Somogyi Hírlap, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

SOMOGYI HÍRLAP 2 Világtükör 1999. március 1., hétfő Benjamin Netanjahu Ammánban Amióta Husszein uralkodót eltemették, az izraeli kormányfő II. Abdalláh jordániai király első hivatalos külföldi vendége. A látogatás egyik célja, hogy folytatódjanak a két ország jó kapcsolatai. fotó: feb/reuters A világ egyetlen szuperszonikus utasszállítója hamarosan kistestvért kap Harmincéves a Concorde A békefenntartók Szerbia megfékezésére készülnek Seselj fenyegetőzik HÍREK Hatodik kongresszusát május 15-én és 16-án a szé­kelyföldi Csíkszeredán tartja a Romániai Magyar Demok­rata Szövetség - döntötték el az RMDSZ belső parlament­jének, a Szövetségi Képvise­lők Tanácsának ülésén. idei első ülését Csapon tar­totta a Kárpátaljai Magyar Önkormányzati Fórum. A megye magyar települései­nek polgármesterei és ma­gyar önkormányzati képvise­lők a kárpátaljai különleges befektetési és gazdasági öve­zettel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. „Nincs életveszélyben” Borisz Jelcin - jelentette ki Moszkvában Szergej Miro- nov, az orosz államfő keze­lőorvosa. A diagnózis lénye­gében változatlan: az államfő fekélye sajnálatos módon nem hegedt be teljesen, és az újabb feszültségektől ismét kiújult. Kompromisszumot szor­galmazott a tervezett kettős állampolgárság kérdésében a német kancellár. Gerhard Schröder kitért a koalíción belül az utóbbi hetekben fel­színre tört ellentétekre, ame­lyek gyökere a Zöldek meglá­tása szerint abban rejlik, hogy a nagyobbik koalíciós párt több kérdésben (atom­energia hasznosítása, mini­málbér, kettős állampolgár­ság) el akar szakadni a koalí­ciós megállapodástól. Nem hajlandó együttmű­ködni az ENSZ-szel Irak, amíg fel nem oldják az ellene több mint nyolc éve életbe léptetett szankciókat - erősí­tette meg Tárik Aziz iraki miniszterelnök-helyettes az országát támogató arab szak- szervezetek Bagdadban tar­tott ülésén. Elismerését fejezte ki 1976-ban Henry Kissinger - aki akkoriban az Egyesült Ál­lamok külügyminisztere volt - Augusto Pinochetnek az 1973. szeptember 11-ei kato­nai puccs véghezviteléért. Ez egy Washingtonban most nyilvánosságra hozott, eddig titkos dokumentumból derült ki, amelyet a spanyol El País vasárnapi száma ismertetett. Földrengést észleltek Ka­zahsztánban szombat este. Az első jelentések szerint személyi sérülés nem történt. A Richter-skála szerint hetes erősségű földmozgás epi­centruma Kazahsztán volt fővárosától, Almatitól mint­egy 210 kilométerre volt. Harminc esztendeje, már cius 2-án emelkedett elő­ször a levegőbe a Concorde, amely a hangsebességnél gyorsabban juttatja célba utasait, főként a földrészek közötti forgalomban. A brit-francia szuperszonikus utasszállító repülőgépet azonban csak évek múltán, 1976-ban állították menet­rendszerűen üzembe. A párat­lan masinának köszönhetően a felére, 3,5 órára rövidült az út a nyugat-európai fővárosok és Amerika keleti partjának nagyvárosai között. A Concorde (Egyetértés) az egyetlen polgári utasszállító, amely a hangsebesség kétsze­resével, óránként 2200 kilo­méteres sebességgel repíti száz utasát. A szovjetek a het­venes években felépítették a maguk változatát, a TU-144- est, ám miután az 1973-ban lezuhant a párizsi légikiállítá­son, felhagytak vele. A Concorde-ból eredetileg 200 példánynak kellett volna készülnie, de csak húszat gyártottak, amelyekből 12 re­pül még. A szuperszonikus gép igen magas fogyasztása és lármája miatt ugyanis nem minősül sem környezetbarát, sem jövedelmező légijármű­nek. Túlnyomórészt üzletem­berekből álló utasai ennek el­lenére kedvelik, hiszen több mint 3 millió utasa volt már a járatoknak, pedig a jegyek kétszer annyiba kerülnek, mint a „normális” repülőgé­pek első osztályára. A Concorde olyan műszaki színvonalat képvisel, hogy a gépek 2015-ig repülhetnek. Utánpótlás - az óriási fejlesz­tési költségek miatt - nem ké­szül. Egyedül a francia Das- sault gyár kívánja 2006-ban bemutatni a vezető üzletem­bereknek szánt „mini szuper- szonikusát”: a gép csaknem olyan gyorsan repül majd, mint a Concorde, és a kéttagú személyzet mellett 8 utas számára lesz benne hely. Vojislav Seselj szerb mi­niszterelnök-helyettes szombaton Macedónia el­pusztításával fenyegető­zött, ha területét Szerbia elleni támadásra használ­nák föl. Szerbia „Semmi sem marad a mace­dón államból, ha bármely külföldi hadsereg Szerbiára támad Macedónia területéről” - fogadkozott Vojislav Seselj ultranacionalista pártja gyű­lésén, amelyet a Belgrád mel­letti Zimonyban tartottak. A politikus azonban nemcsak Macedóniát fenyegette meg, hanem óva intette az összes szomszéd államot (így érte­lemszerűen hazánkat is): há­borúba bonyolódnak a szerb néppel, ha megengedik, hogy területükről támadják orszá­Alan Hevesi New York vá­ros pénzügyeinek magyar származású irányítójaként Amerika egyik rendkívül befolyásos személyisége. NEW YORK Az 54 éves közgazdász pro­fesszor, aki családjának leg­több tagját a náci népirtás so­rán veszítette el, nagy szere­pet játszott abban, hogy a svájci bankok 1,25 milliárd dolláros kártérítési alapot hoztak létre, miután kiderült, hogy sok áldozat pénzét egy­szerűen „lenyelték”. Az ügy, amelyben bojkottal fenyeget­ték a svájci bankokat, sok amerikai üzlettől is megfosz­totta a pénzintézeteket. Kolumbiában egymást érik a bandaháborúk, a leszá­molások. A drogbárók ma­guknak akarják tudni a tel­jes piacot, miközben a dél­amerikai ország lakossá­gának elege van ebből a küzdelemből. A kolumbiai kormány, az ELN gerillaszervezet és a ka­tolikus egyház képviselői ezért német közvetítéssel megállapodást írtak alá a béke megteremtéséről. Pablo Beldran, az ország felszaba­dítását hirdető felkelők kato­nai vezetője elmondotta: elő­gát. Két újabb katonai szállí- tóhajó érkezett a leendő ko­szovói békeerők felszerelésé­vel a görögországi Szaloniki kikötőjébe: 20 harckocsit és mintegy 200 szállítójárművet tett partra. A francia Sea Runner Valetta egy ejtőer­nyős és egy műszaki ezred felszerelését szállította a gö­rög kikötőbe. Az albán elnökség összefo­gásra biztatta a koszovóiakat, hogy egységes álláspontot képviselhessenek a szerb tar­tomány jövőjére vonatkozó franciaországi tárgyalások március közepi fordulóján. A tiranai elnöki szóvivő, Sotiraq Hroni a Koszovói Fel­szabadító Hadsereg (UCK) politikai képviselőjének sze­mére vetette, hogy „a többie­kétől eltérő álláspontra he­lyezkedett a rambouillet-i tárgyalások alatt és után”. Alán Hevesinek nagy sze­repe van abban, hogy most német bankok, nagyvállala­tok is készek kártérítést fi­zetni az üldözötteknek, il­letve hátramaradottaiknak. New York „pénzügymi­nisztere” azonban más ügyekben is sikeres: azért harcol, hogy a szupermarke­tek jövedelméből támogassák a kis boltokat, és szorítsák vissza a dohányipar káros be­folyását. A demokratapárti Hevesinek mindezzel szemé­lyes célja is van: két év múlva megpályázza a New York-i polgármesteri posztot a ke­mény fellépésével népsze­rűvé vált, sikeresen rendet te­remtő, republikánus Rudolph Giuliani ellen. FEB szőr látszik esély arra, hogy sikerül elérni a megbékélést. A fő ok: tízmillió ember tá­mogatja a kiegyezést. A derűlátás ellen szól azonban, hogy a gerillák nem hagynak fel az emberrablás­sal. Ráadásul Beldran szerint is jogos a harcnak ez a for­mája. Amolyan modern Ro­bin Hoodként főként politi­kusokat rabolnak el, akik közpénzeket sikkasztottak, és arra kötelezik őket, hogy a pénzt fizessék vissza. Az így befolyt összegeket a helyi inf­rastruktúra kiépítésére és szociális célokra fordítják. Az utolsó előtti személyzet Kazahsztán nyugati részén vasárnap hajnalban szerencsésen föl­det ért a Szojuz TM-28 jelzésű űrhajó, amelynek fedélzetén Gennagyij Padalka orosz és Iván Bella szlovák űrhajós tért vissza a Mir űrállomásról. fotó: feb/reuters Hevesi harcba száll Egy befolyásos „amerikás magyar” A lakosságnak elege van a drogháborykból Kolumbia Robin Hoodjai A vád szerint Gates célja a konkurencia letörése Számítógépes perek Rossz idők járnak Bili Gatesre, a Microsoft mil­liárdos tulajdonosára: az ellene indított washing­toni per első felvonása után úgy látszik, hogy vesztésre áll. Tizenhét hetet vett igénybe a kartellellenes törvény alap­ján ellene indított per első szakasza. Ennek során a konkurens Netscape Com­munications, Intel, Apple, Sun és America Online nevű cégek együttesen vádolták Bili Gatest. Felrótták neki: a Windows ’98-as programot eleve úgy fejlesztette ki, hogy más cégek keresőprog­ramjait ne lehessen hasz­nálni a számítógépeken. Thomas Penfield Jackson bíró most másfél hónapos szünetet rendelt el. A szak­emberek azonban máris ar­ról beszélnek: a döntés drasztikus változásokat eredményezhet a kompute­riparban. Az amerikai fővárosban ezenközben egy polgári jogi szervezet eljárást kezdemé­nyezett a kereskedelmi bi­zottságnál az új Pentium III. nevű Intel-chipek használa­tának, pontosabban forga­lomba hozatalának betiltá­sáért. Álláspontjuk szerint ugyanis a szóban forgó chip az Interneten a sorozatszá­mával jelentkezik be, és ez­zel lehetővé válik a felhasz­náló azonosítása. „Mostan csillogó drágakövekkel kirakott nyakörvről álmodom” Egy amerikai luxuseb naplója A világ régiói közül a New York-iak a legnagyobb kutyabolondok. E tétel bizonyítására álljon itt egy Stratzo nevű szálkásszőrű tacskó részletes beszámolója egyetlen napjáról. 7.30. Végre reggeli: vitaminnal és ba­nándarabokkal dúsított kutyaeledel. Ára: 2,50 dollár. 7.50. Séta és a kutya-fitness-központ meglátogatása. Itt mi, négylábúak futó­szalag és más eszközök segítségével tarthatjuk formában testünket. Egy alka­lom 50 dollár. 9.15. Hazamegyünk. Az Interneten a gazdival megnézzük Madame Mimi állat asztrológus tanácsait arról, hogy ma mire kell vigyázni. 9.30. Jön a fodrászom, hogy fazoniga­zítást végezzen rajtam. 9.45. Hívjuk a 212-755-1757-es tele­fonszámot, ami az állattaxié. így szokás szerint tízre ott lehetünk a Fifth Avenue- n, az elegáns Bergdorf-Godman szaküz­letben, hogy megnézzük, jött-e szá­momra valami érdekesség. Jött. Befek­szem egy nemesfából készült kutya­ágyba, aminek tűzvörös az ágyneműje. Ára 3950 dollár. A következő áruházban találunk kényelmesebbet, ami ráadásul csak 950 dollár. Veszünk még nekem Pucci-kabátkát 150 és egy csinos kas­mírpulcsit 225 dollárért. A következő üz­letben nem tudunk ellenállni egy gyö­nyörű póráznak százhúszért, a Hermes- nél pedig egy kiskutyák szállítására ké­szült bőrtáskának. Ara szellőzőlyukak­kal együtt 1450 dollár. 11.30. A mai shopingot letudtuk. Az 56. utcára hajtatunk, Felissimóhoz. Ott aromaterápiában részesülök. Kellemes illatokat kell beszívnom, s ez feldob. 12.00. Lunch a Verbénában, a Gra- mercy-Parkban. Kutyák is ülhetnek az asztalnál, nekem egy steak 18 dollár. 13.00. Hazaértünk. Délutáni szunyó- kálás. 14.30. Séta, ezúttal a Greenwich Vil- lage-be, mert a Greenwich Avenue-n új kutyabutik nyílt. Ezt meg kell nézni! 16.30. 18. utca, New York Dog and Spa Hotel nevű ebcentrum. Itt egyórás, egész testemre kiterjedő masszázst ka­pok (hatvanért) és forró olajpakolást (ti­zenötért), valamint pedikűrt (húszért). 18.00. Megnézünk egy kutyaboltot, ahol a reklám éppen Clinton kutyáját mutatja, amint a cég termékét lefetyeli. 19.00. Kedvenc sorozatom megy az ABC-televízióban. A történet egy fehér blökiről szól, aki beszélni tud. 20.00. Még egy rövid séta a Central Parkban. Kipróbáljuk a kabátkámat, az új pórázomat, majd nyugovóra térek. Éj­jel csillogó drágakövekkel kirakott nyakörvről álmodom. Harmat Endre

Next

/
Thumbnails
Contents