Somogyi Hírlap, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1995. november 1., szerda Magyar vezető először látogat a palesztin fennhatóságai Gázába Kovács a Közel-Keletre készül Horn Londonban Gazdasági, politikai és biz­tonsági megfontolásokból egyaránt alapvető fontos­ságú Magyarország számára a csatlakozás az euroatlanti szervezetékhez - mondta Horn Gyula kedden Lon­donban, a Királyi Külügyi Intézetben tartott esti elő­adásában. A magyar kor­mányfő szerdán tárgyal John Major brit miniszter- elnökkel, találkozik Jacques de Larosiére-\&\, az EBRD elnökével, valamint a brit kormány több tagjával. Javult az államfő álla­pota - erősítette meg újság­írók előtt az orosz elnök szóvivője és Borisz Jelcin felesége. Naina Jelcina kö­zölte: férje a legsürgősebb kérdésekkel kedden már ké­pes volt foglalkozni, tanul­mányozta az ezekre vonat­kozó iratokat. Első alkalommal ült együtt tárgyalóasztalhoz mind a tizenöt európai uniós és a kilenc társult kelet-eu­rópai ország diplomáciájá­nak vezető képviselője ked­den Luxembourgban. Némi feltűnést keltett, hogy né­hány kivételtől eltekintve az EU-országok nem külügy­miniszteri szinten képvisel­tették magukat. Leváltották a kassai vasmű Keramika nevű társ- vállalatának termelési igaz­gatóját, és több műszaki ve­zetőjét - jelentette kedden a szlovák rádió. A dél-tiroli mintát kell követendőnek tekinteni a történelmi megbékélés ügyében sorra kerülő politi­kai tárgyalásokon - indítvá­nyozta Tőkés László püs­pök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke nyílt levelében Ion Iliescu román és Göncz Ár­pád magyar államfőnek. Egy hajszállal nyertek a függetlenség ellenzői a hét­fői népszavazáson a kanadai Québec tartományban. Az elszakadás hívei kevesebb mint egy százalékkal marad­tak alul a referendumon. Győzött a Horvát Demok­ratikus Közösség (HDK) a vasárnap megtartott parla­menti választáson Horvátor­szágban. Megfigyelők mégis vereségként értéker lik, hogy Franjo Tudjman elnök pártja nem tudott két­harmados többséget sze­rezni a törvényhozásban. Jordániába, Izraelbe és Gá­zába látogat a hét végén és a jövő hét elején a magyar kül­ügyminiszter. Közel-keleti kőrútján Kovács Lászlót fo­gadja - mások mellett - Husszein jordán király, Ezer Weizman izraeli államfő és Jasszer Arafat, a Palesztin Nemzeti Hatóság vezetője. Míg Izraellel jók és gyümöl­csözőek Magyarország kapcso­latai, addig Jordániában van mit pótolnia a magyar diplomáciá­nak: legutóbb Kelemen András, az előző kormány külügyi ál­lamtitkára járt Ammanban. A kétoldalú kereskedelmi forgalom sem éri el azt a szin­Korábban alig fordult elő pajzsmirigyrák fehéroroszor­szági gyermekeknél: 1986 és 1989 között azonban 18 gye­rek rákos pajzsmirigyét kel­lett eltávolítani, csaknem ugyanannyit, mint az előző húsz évben összesen. A csernobili atomreaktor fel­robbanása miatt ötven tonna sugárzó anyag került a környe­zetbe. 1990-ben 29, a követ­kező évben 59 rákbeteg gyere­ket műtötték meg Fehérorosz­országban, tavaly már nyolc­vankettőt. Oroszországban és Ukrajnában hasonló a megbe­tegedések aránya. Csernobil tehát immár kilenc éve szedi áldozatait. Az ENSZ adatai szerint Ukrajna sugárzás tét, amelyet a hazánkhoz ha­gyományosan kötődő közel-ke­leti államokkal tartunk fenn. A Jordániába irányuló magyar export tavaly 15-16 millió dol­lár között volt, miközben onnan gyakorlatilag semmit sem im­portáltunk. Kovács László, mint az EBESZ soros elnöke, megbe­szélésein tájékoztatást nyújt a szervezet tevékenységéről is a regionális együttműködés eu­rópai modellje iránt élénk ér­deklődést mutató vendéglátók­nak. A magyar és az izraeli veze­tőknek gyakorta nyílik alkal­muk az eszmecserére. Rendsze­resek a kölcsönös, magas szintű által sújtott területein a lakos­ság különböző megbetegedései harminc százalékkal gyakorib­bak, mint másutt. A 14 éven aluli gyerekek a legveszélyeztetettebbek, mert a reaktorrobbanás idején olyan korban voltak, amikor a szerve­zet különösen érzékeny a ra­dioaktív sugárzásra. Náluk a keringési betegségek előfordu­lása 1988 óta 43 százalékkal nőtt, a csont- és az izombeteg­ségek 62 százalékkal gyakorib­bak, a rosszindulatú daganatok 38 százalékkal magasabb arányban fordulnak elő. Állandó veszély fenyegeti azt a nyolcszázezer embert, fő­leg katonát, aki annak idején részt vett a mentésben, a fel­robbant reaktor tüzének eloltá­látogatások, kiegyensúlyozot­tak a politikai, társadalmi, gaz­dasági kapcsolatok. A magyar külügyminiszter hétfőn fölkeresi Gázát, ahol ta­lálkozik a Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH) vezetőjével, Jasszer Arafattal. Kovács László tájékoztatni kívánja tár­gyalópartnerét arról, hogy ha­zánk részt akar venni a gázai fejlesztési tervek megvalósítá­sában. A külügyminiszter egyébként fokozott biztonsági intézkedések közepette utazik Gázába. A palesztin biztonsági szolgálat gondoskodik majd testi épségéről. A szervezet már rutinos a külföldi vendégek fo­gadásában. H. K. sában és az építmény betemeté­sében. A mentésben dolgozott kétszáz ezer ukránnak a ne­gyede munkaképtelen, a 350 ezer orosz 38 százalékát nyil­vánították betegnek, hétezren meghaltak. A fizikai betegségek mellett lélektani nyomás is nehezedik a baleset térségének lakosságára: a fehéroroszok háromnegyede depresszióra panaszkodik. Rengeteg a válás és több az al­koholista, mint másutt. A gazdasági gondok csak sú­lyosbítják a helyzetet. Fehér­oroszország immár állami ki­adásainak ötödét fordítja Cser­nobil következményeinek elhá­rítására. De a kórházak válto­zatlanul zsúfoltak, a gyógy­szerellátás rossz. Moszkvában tárgyal Vladimír Meciar. Hírek szerint a szlovák miniszterelnök kol­légájával, Viktor Csemomirgyinnel egyezteti annak a szerződésnek a tervezetét is, amelyben az orosz fél kötelezettséget vállal a mohi atomerőmű befejezésére. fotó: feb/reuter Csernobil hosszú árnyéka Magas a rákos megbetegedések aránya ___________A NAP PORTRÉJA___________ A szlovák kémfőnök Demokratikus államokban egyedülálló a szlovákiai je­lenség: az ország polgári tit­kosszolgálatának vezetője egyben tagja annak a parla­menti bizottságnak is, amely a titkosszolgálatokat felügyeli. Ivan Lexa most ráadásul gyanúba keveredett, hogy neki, illetve szervezetének köze van az államelnök fiának elrablásához és külföldre csempészéséhez. A kormányfő a privatizációs minisztérium élére akarta állítani Lexát, de Michal Kovác államfő ezt megakadályozta. Meciar ke­gyeltje az államelnökre vágta az ajtót, mire Kovác kijelen­tette: a történtek megerősítet­ték véleményében, miszerint Ivan Lexa semmilyen állami tisztségre nem való. A Lexa család már régóta szerepel a pozsonyi politiká­ban. Az idősebb Lexa a rend­szerváltozás előtt vezető gaz­dasági funkcionárius volt, az ország egyik leggazdagabb embere lett. Meciar a két Le- xával a háta mögött „bizton­ságban” érzi magát. H. A. Bakui bizonytalanságok Cáfolják a merénylet hírét Az azerbajdzsáni nemzetbiz­tonsági miniszter kedden cá­folta, hogy pokolgép robba­nása okozta a bakui metrótü- zet, amelyben közel három­száz ember vesztette életét a hét végén. Namig Abbaszov szerint a rob­banásra vonatkozó híreket a metró alkalmazottjai terjesztik, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. Az azerbajdzsáni televízió korábban azt közölte, hogy az egyik metrókocsiban fölfede­zett lyukak pokolgéprobbanást sejtetnek. A halottak és sérültek sebe­süléseinek jellege nem bizo­nyítja a merénylet tényét - közölte a miniszter és hozzá­tette: abban a metrókocsiban, amelyben a tűz keletkezett, nem találtak robbanásra utaló repeszeket. Orosz szakértők szerint a vonat vezetőjének lassú menet­ben kellett volna a következő állomásig haladnia a tűz észle­lésekor, és semmiképpen sem lett volna szabad megállnia az .alagút közepén. Nem világos, hogy a rövidzárlat miatt szűnt meg az elektromos ellátás, vagy a tűz észlelése után kapcsolták ki az áramot az alagútban - és azért állt le a szellőzés is. Az utasok többségének halálát ugyanis fulladás okozta." Délszláv béketárgyalások Dayton jellegzetes amerikai kisváros. A település az el­következő napokban a bal­káni béketárgyalásoknak fog otthont nyújtani. A városka átlagpolgárai szá­mára nem sokat jelent, hogy a szerb Milosevics, a bosnyák Izetbegovics és a horvát Tudjman elnököt helyben üd­vözölhetik. „Valahol csak tárgyalniuk kell” - mondja er­ről lakonikusan egy daytoni őslakos, egy nyugdíjas teher­autó-sofőr. Az ő számára az a tény, hogy a távoli Balkánon háború folyik, hogy Clinton elnöknek sikerült a három el­nököt egy asztal mellé leül­tetni - nem sokat jelent. Annál többet Washington­nak és a Fehér Háznak. Egy évvel a választások előtt nem akármilyen diadal lenne az elnök számára, ha a balkáni béke összekovácsolója le­hetne. Ezért vetette latba minden befolyását, hogy rá­bírja az „exjugoszláv” veze­tőket a tárgyalásra. Hosszas mérlegelés után esett a diplomaták választása a Dayton melletti Wright-Pat- terson légitámaszpontra. A légierő bázisa biztonsági szempontból magából értető­dően megfelelő: távol lehet tartani az újságírókat is. Még fontosabb volt, hogy a három résztvevőnek azonos színvonalú elhelyezést tudja­nak nyújtani: a delegációve- zetők a négycsillagos repülő­tábornokok lakosztályaiban fognak lakni. Dayton hagyományai bizta­tóak. Az amerikai történelem jelentős békekötései fűződnek e városkához: 1795-ben és 1814-ben már beírta nevét a történelemkönyvekbe. Lehet, hogy 1995 újabb nevezetes évszám lesz? FEB MEGNYÍLT ! E A Kard-Trike Bt. M G Irodabútor-szaküzlete E G N Y * I L J T lj^ Kaposváron Y - magyar bútorgyárak- olasz NEOLT bútorgyár I - a spanyol RENO bútorgyár T j Kizárólagos gyári képviselete Y Kaposvár, Rákóczi tér 9-11. (SZÜV Üzletház) NYITVA: hétfő péntek 9-17 óráig Álcázott átkelés a Kan folyón. Közös koreai-amerikai hadgyakorlat zajlik ezekben a napokban Dél-Koreában. A két ország katonái ezúttal azt gyakorolják, hogyan tudnának hatékonyan ellenszegülni az északról jövő támadásnak. fotó: feb/reuter Chiracné hüllői Amikor Jacques Chirac, Fran­ciaország köztársasági elnöke végigrohan az Elysée-palota magánlakosztályának termein, folyton teknősbékákba ütközik. Bernadette Chirac ugyanis fa­natikus teknősgyűjtő. Természetük, vérmérsékle­tük merőben más: a férj nyugta­lan és gyors, a feleség kényel­mes és lassú. Még egyetemisták voltak, amikor Jacques - mi­után már eljegyezte Bernadette- tet - így szólt hozzá: „Olyan unalmas vagy, akár egy teknős­béka!” A lánynak persze nem tetszett az összevetés, s elkese­redésében vásárolt egy kis ék­szerteknőst. De mert a férfi a célzást nem értette meg, vett még egy páncélost, majd egy harmadikat. Mire Jacques fel­fogta a helyzet súlyát, Bema- dette-ből már szenvedélyes gyűjtő lett.

Next

/
Thumbnails
Contents