Somogyi Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

S Megyei körkép: Aramtolvajok majd a bíróságon fizetnek # Hazatértek a mérői túlélők (3. oldal) Somogyi tájak: Tabi cserkészsátrak exportra # Koppány völgye tizenegy nyertese ______(5. oldal) G azdaság: Új terveket sző a befektetési és fejlesztési bank % A sör habja az államé 5^T ^ ^ISVÄR0S/,% (6. oldal) VII. évfolyam, 229. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. október 1. kedd Toledo-akció! 2 399 »00 Ft A raktárkészlet erejéig. Kezelési költség nélküli hitelakció. SEAT Zsillé, Kaposvár, Zaranyi u. 8. Tel./fax: 82/415-741 Fonyód, Ady E. u. 25. Tel./fax: 85/363-753 (28984) Stratégiai kérdés a vegyes használatú reptér Polgári gépeket Taszárra Jó esély van rá, hogy polgári repülőgépek is felszálljanak a taszári katonai repülőtérről. Az országos területfejlesztési koncepció egyedül a taszári repülőteret jelöli ki közös ka­tonai-polgári hasznosításra, s a honvédség is pártolja az el­képzelést - mondta dr. Kolber István, a megyei közgyűlés el­nöke tegnap a megyeházán tartott sajtótájékoztatón. A politikai döntést majd a par­lament hozza meg az ügyben. A taszári repülőtér vegyes hasz­nosításának gondolatát először egy évvel ezelőtt vetette fel a megyei önkormányzat. Javasla­tukat arra alapozták, hogy egy adott térség megítélésekor a be­fektetők elsődleges szempontja az infrastruktúra, s benne a köz­lekedés fejlettsége. Egy repülő­tér húzóereje hatalmas a gazda­ság élénkítésében. A megyei közgyűlés elnöke szerint a ta­szári repülőtér katonai és pol­gári hasznosítása stratégiai je­lentőségű nemcsak a város, ha­nem az egész megye, illetve a régió egésze szempontjából. Elhangzott az is: a repülőtér vegyes hasznosítását nem zárja ki az IFOR csapatok itt tartóz­kodása. A NATO tagországok területén működő hadászati re­pülőtereknél is előfordul a ve­gyes hasznosítás. Nemrég ké­szült el az országos területfej­lesztési koncepció, amelyet hamarosan a megyék is véle­ményeznek, s összehangolják hosszú távú terveiket a benne foglalt elvekkel. Bizakodásra ad okot, hogy az országos terü­letfejlesztési koncepció a kato­nai repülőterek közül egyedül a taszárit jelöli ki vegyes haszno­sításra. A terv megvalósítása a parlamenti képviselők jóváha­gyásától függ. A megyei terü­letfejlesztési tanács minden­esetre bízik a pozitív döntés­ben, többek között erre utal az is, hogy legutóbbi ülésén öt millió forintot szavazott meg a repülőtér kettős hasznosításáról szóló tanulmányterv elkészíté­sére. (Folytatás a 3. oldalon) Az IFOR szakértői az első 130 igényt már elbírálták 450 somogyi kárvallott Tegnap délután megérkezett a Honvédelmi Minisztéri­umba az első 130, IFOR- szakértők által vélelmezett somogyi kárigény. Lapunk értesülése szerint további 260 ügyben ígéretük szerint na­pokon belül döntenek az amerikai hadsereg illetékesei. Azokban az esetekben, ahol az igényt megalapozottnak ítélték, a kárszakértők várhatóan októ­ber közepéig megjelennek, s elvégzik a felmérést. Ha a meg­állapított összeggel az érintet­tek egyetértenek, úgy a köz- igazgatási hivatalon keresztül feltehetően még ebben a hó­napban kifizetik az első kártérí­téseket, ha keveslik az össze­get, bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. Csakúgy polgári peres úton érvényesíthetik kö­vetelésüket azok, akiknek a kár­igényét a szakértők nem talál­ták jogosnak. Mint megtudtuk, az elbírálás azért csúszott ed­dig, mert a beküldött anyagokat az IFOR egyik tapasztalt, né­metországi kártérítési ügyeket már vizsgált műszaki tisztje is szakmailag véleményezte. Időközben négyszázötvenre nőtt a megyei közigazgatási hi­vatalhoz beadott igények száma, amiből háromszázki- lencven jutott el a minisztériu­mon keresztül az amerikai had­sereghez. A továbbiak egy ré­szén a közigazgatási hivatal dolgozik, másik részét vissza­küldték adatpptlásra az illeté­kes önkormáriyzatokhoz. B. T. Horvát üzletemberekkel is tárgyalnak a Gabonaforgalmi Rt-nél Lisztre várnak Boszniában Nagytakarítás után fokozottan kell ellenőrizni a minőséget FOTÓ: KOVÁCS TIBOR Búza helyett lisztet szállít a délszláv térségbe a Dél-Dunántúli Gabonaipari Rt. Tegnap bosnyák üzletemberekkel folytattak üzleti megbeszélést, előtte horvát és szerb kereskedőkkel. A részvénytársaság csaknem ötezer tonnányi liszt export ki­viteli engedéllyel rendelkezik. A liszt hazai ára most maga­sabb, mint a szomszédos déli országokban, ám ott a kereslet jelentős. A gabonaipari társa­ság ezt a lehetőséget akarja kihasználni. A szállításnál előnyt jelent a földrajzi közel­ség is. Varga Gábor, a cég ke­reskedelmi és termelési igaz­gatója elmondta: az ígéretes délszláv tárgyalásokat tovább folytatják, az első tétel lisztet várhatóan október közepén szállítják ki, de csak megfelelő pénzügyi garanciák ese­tén. (Folytatás a 4. oldalon) Nemcsak a természet idézhet elő katasztrófát, a hivatalok is Polgárvédők kétségek közt 1935 után jutottunk el odáig, hogy idén tavasszal a parla­ment megalkotta a polgári vé­delemről szóló törvényt. Jog­szabályban rögzítetten tevé­kenykednek tehát azok a szer­vezetek és civilek, illetve első­sorban az önkormányzatok, akiknek alapvető feladata ka­tasztrófa helyzetben a közös­ség védelme. A siófoki körzet polgármesterei a zamárdi Fa­mília Hotelben tanácskoztak tegnap a törvényből adódó feladataikról. A beszélgetés­ből, a tapasztalatok közreadá­sából egyértelművé vált, hogy a törvényi szabályozás önma­gában kevés, sok-sok infor­máció és tettrekész ember kell a rendkívüli helyzetek gyors megoldásához. Az önkor­mányzatok még mindig úgy vélik, hogy — többek között — e területen is magukra van­nak utalva. Az idei nyár al­kalmat adott az erőpróbára, ha csak a Sérsekszőlőst, Torvajt végigsöprő tornádóra gondo­lunk. (Folytatás a 4. oldalon) Kapcsolatépítés Ausztráliával Jelenleg jobbak a kulturális kapcsolataink, mint a gazdasá­giak — mondta Göncz Árpád, amikor találkozott az ausztrál parlament hazánkban tartóz­kodó küldöttségével. A köztár­sasági elnök hangsúlyozta: köl­csönös érdek a kereskedelmi forgalom bővítése. Magyar-baszk megbeszélések Balás Péter, az Ipari és Keres­kedelmi Minisztérium helyettes államtitkára tegnap hivatalában fogadta Rosa Diez Gonzalez asszonyt, a baszk kormány ke­reskedelmi, fogyasztási és ide­genforgalmi miniszterét. A tár­gyaláson áttekintették a keres­kedelmi kapcsolatok fejlődését. Gál Zoltán amerikai vezetőket fogadott Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke tegnap a Parlamentben találkozott a D.A.R.E. amerikai bűnmegelőző program vezetői­vel. A találkozón kifejtette, hogy Magyarország sem tudja kivonni magát a nemzetközi bűnözés és kábítószer-kereske­delem káros befolyása alól. Nemzetiségkutató tanácskozás Angliától Izraelig 17 ország majdnem száz tudósa vesz részt a hagyományos békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzeti­ségkutató tanácskozáson, amely október 2-án kezdődik. A háromévente megszervezett eszmecserének ezúttal Az együttélés évezrede a Kárpát­medencében címet adták. A villamos művek ismét veszteséges A Magyar Villamos Művek Rt tegnapi rendkívüli közgyűlése módosította a társaság idei üz­leti tervét. Megállapította: a gazdálkodás javulása 1 milliárd forinttal mérsékli a veszteséget, ám így is 14 milliárd forintos veszteségre számít az rt. Dr. Tocsik Márta ügyvéd szerződését az ÁPV Rt felülvizsgálja Suchman Tamás megértést kér Megértést kért az energiaiparban részesedést szerzett külföldi befektetőktől és tulajdonosoktól dr. Suchman Tamás ipari és kereskedelmi miniszter amiatt, hogy az idén októberre beha­rangozott áremelést a kormány az év végéig elhalasztotta. A befektetőkkel folytatott hét­fői megbeszélést követően a miniszter elmondta: a halasz­tást az indokolta, hogy kellően megalapozott szakmai döntés szülessen a tízmilliós magyar lakosság sorsát érintő ügyben. A kormány azonban minden­képpen betartja ígéretét és meg­teszi az árlépést, hogy az ener­giaágazatban megteremtődhes­senek a szükséges fejlesztések forrásai és a tulajdonosok is profitra tehessenek szert. A miniszter hangoztatta: a je­lenlegi kormány vállalta, hogy megteszi azt a lépést, amelyet elődei éveken át halogattak és amely jelentős fejlesztések el­maradást vonta magával. Suchman Tamás hozzátette: to­vábbi szakértői egyeztetésekre van szükség arról, hogy milyen költségeket szükséges elis­merni az új árakban — a kül­földi befektetők egyébként a ta­rifaképletet már elfogádták. A mostani tanácskozáson az ár­emelés mértékéről konkrét ja­vaslatokat nem tárgyaltak meg. Elmondta még: nincs szó arról, hogy jövőre két lépésben emel­nék az energia árát. Az ÁPV Részvénytársaságnál folyó ön- kormányzati vagyonátadással kapcsolatos, vihart kavart ügy­ről Suchman Tamás kifejtette: egyetért azzal, hogy a tárgyalá­sokkal megbízott Tocsik Márta ügyvéd szerződését az ÁPV Rt felügyelő bizottsága és a Kor­mányzati Ellenőrző Iroda is vizsgálja. A kétoldalú vizsgálat a közvélemény megnyugtatását is szolgálja. Ö maga egyik tes­tület munkáját sem kívánja be­folyásolni. Hangoztatta: a pri­vatizációért felelős miniszter­ként természetesen vállalja a fe­lelősséget, azonban nem vár­ható el tőle: az ÁPV Rt-nél kö­tött valamennyi szerződést is­merje. (Cikkünk a 7. oldalon) Báránybaj A somogyi bárányok 90 százalékát Olaszországba viszik. Ezt akadályozta a nyári olasz importstop. Az azóta megváltozott helyzetről szól cikkünk a 4. oldalon fotó: lang

Next

/
Thumbnails
Contents