint kilencezer munka­helyet létesítettek. Mar­cali és a ipari park rt kép­viselői tegnap abban álla­podtak meg a társasággal, hogy a város kiemelt he­lyen szerepel majd az ITD Észak Olasz vállalatok számára most készülő projektjében. A részvény- társaság vezetői arra is ígéretet tettek, hogy Somogy érdeké­ben közbenjárnak: az amerikai nagykövetség Kaposváron nyissa meg Dél-dunántúli kereskedelmi képviseletét. Utat építenek Lábodon Kettőszázötven méter út megépíté­séhez talált kivitelezőt tegnap a lábodi önkormányzat. A 68-as út faluvégi csomópontja és az eddig csak zsák utcaként sze­replő Ady Endre utca összeköttetésére kiírt pályázaton a So­mogy Megyei Állami Közútkezelő Kht tette a legkedvezőbb ajánlatot, így május 5-én ők vehetik át a terület, s kezdhetik meg az útépítést, amit várhatóan június 30-ig befejeznek. Ha elkészül a kétszázötven méteres aszfaltszőnyeg, az új szakasz és az Ady Endre utca tehermentesítheti a 68-as út forgalmát a községben. Előrejelzés Somogy megye térségére 30 km ló Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Faxbank info: Élőszavas tájékoztatás: Várható időjárás csütörtök estig: A megye időjárá­sát ma még az a ciklon határozza meg, ami a hét ele­jén felhősödést o- kozott. Ma már több órás napsü­tésre számítha­tunk, csak néha növekszik meg a felhőzet. Eső nem várható. A délu- országos tani homerseklet SZOLGALAT 17, 19 fok között Média Kapcsolatok r 7 f o«táiya varhato. 06-90-304-631 A szolgáltatás 06-90-304-612 dija: 88 Ft/perc 06-90-304-100 06-90-504-001 díja: 180 Ft/perc Barkóczy képviseli Torgyánt a megyei területfejlesztési tanácsban 48 millió forint 11 pályázónak Tizenegy pályázó 48 millió forintot kapott tegnap vis malőr támogatásként a megyei területfejlesztési tanácstól — mondta dr. Gyenesei István, a tanács elnöke. Kaposvár Vis maior támogatást azok az önkormányzatok igényelhet­nek, amelyek kötelező felada­taik ellátásához szükséges in­tézményeit vagy infrastruktú­ráját természeti csapás, kár érte. Erre a célra az idén 60 millió forint felett rendelke­zik a megyei területfejlesztési tanács. All nyertes pályázó tegnap 48 millió forintot ka­pott a hó és a tél okozta károk helyreállítására, az utak javí­Barkóczy Gehört tására és a belvízkárok enyhí­tésére. Kaposvár a löszfalom- lást követő helyreállítás költ­ségeire kapott támogatást. Dr. Gyenesei István el­mondta azt is, hogy a meg­maradt 12 millió forintra már érkeztek újabb pályázatok. A megyei területfejlesztési ta­nács annak tudatában is igyekszik majd növelni a vis maior keretet, hogy az or­szágnak vannak olyan terüle­tei, ahol az ár- és belvízkárok helyreállítása is központi többletforrást igényel. A területfejlesztési tanács döntött a Kaposvárt elkerülő út építéséhez megszavazott támogatás kifizetésének át­ütemezéséről is. Eszerint az idén 90 millió, 2000-ben és 2001-ben pedig 30-30 millió forintot biztosítanak terület- fejlesztési forrásból az útépí­tésre. A tanács módosította a szervezeti és működési sza­bályzatát is, hiszen a jövőben dr. Ormossy Viktor helyett Barkóczy Gellért országgyű­lési képviselő (FKGP) képvi­seli majd dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfej­lesztési minisztert a megyei területfejlesztési tanácsban. Munkatársunk úgy tudja, hogy Ormossy Viktor a jövő­ben szakértőként, szavazati jog nélkül segíti majd a ta­nács munkáját. Barkóczy Gel­lért a Somogyi Hírlapnak el­mondta: mindent megtesz azért, hogy a különböző ala­pokból a lehető legtöbb tá­mogatás kerüljön Somogyba. Országgyűlési képviselőként, és az FKGP megyei elnöke­ként jól ismeri a megyét, a te­lepülések gondjait. (Lengyel) All. ellen. 2002/2005. 977086591204699076

Next

/
Thumbnails
Contents