Somogyi Hírlap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1996. november 1., péntek Katasztrófa Lakóházakra zuhant egy brazil utasszállító Röviddel a felszállás után lakóházakra zuhant a TAM brazil belföldi légi- társaság Fokker-100 tí­pusú utasgépe. A Sao Pao- lóból a fővárosba, Brasí- liába tartó gép a repülőtér­től másfél kilométerre hir­telen süllyedni kezdett, jobb oldalára fordult, be­leütközött egy többemele­tes lakóházba, majd nyolc kisebb házra zuhant, és lángba borult. Az ütközé­sek és a zuhanás következ­tében a Fokker széttört: darabjai szerteszét repül­tek a környéken. A gépen 89 utas és hatfőnyi sze­mélyzet tartózkodott - va­lamennyien életüket vesz­tették. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a hely­FOTÓ: FEB/REUTER Színre. Tartósnak ígérkező mélyrepülés Ha nem fékezik meg a nemzetközi monopóliumokat, a pénz­piaci spekulációkat, gazdasági összeomlás fenyegetheti vi­lágunkat - jósolja a Der Spiegel című német hírmagazin. HÍRHÁTTÉR Hogyan választ Amerika? A kérdésre a legrövidebb válasz úgy hangzik: bonyolultan. Az amerikai alkotmány által kijelölt napon - amely minden negyedik év novemberének első hétfőjét követő kedden, idén november 5-én van - nem egyszerű elnökválasztás színhelye az USA; a körülbelül 210 millió állampolgár a Fehér Ház lakóján kívül egy sor más poli­tikai testület megújításáról is dönt. Újjáválasztják a 435 tagú kép­viselőházat, a 100 tagú szenátus harmadát, szavaznak a helyi tör­vényhozás összetételéről, egy sor kormányzói posztról, összesen vagy félmillió tisztségviselőről, akik az 50 szövetségi államban, s a mintegy 87 ezer helyi kormányzatban szolgálnak. Ám az elnöki poszt elnyerése sem „egyszerű” szavazás kérdése. E voksolás ugyanis közvetett, a szavazók voltaképp nem a két él­lovasra, a Demokrata Párt színeiben induló, címvédő Bili Clin­tonra, illetve republikánus kihívójára, Robert Dole-ra adják le vok- sukat, hanem az elnök és az alelnök megválasztásával megbízott úgynevezett elektorokra. (A két fő rivális mellett seregnyi más konkurens verseng a választók kegyeiért: a hivatalos listákon ösz- szesen 231 politikai csoportjelöltje szerepel.) Az elektori kollé­gium csak december közepe táján adja le szavazatait, ezt a szenátus elnöke január 6-án összesíti, a győztes beiktatására január 20-án kerül sor. Kedd éjszaka azonban a versenyfutás gyakorlatilag eldől. A kulcsállamok (Kalifornia, New York, Florida és Texas) eredmé­nyét megismerve, a tv-csatornák egymással versengve hozzák nyilvánosságra, ki érte el hamarabb a Fehér Házba jutáshoz szük­séges 270 elektori szavazatot. Szondy Gábor Meciar védi a mundért Frunda György, az RMDSZ elnökjelöltje a szövetség buka­resti székházában csütörtökön rendezett sajtóértekezletén el­mondta: bízik abban, hogy a vasárnap tartandó parlamenti és elnökválasztáson a szövetség a voksok 8 százalékát szerzi meg, s ő maga „még egy kicsit jobb” eredményt ér el. A választási eredménytől függően az RMDSZ kész tárgyalni a kor­mánykoalícióban való részvé­telről a román demokratikus pártok oldalán - közölte. Felhívással fordult a külföl­dön - így Magyarországon - élő vajdasági magyarokhoz Ka­sza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, s arra kérte őket, hogy a kegyeleti emléke­zés, valamint a Jugoszláviában november 3-án sorra kerülő szövetségi és helyhatósági vá­lasztások alkalmából látogas­sanak haza, és állandó lakóhe­lyükön vegyenek részt a válasz­tásokon. Lech Walesa csütörtökön hatá­rozottan tagadta, hogy bármi­féle titkos dokumentum birto­kában van. A lengyel exelnököt az Államvédelmi Hivatal azzal vádolta meg, hogy hivatali ideje lejárta után elmulasztott visszaszolgáltatni államtitkot tartalmazó iratokat. Közel-keleti kőrútjának újabb állomására, a zsidó ál­lamba érkezett csütörtökön Jevgenyij Primakov. Az orosz diplomácia vezetője előzőleg Szíriában, Libanonban és Egyiptomban járt. Izrael arra szeretné rávenni Oroszorszá­got, hogy segítse a közel-keleti békefolyamatról elkezdett többoldalú tárgyalások újrain­dítását. Az Egyesült Államok szerdán több mint hétmillió dolláros gyorssegélyt ajánlott fel az ENSZ-tilalmak miatt ínségben szenvedő iraki lakosság meg­segítésére, de azzal a feltétellel, hogy a támogatásból csak az ország északi részében élő kur- dok részesülhetnek. A nemzet­közi segélyszervezetek képvi­selői szerint Irakban több tíz­ezer embert fenyeget az éhen- halás veszélye a súlyos élelmi­szer- és gyógyszerhiány miatt. Elhunyt Michel Gyarmati, a híres párizsi mulatóhely, a Fol- lies-Bergére egykori művészeti igazgatója. A magyar szárma­zású férfit - aki Budapesten született - párizsi otthonában, nyolcvannyolc éves korában érte a halál. Májátültetése után Larry Hagman, máris újabb beteg­séggel kezelik. A Dallas-soro- zatból ismert 64 éves színész­nek cukorbajt okoztak azok a gyógyszerek, amelyek az új szerv kilökődését gátolják meg. Az Egyesült Államokban csak a leggazdagabbak gyarapod­nak tovább, az amerikai mun­kavállalók ötödé már a helyi szegénységi küszöb alatti bé­rért dolgozik. A gazdag Németországban öt éve csökken a lakosság nettó jövedelme, és a követ­kező tíz évben további másfél millió munkahely „szabadul fel” az iparban. Ä szintén jó­módú Ausztriában azzal szá­molnak, hogy jövőre megdup­lázódik, nyolcszázalékosra nő a munkanélküliség. A fejlődés, az éleződő nem­zetközi verseny nemcsak az iparban jár tömeges elbocsátá­sokkal, hanem a szolgáltató­ágazatban is. Az amerikaiak­kal versengő európai telefon- társaságoknál például a kon­kurencia miatt 320 ezer mun­kahelyet kell megtakarítani, az osztrák biztosítóintézetekben 32 ezer munkahelyből 21 ezret kell megszüntetni. Hosszabb távon nem az kö­vetkezik be, amitől eddig az európaiak rettegtek, hogy tud­niillik az emberiség egyhar­mada süllyed tartós szegény­ségbe. A technika fejlődésé­nek és a gazdaság jelenlegi irányzatainak következtében a földlakók négyötöde kerülhet olyan helyzetbe, hogy szociá­lis eltartottá váljék. A szerzők szerint a világ negyvenezer legnagyobb mul­tinacionális vállalata egymás ellen játssza ki alkalmazottait, míg a nemzetközi pénz- és részvényspekulációk a politi­kai rendszereket fenyegetik. Véleményük szerint e kihí­vások gazdasági világválságot idézhetnek elő, amelyet igazi európai gazdasági-politikai egység megvalósításával lehet csak megakadályozni. December derekán várhatóan Budapestre érkezik a szlovák parlament külügyi bizottsá­gának küldöttsége. Vladimír Meciar védelmébe vette Szlo­vákia emberjogi gyakorlatát. A szlovák Twist Rádió a kül­ügyi bizottság közelgő látoga­tásával kapcsolatban megkér­dezte Dusán Slobodníkot, a tes­tület elnökét, hogyan viszonyul Pozsony az Európai Parlament és a szlovák törvényhozás ve­gyes bizottsága által szerdán el­fogadott EU-ajánlásokhoz, amelyek nyolcadik pontja a két ország közötti alapszerződés részletes teljesítését ajánlják. Válaszában a szlovák politikus kifejtette: az ajánlás a „viszo­Tizenhat év börtönre ítélte egy texasi esküdtszék azt az ötvenéves férfit, aki gondat­lanságból egy meg nem szüle­tett gyerek halálát okozta. Frank Flores Cuéllar a nyáron közúti balesetet okozott: autó­jával belerohant egy nyolc hó­napos terhes fiatalasszony ko­csijába. Jeannie Coronadót meg kellett operálni, gyermekét az orvosok császármetszéssel hozták a világra. Csakhogy a kislány olyan súlyos agykáro­sodást szenvedett, hogy két nap múlva meghalt. Az ittasan vezető Cuéllart halált okozó súlyos testi sérté­sért állították bíróság elé. Az nosság elve” alapján szól a tel­jesítés szükségességéről. Mivel Szlovákia már bőségesen eleget tett a magyar kisebbségi köve­teléseknek, úgymond Magyar- országon a sor, hogy javítson az ott élő szlovákok helyzetén. Vladimír Meciar egy televí­ziós vitában kijelentette: nélkü­löznek minden alapot azok a nézetek, amelyek kétségbe von­ják az emberi jogok tiszteletben tartását Szlovákiában. A nem­zetiségiek nyelvhasználatáról szólva a miniszterelnök kö­zölte: a nyelvek használatát több mint húsz törvény szabá­lyozza, s csak azt kell megvizs­gálni, ezek a jogszabályok összhangban vannak-e az euró­pai normákkal. esküdtek hatórás vita után bű­nösnek nyilvánították. Cuéllar ügyvédnője fellebbezést akar benyújtani, azzal érvel, hogy Krystal a baleset pillanatában még meg sem született, ezért Jogilag nem volt élő ember, ekként megölni sem lehetett”. Az esküdteknek és a bíró­ságnak nincsenek kételyei: a baba ember volt. „A csecsemő adatait születési anyakönyvi kivonatban örökítették meg, ha­lálát ugyancsak anyakönyvez­ték. A gyerek a közlekedési baleset következtében elszen­vedett sérülésekbe halt bele” - összegezte társai egyöntetű vé­leményét az egyik esküdt. Ferenczy Europress 16 év börtön egy meg nem született gyerek haláláért Vita az élet kezdetéről Méltó emlékhelyet teremtenek a tábor környékén * Átépítik Auschwitzot Bizarrnak tetsző intézkedés: idegenforgalmi szempontból átalakítják az egykori halál­tábort és környékét. Átszá­mítva mintegy 30 milliárd forintot kívánnak fordítani a történelem talán leggyászo­sabb emlékhelyére. Auschwitz/Oswiecim mai ál­lapotában „előnytelen képet mutat Lengyelországról”. Ezért a lengyel kormány Os- wiecimet nemzetközi kong­resszusi központtá kívánja fej­leszteni. Korszerűsítik az oda vezető utakat, és nemzetközi nevelési centrumot alapítanak. Átalakítják az egykori hit­leri haláltábor körüli 500 méte­res védett övezetet is. A többi között részben lebontják, rész­ben felújítják az épületeket. Parkolókat, könyv- és emlék­tárgy-árusító, pénzváltó pavi­lonokat, falatozókat létesíte­nek. A lengyel kormány soron kívül törvénytervezetet alkot az auschwitzi védett övezet és a valamikori haláltábor meg­őrzéséről. A jövőben kormánymegbí­zott felügyeli az auschwitzi emlékhelyet. Leszek Miller, a lengyel miniszterelnöki hiva­tal főtisztviselője kijelentette: szeretnék megteremteni an­nak lehetőségét, hogy a jövő nemzedékei méltó körülmé­nyek között tiszteleghessenek a népirtás áldozatául esett emberek emléke előtt. Szupergyerek Angliában hamarosan újabb taggal gyarapodik az átlagosnál értelmesebbek klubja. A veze­tőség azt tervezi, hogy felkér egy független pszichológust, végezze el a szükséges vizsgá­latokat a kétéves Raheed Kahndakeren. Ha a kisfiú intel­ligenciahányadosa meghaladja a 148-at, felveszik a Mensa-ba. Statisztikai adatok szerint az emberiségnek mindössze két százaléka tartozik a kiemelke­dően tehetségesek közé. A szóban forgó gyerek meg­lepően korán kezdett járni és beszélni, máris kívülről fújja az angol, az arab és a bengáli ábé­cét. Számolni is tud, a betűve­téssel most ismerkedik. Ha fel­veszik, Raheed lesz az okosok társaságának legifjabb tagja. Addig ezt a „tisztséget” két négyéves tölti be, akik három illetve négy nyelven beszélnek. Keresik a kémfönök gyilkosát Bosznia a titkosszolgálatok valóságos dzsungele A hírügynökségek nemrég közölték: ismeretlen tettesek meggyilkolták Nedjad Ugljent, a boszniai Kutatási és Doku­mentációs Ügynökség (AID) helyettes igazgatóját. A hangzatos nevű intézmény valójában a bosnyák muszli- mok titkosszolgálata, amelyet közvetlenül Alija Izetbegovics elnök felügyel. A mohamedá­nok horvát partnereinek eddig jóformán tudomásuk sem volt az AID létezéséről. A szervezetet Alija Deli- musztafics, egykori bosnyák belügyminiszter alapította, akit annak idején - amerikai nyomásra - menesztettek, mert Washington szerint kap­csolatban állt Iránnal és szél­sőséges arab körökkel. Az AID-ben egyébként az egykori jugoszláv titkosszol­gálat, illetve a néphadsereg egy sor vezető tisztje dolgo­zik. Arról, hogy kik gyilkol­hatták meg a kémfőnököt, csak találgatások láttak napvi­lágot. Állítólag a szervezet irán- illetve amerikabarát irányzata közötti leszámolás­ról van szó. Nemrég hasonló konfliktus robbant ki Hasszán Csengics, a boszniai föderáció védelmi minisztere és a bosnyák had­sereg magas rangú tisztjei kö­zött. Csengicset és apját ame­rikai részről azzal vádolják, hogy vezető szerepet játszot­tak a korábban Irán által Kö- zép-Boszniában létesített „ki­képző központok” működteté­sében, miközben vezető bos­nyák tisztek inkább Amerika felé hajlanak. Bosznia alighanem a titkos- szolgálatok dzsungele. A há­ború alatt felvirágzott a fegy­vercsempészés, a feketekeres­kedelem élelmiszerekkel, se­gélyszállítmányokkal. Az or­szágba csempészett muszlim fegyveresek mindenütt jelen voltak. A befolyásos emberek vagyonokat kerestek a fekete­kereskedelemmel, míg mások, akik megpróbáltak szembe­szegülni, életükkel fizettek az akadékoskodásért. FEB Kabuli áldozat Az afgán fővárost ostromló kormányerők csütörtökön heves bombazá­port zúdítottak Kabulra. Három gyermek meghalt, heten megsebesültek. A tálib milicisták szeptemberi hatalomátvétele óta ők a háború első kabuli áldozatai fotó: feb/reuter

Next

/
Thumbnails
Contents