Somogyi Hírlap, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

SOMOGYI HÍRLAP 2 Világtükör 1999. február 1., hétfő Tűzpárbajok a tiltott zónában Brit és amerikai harci gépek vasárnap támadást intéztek két iraki távközlési létesít­mény ellen, miután egy iraki katonai repülőgép behatolt az ország déli részén lévő ti­lalmi övezetbe. A repülők sértetlenül vissza­tértek támaszpontjukra, az iraki létesítményekben esett kárról egyelőre nincsenek ada­tok. Szombaton az északi zó­nában volt tűzpárbaj. A Biztonsági Tanács szom­baton jóváhagyta azt a kanadai javaslatot, amely alapján há­rom bizottságot állítanak fel az ENSZ és az Irak közötti kap­csolatok áttekintésére és érté­kelésére. A testületeknek leg­később április 15-ig el kell vé­gezniük a helyzetelemzést. Utakról a davosi fórumon Az Európai Újjáépítési és Fej­lesztési Bank (EBRD) társfi­nanszírozóként részt akar venni a magyar kormány által elhatározott tízéves autópá­lya- és autóút-építési prog­ramban. Ez az egyik eredmé­nye annak a megbeszélésnek, amelyet Chikán Attila gazda­sági miniszter, valamint Su- rányi György, a MNB elnöke folytatott a davosi Világgaz­dasági Fórum alkalmából Horst Köhler EBRD-elnökkel. Szlovákia lépésről lépésre halad, és máris haladást ért el az Európai Unió felé vezető úton - jelentette ki Davosban Mikulás Dzurinda pozsonyi kormányfő. Jevgenyij Prima- kov orosz miniszterelnök pe­dig országa világpolitikai sze­repét hangsúlyozta. Apák és leányok Kéksisakos békefenntartókat egyelőre nem kellett kiren­delni a kaliforniai Stanford egyetemre, a jövőben sincs ilyen szándék, de azért az óvatosság nem árt. Mivel a véletlen szeszélye úgy hozta magával, hogy a híres, felső­fokú tanintézet jogi karán végzi tanulmányait mind Chelsea Clinton, az elnök lá­nya, mind Kenneth Starr, a különleges felhatalmazású ügyész leánygyermeke. Hírek szerint a két ifjú amazon már találkozott a campuson, s nem maradt el a szócsata, amelyben mindket­ten az apjuk igazát védték. Sőt: egy szemtanú szerint nem kellett sok a hajba ka­páshoz sem. (Réti) Segítség a magyarlakta falvaknak Hazánk részt venne a fiumei kikötő korszerűsítésében A miniszterelnök a magyar lakosságnak segítséget ígért az újjáépítéshez FOTÓ: WEBER T. Ha van olyan kisebbség a határokon kívül, amely segítségre szorul, akkor a háború sújtotta horvátor­szági magyar településen élők azok - mondotta Or- bán Viktor miniszterelnök tegnap délután a kopácsi általános iskolában. Fiume A magyar miniszterelnök, aki szombaton még Fiúméban a tartós gazdasági együttmű­ködés kereteiről tárgyalt - és a magyar gazdasági jelenlét fo­kozását ígérte -, vasárnap azokat a magyarlakta telepü­léseket látogatta meg, ame­lyek megszenvedték a dél­szláv háborút. A látottakat követően Orbán Viktor kije­lentette: bár a háború csak lassan felejthető, ennek elle­nére meglehetősen vigaszta­lan képpel találkozhat az, aki e magyarlakta falvakat be­járja. Az újjáépítés nem ab­ban az ütemben halad, ahogy egy európai országban kel­lene.- Megértjük, hogy a horvát kormány anyagi lehetőségei korlátozottak, mégis azt kér­tem a horvát miniszterelnök­től - fogalmazott Orbán Vik­tor -, ha a magyar kormány vállalna együttműködést az újjáépítésben, vajon mód nyílnék-e arra, hogy a magyar falvak helyreállítása felgyor­suljon? A válasz határozott igen volt. Ezért úgy döntöt­tünk, hogy „újjáépítési ala­pot” állítunk be a magyar költségvetésbe. Az alap lehe­tőséget teremt, hogy részben a költségvetés forrásaiból, részben az adakozóktól ösz- szegyűjtsük azokat a forinto­kat, amelyekből a határon túlra is futja. Arra a kérdésre, miként ítéli meg a magyar miniszter- elnök a horvát nemzetiségi politikát, válasz az volt: a horvátországi magyarok álla­pota, jogai és lehetőségei megmutatkoznak azok szá­mára, akik végigmennek a főutcán. Ha a házak újraé­pülnek, s ezek a falvak ismét életerősek és gazdagok lesz­nek - akkor elégedettek lehe­tünk. Kozma Ferenc Európa összenő Közép-Európa fölemelése nélkül, amely csak a gazda­gabb országok segítségével lehetséges, kárt szenvedne a nyugati világ fejlődése is - figyelmeztetett vasárnap Aachenban mondott beszé­dében Göncz Árpád. A köz- társasági elnök - több kö­zép-európai államfő társasá­gában (képünkön Wolfgang Clement vesztfáliai tartomá­nyi miniszterelnökkel, Ro­man Herzog német államfő­vel és Helmut Kohl volt kan­cellárral) - az Aacheni Dó­mért Európai Alapítvány alakuló ülésén vett részt, Nagy Károly egykori székvá­rosában. Göncz Árpád hang­súlyozta: Magyarország külpolitikája arra irányul, hogy tagja legyünk az ösz- szenövő Európának. Politikusok az aacheni dómban FOTÓ:FEB/REUTERS Javier Solana barmikor elrendelheti a légicsapást Koszovóban ketyeg az óra Javier Solana szombaton kijelentette, hogy élni fog a szövetség tagországai által ráruházott légicsa- pás-indítási joggal Koszo­vóban, ha Belgrád nem tel­jesíti a nemzetközi közös­ség követeléseit. KOSZOVÓ A NATO főtitkára a nagykö­veti tanács maratoni ülése után megerősítette, hogy a szövetség államai felhatal­mazták: amint szükségesnek látja, rendelje el a légi csapá­sok megindítását jugoszláviai célpontok ellen. Kijelentette, hogy amennyiben a támadás mellett dönt, azt a politikai megoldás és a humanitárius katasztrófa megelőzésének érdekében teszi. Javier Solana arról is be­szélt, hogy a NATO meg kí­vánja fékezni az albánok fegyverkezését a határon kí­vülről. Hozzátette, hogy a NATO abban az esetben is minden megfelelő intézke­dést megtesz majd, ha a ko­szovói albánok nem teljesítik a nemzetközi követeléseket. Ibrahim Rugóvá, a mérsé­kelt elveket valló koszovói albán „elnök” és Vetőn Sur- roi, a Koha Ditore helyi albán napilap főszerkesztője elfo­gadta a meghívást a nemzet­közi összekötő csoport által február 6-ára összehívott Ko- szovó-értekezletre - jelen­tette be Robin Cook brit kül­ügyminiszter azt követően, hogy Szkopjében megbeszé­lést folytatott a tartományi albánok vezetőivel. Cook tárgyalt Adem Dema- cival, a Koszovói Felszabadí- tási Hadsereg (UCK) politikai képviselőjével és Rexhep Chosjával, a radikális helyi albán pártokat tömörítő Egyesült Demokratikus Moz­galom (UDP) elnökével is. A Rugóvá politikáját ellenző két albán vezető nem adott vá­laszt a franciaországi Ram- bouillet-be szóló meghívásra, néhány nap haladékot kért.- Szlobodan Milosevics számára meg van számlálva az idő, mindössze két vagy három hete van arra, hogy tárgyaljon a koszovói albá­nokkal, különben nem kerül­heti el a NATO katonai be­avatkozását - erre figyelmez­tetett Sandy Berger, az ameri­kai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. HÍREK Japán tervek a Balaton védelmére A Balatonról készített japán környezetvédelmi tervet várhatóan március elején vég­legesítik - közölte a Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA) illetékese. A kétéves munkával, 3 millió dolláros japán , kormánytámogatással elkészült tanulmánytervről januárban konzultált a hivatal Magyarországon járt küldöttsége az illeté­kesekkel, és véleményüket beépítik a végleges tervbe. A pro­jekt a Balaton védelmében fontosnak tartott feladatokat rész­letezi, és pénzügyi információkat is tartalmaz. Ismét meghűlt II. János Pál pápa II. János Pál pápa meg­hűlése miatt a szokásosnál rövidebb volt vasárnapi Ur angyala imádsága, amelyet a Szentatya hagyományosan vatikáni dol­gozószobája ablakából mond a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. Az imádság után egy kisfiú két galambot engedett szabadon a pápai lakosztály erkélyéről. Ez annak jelképe - mondta a pápa -, hogy legyen béke Rómában és a világon. Rákműtét előtt a Jordániái uralkodó Husszein jordániai királyon a közeli napokban csontvelő-átültetést hajtanak végre, miután szombaton befejeztek egy újabb kemoterápiás ciklust. A 63 esztendős uralkodó - a néhai Antall Józsefhez hasonlóan - non-Hodgkin lymphomában szenved, és tavaly a második félévben folyamatosan a Mayo klinikán tartózkodott, ahol hat rákellenes kemoterápia-sorozatban részesült. Szlovénia társult tag az Európai Unióban Február 1-jén lép életbe Szlovénia és az Európai Unió között 1996 közepén kötött társulási szerződés, és ezzel Szlovénia hivatalosan is az unió társult tagja lesz. Az intézményi keretek ezzel adottak a további lépések megtételéhez a teljes jogú taggá válásig. Magyar mentőosztag segít Kolumbiában Szombati meg­érkezése után vasárnap már aktívan részt vett a kolumbiai földrengés mentési munkálataiban a Magyar Speciális Mentők tíztagú alakulata. Pavelcze László, a csoport vezetője el­mondta: más külföldiekkel együtt Armenia városában dolgoz­nak. Kell-e fizetni Angliában a szellemekért? Nyúlkál a bővérű kísértet Akkor is ki kell-e a vevő­nek fizetnie egy ház teljes vételárát, ha az eladó, mint azt a felperesek állít­ják, „nem mondta meg nekik, hogy a megvásárolt ingatlanban szellemek tanyáznak”. A kérdés tárgyában javában folyik a per. Döntés még nincs, a felek vitatkoznak. A vevő, a 36 éves Josie Smith zokogva közölte a bíróságon, hogy éjszakánként „minden­féle zajok, illatok, mozgások” érzékelhetők, és ő már több ízben úgy érezte, mintha „va­laki a hálóinge alá nyúlna”. A vallomásának végén szereplő vádból - ki tudja, miért - a hölgy kizárta azt a lehetősé­get, hogy a férje, Andrew Smith lebbentené fel lenge éji öltözetét. Logikus: csak a kí­sértet lehet a tettes. A 250 éves ház árának tíz százalé­kával a házaspár adós ma­radt, és a hátralékot a szelle­mek zaklatása miatt nem haj­landó kifizetni. Smithék azt is megtudták: az épületben száz éve kéjgyilkos végzett egy lánnyal, és később egy pásztor felakasztotta magát. A házaspár lelkészt hívott, hogy űzze ki a házból a go­noszt, éjszakánként pedig CD-ről egyházi zenét „sugá­roznak”. Ördögűzés ide, egyházi muzsika oda, a szel­lem megmakacsolta magát. Továbbra is a háziasszony hálóinge alatt matat. FEB Vodka Anyácska, a legyőzhetetlen A tavalyi orosz mérleg: személyenként 27 liter égetett szesz folyt le a torkokon Oroszország Anyácska mindig olyan erős volt ma­ngánban, hogy egyesek ma sem átallják Vodka Anyácskának becézni. Nem alaptalanul. A tavalyi év mérlege személyenként 27 liter (!) vodka, beleértve a csecsemőket is. Moszkva Az évkezdeti erősítés - szól az Interfax hírügynökség in­formációja - pontosan 21 vasúti szerelvényt tett ki, egyenként 50 tartályvagon­nal, összesen 63 millió liter alkohollal. Az Itogi magazin úgy tudja, tavaly összesen négymilliárd litert ittak meg az oroszok. Ehhez jött még 3,7 milliárd liter sör, 800 mil­lió liter bor, valamint tízmil­lió liter konyakféle. Impozáns mennyiségek, de viszonylag kis hányaduk gazdagítja a szegény államkasszát. Meg­bízható becslések alapján az alkohol gyártásának és for­galmazásának legalább egy- harmada illegális. Leonyid Troskin, az adó- rendőrség helyettes főnöke azt mondja, ez az állapot havi egymilliárd rubel bevételtől fosztja meg az állampénztá­rat. Az arány azt is jelenti, hogy évente negyedmillió orosz mérgezi meg magát a bögrecsárdák gyanús löttyé- . vei, és 50 ezer az életével fi­zet érte. Nemcsak a hatalmas országon belül árad az illegá­lis alkohol, hanem - hála a Chicago legszebb napjaira emlékeztető alkoholmaffiá­nak - Ukrajnából, Fehér­oroszországból, Közép-Ázsi- ából, sőt, a Baltikumból és Kínából is. Az egészségi következmé­nyek közismertek. A pénz­ügyiek kevésbé. A nagy adó­kiesés arra indította Moszk­vát, hogy tavaly november 1- jétől visszaállítsa az állami monopóliumot. Az, hogy eb­ből a szörnyű kórból legalább az állam szedjen sápot, UI. Iván cártól (1440-1505) kö­vethető nyomon. Utódja, Ret­tenetes Iván nagyjából tel­jessé is tette, hogy minden maligános jövedelem a cár­hoz fusson be. Az állami monopólium 1716-ban megszűnt ugyan, de a fogyasztás növekedése olyan mértékű volt, hogy a kincstári bevétel 40 százaléka a XVIII. század közepén al­koholból származott. Az utolsó cár, II. Miklós 1894. június 6-án ismét bevezette az állami monopóliumot, ami majdnem száz évig tartott, 1992-ig. Történt ugyan 1914- ben és 1985-ben (Gorbacsov idején) némi bágyadt kísérlet valami szesztilalomfélére, mindkét esetben azonban szánalmas eredmény­nyel. Harmat Endre

Next

/
Thumbnails
Contents