Somogyi Hírlap, 1996. február (7. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

1996. február 1., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 3 SOMOGYI HÍRLAP Balassa Tamás jegyzete Adok-kapok Megye és székhelye, Somogy és Kaposvár önkormányzata oszt és szoroz ezekben a napokban. Ez a költségvetés ideje, ekkor kell dűlőre jutni: a nagy forrásból mire és mennyi juttatható, és mi az, amiből lefaragni kell kénytelen-kelletlen. Van a két szu­verén műveletnek több azonos tárgya is: a közösen éltetett és működtetett intézmények, egyesületek és együttesek. Közösségben a közösségekért — még hangzásra is szép. Munkaértekezletet tartottak a napokban a városi és megyei delegációk résztvevői. Pénzről, súlyos millióikról esett szó, ezért én még attól sem riadnék vissza, hogy a látottakat farkas­törvények írta üzleti tárgyalásnak nevezzem, ahol ment a szak­mailag felkészült alkudozás, és olykor-olykor még egy ártal­matlan zsarolás is becsúszott: „ha ti így, akkor mi úgy”. Az al­kuban szociális és művelődési intézmények, ének- és színház- művészeti műhelyek, sport- és táncegyüttesek sorsa volt a tét. Egyszóval embereké. Akik mással, mint a városi, a megyei önkormányzatok támo­gatása, nemigen számolhatnak. Nehezen vitatható persze, hogy nehéz többet adni annál, mint amennyi van. De nehezen vitatható az is: ha adok, akkor kapok. Vagy fordítva. Pert nyert az Apeh ellen a kaposvári könyvkötő Tolnai György kaposvári könyvkötő és könyvrestaurátor 1988-tól 6 millió forint érték­ben restaurált — egyebek mel­lett az 1400-1500-as évekből származó — köteteket a Bala­ton Múzeumnak és a csurgói Csokonai gimnáziumnak. Mindezért egy fillér ellenszol­gáltatást nem kért, ám úgy gondolta: a törvények szerint ez az adóalapjából leírható. A megyei Apeh azonban ezt nem fogadta el adócsökkentő ténye­zőként; s megkezdődött Tolnai György Canossa-járása... 1988-tól 1990-ig nem volt probléma, az adóhatóság elfo­gadta ezt a munkáját — intéz­mények közcélú kötelezettség­vállalásaként — adóalap-csök­kentő tételnek, ám 1991-ben nem. Az elkeseredett vállal­kozó először a pénzügyminisz­terhez fordult jogorvoslatért, majd a központi Apeh-től megkapta azt az állásfoglalást, amely szerint az egész összeg leírható az adóalapból. Amikor a megyei adóhatóság ezt sem fogadta el, Tolnai György vizsgálatot kért: az 1991-92-es évét ellenőrizzék le. Minden rendben volt — kivéve a köz­célú kötelezettség vállalását. Az Apeh megyei igazgatósága úgy döntött: a 6 millió forint ér­tékű munkából csak a felhasz­nált — mintegy 700 ezer forint — anyag írható le az adóalap­ból, tehát a vállalkozó tartozik 1 millió 288 ezer 917 forint személyi jövedelemadóval, 386 ezer forint bírsággal és 201 ezer forint késedelmi pótlékkal. Tolnai György 1994-ben fordult bírósághoz. Első fokon a Kaposvári Városi Bíróság íté­lete szerint a pert a megyei Apeh elvesztette, ám föllebbe- zett. 1996. január 18-án, má­sodfokon a megyei bíróság jó­váhagyta az első fokú ítéletet. Mindehhez — már megnyu­godva a hosszú zaklatott évek után — Tolnai György annyit tett hozzá: kezdettől bízott ab­ban, hogy a független bíróság megvédi az állampolgárok iga­zát. (Tamási) Lelökte a buszról Erősen ittas férfit lökött le Kaposváron a 18-as helyijá­ratú buszról egy fiatalkorú. A szerencsétlen, 58 éves férfi hanyatt esett, a betonjárdába ütve a fejét, s koponyasérü­lést, ennek következménye­ként agysérülést szenvedett. Még nincs túl az életveszé­lyen. A megyei rendőr-főka­pitányság vizsgálati osztálya életveszélyt okozó testi sér­tés vétségének alapos gya­núja miatt rendelt el nyomo­zást a fiatalkorú S. L. kapos­vári lakos ellen. Kéri mind­azok jelentkezését, akik az esetet látták, vagy ezzel kap­csolatban bármilyen infor­mációval rendelkeznek. Je­lentkezni lehet a megyei fő- kapitányság vizsgálati osztá­lyán, vagy a 414-422/2578- as telefonszámon. Tábori ágyak Tabról A tabi Kemping Kft-ben - új termékként - ágyakat is gyártanak. Naponta nyolcvan összecsukható katonai tábori ágy készül fából és alumíniumból, amelyet német piacon értékesítenek ' fotó: lang Róbert Nagyjavítás - ahogy a pénztárca engedi A gépeken is látszik a kor Új városi ügyész Marcaliban A legfőbb ügyész február 1- jével Kincsesné dr. Horváth Mártát nevezte ki a Marcali Városi Ügyészség vezető­jévé. Tegnap iktatták be hi­vatalába. Lellén elrendelték az ebzárlatot A megyei állategészségügyi állomás ebzárlatot rendelt el Balatonlellén a héten. Amíg fel nem oldják elzárva kell tartam az ebeket, és se ki-, se bevinni nem lehet őket a városba. Az ügy előzménye, hogy egy macska a napok­ban megharapta a gazdáját, s utóbb kiderült, hogy ve­szett volt. így dr. Gaál Antal állatorvos intézkedése nyo­mán rendelték el a zárlatot. Üléseztek a rendvigyázók Az elmúlt napokban érté­kelte a tavalyi év munkáját a somogyszobi bűnmegelő­zési csoport. A Káplár János vezette önkéntes szervezet eredményes tevékenységét bizonyítja, hogy több alka­lommal is segítettek a rend­őrségnek bűnesetek meg­előzésében, közreműködtek tettenérésekben. A bűnmeg­előzési csoport részére még ebben a hónapban belső szabályzatot dolgoznak ki. Jogosítvány bosnyákoknak Sikeres gépjárművezetői vizsgát tett Nagyatádon ti­zenhárom bosnyák mene­kült. Az ENSZ anyagi tá­mogatásával és a Didaktika (volt MHSZ) valamint a megyei Vöröskereszt szer­vezésében megtartott gép- járművezetői tanfolyamon — amelyet munkalehetőség szerzése céljából szerveztek — tizenöt nagyatádi bos­nyák vett részt. Strandhigiénia - pályázattal A balatonboglári önkor­mányzat kétmilliós támoga­tást nyert az idegenfor­galmi alapból a város strandjainak higiénés fej­lesztésére. Ez a pénz azon­ban az összberuházás érté­kének harminc százaléka. Tehát a városi kasszából még 4,7 millió forintot kell hozzátenni, hogy igénybe vehessék a támogatást. A képviselő-testület ma dönt arról, hogy el tudja-e ilyen feltétellel fogadni az anyagi segítséget. Elkezdődött a mezőgazdasági munkagépek előkészítése a tavaszi feladatokra. A göllei Béke szövetkezet 23 millió forintért vett új gépeket a közelmúltban, amelyhez 15 millió banki hitelt vettek föl. A gépek fele új, de a régebbiek felújítására így is 13 millió fo­rintot kell fordítani. A korszerű gépműhelyben most huszonhá­rom szakember dolgozik, az épület fenntartása azonban egyre nehezebb: csak a fűtés évente másfél millió forintba kerül. A batéi Kaposmente Mező- gazdasági Szövetkezet gép­parkjának 9-10 év. — Másfél éve 27 ezer forin­Huszonnégy intézmény, illetve polgári közösség nyújtotta be jelentkezett az idén a marcali önkormányzat közművelődési pályázatára. A kulturális egye­sületek, civil szerveződéseknek adható pénz összege — szem­ben a közel hatmillió forintos igénnyel — változatlanul két­millió forint. S ebből a keretből olyan rendezvények támogatá­sát is meg kell oldani, mint a tavaszi fesztivál programsoro­zata. Az 1990 óta működő pályá­zati rendszerű kisvárosi lét hát­rányaiból próbál lefaragni. A tért lehetett venni egy MTZ gumiköpenyt, ma ez hatvanezer forintba kerül — mondta Szi­geti Imre elnök. — A kilenc erőgép javítására közel kétmil­lió forint kellene. Régebben összeírtuk, hogy milyen alkat­részekre lesz szükségünk és mindent egyszerre megvásárol­tunk. Most egyenként kell ve­szünk mindent, ahogy éppen pénzünk van rá. A hetesi szövetkezetben már nyolc éve nem jutott új gé­pekre pénz. Most egy Rába 250-es nagytraktort szeretné­nek venni. Az ára csaknem tízmillió forint. A legszüksé­gesebb javításokra másfélmil­lió forintot szánnak. — Egész évben folyamatosan ellenőriz­társadalmi csoportok életben tartása mellett erősíteni kívánja a múzeum, a könyvtár és a kul­turális központ szolgáltató jel­legét is. Aguszt Bálint, a pol­gármesteri hivatal közművelő­dési ügyekkel foglalkozó főta­nácsosa elismerte: sok jó ötlet éppen a szűkös anyagi források miatt esik ki a rostán. — A művelődési bizottság dönt, a költségvetés elfogadá­sával párhuzamosan, február végén. Sokszor nehéz a mérle­gelés. A Katolikus Ifjúsági Szövet­ség, a Calypso kamarakórus, a zük a gépeket - mondta Ug- rósdi Péter elnök -, s az ap­róbb hibákat azonnal javítjuk, mert egy nagyobb meghibáso­dás már százezrekbe kerül. Különösen akkor drága, ha munka közben kell leállni. A nagybajomi mezőgazda- sági szövetkezetben most fo­lyik a hibák felmérése, és ké­szül a javítás költségvetése. A húsz gépből négy új, a jármű­vek nagy része viszont régi, elavult. Az elmúlt évben ösz- szesen 20 millió forintot köl­töttek alkatrészekre. Horváth László, a szövetkezet elnöké­nek véleménye, hogy ezek a kiadások egyre kevésbé térül­nek meg a terményekben. (Jakab) nyugdíjasklubok vagy a közös érdeklődési köré szerveződött civil csoportok létezése nem egyszer néhány ezer, esetleg tízezer forinttól függ. Marcali hagyományos nagyrendezvé­nyei — nemzetközi vásár, tava­szi fesztivál — mellett a váro­siasodást szolgáló kisközössé­gek munkája sem elhanyagol­ható. A közművelődési pályá­zaton kívül az oktatási célokra további egymillió forintot kü­lönítettek el, a sportegyesületek között pedig 250 ezer forintot lehet szétosztani. (Csíky) Kevés a pénz Marcaliban A végső megoldásra még várni kell a 3 településen Ismét van víz Kőkúton Tegnap néhány órára ismét leállt a vízszolgáltatás Kők­úton, Gyöngyöspusztán és Alsótapazdon. A vízhiány oka azonban ezúttal az volt, hogy elvégezték a szükséges szerelést. gyöngyöspusztai szociális otthon területén ta­lálható, a három település vízellátását szolgáló beren­dezéseken. Ismét működnek a szivattyúk és a vastalanító. A szakemberek szerint nem lesz probléma a vízszolgálta­tással. A környék vízellátási visszássága kapcsán fel­színre kerültek az engedé­lyekkel, a működtetés hiá­nyosságaival kapcsolatos kérdések is. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoz­tatása szerint a vízellátó mű­vek működtetése, az ehhez megfelelő szervezeti forma kiválasztása önkormányzati feladat. Kőkút, Alsótapazd és Gyöngyöspuszta vízellá­tására a kadarkúti polgármes­teri hivatalnak van érvényes üzemeltetési engedélye, a gyöngyöspusztai szociális otthonéra pedig az intéz­ménynek. A kőkúti polgár- mesteri hivatal tavaly ennek az engedélynek a módosítá­sát kérte - azzal, hogy a há­rom település vízellátását a gyöngyöspusztai otthon biz­tosítsa. A kérelmet azonban nem találta kellően megala­pozottnak a vízügyi igazga­tóság, mert az önkormányzat által kért megoldás nem nyújtott garanciát. A kérvény - a szakhatóság illetékesei szerint - tartalmi szempont­ból is hiányos volt tartalma­zott. Az engedélyek módosí­tásához biztonságos üzemel­tetés szervezeti, személyi, tárgyi feltételeinek biztosítá­sára és a hiányosságok pótlá­sára kérte a kőkúti önkor­mányzatot. Erre a levélre nem kaptak választ. Földes Mária polgármester elmondta: a kiegészítéssel és a kért adatok összegyűjtésé­vel még ezen a héten elké­szülnek, s továbbítják a víz­ügyi igazgatósághoz. A rég­óta húzódó ügyben talán már a közeljövőben döntés szüle­tik. (Jakab) Nyitva tartás: 2-án 8-17-ig 3- án 9-16-ig 4- én 9-13-ig rnmmm Kaposvár, Iszák u

Next

/
Thumbnails
Contents