Somogyi Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

Megyei körkép: Országúti kék percek # Éber leilei rendőrök, gyakorlóőrs Bogláron Somogyi tájak: Kutas sok lakosa drágállja a gázt # Csőd elől fut Ötvöskónyi (3. oldal) (5. oldal) Nyugdíjasok: Jogosultság és hitelminősítő törzsszámok # Mester apák öröksége (8. oldal) somot-1RIAP VII. évfolyam, 179. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. augusztus 1., csütörtök Már csak 2 hét és ismét kiderül: a PERFEKT jobb. Addig is telefonáljon: 322-6042, 342-5982 PERFEKT ... JÓ TUDNI Felmérés harminc község cigánycsaládjairól Kétmillió forint somogyi adatbázis létrehozására Egymillió 950 ezer forintot nyert a dél-somogyi cigány­képviselők szövetsége az or­szágos foglalkoztatási alaptól a részben már meglévő so­mogyi adatbázis továbbfej­lesztésére. Az adatbázis ki­alakítását 1993-ban kezdték el, a megyében élő cigány munkanélküliek segítésére. Felmérik életkörülményeiket, iskolázottságukat, s - mint Szegedi Tibor, a szövetség el­nöke elmondta -, ennek isme­retében próbáljanak segíteni. Az adatbázis eddig csak a so­mogyi kisebbségi önkormány­zatok társulásába tartozó mint­egy 30 község cigánylakossá­gának adatait tartalmazta, a most nyert majdnem kétmillió forintnak a felhasználásával azonban megyeivé válhat. S feladatköre is bővül; eddig csak ötletekkel, információkkal segít tették a munkanélkülie­ket, a jövőben azonban képzés megszervezésével, piackuta­tással is kívánnak foglalkozni. Szükség van erre, hiszen vi­déken ijesztően alacsony jöve­delemből élnek a munkanélkü­liek, köztük a cigány szárma­zásúak. A nyilvántartásba vett családok közül jó néhánynak az esetében az egy személyre jutó havi jövedelem aüg éri el a két-három ezer forintot. A leg­kevesebb pénzből Istvándiban élnek a a cigánycsaládok; mintegy kétezer forint jut ha­vonta egy személyre. A leg­magasabb összeget - 5400 fo­rintot - pedig Lakócsán vallot­ták be. A barcsi cigánycsalá­doknál 4500 forint az egy főre jutó havi jövedelem. N. L. Leszerelt katonák 495 somogyi fiatal fejezte be teg­nap reggel sorkatonai szolgálatát. Többségük a megyében töltötte katonaidejét. Képünkön: ujjongó fiatalok — már a leszerelés után. Cikkünk a 3. oldalon fotó: kelemen tünde Űj termék próbagyártását kezdték meg tegnap a HTR kft-nél Philips-premier Tabon Az FW 332-es mini hifi-torony a Philips legújabb konstrukciója A Philips midi hifi-tornyait ezentúl egy modernebb kivi­telű termék az FW 332-es névre keresztelt mini hifi-to­rony váltja fel majd a tabi HTR kft gyártósorain. A FW 332-es teljesen új konstrukció, ezt egyelőre csak a tabi gyár­ban készítik. Az új termékből — a tervek szerint — naponta 1050-et gyártanak Tabon. A szalag a tegnap kezdődött próbaüzem és beállítások után hétfőn in­dulhat teljes kapacitással. A szakemberek egy hónapon be­lül még két gyártósort helyez­nek üzembe. A HTR kft-nél elmondták azt is: az új hifi­tornyokat egyelőre a Philips megrendelésére, expoitra gyártják és a tabi termékek Eu­rópa valamennyi országában ott lesznek az elektrotechnikai boltok polcain. A mini tornyok gyártásához ötven új dolgozóra van szük­sége a cégnek, amelynek kapu­jára így ismét kikerülhetett a munkaerőfelvétel tábla. A Somogykerrel nyitott közös boltot a Balaton Füszért Változások az éléskamrában Az élelmiszer-kereskedelem te­rén is egyre erősödő konkuren­cia még az olyan nagy hagyo­mányokkal rendelkező cégeket is folyamatos változásokra kényszerítik, mint amilyen a Balaton Füszért. A valaha kizá­rólag nagykereskedelemmel foglalkozó vállalat úttörőként kezdett bele jó pár éve a kiske­reskedelmi tevékenységbe, aminek sikerét olyan áruházak jelzik, mint a kaposvári Glória, vagy a balatoni hármasfogat, az Oázis, a Fortuna és a Pátria. A multinacionális cégek magyar- országi megjelenésével azon­ban ismét nagyobb figyelmet kell szentelniük a nagykereske­delmi ágazatnak, ha nem akar­nak kiszorulni a piacról. Ter­mészetesen a már jól működő üzlethálózatot is érdemes to­vább erősíteni. Mindezek érde­kében egy sor változtatásba fo­gott a Somogy-Zala megye éléskamrájaként ismert rész­vénytársaság, s ezekről tegnap Széles József vezérigazgató tar­tott tájékoztatót. A változások érintik az ár­képzést — nem lesz drágább — az akciókat — nem lesz keve­sebb — és elkészült a cég által koordinált Balaton Üzletlánc első tagja is, amely ma nyitja meg kapuit Kaposváron, a So­mogy Aruház földszintjén. (Folytatás a 6. oldalon) Díjkiosztás a diák olimpikonoknak Kínai, orosz, lengyel és szlovák sikerrel, magyar aranyérem nélkül fejeződött be tegnap Veszprémben a 8. Nemzetközi Informatikai Diákolimpia. Ötvennégy or­szág versenyzője állt rajt­hoz, hogy összemérje tudá­sát a diákolimpián. Perrel fenyegetnek a vállalkozók Több millió forintos kártérí­tésre perlik be a felsőörsi önkormányzatot a helyi vál­lalkozók és lakosok, ha nem találnak gyors megoldást a vízkorlátozás megakadályo­zására. A szolgáltató cég nagymértékű korlátozást he­lyezett kilátásba. Újjáépítési segély Boszniának A Világbank 75,6 millió dollárt nyújt Boszniának új­jáépítési terveinek finanszí­rozására. Az elfogadott programok többek között a következők: aknátlanítás, helyreállítás, villanyáram­termelés és foglalkoztatás. Ismét csúcsáron a malmi búza A Budapesti Árutőzsde ga­bonapiacán a malmi búza októberi lejáratainak árai tegnap limit mértékben emelkedtek. Az augusztusi lejáratra tegnap kötöttek utoljára üzletet, 27.200 fo­rintos elszámolóáron. Vizsgálóbizottság Jugoszláviában Nyugat-európai szakértők tartózkodnak Jugoszláviá­ban, hogy ellenőrizzék a szerb hatóságok száj- és kö­römfájás ügyben tett intéz­kedéseit. A szakértők sze­rint reális veszély ugyanis, hogy a betegség a szomszé­dos országokba is átterjed. Takarékpénztár segítő hitellel A lakástakarékpénztárakról szóló törvényjavaslat, amely szeptemberben kerül a parla­ment elé, szakosított hitelinté­zetként nevesíti a lakástakarék­pénztárat. Betétgyűjtést is vé­gezhetnek és hitelt is nyújthat­nak. A lakáselőtakarékossági lakásszövetkezetek és magán- személyek is köthetnek majd szerződést lakástakarékpénztá­rakkal. A lakásra előtakarékos­kodó pénzét hosszabb időre le­köti, ezért cserébe a kormány döntése szerint az állampolgár saját betétjéhez kapcsolódó ál­lami támogatás mértéke az adott évben elhelyezett pénz 30 százaléka lehet. A támogatás azonban csak nyolc évig igé­nyelhető, és csak a betét lakás­célú felhasználása esetén. Bronzérmet szerzett az olimpiai öttusa versenyben Martinék János aki a célba érke­zése után elsőként a somogyiaknak — külön a mikeieknek — kívánt minden jót. Felvételün­kön Martinék János (jobbról) a győztes kazah Alexandr Parigin és az ezüstérmes orosz Edu­ard Zenovka társaságában. Atlantai tudósítónk beszámolója a 9. oldalon fotó: feb-reuters Kiút, kettős kényszerben Dr. Egerszegi László: Lépni kellett, mert aggasztó a pénzügyi helyzet, de idegen tóíünk ez a politika Kényszerhelyzetben volt a kormány a nyugdíjkorhatár emelésekor - mondta dr. Egerszegi László országgyű­lési képviselő (MSZP). Hiába bizonygatták, hivatkozva a fejlett nyugatra, a választók, a nők többsége berzenkedett.- Ezúttal a monetáris megfon­tolások voltak az elsődlegesek; az IMF igénye, a nyugdíj finan­szírozhatósága. S azt is látni kell, hogy hazánkban az embe­rek ötven-hatvan százaléka előbb megy nyugdíjba. Lépni kellett; úgy érzem, ezzel a kor­mány egy pszichológiai gátat tört át. (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Egerszegi László (MSZP) somogyi országgyű­lési képviselő FOTÓ: LANG RÓBERT

Next

/
Thumbnails
Contents