Somogyi Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

?r j jil'» O TO Megyei körkép: Tizenhárom község teléÍB^Sf # Negyedszázados a Délviép Somogyi tájak: Stratégiát vált a Balaton Szövetség # Hegyközség Bogláron Színes hétvége: Gyógyulóban Zsanett szeme # Spindler és a Kisváros ______ V I. évfolyam, 152. szám Ára: 25,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. július 1., szombat (3-4. oldal) (5. oldal) (13-24. oldal) DIAVIA AUTÓ KLÍMA SZERELÉS Bosch Szerviz Kaposvár Tel.: 82/417-975 __________________________(72466) D rágul a hajózás is Mától emeli szolgáltatásai árát emeli a Mahart Balatoni Hajó­zási Kft: a Siófok-Füred-Ti- hany között közlekedő menet­rendszeri járatra az eddigi 200 forint helyett ezután 240 forin­tot, a badacsonyi járatra a 260 helyett 310 forintot, a kompjá­ratra a személyjegyre az eddigi 60 forint helyett 80 forintot, személygépkocsi szállításra a 300 forint helyett 400 forintot kell fizetnie a turistának. Az élő-zenés sétahajó részvételi díja 360 forintba kerül a felnőt­teknek, míg a gyermekek 220 forintért utazhatnak a sétahajón. Új járatok indulnak Sió­fok—Almádi—Alsóörs, Sió­fok—Badacsony és Boglár-Ti- hany útvonalon. Sűrűbben jár­nak a motorosok a Siófok, Fü­red, Tihany, Földvár kikötők­ből illetve Badacsony-Keszt- hely és Fonyód-Badacsony kö­zött. A komp tovább jár; az első reggel hat óra húsz perckor in­dul Tihanyból, az utolsó éjfél után húsz perccel Szántód-rév- ből. C. A. Alkotmányellenes Bokros-pontok ítéletet hirdetett az Alkotmánybíróság fotó: feb/bodó Gábor Pénteken az Alkotmánybíró­ság több pontban az alaptör­vénnyel ellentétesnek minősí­tette a gazdasági stabilizációt szolgáló törvényt, az úgyne­vezett Bokros-csomagot. Megállapították: a jogbizton­ság, a szerzett jogok védelme megköveteli, hogy az anyasági és gyermektámogatási rendszer keretei között a viszonylag rö­vid és meghatározott idejű tá­mogatásokat (gyes, gyed, gyet, várandóssági pótlék, terhességi segély) a már megszületett és 1995. június 15-től számított 300 napon belül megszületendő gyermekek esetében a hatá­lyosnál nem kedvezőtlenebb feltételekkel és időtartamra biz­tosítsák. A családi pótlék esetében elegendő felkészülési időt kell adni a családoknak a változá­sokhoz való alkalmazkodáshoz, azoknak is, akik mégis elvesz­tik jogosultságukat erre a já­randóságra. (Cikkünk a 7. oldalon) TeWa-tévé Kaposvárról Gyártósoron az első kaposvári televíziók-Bár az első modellek már a boltokban vannak, hivatalosan tegnap óta működik a kapos­vári televíziógyár. A Tungs- ram-utód MBKE kft a tévé­gyártással már évtizedek óta foglalkozó TeWa kft-vei és egy osztrák befektetési céggel, a Simarkkal közösen, koope­rációban kezdte meg a TeWa márkanevű televíziók gyártá­sát. Jelenleg naponta 150 da­FOTÓ: LANG RÓBERT rab 51 illetve 55 centiméteres képátmérőjű készüléket gyár­tanak, de a vállalkozás kapaci­tása elérheti az évi 150 ezres nagyságrendet is. (Tudósításunk a 3. oldalon) Megrövidülhet a képviselők nyári vakációja Döntések a T. Házban Az Országgyűlés tegnapi ülésén letette a miniszteri esküt Dunai Imre, aki július 16-án váltja fel Pál Lászlót az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium élén. A képviselők megválasztották az állampolgári jogok ország- gyűlési biztosának Gönczöl Katalint, helyettesének Polt Pétert, adatvédelmi biztosnak Majtényi Lászlót, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok or­szággyűlési biztosának Kal­tenbach Jenőt. Napirend előtt Szabó Iván (MDF) az energiaszolgáltatók többségi külföldi magántulaj­donba kerülését kifogásolta. Suchman Tamás privatizációs miniszter rámutatott, hogy a Paksi Atomerőmű, a Magyar Villamos Művek és a villamos távvezetékek állami tulajdon­ban maradnak. Ez, valamint a villamos energia termelésé­ben, szállításában és szolgálta­tásában részt vevő gazdálkodó szervezetek törvényben rögzí­tett korlátái biztonságot nyúj­tanak az érintett területeken. (Folytatás a 7. oldaon) Baloldaliak közössége Somogybán Megalakult Kaposváron a Bal­oldali Önkormányzati Közös­ség megyei szervezete. A so­mogyi szervezet létrehozását dr. Lamperth Mónika ország- gyűlési képviselő kezdemé­nyezte tegnap azon a fórumon, melyet az MSZP megyei elnök­sége szervezett a szocialista, valamint a párthoz közel álló, független polgármesterek és önkormányzati képviselők számára. — Sok olyan törvény van születőben, amely hatással van az önkormányzatokra — mondta dr. Lamperth Mó­nika.— Az országos rendezvé­nyek nem teszik lehetővé a közvetlen párbeszédet. A me­gyei szervezeten belül jobb fel­tételei vannak az információk átadásának, a vélemények ki­cserélésének. Ez egyébként nyi­tott közösség, nem csak szocia­listák lehetnek a tagjai. (Folytatás a 3. oldalon) Szúnyogirtás a Balatonnál A tervezetnél két héttel később, tegnap este végeztek az idei első szúnyogirtással a Balato­non. A budapesti Corax Kft. he­likoptere, hogy az üdülőket a legkevésbé zavaija, csütörtö­kön és pénteken reggel 5-től 9- ig, és délután 6 órától sötétedé­sig permetezett. Pálfi József, a Balatoni In­téző Bizottság főtanácsosa el­mondta: évtizedek óta nem volt ennyi árvaszúnyog a Balato­non, ezért a szakértői vélemé­nyeket figyelembe véve, úgy döntöttek, hogy elhalasztják a június közepére tervezett szú­nyogirtást. Az idén még egy vegyszeres és egy biológiai szúnyogirtásra kerül sor, a legközelebbi már júliusban. Mindez 7,5 millió fo­rintba kerül. Konszenzust sürget az MSZP A modernizációs programnak alapvetően konszenzuson kell alapulnia ahhoz, hogy az meg­valósítható legyen. Az elkép­zelések megvalósításához ugyanis több kormányzati cik­lusra is szükség van. Ezért az ellenzék véleményét is ki kell kérni a modernizációs vita­anyagról, amely "Magyaror­szág az új Európában" címet viseli. Ez azon a tegnapi vita­fórumon hangzott el, amelyet az MSZP tudományos tago­zata rendezett Budapesten. Elsőbbséget élvez az oktatás A hosszú távú célok kitűzését és a stratégiai koncepciók ki­dolgozását tartotta a Művelő­dési és Közoktatási Miniszté­rium legnagyobb sikerének Fodor Gábor miniszter tegnap az Országgyűlés Oktatási, Tu­dományos, Ifjúsági és Sport Bizottsága előtt tartott évi ren­des beszámolójában. Konkrét eredményként könyvelte el, hogy a jövő évi költségvetési irányelvek prioritásként keze­lik az oktatást. Növekvő hazai bűnözés Az idén várhatóan 6-7 száza­lékkal emelkedik Magyaror­szágon a bűncselekmények száma, erre lehet következtetni az első félévi adatokból — mondta Pintér Sándor altábor­nagy, országos rendőrfőkapi­tány tegnap. Hangsúlyozta, hogy a számszerű növekedés­ben nagy szerepet játszik egy új bűncselekmény, a befekte­tési csalás megjelenése. Közös munkát javasol az APEH Tovább lehet és kell bővíteni az Adó- és Pénzügyi Ellenőr­zési Hivatal és a társhatóságok közötti együttműködést. Az el­lenőrzések arra irányítják a fi­gyelmet, hogy a feketegazda­ság felszámolására többet kell költeni. Ugyanakkor a harc másik fő eleme a közterhek csökkentése, a legális tevé­kenység iránti érdekeltség megteremtése kell hogy le­gyen. Békefenntartók az / Egyesült Államokba Amerikai katonák bevonásával egyhónapos speciális felkészí­tésen vesz részt itthon az a magyar katonai szakasz, amely augusztusban utazik az Egye­sült Államokban rendezendő békepartnerségi gyakorlatra. A manővereken három NATO- ország mellett 14 partneror­szág vesz részt. Csökkent a vendéglátók bevétele A kiskereskedelem és a ven­déglátás forgalma az év első négy hónapjában 676 milliárd forintot tett ki. Összehasonlít­ható áron 2 százalékkal keve­sebbet mint a múlt év azonos időszakában. Előrehozott vízügyi egyezmény Előbbre hozták a magyar-ro­mán új vízügyi egyezmény tervének elkészítési határide­jét. 1997. helyett már 1996- ban kidolgozzák a részleteket. A két ország vegyes bizottsága állapodott meg. Kedvező irányba forduló pénzügyi folyamatok Csökken az infláció A Magyar Nemzeti Bank idei monetáris politikájának legfon­tosabb célja az infláció ellenőr­zött keretek között tartása és a második félévben a fogyasztói áremelkedés ütemének mérsék­lése. E cél megvalósításához kapcsolódik a csúszóárfolyam­rendszer, amely stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít a gazdaság számára. Mindezt Su- rányi György, az MNB elnöke mondta el tegnap, amikor is­mertette a jegybank monetáris politikájának irányelveit. Az anyagot a héten kapták meg az országgyűlési képvise­lők, azt követően, hogy már ko­rábban megkapták az irányel­vek első változatát. Surányi György szerint a piac alapve­tően kedvezően fogadja az új árfolyammechanizmust. A be­fektetők tapasztalhatják, hogy a rendszer stabil, s az MNB által prognosztizáltaknak megfele­lően alakulnak az árfolyamok. Az inflációval összefüggés­ben még nem ilyen kedvezőek az eredmények, bár a havi fo­gyasztói áremelkedési ráta március óta mérséklődik. Már­ciusban négy százalékkal, ápri­lisban már csak 2,6 májusban pedig 2,3 százalékkal emelked­tek a fogyasztói árak. Viszony­lag kedvezően alakulnak a reál- folyamatok. Az első negyedév­ben 1,4 milliárd dollár volt a fo­lyó fizetési mérleg deficitje, ami igen magas. A második ne­gyedévben a hiány valószínű­leg jóval kisebb lesz egymilli- árd dollárnál.

Next

/
Thumbnails
Contents