Somogyi Hírlap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

1996. január 2., kedd SOMOGYI HJUAP MEGYEI KÖRKÉP 3 Síkos utak Ónos esővel, az utakra fa­gyott latyakkal és síkos jár­dákkal búcsúzott az óév, s így a szilvesztert az utakon töltötték a közúti igazgatóság és a Kaposvári Városgazdál­kodási Rt ügyeletesei. A közúti igazgatóság 8-12 gépe dolgozott szilveszterkor, újév napján azonban kegye­sebb volt az időjárás: már csak négy sószóró gépre volt szükség. A főközlekedési utak még mindig vizesek, néhol síkosak, de járhatóak, az egyéb utak pedig havasak, jégbordásak. A gépek össze­sen 176 tonna sót és 10 tonna érdesítő anyagot szórtak ki. A szinte kritikus helyzet próbára tette a KVG Rt-t is; mint elmondták: ezzel az ál­lapottal ők sem tudtak mit kezdeni. Csak síkosságmen­tesítést végeztek, főleg a fő- közlekedési utakon, autó­busz-útvonalakon. J. E. Új év, új somogyi remények (Folytatás az 1. oldalról) Péter József miklósi mé­hész:- Mindenképpen fagymen­tes tavaszt, jó akácvirágzást várok, így jó lesz méztermés is. Ha 1995-ös áron, kilón­ként négyszáz forintért tudom az akácmézet értékesíteni, az még elfogadható lesz. Fontos lenne, hogy az állam mező- gazdasági exporttámogatása megmaradjon, ha már nem emelik... A családnak jó egészséget, békét és jobb megélhetést szeretnék. Rose-Marie Laudan török- koppányi német keramikus iparművész:- Sokkal több megértést várok a mai magyar világban; a családban is. Jobban kell fi­gyelnünk egymásra, gondja­ink megoldására. Szomorú vagyok, hogy sok a szegény, a támogatási, szoruló... 1966-tól azt várra, hegy Eu­rópában megsznjön* . há­ború, és béke leyen M Horváth Ist\m kisvárt tanár: — Azt vártm '''96-tól, hogy nem lesz dsszz p, mint az előző év. Tanál / nt azt remélem, hogy gon i nélkül be tudjuk fejezni el a tan­évet, s el tudjuk Wcdeni a következőt; hogy az remelé- sek ellenére nem b ul fel.a költségvetés, műköiú tudnak az iskolák, s a tanaik fizeté­sére is jut pénz. E elsősor­ban azt szeretnémína a sze­retteimmel egész-gben ün­nepelhetnénk a következő szilvesztert. ; Salamon Bálin&zennai la­kos, repülőgépssrelő, mű­szaki szakoktató: — Azt várom,rogy legyen egészségünk és erőnk ahhoz, hogy átéljük ezt az évet. Biz­tos megélhetést, anyagi biz­tonságot remélek, de túl op­timista nem vagyok. Úgy lá­tom, hogy nagyon a gödör al­ján vagyunk, és ebből még nem tudunk kimászni az idén. Nagyon szegények és nagyon gazdagok vannak, pedig szükség lenne a középréteg támogatására is. Zsigárdi Tamás, göllei mű­szerész: — Szeretném, ha ez az év jobb lenne, mint az előző. Kedvezőbb adókulcsokat és humánusabb támogatási rendszert. Én optimista va­gyok. Jósolni ugyan nem le­het a mai helyzetben, de nem érzem kilátástalannak ezt az évet. Reménykedni mindig kell... (Jakab-Krutek) SOMOGYI HÍRLAP Lőrincz Sándor jegyzete Könyv és megbocsátás Január elsejétől az idei száz forint helyett háromszáz forint a bei­ratkozási díj a kaposvári Megyei és Városi Könyvtárba. A 14 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek nem kell fizetniük. A ta- biak 200 forintért — a nyugdíjasok fele ennyiért, a tanulók ne­gyedéért— kölcsönözhetnek 1996-ban. Marcaliban nincs beirat­kozási díj. Sok-e a 300 forint? Nem hiszem, mert a megemelke­dett könyvárak miatt egyre kevesebb család házi könyvtára gya­rapodhat. Az olvasási, kutatási kedv viszont emelkedett. A me­gyeszékhely központi és fiókkönyvtáraiban is nagy a forgalom. Szerencsére a videó és a tévé nem mindenkit kerített még a ha­talmába... S így van ez az apró falvakban is. Már ahol van könyv­tár, és könyvtáros. Sok helyen nem kell fizetni a beiratkozásért. De ha kell is némi jelképes összeget, hozzájuthatunk egy-egy könyvújdonsághoz, amit erszényünk már nem bírna ki. A jó könyvtáros — mint például Gigében is — képes az írott szó ba­rátaivá nevelni a falu lakóit. Mert kell a jó könyv, s az is fontos, hogy ki ajánlja. A megyei könyvtár egyébként az idén 8 millió fo­rintot szeretne állománygyarapításra fordítani. Talán tízezer új kötetre futja majd. A könyvtárért, az olvasóért alapítvány 160 ezer forintjából pedig folyóiratokat fizettek elő. Január a megbocsátás hónapja lesz. Aki visszahozza a bármi­lyen régen hazavitt könyveket, nem kell késedelmi díjat fizetnie. Februárban azonban busásan megfizet majd ezért. Kötetenként ugyanis száz forintot kell leszurkolnia. A Kaposplast ezután Jugoszláviába is exportál Kaposvári pántoló­szalag Növi Sadra Szilvási József, a Kaposplast Kefe- és Műanyagipari Kft igazgatója elmondta: a jugo­szláv kereskedőkkel az el­múlt hetekben vették fel a kapcsolatot és egy szállít­mány műsörtét adtak el Növi Sadra. A 22 ezer márka értékű árut egy nagykereskedő vá­sárolta meg, s adja tovább az ottani kefegyáraknak. — A jugoszláv kereske­delmi cégek fontosak lehet­nek számunkra — mondta. — Partnerünkkel már egyez­tettük a jövő évi üzleti me­netrendet. Várhatóan leg­alább hátvan tonna műsörtét exportálunk, amely értéke csaknem 150 ezer márka. A szerződést januárban kötjük meg. Az egykori Jugoszláv-tag- köztársaságok közül megha­tározó lehet még Horvátor­szág is. Jövőre oda legalább 100 ezer márka értékben visznek pántolószalagot. Tárgyalnak a jugoszláv T repca-akkumulátorgyár képviselőivel is. Nekik mik- roszeparátor-lemezt állítanak össze. Ez az üzlet akár több százezer márkát is hozhat. Az igazgató elmondta, a kö­zép-európai export egyre je­lentősebb. Az idén 280 millió forint a külföldi szállítások értéke: ennek csaknem harmadát a közép-európai üzletek teszik ki. A nyugat-európai — né­met, osztrák, angol — meg­rendeléseken kívül szállíta­nak még Litvániába is. Jelen­leg ukrán kereskedőkkel egyezkednek: oda várhatóan jelentősebb tétel pántolósza­lagot szállítanak el. (Harsányi) CSÍKI GERGEH SZÍNHÁZ KAPOSVÁR 1996. január havi műsor 4., csütörtök 19.00 AZ ÖREG HÖLGY LAT0GATASA Petőfi bérlet 5., péntek 14.30 A SÁRKÁNY FEJE H-bérlet 8., hétfő 14.30 A SÁRKÁNY FEJE J-bérlet 12., péntek 19.00 ÉDES ANNA Noszlopy bérlet 13., szombat 19.00 ÉDES ANNA Uray bérlet 19., péntek 19.00 SALOME . Csiky bérlet - bemutató 20., szombat 19.00 SALOME Somlay bérlet 23., kedd 14.30 A SÁRKÁNY FEJE K-bérlet 19.00 AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA Bérletszünet 24, szerda 14.30 A SÁRKÁNY FEJE L-bérlet 19.00 AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA Vörösmarty bérlet 25, csütörtök . 19.00 SALOME Táncsics bériét 26, péntek 14.30 A SÁRKÁNY FEJE N-bérlet 19.00 SALOME Katona bérlet 27, szombat 15.30 VÉGJÁTÉK Stúdióelőadás 19.00 SALOME Blaháné bérlet 29, hétfő 15.00 AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA SMPI III. sz. bérlet 30, kedd 15.00 AZ ÖREG HÖLGY LÁTOGATÁSA SMPI IV. sz. bérlet 31, szerda 14.30 A SÁRKÁNY FEJE T-bérlet 19.00 SALOME Madách bérlet Jegyek válthatók a Csiky Gergely Színház jegyirodájában, Kaposvár, Fő u. 8. Telefon: 311-113 (4677) Drágul a tej, a kávé és a levelezés Év eleji áremelések Több áru és solgáltatás ára is emelkedik jaiuár 1-jétől a fo­gyasztási ad'tételek növeke­dése illetve nás központi in­tézkedések hlására. Az átlagos áremelkedés nértéke 20 száza­lék körüli les ebben a körben. Somogybái drágul a legtöbb élelmiszer, lalamint háztartási- és vegyiáru. A közüzemi díjak emelkedése ugyanis a termelői és a fogyastói árak emelkedé­sét is maga után vonta. A Pini Hungary áremelése — állítják — nem srámottevő, bővebb felvilágosítist azonban nem ad­tak a cég tépviselői. A Sütév azt tervezi hogy az év elején drágulnak i termékeik, de hogy mikor és nilyen mértékben, azt még nem ehet tudni. A legna­gyobb árenelés a Class Tej Rt- nél várható: a különféle tejek és a kefir áthgosan 11, a tejföl 15, a túró 7, a sajtok 9, a vaj 10 százalékkal kerül többe. A Balaton Füszért azzal a ké­réssel fordult szállítópartnerei­hez, hogy áremeléseiket lehető­leg hingolják össze, ne egy­szerrejelentsen ez terhet a vá­sárlóknak. — Az üzleteinkben forgal­mazod termékek tíz százaléka, mintegy 1000 termék ára emel­kedik ezekben a napokban, át­lagosat 10-15 százalékkal — Sötétedett. A város a szilvesz­teri előkészületek lázában égett, a vendéglők többsége - ahogy törtéretünk egyik helyszíne, a ZöldDiófa is - már tömve volt. A vendéglő ajtaja kivágó­dott három alak lépett be. Már első pillantásra látszott, nem szolványos kuncsaftok: sápadt arc, mélyen ülő szemek, térdig érő bőrkabát. Egyikük arcát fúrna, pókháló alakú motívum dísptette. tz idegenek kényelmesen elblyezkedtek a bárpultnál, mjd egy-egy ital mellett csen- deen csevegni kezdtek. Mire a paarak kiürültek, egyikük eütt már egy kész levél hevert, aiivel a másik kettő hamaro- sn távozott. Két árny rohant a belváros öeg fái alatt. Örültek, sikerült lrázniuk az idegent, aki már agy fél perce követte őket. Kisebb sétát kellett tenniük tire megtalálták a címzettet, vz illetőt nem volt könnyű ösz- zetéveszteni bárkivel is: cso- comyakkendője, öltönye, pi­pája, Chaplin-kalapja, sétapál­mondta Széles József kereske­delmi igazgató. — Főleg im­porttermékekről van szó, első­sorban háztartási- és vegyiáru­ról, valamint tartós élelmisze­rekről. A bébiételek például 10, az import befőttek, kókuszre­szelék, mogyoró 20, az Edus- cho kávéi 8-16, a Colgate tisztí­tószerek 6-8 százalékkal drá­gulnak. Ez az áremelés azonban alapvető élelmiszereket nem érint. Az áfész üzleteiben elmond­ták: a tejtermékek átlagosan 10, a gyógytermékek, vitaminpo- rok 13, a szeszesitalok 10 szá­zalékkal drágulnak. Somogybán az élvezeti cik­kek - például a sör, az égetett szesz és a cigaretta - árai is át­lagosan 10-20 százalékkal lesznek magasabbak a tavalyi? nál. A Posta az év első hónapjától szolgáltatásaiért átlagosan 20 százalékkal kér többet. A leve­leket 22 helyett 24 forintért ad­hatjuk föl 96-ban. A csomagok szállításáért is többet kell fizet­nünk, és itt módosultak a súly- kategóriák is. Eddig 66 forintba került egy kétkilós csomag fel­adása, ezentúl 92 forintot fize­tünk érte. Ötkilós csomagért eddig 72 forintot fizettünk, most 100 forint a tarifa. A húsz cája elárulta, hogy csak ő lehet az akit keresnek. Egy cukrász­dában leltek rá. A két küldönc örömmel sóhajtott fel, miután a levelet átadva távozhatott. Két lövés dördült. Az elte­rülő embereket a támadó sietve húzta a közeli kapualjba, hogy aztán fogát a nyakukba mé- lyesztve, hozzá jusson kedvenc nedűjéhez, a vérhez... — Az élő szerepjáték a játé­kok egy nagyon élvezetes faj­tája, amely főként az egyete­misták körében népszerű. — mondta Mogyorósi Attila, a szervező. — A játékhoz szük­ség van egy bíróra, aki kitalál egy történetet, melynek sze­replői a játékosok, akik egy ál­taluk elképzelt karaktert sze­mélyesítenek meg. A karak­ternek előre adva vannak a tu­lajdonságai, illetve az az in­formáció, ami a játék szem­pontjából fontos. Ezen adatok tudatában a maguk belátása szerint alakíthatják a történe­tet, amely a városban zajlik. Hogy meglegyen a megfelelő hangulat, a vámpírokra jel­grammnál könnyebb nyomtat­ványok után ezentúl 17 forintot fizetünk, és 17 forintért adhat­juk föl a levelezőlapokat is. A telefondíjak átlagosan 28 százalékkal növekednek, bele­értve a Mobil-készülékek tari­fáit is. A év első napjaitól a gyógy­szerekért is többet kell adniuk a rászorulóknak, mintegy 25 szá­zalékkal. Ezután az áremelés után - az ígéretek szerint - már nem változik 1996-ban a gyógyszerek ára. A DÉDÁSZ márciusra ter­vez 18 százalékos áremelést, ez maximum két forintot jelent ki­lowattóránként. A gáz ára is tavasszal nő majd meg 25 százalékkal. Szerződése szerint február elsejéig nem emelhet árat a Ka­posvári Vízművek kft. Február­tól viszont az idei emelés elke­rülhetetlen, mivel két évig nem emelték a víz- és csatornadíja­kat Kaposváron — mondták el tájékoztatásukban. ígéretük szerint azonban az emelés után is Kaposváron marad a hasonló nagyságú városok közül az egyik legalacsonyabb vízdíj. (A közlekedési tarifák változá­sáról és a benzinárak emelke­déséről lapunk 4. oldalán szá­molunk be.) lemző öltözetet viselnek, il­letve úgy vannak maszkírozva is. Az előkészületek helyszíne az Ifiház, a klub otthona. Itt, a vécében festették ki a játéko­sokat is, amit a szükség miatt odatévedtek is furcsállottak. Persze volt aki készséggel be­állt segítőnek a „maszkmeste­rekhez”. Kilenc óra. A játék elkezdő­dött. A furcsa öltözetű csapa­tot érdeklődő tekintetek kísér­ték végig a utcákon. Néhányan még megjegyzéseket is tettek. Nem dicsérérték őket. — Az idősebbek ránk cso­dálkoznak, de minket ez nem zavar. Néha kénytelen va­gyunk őket is bevonni, hiszen tudvalevő, hogy a vámpírok embervért isznak. Egy ilyen alkalommal egy enyhén illu- minált úriembert szólított meg az egyikünk: Én egy vámpír vagyok, és szükségem lenne egy kis vérre. Tudna segíteni? Nem — mondja az illető. — Én a Terminátor vagyok és csak hidraulika olajam van. Gombás Bálint Philips-termékek Fonyódról A hollandiai Philips új be­ruházáshoz keres területet Fonyódon. Szeretnék a Ba­laton parti városba telepíteni a CD lemezjátszók lézeres leolvasó fejeinek gyártását. Ha megvalósul a fejlesztés, Fonyód látja el ezekkel a CD12-es alkat részekkel a cégóriást. S ezzel összekötő kapocs lesz a Philips euró­pai és szingapúri érdekelt­ségei között. Ajándékot kaptak a mozgássérültek Száz mozgáskorlátozottnak szerveztek találkozót Öreg­lakon. A rendezvényen va­lamennyien ajándékot kap­tak a buzsáki, somogyvári, somogyvámosi és öreglaki önkormányzat jóvoltából, míg a tombola nyeremé­nyeit a körzet vállalatai, vál­lalkozói adták össze. A bu­zsáki és öreglaki iskolások gondoskodtak műsorról. Egyedi bútorok Horvátországba Külföldi megrendelésekre is szállít idén egyedi bútorokat a nagyatádi Vertikal kft. Horvát és német partnerek­kel tárgyaltak különféle egyedi bútorok gyártásáról. Tavaly e profiljukból több mint tízmillió forintos bevé­telt értek el, de meghatározó volt építőipari tevékenysé­gük is a városban, ahol a szennyvízhálózat építésében vettek részt. A tiszta Marcaliért A környezetvédelmi és a te­lepüléstisztasági feladatok ellátására alkotott rendeletet a marcali önkormányzat. A rendelet célja, hogy megha­tározza a település köztisz­taságát elősegítő szabályo­kat és gondoskodjon a kör­nyezetszennyező és károsító magatartás megszüntetésé­ről. A közterületek rendsze­res tisztántartásáról a Ga- mesz útján gondoskodnak. Óévbúcsúztató leilei táncház Óévbúcsúztató táncházat rendeztek Balatonlellén a hét végén a tizenéveseknek a művelődési házban. A ze­nét a Zengő együttes szol­gáltatta nekik, a táncokat pedig a Somogy Táncegy- gyüttes lellei tagjai tanítot­ták be a fiataloknak. Vámpírok Kaposváron

Next

/
Thumbnails
Contents