Somogyi Hírlap, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

| Egy az öné lehet, ha előfizetőnk! Naponta sorsolunk! JM Ma Szabó György polányi előfizetőnknek kedvezett a szerencse. Gratulálunk: övé egy óra!-------------------------------------- KÖZÉLETI NAPILAP -------------------------------------— X . évfolyam, 50. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft 1999. március 1., hétfő Megyei körkép Bulgáriában a W Dráva-tej 3-4. oldal Sport Gratulált az egri bajnok 7-8. oldal Fonyódi Tükör Szép bútorról álmodik 11-12. oldal HÍREK Egymilliárd a tervasztalon A ruhagyár tervezői már az őszi kollekció szabásmintáit készítik FOTO: LANG ROBERT Ellenőrizhetetlen árak, engedély nélküli vállalkozók Panaszos fogyasztók Határvédelmi egyezség Akár történelminek is nevez­hető, hogy Magyarország ha­tárőrizeti szerve egy szom­szédos állam hasonló felada­tot ellátó testületével együttműködik a szervezett bűnözés elleni harcban, il­letve közösen próbálják fel­számolni a belső korrupciós jelenségeket - mondta Kiss Kálmán vezérőrnagy, a Ha­tárőrség megbízott parancs­noka tegnap Orosházán, ahol aláírták a magyar-román ha­tárvédelmi megállapodást. Bankártalálkozó A lakos­sági banktevékenységben megfigyelhető folyamatokról és a fejlesztési lehetőségekről tanácskozik több mint 50 eu­rópai bankár március 2-án és 3-án Budapesten. A tanács­kozáson a takarékbankok vi­lágszervezetét képviselő bankárok vesznek részt. Szlrénapróba Pakson A Paksi Atomerőmű Rt. har­minc kilométeres körzetében hétfőn 13 órakor hangos szi­rénapróbát tartanak. A sziré­nák katasztrófajelet adnak, de sem a lakosságnak, sem a közigazgatási szerveknek nem kell intézkedniük. Határőrre támadt Ausztri­ában elfogták azt a szerb és olasz állampolgárságú férfit, akik pénteken hajnalban Rá- bafüzesen lefegyvereztek és súlyosan megsebesítettek egy civilben szolgálatot telje­sítő, és őket igazoltatni akaró határőrt. Kapacitásának alig 65-70 százalékát használja ki most a kaposvári ruha­gyár, ám rövidesen meg­kezdik az új kollekciók varrását. Most nyertek egy osztrák tendert. Kaposvár A konfekcióiparban jelenleg kevés a munka; a tavaszi-nyári modellekkel végeztek és már várják a következő őszi-téli megrendeléseket. Ez a kapos­vári gyárat is érinti, ám ígére­tes év előtt állnak. Bár a dol­gozók egy része még a sza­badságát tölti, a részvénytár­saság vezetői már új megren­delések után kutatnak. Bor­sosföldi József, a Kaposvári Ruhagyár Rt vezérigazgatója elmondta: kedvező változás, hogy idén lényegesen több férfi ruhát készítenek. A célor­szágok köre nem változik je­lentősen, az Európai Unión kívül Japán a legnagyobb pia­cuk. A régi partnefek mellett újak is megkeresik a vállalatot, legutóbb egy olasz cég képvi­selőjét fogadták. Sikerrel vet­tek részt egy osztrák pályáza­ton, ennek köszönhetően márciustól női és férfi nadrá­got, sortot és szoknyát varr­nak. A bérmunkáért mintegy 40 millió forintot kapnak. ígé­retes tárgyalást kezdtek angol és német megrendelőkkel is. Az idén csaknem egymilliárd forint forgalommal számol­nak, és befejezték a másfél évig tartó, több mint 150 mil­lió forint értékű fejlesztési programot, amitől hatéko­nyabb termelést várnak. Tavaly 17 százalékkal több, 484 panasz érkezett a megyei fogyasztóvé­delmi felügyelőséghez, fő­leg a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogások száma nőtt. Megyei körkép Közülük 312 bizonyult jo­gosnak, csaknem annyi, mint előző évben. A bejelentések zöme a cipő, a ruházati ter­mékek és az élelmiszerek forgalmazásával kapcsolat­A múlt év vágón elfogadott új büntető törvénykönyv mai hatályba lépésével je­lentősen szigorodnak pél­dául a kábítószerrel, a rob­banóanyaggal és a lőfegy­verrel való visszaélés, to­vábbá a fegyvercsempészet és az embercsempészés büntetési tételei. Budapest Aki április 29-én 24 óráig be­szolgáltatja a rendőrségnek az engedély nélkül tartott lőfegy­vert, lőszert, robbantó- és rob­banóanyagot, az ellen nem in­dítható büntetőeljárás, tehát nem vonható felelősségre. A jogszabályváltozások sze­rint a jövőben önálló bűncse­lekményként szerepel a Btk.- ban az újszülött megölése, az emberkereskedelem, a kábító­szer készítésének elősegítése, a bódult állapotban történő járművezetés, a nemzetközi szerződés által tiltott fegyver bán történt. Az utolsó hóna­pokban főleg a gáz-, de az áram- és a vízszolgáltatást is kifogásolták a lakosok. A felügyelőség 32 vizsgá­latban vett részt és 1343 el­lenőrzést végzett. Tapasztala­tai szerint a Balaton-parti árak 20-30 százalékkal drá­gábbak a kaposváriakénál; a magánszálláshelyek kiadói a szükséges engedélyekkel rendelkeztek, hiányoztak azonban a vendégeket tájé­koztató leírások. (Folytatás a 3. oldalon) alkalmazása vagy az azzaflvaló visszaélés, a magántitok jogo­sulatlan megismerése, a jogo­sulatlan titkos információgyűj­tés, valamint a visszaélés telje­sítményfokozó szerrel. Lehetővé válik a valóban életfogytig tartó szabadság- vesztés kiszabása minden olyan bűncselekmény eseté­ben, amely ezzel a büntetéssel torolható meg. A kiszabható pénzbüntetés maximuma 3,6 millióról 10,8 millió forintra, míg a pénzmellékbüntetés maximuma 2 millióról 10 mil­lióra emelkedik. Szigorodott a pénzmosás megítélése, és ki­bővül a bankkártyával való visszaélés bűncselekménye, ezután az is büntethető, aki el­fogadja a hamis bankkártyát. Módosul a bűnszervezet tör­vényi meghatározása, és a va­gyonelkobzás szabályozása. Kizárt lesz bűnszervezet tagja­inak feltételes szabadlábra he­lyezése, és büntetésük végre­hajtásának felfüggesztése. Mától szigorúbbak a büntetőjogszabályok Súlyos bűnökért valódi életfogytiglan Előrejelzés Somogy megye Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás hétfő estig: Tovább tart az év­szakhoz képest enyhe idő, a hő­mérséklet ma is több fokkal meg­haladja az évsza­kos átlagot. A reg­geli párásság meg­szűnését túlnyo­móan napos idő követi. Bár néha megnövekszik a felhőzet, eső nem lesz. Délutánra 13, 14 fok várható. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Faxbank info: Élőszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 A szolgáltatás 06-90-304-612 díja: 88 Ft/perc 06-90-304-100 06-90-504-001 díja: 180 Ft/perc Meleggel jött a március A hét végén már nem a hótól, hanem a tavasz első hírnökeitől fehérlettek a vá­roskörnyéki domboldalak. A múlt héten még 2-4 fok körül volt a legmagasabb nappali átlaghőmérséklet, a hétvégére aztán több mint 10 fokot melegedett a levegő. A napsütés kirándulók százait csalta ki a város környéki erdőkbe, ki­ránduló helyekre. Képünk a Tokaji parkerdőben készült. A Kapos Bázis Repülőtér időjelző szolgálata szerint a 16 fokot is elérte a hivatalosan mért hőmérséklet, és ma — március első napján — valamelyest még ennél is több lehet. Ezek az adatok lé­nyegesen magasabbak a sokévi átlagnál. Holnap azonban 4-5 fokos visszaesésre, megélénkülő észak-nyugati szélre, eset­leg gyenge záporra is számítani lehet. A hét közepétől ismét melegszik a levegő, a következő hétvégén újra igazi tavaszi kirándulóidő lesz. A hó után a hóvirág fehérük az erdőkben fotó: kovács tibor 977086591201599050

Next

/
Thumbnails
Contents