Somogyi Hírlap, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

VII. évfolyam, 52. szám Ára: 29,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1996. március 1., péntek ü PEUGEOT BOXER 23 féle változatban 100 000 Ft Részlet, bérlet, lízing B&M MÉRNÖKI KFT. Balatonboglár, Klapka u. 17. Tel.: 85/353-521 5 Fax: 85/352-146 S Ünnepi állománygyűlés a polgári védelem napján Határtalan katasztrófák Amíg a világon nem lehet ki­zárni a háborúk veszélyét és a természeti katasztrófák lehe­tőségét, addig szükség van a polgári védelemre — mondta ünnepi beszédében Czipó Er­vin alezredes Kaposváron.- A katasztrófák nem ismernek országhatárokat; a polgári vé­delem is nemzetközi. Minden országban azonos a szervezetek célja: a humanitárius feladatok teljesítése. Az ötödik magyar polgári védelmi nap alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott tegnap a megyeházán a megyei polgári védelmi parancsnokság. Az eseményen részt vettek a honvédség, a rendőrség, a tűz­oltóság parancsnokai, az ANTSZ, a közigazgatási hiva­tal, a megyei és a városi ön- kormányzat vezetői, valamint az IFOR csapatok képviselői is. (Folytatás a 3. oldalon) Nemzetközi mérce szerint korszerűsítenek Vilagkatalogusban a zamárdi kemping Ötezer-ötszáz kempinget mu­tat be szerte a világból a né­met autóklub által elkészített katalógus. Mindössze 51 léte­sítmény kapta meg az élenjá­róknak ítélt 1-es rangszámot. Roppant kevés jutott 2-esből is; ezek egyike a Siotour Rt zamárdi I. autóskempingje. A németek járják a legtöbbet szabad idejükben a világot. Hogy melyik földrészt, orszá­got, szálláshelyet választják — ezt könnyíti meg számukra is a kiadvány. A rangsorolás felté­telrendszere nagyon szigorú; a környezetvédelem, a zajhatá­sok, az infrastruktúra színvo­nala, a kiszolgáló személyzet hozzáértése, a kényelem mind­mind szerepet játszik. A zsűri inkongnitóban járta be mind az 5500 kempinget, s a turisták szemével méricskélte a látotta­kat. Dr. Kovács Miklós, a Sio­tour Rt vezérigazgatója tegnap elmondta: a sikerben nagy sze­repet játszik, hogy 40 millió fo­rintért felújíttatták a zamárdi I. autóskempingben a vizesblok­kokat, és a Balaton partjára számos zuhanyozót állítottak fel. (Folytatás a 4. oldalon) Dr. Kovács Miklós és dr. Borbély Judit lapozgatja a katalógust Nyugat-európai szakkiállításon mutatkozott be a Lady rt Bérmunka a megélhetés A sikerhez vezető út mindennapos kemény munkával van kikövezve FOTÓ: KELEMEN TÜNDE A helsinki és düsseldorfi szakkiállításon mutatta be őszi-téli kollekcióját a kaposvári Lady Ruházati Rt. A legrangosabb nyugat-európai bemutatók résztvevőit pályázat alapján vá­lasztották ki a ruhaipar legsikeresebb cégei közül. Az évente két alkalommal - té- — Női konfekcióipari tér­ién és nyáron - megrendezett mékeket gyártunk bérmun- szakmai találkozón tizenegy kába, német és osztrák meg- magyar vállalat szerepelhetett rendelésre — mondta Makkó reprezentatív ruhakölteményei- Istvánná, a Lady Ruházati Rt vei. Nagy a verseny a piacon. elnök-igazgatója. — A mun­kabér járulékai miatt mind drágábbak vagyunk a nyugati partnereknek. Ezért lassan nem gazdasági megfontolás­ból, hanem az évek alatt kiala­kult barátság miatt dolgoztat­nak velünk. Ez azonban hosz- szú távon nem működhet, mert a piac és persze a minőség erősebb motiváló tényező. (Folytatás a 4. oldalon) Kaposvári politikai fórumon a miniszterek hajlékonyságáról Szöllősiné haragban a NAT-tal Átvészelni a jelenlegi helyze­tet, a lehető legkisebb veszte­séggel, erre lehet esélyt terem­teni! - mondta az érdekvéde­lemről Szöllősi Istvánná, a Pe­dagógusok Szakszervezete fő­titkára, szocialista párti or­szággyűlési képviselő Kapos­váron, a tegnap tartott megyei és városi oktatáspolitikai fó­rumon. Aggodalmait osztották a résztvevő pedagógusok is, ugyanis a bérhelyzet, a köte­lező óraszámok emelése, az iskolafinanszírozás, a munka- nélküliség és a kitolódó nyug­díjkorhatár kérdései Somogy­bán is hasonló visszhangot váltanak ki, mint másutt. Ezek hátterét, a megoldás kérdéseit taglalta a főtitkári tá­jékoztató a fórumon, s az azt követő sajtóbeszélgetésen is. (Folytatás a 3. oldalon) A feketegazdaságról tárgyalt a kormány Jelentősen lelassult a fekete- gazdaság növekedési üteme az eddigi lépések eredményeként — állapította meg a kormány tegnapi ülésén. Az a cél, hogy további intézkedésekkel a GDP 30 százalékáról 10-20 százalék­ra szorítsa le a rejtett gazdaság­ban realizálódó jövedelmet. Egészségbiztosító és a finanszírozás Az egészségbiztosítónak joga és kötelessége az intézmények­kel kötött finanszírozási szer­ződések végrehajtásának ellen­őrzése. Ezzel zárta le tegnap az OEP vizsgálatára kiküldött or­szággyűlési bizottság az előző ülésén megkezdett vitát. Tájfejlesztési tervek a Boronkán A régió egészét érintő tájfej­lesztési tervet tekintette át a „Híd a Boronkán” Egyesület in­tézőbizottsága. A böhönyei ta­nácskozáson arról a három ütemben megvalósuló, százmil­liós nagyságrendű projektről volt szó, amelyet a Pilisi Park­erdő Gazdaság Natur Plan Ter­vező Irodája készített elő. Kaposvári randevún a városszépítök A Kaposvári Városszépítő Egyesület látta vendégül a So­mogy megyei város- és falu­szépítő egyesületek képviselőit. A megyeházán rendezett talál­kozón a balatonboglári, a fo- nyódi, a nagyatádiba nagyba- jomi, a visnyeszéplaki és a za­márdi egyesületek küldöttei cserélték ki tapasztalataikat. Ismét Hubay Miklós lett az elnök Az Európa Ház tegnapi köz­gyűlésén ismét Hubay Miklós írót választották meg a szerve­zet elnökének. Elhangzott: a nonprofit törvény elfogadtatá­sát szorgalmazzák, és támogat­ják a civil társadalom kialakítá­sát szolgáló törekvéseket. Szigorúan fogott bogiári pénzek Balatonboglár idén 455 millió 547 ezer forinttal gazdálkodik. A város képviselő-testülete tegnap késő este következete­sen szigorú költségvetési rende­letet alkotott meg. Ebből kide­rül: komoly bevételeket vár az intézményeitől. Míg a befolyt helyi adókat kizárólag a város fejlesztésére fordítja. Csere Kálmán személyében könyv- vizsgálót bíz meg a költségve­tés mérlegének ellenőrzésére. Szintén könyvvizsgálót alkal­mazna az önkormányzat egész pénzforgalmának rendszeres át­tekintésére. A testület közala­pítványt hozott létre a város tu­rizmusának fejlesztésére. így vonja be a helyi erőket a közös feladat végrehajtásába. (Folytatás a 7. oldalon) Előzetes letartóztatásba helyezték a kutasi sorompókezelőt Kormánysegély hozzátartozóknak A kormány tegnapi ülésén mélységes együttérzését fejezte ki a február 26-án bekövetkezett kutasi közlekedési katasztrófa sérültjeinek és az áldozatok hozzátartozóinak. A kabinet úgy döntött, hogy az állami szociális rendszer keretében, a költ­ségvetés általános tartaléka terhére 15 millió forint szociális támogatást biztosít. Ehhez hamarosan hozzájuthatnak. Az elhunytak családjainak 500 ezer forint segélyt ad, további kiadásokra és a sérüjtek meg­segítésére 7-8 millió forint szolgál. A támogatások pénz­ügyi lebonyolításával kapcso­latos feladatokat a Belügymi­nisztérium végzi. A kormány köszönetét fejezte ki a men­tésben és a gyógyításban résztvevők áldozatos munká­jáért. Előzetes letartóztatásba helyezte tegnap a Kaposvári Városi Bíróság Czillinger Csabánét, a kutasi tömegsze­rencsétlenség okozásával gya­núsított sorompókezelőt. A bí­róság véleménye szerint a 34 éves Czilinger Csabáné alapo­san gyanúsítható vasúti közle­kedés során halálos tömegsze­rencsétlenséget okozó gondat­lan veszélyeztetés bűncselek­ményével. A határozat szerint Czillinger Csabáné a bíróság­nak a majdani tárgyalás előké­szítésére vonatkozó határoza­táig, de legfeljebb egy hónapig marad előzetes letartóztatás­ban, feltéve, ha a határozatot az ügyészség kérésére addig a bíróság nem hosszabbítja meg. Dr. Tarr József, a Kapos­vári Városi Bíróság elnökhe­lyettese elmondta: Czillinger Csabánét azért tartják fogva, mert a bűncselekmény tárgyi súlya ezt indokolja és attól is tartani lehet, hogy a gyanúsí­tott szabadlábon hagyása ese­tén elrejtőzik vagy megszökik. Czillingemé egyébként az el­múlt napokban már többször élt panasszal őrizetbe vétele miatt. A határozat ellen a so­rompókezelő és védője felleb­bezést jelentett be, melynek ügyében öt napon belül dönte­nek. (Folytatás a 3. oldalon) A SOMOGYI HÍRLAP kérdésstafétája Jog és igazságérzet A bíróságok nem biztos, hogy igazságot szolgáltatnak, lehet, hogy „csak” jogot. Ugyanis lé­tezik jogi igazság és van szub­jektív igazság is, amely minden ember magánéletéhez, tulajdo­nához kötődik. Ez az igazság­érzet; s ezt tiszteletben kell tar­tani. Akkor van baj, ha a jog­szolgáltatás távol esik az igaz­ságérzettől. Természetesen nem vagyok biztos abban, hogy a Somogy Megyei Bíróság épü­letéből mindenki megelégedés­sel lép ki. Ha túl sokan mennek el úgy, hogy a döntés szerintük igazságtalan, akkor rossz a mai igazságszolgáltatás társadalmi hatása — mondta a Somogyi Hírlap kérdésstafétáján dr. Uj- kéry Csaba, a megyei bíróság elnöke. (Interjúnk a 4. oldalon) Dr. Ujkéry Csaba Megyei körkép: Önkormányzat, elnök nélkül # Acélos Makovecz-templomtervek (3-4. oldal) Somogyi tájak: Közösségkovácsoló nagycsaládosok ♦ Kevesebb munkást keresnek_____(5. oldal) Kaposvár: Takarékosabb városházát • Kenyérhez parkolási díj • Megálló megállók (8. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents