Somogyi Hírlap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

Megyei körkép; Rendhagyó rendőr-továbbképzés + Magyar szarvas Európába (3-4. oldal) Somogyi tájak: Vonzó csurgói vadászmezők # Szomszédvárak Darányban_____________(5. oldal) Kaposvár: Ülésezett a cigány kisebbségi önkormányzat # Kaposfüred temetője _______(8. oldal) A város felbontja a szerződést a Vektor Kft-vei Kaposvári áralkuk Viharos volt a Kaposvári Vá­rosi Érdekegyeztető fórum tegnapi ülése. A tíz előterjesz­tés közül ugyanis hét áreme­lési javaslatot tartalmazott. A munkavállalói, munkaadói és érdekképviseleti oldal is egyet­értett abban, hogy ezek az eme­lések havonta akár több ezer fo­rinttal is növelhetik a családok — amúgy is egyre nagyobb terhet jelentő — kiadásait. A helyi adórendeletek módo­sítása váltotta ki talán a legna­gyobb vitát. A város minden lakóját érintő kommunális adók 100 százalékos emelését a fó­rum nem fogadta el, csupán 50 százalékos emelésre tett javas­latot. Szita Károly polgármester hangsúlyozta: ezt is csak azzal a feltétellel teszik, ha a teljes összeget a köztisztaságra, va­lamint a város gondozottságá- nak javítására fordítják. El­hangzott az is: még a jelenlegi adómérték mellett is mintegy négymillió forinttal tartoznak a lakók a hivatalnak. (Folytatás a 3. oldalon) Magasabb adójóváírás Munkaadónként 1800 forintos egészségügyi hozzájárulás - 39 százalék tb-járulék - Diferenciált családi pótlék Adókedvezmény helyett a családi pótlék differenciált emelésével kívánja a családo­kat támogatni jövőre a kor­mány - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Kiss Elemér közigazgatási állam­titkár. A kabinet ülésén több más, az adózás és a tb-járulék ’97-es mértékére vonatkozó döntés is született. Ezek egyike, hogy nem adóztat­ják meg a munkahelyi étkezte­tés címén felvett jövedelmet. A másik változás: 18-ról 20 szá­zalékra emelkedik a munkavál­lalók adójóváírásának mértéke. A kormány nem támogatja, hogy a honoráriumok teljes kö­rére terjedjen ki a tb-járulék fi­zetési kötelezettség. A minisz­terek döntése értelmében to­vábbra is járulékmentes lesz a szerzői jogvédelem alá eső te­vékenységekből származó be­vételek egy csoportja. Arról, hogy pontosan mi tartozik e körbe és mi nem, az államtitkár még nem tudott nyilatkozni. (Lapunk információi szerint nem kell majd tb-járulékot fi­zetni az írói és újságírói hono­ráriumok után). A kabinet egyetértett azzal a javaslattal, hogy jövőre 39 százalékra csökkenjen a mun­káltatók által befizetett tb-járu­lék, de egészségügyi hozzájá­rulás címén minden dolgozó után plusz havi 1800 forint terhelje a munkaadót. Az államháztartási reform költségeinek fedezésére a kormány felhatalmazta a pénzügyminisztert egy 7,75 millió dolláros világbanki hi­telszerződés aláírására. A kabinet kijelölte az APV Rt új igazgatóságának 9. és 10. tagját Mészáros János és Szabó Zsolt személyében. A 11. tag delegálására a frissen kineve­zett ipari miniszter - élve a szabályok adta lehetőségével - magának tartja fenn a jogot. Kormányrendelet született a személyes gondoskodást nyújtó intézmények engedé­lyezéséről, meghatározva az állami, önkormányzati és egy­házi fenntartású jelleggel mű­ködtetett intézményekben fo­lyó munka szabályait is. A ka­binet 2 milliárdos támogatást hagyott jóvá a nem állami tu­lajdonú egységeknek. (Takács) Az Atlas vállán a somogyi gépgyártás 167 dolgozóval évi több, mint félmilliárd forint árbevétellel működik az egykor tönkrement Kaposgép Vállalat helyén üzemelő Kapos Atlas Gépgyár. A cég tegnapi bemutatkozásáról szól riportunk a 4. oldalon fotó: kovács tibor Dánia várja az Unióba a magyar mezőgazdaságot Csatlakozásról agrárszemmel Marianna Fischer Boel, a dán Parlament mezőgazdasági bi­zottsága elnökének meghívására Koppenhágában tárgyalt a magyar Parlament mezőgazdasági bizottsága. A delegációt — mely elsősorban a dán mezőgazdaság felépítését és műkö­dését tanulmányozta — Pásztohy András somogyi ország- gyűlési képviselő (MSZP), a bizottság alelnöke vezette. — Dánia mezőgazdasági vi­lághatalom — mondta tegnap lapunknak a szerda éjjel haza­érkezett Pásztohy András. — Arra voltunk kíváncsiak, mi­lyen belső struktúrával tudják ezt a pozíciójukat megőrizni. A legfontosabb: az egész ag­rárgazdaság a farmokra, a farmerekre épül. Ők hozzák létre a. szövetségeket, a szö­vetkezeteket, működtetik a vágóhidakat, a kereskedelmi központokat, mégpedig haté­konyan. Erre a legjobb bizo­nyíték az évi 12 milliárd dollár értékű exportjuk, ami éppen a négyszerese a miénknek. Pásztohy András elmondta: azzal, hogy az egész vertiku- mot a termelők, illetve az álta­luk alakított szövetkezetek irányítják, a kereskedelem profitja is visszaáramlik a farmokra, elősegítve a tovább­fejlődést. A legszebb az egészben — tette hozzá — hogy Dániában nincs szövet­kezeti törvény, de a legjobb szövetkezetek ott vannak. — A Dán Mezőgazdasági Tanács a legnagyobb lobbi­szervezet az országban. Ennek tagjai a farmerek, illetve a szövetkezetek és a különböző ágazati szövetségek. A tanács minősíti a törvénytervezete­ket, képviseli az érdekeket a dán, és az Európa Parlament­ben is. Ugyanakkor a szak­tárca egy szolgáltató miniszté­rium, megteremti a kereteket a gazdálkodáshoz és a kereske­delemhez. A látogatás utolsó mozzanata a két bizottság együttes ülése volt. Ezen első­sorban Magyarország EU- csatlakozása volt a téma — agrárszemmel. — Dánia nem félti piacait tőlünk — mondta Pásztohy András. — Ellenkezőleg, in­kább mielőbb szeretne az EU- ban látni minket, hiszen a Tá­vol-keleti piacok meghódítá­sához Európának szüksége volna új, fejlett mezőgazda- sági területekre. Ennek érde­kében még támogatásra is haj­landók lennének. V. O. Budapesten tárgyal a cseh altábornagy Háromnapos hivatalos látoga­tást kezdett Budapesten Jiri Nekvasil altábornagy, a Cseh Köztársaság hadseregének ve­zérkari főnöke magyar partnere Végh Ferenc altábornagy ve­zérkari főnök meghívására. A vendég programja során udva­riassági látogatást tesz az Or­szággyűlés Honvédelmi Bizott­ságánál és Keleti György hon­védelmi miniszternél. NATO-gyakorlat Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi homoki gyakorlóbázison kezdődött NATO-orientációs gyakorlatot tegnap hazai és külföldi katonai vezetők tekintették meg. A „Kemény dió” fedőnevű, máig tartó parancsnoki és törzsveze­tési gyakorlat feltételezett szi­tuációjában egyébként két fik­tív állam közötti konfliktust követően kellett helyreállítani a normális civil életet. Pódiumvita a családpolitikáról Konszenzuson alapuló, egysé­ges s átfogó családpolitikára lenne szükség — hangoztatták kormánypárti és ellenzéki kép­viselők egyaránt azon a pódi­umvitán, amelyet egy budapesti családpolitikai konferencián rendeztek tegnap. A politikusok és kutatók részvételével meg­tartott kétnapos tanácskozást a Batthyány Lajos Alapítvány, a Budapesti Közgazdaságtudo­mányi Egyetem, valamint a Konrad Adenauer Alapítvány szervezte. Emlékünnepély a reformációról A reformáció ünnepéről emlé­keztek meg a magyarországi protestáns egyházak tegnap a Kálvin téri református temp­lomban. Az Országos Protes­táns Napok rendezvénysoroza­tának záróakkordjaként megtar­tott istentiszteleten református, metodista, baptista, unitárius lelkészek hirdettek igét. Drágult a benzin és a gázolaj Ismét drágult a Mól Rt hálóza­tában forgalmazott üzemanya­gok ára. Buda Dénes, a Mól Rt sajtóirodájának vezetője el­mondta: tegnap 0 órától a 98-as ólmozott benzinért 1 forint 60 fillérrel többet, tehát literenként 131 forintot kell fizetni. A 91- es ólmozatlan 1 forint 70 fillér­rel kerül többe, így literenként 120 forintba kerül. A 95-ös ólmozatlan benzin ára 1 forint 80 fillérrel emelke­dett, az üzemanyag litere 123 forint 50 fillér. A 98-as ólmo­zatlan benzin 1 forint 70 fillér­rel drágult, így most már literét 132 forintért adják. A gázolaj és a fűtőolaj ára 1 forint 50 fil­lérrel emelkedett és most egy­formán 118 forint 50 fillérbe kerül litere. Gyertyafényben A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium jubileumi évének gazdag eseménysora gyertyagyújtással folytatódott tegnap este. A gimnázium diákjai és tanárai egy- egy szál gyertyával emlékeztek az egykori pedagógusokra fotó: kovács tibor A SOMOGYI HÍRLAP kérdésstafétája Mindenki lelepleződik Dr. Csákabonyi Balázs: Nem rosszak a közállapotok Vegye tudomásul mindenki, hogy lelepleződik a társadalmi követelményeknek megfelelően. Hogy a Tocsik-féle sikerdíjból ügy lett, az csak ma következhe­tett be. Ehhez az a tisztuló légkör kellett, ami ma jellemző. Such- man Tamás az első miniszter, akit politikai felelősség miatt állí­tottak fel. Holott emlékezetem szerint volt itt például nemzet­közi botrányt kavaró Kalasnyi- kov-ügy is, amely érintette az ak­kori külügyminisztert, mégsem történt semmi. A társadalom ma kikényszeríti a közélet tisztaságát és nincs olyan erő, ami ezt meg­akadályozza - felelte a Somogyi Hírlap kérdésstafétájára dr. Csákabonyi Balázs országgyűlési képviselő. Interjúnk a 4. oldalon. Dr. Csákabonyi Balázs

Next

/
Thumbnails
Contents