Somogyi Hírlap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1996. február 1., csütörtök Rendkívül dicsérő hangvé­telű cikk jelent meg Magyaror­szágról a legtekintélyesebb francia jobboldali napilap, a Le Figaro szerdai számában. A pá­rizsi kormányhoz közel álló új­ság interjút is közölt Horn Gyu­lával, amelyben a magyar kor­mányfő kijelentette: kormánya olyan kihívást vállalt, amellyel még jobboldali elődei sem mer­tek szembenézni. Wlodziemierz Cimoszewicz, a szejm és a Demokratikus Baloldali Szövetség (SLD) el­nökhelyettese lett a lengyel kormánykoalíció közös minisz­terelnök-jelöltje. A Józef Oleksy kormányfő lemondása óta folyó kemény és súrlódáso­kat sem nélkülöző alkudozás végén a' Parasztpárt beleegye­zett abba, hogy továbbra is az SLD adja a miniszterelnököt. A boszniai szerbek, napok­kal a daytoni egyezmény által megszabott határidő lejárta előtt, kivonták nehézfegyverei­ket Szarajevó térségéből - je­lentette be szerdán az IFOR- erők zágrábi szóvivője. A bos- nyák fővárosban nyilvános­ságra hozták a boszniai mu- zulmán-horvát föderáció kor­mánylistáját. A muzulmán nemzetiségű ízűden Kapetano- vics vezette kabinetben hét mu­zulmán, öt horvát és egy szerb miniszter kapott helyet. Teljes sikernek minősítette a most befejeződött atomrob­bantási sorozatot Charles Mil­iőn francia védelmi miniszter az egyik párizsi napilapnak adott interjújában. A politikus kijelentette: a hat nukleáris kí­sérletnek köszönhetően a kö­vetkező húsz évben is megőriz­hető lesz a francia nukleáris erők hitele. Egyévi felfüggesztett sza­badságvesztésre ítélte szerdán a berlini tartományi bíróság a volt keletnémet állam nyugati titkos üzleteinek lebonyolítóját. Az ügyészség csupán azt tudta rábizonyítani Alexander Schalck-Golodkowskira, hogy mintegy hetven lőfegyver és modem katonai műszaki be­rendezések bevitelével megsér­tette a fegyverimportra vonat­kozó törvényeket. Szöul és Washington úgy döntött, hogy idén tavasszal sem rendezik meg a Csapatszel­lem fedőnevű közös hadgya­korlatukat. Megfigyelők szerint az amerikai és a dél-koreai ve­zetés azért döntött így, hogy „fölöslegesen ne provokálják” Észak-Koreát. Rekordot döntött a cigaret­taszívásban egy romániai fia­talember. A 29 éves kolozsvári Stefan Sigmond 800 cigarettát szívott el, kevesebb mint hat perc alatt. Az orosz külügyminiszter ismét támadta az atlanti bővítést Jelcin-levél a NATO-ról A duma egyelőre nem tűzi napirendjére a START-2 szerző­dés jóváhagyását. Primakov orosz külügyminiszter ismét ál­lást foglalt a NATO keleti kibővítése ellen, a Washingtonban tárgyaló orosz kormányfő átadta Clinton amerikai elnöknek Borisz Jelcin orosz államfő ezzel kapcsolatos üzenetét. Az orosz törvényhozás alsó­háza szerdán a NATO-bővítés terve miatt elhalasztotta a ha­dászati . támadó fegyverek csökkentéséről szóló orosz-amerikai szerződés, a START-2 ratifikálását. A Kreml nem él vétóval a NATO keleti kiterjesztésével kapcsolatban, de érdekeinek védelmében fog cselekedni — jelentette ki Jevgenyij Prima­kov orosz külügyminiszter új­ságíróknak, miután Minszk- ben tárgyalt Alekszandr Luka- senko fehérorosz elnökkel. - Senki sem kérheti tőlünk, hogy egyetértsünk olyan lépé­sekkel, amelyek ellenkeznek érdekeinkkel. Al Gore amerikai alelnök szerint az Egyesült Államok töretlenül támogatja az orosz gazdasági átalakulás folyama­tát. Az alelnök azon a keddi sajtóértekezleten beszélt, ame­lyen Viktor Csemomirgyin orosz kormányfővel együtt beszámolt a gazdasági-techno­lógiai együttműködési vegyes bizottság kétnapos üléséről. Az orosz kormányfő meg­erősítette: átadta Bili Clinton­nak azt a levelet, amelyben Borisz Jelcin elnök kifejti a NATO kibővítésével kapcso­latos moszkvai álláspontot. Részleteket nem árult el. Oroszország és a Nemzet­közi Valutaalap átfogó megál­lapodást kötött az idei IMF-hi- telprogramról - jelentette a Reuter az orosz kormány és a központi bank közös közle­ményét idézve. Nem vonzó a szlovák piac Dicséri Budapestet a befektetési bankház Szlovákia tekinthető a térség legkevésbé vonzó piacának, elsősorban politikai okokból. A magyar gazdaság viszont hatalmas javulást ért el az utóbbi fél évben. Egyebek mellett ez hangzott el azon a zártkörű szakszeminá­riumon, amelyet a Nomura nemzetközi befektetési bank­ház londoni központja szerve­zett a kelet-európai befektetési lehetőségekről. Az előadás-sorozaton a szakemberek „meglepőnek” nevezték a szlovák gazdaság teljesítményét, ugyanakkor megállapították, hogy a politi­kai helyzet külföldi befektetők tömegeit riasztja el. A cseh gazdaság, amely a térség éltanulójaként tűnik fel, a bankház szakértői szerint csak úgy volt képes híresen kedvező adatokat produkálni, hogy elmaradt az iparszerkezet hathatós átalakítása. Ezzel ellentétben a magyar gazdaság „hatalmas mértékű javulást” mutathatott fel a ta­valy tavasszal útjára indított megszorító intézkedéscsomag eredményeként. A londoni szakértők szerint még mindig vannak jelentős privatizációs tartalékok: a Ge­deon Richter további részvény­ajánlásai 60-70 millió, a Mól újabb csomagja pedig akár 300 millió dollárt is hozhat az ál­lami konyhára. Öngyilkos merénylet Colomboban Robbanóanyaggal megrakott, háromkerekű teherrobogóval robbantották föl szerdán ismeretlen tettesek a Srí Lanka-i központi bank épületét. Ötvenöt ember meghalt, a sebesültek száma több mint ezer. fotó: feb/reuter Szemet vetettek a sziklás szigetre Majdnem háborúhoz vezetett a görög-török flotta felvonulás Szerda reggelre enyhült az Égei-tenger egyik lakatlan szi­gete körül kirobbant válság: washingtoni közvetítésre a két NATO-tagállam megkezdte haditengerészeti egységei­nek visszavonását a körzetből. Három görög katonát el­tűntnek nyilvánítottak. ' A fegyveres összetűzéssel fe­nyegető konfliktus megoldása érdekében Bili Clinton ameri­kai elnök is latba vetette befo­lyását, és telefonon beszélt a török állam- és kormányfővel, valamint a görög miniszterel­nökkel. Amerikai nyomásra a két fél megegyezett abban, hogy fokozatosan kivonja ka­tonai egységeit a térségből, s a visszavonulást az Egyesült Ál­lamok ellenőrzi. A nyílt konfliktus veszélye akkor érte el a csúcspontját, amikor mindkét ország hadi­hajókat vezényelt a török par­toktól mindössze hat kilomé­terre/ fekvő sziklás szigethez, amelyet a görögök Imiának, a törökök Kardaknak neveznek. A mozgósítás következtében hatalmas tűzerő összeponto- sult, s bármiféle összetűzés háborúhoz vezethetett volna. Egy görög helikopter felszál­lás közben a tengerbe zuhant, személyzetét eltűntnek nyil­vánították. Athén arra hivatkozik, hogy a második világháborút köve­tően Olaszország, a korábbi birtokos - egy sor más sziget­tel együtt - Görögországnak engedte át Imiát. Ankara vi­szont egy 1932. évi szerződést idéz, amely szerint a partoktól 12 tengeri mérföldön belül el­helyezkedő szigetek mind a közelebb fekvő országhoz tartoznak. A krízis a múlt csütörtökön kezdődött a „zászlók háború­jával”: ekkor egy közeli görög sziget polgármestere kitűzte a görög zászlót a szirten. Vála­szul török újságírók török lo­bogót helyeztek a görög he­lyébe. Athén ekkor döntött úgy, hogy hadihajókat küld írnia közelébe. Hazaárulásért körözik a német atomkémet Szaddám veje lebuktatta Amikor tavaly augusztusban az iraki diktátor veje, Hú­széin Kamii Jordániába me­nekült, forró lett a talaj Karl- Heinz Schaab talpa alatt. A német mérnök tavaly szep­temberben összecsomagolt, el­adta egyik ingatlanát, alig ki­lenc hónapos, 300-as Mercede­sét viszont a garázsában hagyta. A szomszéd úgy tudja: felesé­gével hosszabb időre üdülni ment külföldre. A hatóságok sejtése szerint Bagdadban vagy Dél-Amerikában, feltehetően Brazíliában bujkál. A 61 éves Schaab korábban egy nukleáris berendezésekkel foglalkozó nemzetközi cégnél dolgozott. Felhasználva a lehe­tőséget, fénymásolta a doku­mentációkat, álnéven Bag­dadba utazott, és eladta őket az irakiaknak. Amikor Szaddám Húszéin veje emigrált, az iraki diktátor 150 doboz bizalmas iratot adott át az ENSZ megfigyelőinek. Országa fegyverkezését - úgymond - tudta nélkül irányí­totta az elmenekült rokon. Az iratok a bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez kerültek. Ekkor derült ki, hogy a gyanúsított férfi atombomba készítésére felhasználható fel­jegyzéseket is átadott az iraki­aknak. Bécs értesítette a német titkosszolgálatot, így kezdett el az üggyel foglalkozni az állam- ügyészség és a bűnügyi rendőr­ség. Most már az Interpol is ül­dözi a mérnököt államtitkok el­árulásáért és hírszerzői tevé­kenységért. Nő a vallás iránti érdeklődés Amerikában Kapaszkodót keresnek Világvége-hangulat, de nem a feladás, hanem az erkölcsi megújulás vágya jellemzi az új évezred küszöbén az ame­rikai hitéletet. Lelkipásztorok, szociológusok egyaránt úgy látják, hogy párat­lan mértékben megnőtt az ér­deklődés a vallási eszmék, az istentiszteletek, a vallási iroda­lom iránt az Egyesült Államok­ban. Rengetegen várják, hogy a Megváltó hamarosan visszatér a Földre, s közel van már Isten királysága, amelyet a Szentírás megjövendölt. Soha nem látott tömegek lá­togatják a felekezetek, elsősor­ban a protestáns szekták és a ■pünkösdisták istentiszteleteit, a prédikátorok beszédeit. A meg­újulás vágya az egyetemi ifjú­ság körében is erős, sok fiatal kész arra, hogy akár nyilváno­san is meggyónja bűneit, és a vallás törvényei alapján éljen. A társadalomkutatók szerint a jelenség válaszként értelmez­hető az amerikai élet gyors vál­tozásaira, az elanyagiasodásra, a hagyományos értékek, köztük az emberi tisztesség eltűnésére és a gazdasági bizonytalan­ságra. Az emberek olyan esz­mét keresnek, amely kapaszko­dót ad nekik e változások, bi­zonytalanságok között. Most fordulnak érett korba a vietnami háború után született, különösen népes generációk. Ferenczy Europress Arabok a városfal mentén fotó: feb/reuter Jeruzsálem két állam fővárosa? Izraeli vélekedés a palesztin álom megvalósulásáról Tavasszal kezdődnek az izraeli-palesztin tárgyalások Jeruzsá­lem jövőjéről. A minap pedig Fejszal Huszeini, vezető palesztin politikussal találkozott Hans van Mierlo holland külügymi­niszter, aki tárgyalópartnere tudomására hozta: országa tá­mogatja a Kelet-Jeruzsálemre támasztott palesztin igényt. (Helyszíni tudósítónktól) Jasszer Arafat azt tűzte ki célul, hogy az 1967-ben megszállt, korábban jordániai közigazga­tás alatt álló városrész legyen a független palesztin állam fővá­rosa. A politikus abból indul ki, hogy az ENSZ mindmáig nem szentesítette Kelet-Jeruzsálem bekebelezését. A palesztin törekvés azonban szöges ellentétben áll azzal a hivatalos izraeli állásponttal, miszerint az egy és oszthatatlan Jeruzsálem örök időkre Izrael állam fővárosa marad. Mennyire reális a palesztin törekvés? - tettem fel a kérdést Tel Avivban Úri Avneri írónak, az izraeli békemozgalom, a zsidó-arab közeledés neves képviselőjének. Avneri, aki több társával együtt 1993 tava­szán hívta életre a Gus Salo- mot, az új izraeli békemozgal- mat, három célt tűzött ki a mozgalom elé: 1. Izrael vissza­vonulását az összes megszállt területről. 2. A PFSZ-nek, mint a palesztin nép egyedüli törvé­nyes képviselőjének elismeré­sét és 3. A palesztinok állam­alapítási jogát, Kelet-Jeruzsá- lemmel, mint fővárossal.- Mivel az oslói megállapo­dással teljesült a második köve­telés - mondja Avneri -, most az elsőre és a harmadikra össz­pontosítunk. Ami a harmadikat illeti, tavaly nyáron tettük közzé Jeruzsálemmel kapcsola­tos felhívásunkat. Ezt a felhí­vást, amelynek a „Jeruzsálem - két állam fővárosa” címet ad­tuk, eddig több mint ezer jeles közéleti személyiség írta alá. És sikere volt a „Jeruzsálem 5000” című szimpóziumunknak.- Jeruzsálem 5000? Nem Je­ruzsálem 3000?- Azért Jeruzsálem 5000, mert a város története nem Dá­vid királlyal, hanem a régészet tanúsága szerint jóval korábban kezdődött. Ennek a városnak egységesnek, nyitottnak kell lennie, szögesdrótok nélkül. Bízom benne, hogy hamarosan békében él majd egymás mel­lett Nyugat-Jeruzsálem, Izrael Állam és Kelet-Jeruzsálem, a Palesztin Állam fővárosa. Né­hány éve még elérhetetlennek látszott a palesztin autonómia. Ma álomnak tűnik a palesztin Jeruzsálem, de holnapra való­ság lehet. Makai György

Next

/
Thumbnails
Contents