Somogyi Hírlap, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

Megyei körkép; Erősödő kapcsolati töke # Hely a lelki egészségnek ________ S omogyi tájak: Kiskorpádi fehérneműk Olaszországban # Öt település telefonja (3. oldal) (5. oldal) Szociálpolitika: Önkéntes családsegítők • Pénz az egészségügyi alapellátásnak SOMOGYI HÍRLAP (8. oldal) VI. évfolyam, 256. szám Ára: 23,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. november 1., szerda őlb LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA A MINDENKORI KÉNYELEM ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. Mellékvízmérő órák hitelesítés nélkül Szita Károly: Örülök és köszönöm Bizonyítványt gyárt a fonoda A kaposvári fonalat most belföldön keresik jobban Pang a nyugat-európai textil-' piac. A gyárak a szokásosnál kevesebb alapanyagot vesznek át, a kelet-európai áruk iránt mérsékelt az érdekló'dés. A Masterfil Rt kaposvári üzemét is érzékenyen érintette az exportlehetőségek szűkü­lésé. A 'lonoda' mentőövként értékes hazai megbízáshoz ju­tott, így folyamatos a terme­lés. Eközben éjt-nappalá téve dolgoznak a fennmaradást ga­rantáló minőségbiztosítási ta­núsítvány kidolgozásán. A szokásos nyári mélypont . FOTÓ: LANG RÓBERT után joggal oiz<tKuciiak a fo­noda vezetői: ősszel megindul az export és a bérmunka. A várva-várt megrendelések kés­tek, ráadásul a német partner­cégektől is kevesebb megbí­záshoz jutottak. (Folytatás a 4. oldalon) Az M7-esről a T. Házban Már csak napok kérdése és nem kell hitelesíttetni a mellékvíz- mérő órákat. Ezt tegnap délután Soós Károly Attila, a IKM poli­tikai államtitkára felelte a par­lamentben dr. Csákabonyi Ba­lázs országgyűlési képviselő (MSZP) kérdésére. Hozzátette: az ipari minisztérium már elő­készítette azt a rendeletmódosí: tást, amely ezt lehetővé teszi. Szita Károly kaposvári pol­gármester néhány héttel ezelőtt — Nem hiszek abban — és nem gondolom, hogy ez kincs­tári optimizmus lenne —, hogy Magyarországon ma robbanás- veszélyes a helyzet. Hogy elé­gedetlenek az emberek, hogy sokszázezren kerültek nagyon súlyos helyzetbe, azzal tisztá­ban vagyok. De azzal is, hogy ha ezt a kormányprogramot nem visszük végig következe­tesen, akkor remény sem lesz arra, hogy az emberek fordult a megyeszékhely or­szággyűlési képviselőjéhez, s kérte: törvénymódosítás előter­jesztésével segítsen a társashá­zakban lakók gondján. Kapos­váron az idén 6 ezer mellék- vízmérő óra hitelességi ideje járt le. Az órákon átfolyt víz- mennyiség ugyan nem indo­kolta az hitelesítést, de egy kormányrendelet előírja azt — négyévente. (Folytatás a 3. oldalon) helyzetén javítani tudjunk. Horn Gyula mondta ezt teg­nap a Magyar Újságírók Szö­vetségének székházában tartott első miniszterelnöki sajtótájé­koztatón. A hagyományterem­tőnek szánt, s a jövőben rend­szeresen megrendezésre kerülő sajtófórumra első alkalommal 78 külföldi és hazai lap — köz­tük a Somogyi Hírlap — mun­katársát hívták meg. (Folytatás a 7. oldalon) Az M7-es autópálya tervezett új szakaszának nyomvonaláról érdeklődött interpellációjában István József kisgazda honatya. Utalt arra, hogy a Kaposvári Erdőfelügyelőség nem járult hozzá ahhoz, hogy az autópá­lya-szakasz megépítéséhez szükséges mintegy 50 hektár­nyi erdőt kivonják a művelés alól. Ezért az iránt érdeklődött, hogy a munkálatok megkezdé­séhez kormányzati döntésre van-e szükség. Lakos László földnÄelesügyi miniszter el­mondta:^ kérdéssel a közel­múltban/. tárcaközi bizottság foglalkqjjtoft. A testület a sza­kasz megépítése mellett tette le voksát, és úgy foglalt állást, hogy az egyetlen elfogadható nyomvonal az érintett erdőterü­let igénybevételével alakítható ki. Az interpelláló képviselő a választ elfogadta, és utalt arra, hogy a kivitelező ígérete szerint a kivágott fák helyett kétszer annyit telepít. Berkes László, Balatonföldvár polgármestere tegnap a Somogyi Hírlap kér­désére válaszolva elmondta: örül, hogy a helybéliek harca nem volt hiábavaló, érdekeiket a kormányzat is figyelembe vette. Mint mondta: az önkor­mányzatok minden segítséget megadnak majd az autópálya új nyomvonalának kialakításához, ahhoz, hogy az M7-es nyugati folytatása mielőbb megépül­hessen. További parlamenti hí­rek a 7. oldalon. Göncz Árpád az Európaiskolában Ebben az iskolában nem csak a hét évszázad óta összekapcso­lódó osztrák és magyar kultúra talál majd közös otthonra. Mi­közben ugyanis a gyerekek el­sajátítják egymás nyelvét, talán észre sem veszik: megtanulnak európainak lenni. E .gondolatok jegyében nyitotta meg Göncz Árpád köztársasági elnök a Ke­resztény Iskolatestvérek tanító szerzetesrend Osztrák-Magyar Eűrópaiskoláját Budapesten. Tűrőképessége határán a lakosság A lakosság tűrőképessége hatá­rához érkezett, elkezdődött a létminimum alatt élők szerve­ződése, éhségtüntetésekre lehet számítani — mondta Kemény László, a Társadalmi Érdek­egyeztető Tanács társelnöke sajtótájékoztatón. Úgy vélik, hogy az állam kivonul sok terü­letről, és az önkormányzatokra testál mindent, pénz nélkül. Dunai Imre a Suzuki Rt-nél jövőre 50 ezer személygépko­csi készül a Magyar Suzuki Rt. esztergomi gyárában. Jelenleg már teljes kapacitással műkö­dik az üzem, napi 200 gépko­csit állítanak elő. Erről tájékoz­tatták Esztergomban tegnap Dunai Imre ipari és kereske­delmi minisztert a gyár vezetői. Dunai Imre ígéretet tett arra, hogy a kormány nagyobb mér­tékben támogatja a következő évben a gépkocsi-exportot. Kedvező egyenleg a fizetési mérlegben Jelentősen javult a folyó fize­tési mérleg helyzete a márciust követő hónapokban. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint júliusban egyensúlyba került a mérleg, míg korábban a hiány elérte, illetve meghaladta a havi 150-200 millió dollárt. Júliusban csak 2 millió dolláros deficit alakult ki. Egy éve nem volt ilyen kedvező az egyenleg a folyó fizetési mérlegben. Hagyományteremtő sajtókonferencia a MUOSZ-ban Kérdéspergető percek a miniszterelnökkel Horn Gyulát a MUOSZ veztetői fogadták fotó: feb Kétmilliárd forintnyi befektetés Ausztriából Osztrák-magyar üzleti klub alakult Somogybán Több, mint kétszáz osztrák üzletember dolgozik me­gyénkben, többen komoly összegeket invesztáltak az üzletükbe. Ingatlanokat, földet, gyárat vásároltak, s működtetik évek óta vállal­kozásaikat. Becslések sze­rint kétmilliárd forintot hoztak Somogyba. Üzleti reggelin látta vendé­gül Somogy megye öt legna­gyobb osztrák befektetőjét tegnap dr. Kolber István a megyei közgyűlés elnöke. A találkozó célja a barátkozáson túl az volt, hogy a megye ve­zetői megismerjék a külföldi vállalkozók tapasztalatait, s ha kell segítséget nyújtsanak a további fejlődéshez. — A megye menedzselni szeretné a gazdasági folyama­tokat — mondta Kolber Ist­ván. — Somogy nem tartozik a külföldiek számára legvon­zóbb országrészek közé, ezért itt különösen nagy szükség van a figyelemfelhívásra. Ezért szerveztük ezt a talál­kozót és tervezünk újabbakat is. Az osztrák befektetőket hívtuk először,‘mert ebből az országból jöttek a legtöbben.'' (Folytatás a 3. oldalon) Megkezdődik a haderőreform Mától mintegy félszáz helyőr­ségben tartanak állománygyű­lést a Honvédelmi Miniszté­rium és a Magyar Honvédség vezetői, hogy bejelentsék a haderőátalakítással kapcsolatos helyi feladatokat. Értesülések szerint laktanyabezárásokat, le­építéseket, áthelyezéseket is be­jelentenek. A tárca tervei sze­rint meg kell szüntetni legalább két összfegyvememi és egy egyfegyvernemi dandárt, két ezredet, három zászlóaljat, to­vábbá át kell alakítani egy egy­fegyvernemi dandárt, hat ezre­det és tíz, zászlóalj szintű szer­vezetet. Jövőre legalább két összfegyvememi dandárt, há­rom ezredet, két zászlóaljat és két légvédelmi rakétaosztályt kell megszüntetni. Telnek a kapolyi gabonatárolók A Dél-Dunántúli Gabona Rt kapolyi telepén 15 ezer tonna szemesterményt tárolnak folyamatosan. Idén a telepről közel 10 ezer tonna ga­bonát exportálnak. A silófelvonót most a kukorica fogadására készítik fel. fotó: lang Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents