Somogyi Hírlap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

VII. évfolyam, 281. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. december 2., hétfő (3-4. oldal) (5. oldal) (9. oldal) Rendkívüli RIGIPS gipszkartonakció! 15-21% a J & T Oppermann Kft-nél Kaposvár, Vasvári P. u. 1. Tel.: 82/315-844, 82/316-532 Ha nálunk vásárol giszkartont, a kedvezmény a tartozékokra is vonatkozik! (35936) Négy szavazattal nyert a régi polgármester Választott Nagyberki Mivel a nagyberki képviselő- testület szeptember 19-én föl­oszlatta önmagát, tegnap idő­közi választást tartottak a te­lepülésen. Reggel hat órától este hétig — három szavazó­körzetben: a polgármesteri hivatalban, a kultúrházban és a falu kisberki részén — a szavazásra jogosult 1225 la­kos közül a négy polgármes­terjelöltre 726-an adták le voksaikat — tudtuk meg teg­nap késő este Valkshöfer Já- nosnétói, a választási bizott­ság elnökétől. A négy pol­gármesterjelölt közül a leg­több — 280 — szavazatot a régi polgármester, Göndöcs 7dz.se/kapta, Keszthelyi István csupán négy szavazattal ma­radt el a győztes polgármester mögött. A kilenc képviselői székre pedig 18 jelölt pályá­zott. A szavazás eredménye­ként a nagyberki képviselő- testület tagjai lettek: Deák Olivér, Török Zoltánná, Keszt­helyi István, Róth Jánosné, Komár András, György László, Kordé Károly, Somo­gyi Imre és Vendel István. Honvéd-siker Kaposváron Magabiztosan nyerte a kaposvári kosárrangadót a Danone-Honvéd csapata. Felvé­telünkön a mezőny egyik legjobbja, a válogatott Sitku zsá­kol. Részletes beszámolónk a 7. oldalon fotó: kovács tibor A búza jól fejlődik, a krumpli eladhatatlan Kombájnok, ekék a hóban A felázott földről nem könnyű elszállítani a felszedett cukorrépát fotó: kovács tibor Őszi búzát 49 ezer hektáron, rozsot 2700, triticalét 7 ezer, árpát 12 ezer, repcét pedig 9 ezer hektáron vetettek So­mogybán november végéig. A a cukorrépa betakarítása a végé­hez közeledik, a kukorica tized- része van még lábon. Az őszi búza csaknem fele jó minősítésű, ez 11 százalékkal több, mint tavaly. Nemcsak minőségileg, hanem fejlettségét tekintve is kedvezőbb idén a búza állapota, vetésterülete pe­dig 5 ezer hektárral több. A szeptemberi csapadékos idő miatt az őszi árpa és a rozs ter­mése gyengébb lesz. Az árpa rosszabb minőségű, rozsból pe­dig ezer hektárral kevesebbet sikerült vetni. — Szintén ez az oka, hogy 3 ezer hektárral kevesebb repce került a földbe — mondta Varga Gábor, a Somogy Me­gyei Földművelésügyi Hivatal helyettes vezetője. — Tájéko­zódásunk alapján még 2-3 ezer hektáron szándékoznak búzát vetni a termelők. Ennek azon­ban már nagy a teleltetési koc­kázata. (Folytatás a 4. oldalon) Dr. Ferenczi László szerint a vezetőváltás nem befolyásolja a munkát Erősödhet a megyei rendőrség Zsuffa István közigazgatási államtitkár pénteken este ösz- szehívta az ország összes megyei főkapitányát. Kuncze Gá­bor belügyminiszter zárt ajtók mögött tájékoztatta a me­gyei rendőrségek vezetőit Pintér Sándor altábornagy, Túrós András vezérőrnagy, Valenta László vezérőrnagy és Bod- rácska János vezérőrnagy felmentéséről, illetve annak kö­rülményeiről, indokairól. Dr. Ferenczi Lászlót, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét kérdeztük arról, hogy a négy tábornok felmentése mi­lyen befolyással lehet me­gyénkre, illetve az itt dolgozó rendőrségre? — Úgy gondolom, a vezető- váltás nem befolyásolja a mun­kánkat. A bűnügyi helyzet ettől nem lesz sem jobb, sem rosz- szabb, tehát a feladataink is vál­tozatlanok. — A tanácskozáson az is el­hangzott, hogy az új vezetés decentralizálni kívánja a hatal­mat... — Ez azt jelenti, hogy a dön­tési jogkörök oda kerülnek, ahol a felelősség van. Tehát el­vileg erősöd(né)nek a megyék. Dr. Ferenczi László hangsú­lyozta: a változással kapcsolat­ban többet tud majd mondani, ha az új országos főkapitány összehívja a megyei rendőrfő­nököket, s elmondja elképzelé­seit. Erre várhatóan néhány nap múlva sor kerül. T. R. Tüntetés a görög nagykövetség előtt Fiatalok kisebb csoportja tüntetett tegnap a budapesti görög nagykövetség előtt, a mediterrán országban be­börtönzött szolgálatmegta­gadók szabadon bocsátását és a fegyvertelen katonai szolgálat mihamarabbi be­vezetését követelve. A de­monstrációt az Álba Kör szervezte. Lemondását ajánlja a rendőrszóvivő Tekintettel a kialakult hely­zetre Garamvölgyi László az ORFK sajtószóvivője úgy döntött hogy a rendőr­ség új vezetésének felajánlja lemondását. Természetesen csak a szóvivői beosztásom ajánlom fel, ami nem érinti szolgálati viszonyomat — mondta a szóvivő, aki a fel­ajánlás elbírálásáig évi ren­des szabadságát tölti. Újabb Fokkert bérel a Malév A Malév a közeljövőben újabb Fokker 70-es típusú repülőgéppel bővíti jármű­parkját. A légitársaság nem magától a gyártótól, hanem egy európai üzemeltetőtől szeretné bérelni a gépet a jövő év első felétől. A bér­leti szerződés megkötéséhez azonban többek között még az igazgatóság jóváhagyá­sára is szükség van. Üdvözlet az Emírségeknek Göncz Árpád köztársasági elnök és Kovács László külügyminiszter táviratban üdvözölte Zájid bin Szultán an-Nahajan sejket, az Egye­sült Arab Emírségek elnökét és Rasid bin Abdullah an- Nuami külügyminisztert az Egyesült Arab Emírségek nemzeti ünnepe, a függet­lenség huszonötödik évfor­dulója alkalmából. Vásámap - rendőrökkel Az idei esztendő talán legna­gyobb vására volt a tegnapi Ka­posváron. Az enyhe időben ren­getegen mustrálták végig a vá­sári kínálatot, azzal a nem titkolt céllal, hogy már most beszerez­zék a karácsonyi ajándékok egy részét. Talán ennek köszönhető, hogy szinte egyetlen nézelődő sem ment haza üres kézzel a vá­sárból; legtöbben a ruhát áruló árusokat keresték fel, hogy me­leg darabokkal frissítsék ruhatá­rukat. A kereskedők örömébe némi üröm is vegyült: gazda­ságvédelmi rendőrök és fo­gyasztóvédelmi felügyelők is elvegyültek a tömegben. A hírek szerint ők is „sikeresen” zárták a napot: nem kevés hamisítványra bukkantak ugyanis a drága ru­haneműk között. Árusokkal, kereskedőkkel és ellenőrökkel népesült be a vásártér FOTÓ: KOVÁCS TIBO Környezetbiztonsági konferencia Itt a szemétturizmus Göncz Árpád köztársasági el­nök nagy jelentőségűnek ne­vezte a Közép- és Kelet-Eu­rópai Kömyezetfejlesztési In­tézet által összehívott nem­zetközi környezetbiztonsági konferenciát. Áz államfő úgy vélte: nemzetközi összefogás, összehangolt védekezés csak akkor valósulhat meg, ha a különböző országok képvise­lői azonos megfogalmazáso­kat használnak. Eiselt György, a Belügy­minisztérium rendészeti fő­osztályának vezetője az átala­kult magyarországi bűnözés­ről szólt. Kitért arra, hogy az utóbbi években hazánk a „szemétturizmus” egyik szenvedő alanya lett. Nézete szerint az országban lehető­ség volt és van a törvényesség látszatát fenntartva környe­zetkárosító tevékenységekre. Bár a hatóságok közötti együttműködés jó, ajogszabá- lyok megfelelnek az európai normáknak, de a törvények betartatásának, kikényszeríté­sének feltételrendszere nem alakult még ki. Az egyik legnagyobb gondnak nevezte, hogy a bűnüldöző szervek csak akkor léphetnek fel, ha egy cég te­vékenysége miatt már káro­sodott a környezet. Reményé­nek adott hangot, hogy a Btk. módosítása már korábbi sza­kaszban is lehetővé teszi majd az eljárás megkezdését.

Next

/
Thumbnails
Contents