Somogyi Hírlap, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1995. június 1., csütörtök Oroszország csatlakozik a NATO békepartnert programjához. Andrej Kozirjev orosz külügyminiszter ezt az Észak-atlanti Tanács ülésén jelentette be. Willy Claes NATO főtitkár szerint ez új fejezetet nyit Moszkva és a Nyugat kapcsolatában. feb/reuters Mentőalakulatok kutatnak túlélők után Nyeftyegorszkban, ahol vasárnap szörnyű földrengés pusztított. Még szerdán is találtak a romok alatt sebesült, de élő embereket. Több mint kétezren azonban eltűntek. fotó: feb/reuters Karadzsics, a túszszedő Valamikor Szarajevó egyik legtekintélyesebb polgára volt. Orvosként dolgozott, szakterülete a depresszió és a neurózis. Ma éppen ő okozza ezeket a betegsége­ket, s nevével gyermekeket riogatnak szerte a Balká­non. Akiről szó van: dr. Radovan Karadzsics, a boszniai szerbek fanatikus vezéralakja. 1990- ben alapította a szerb naciona­lista pártot Nagy-Szerbia meg­teremtésére. A mai napig 42 tűzszüneti egyezmény meg­szegése kötődik a nevéhez. A minap érvénytelennek nyilvá­nította a Boszniára vonatkozó ENSZ határozatokat. Karadzsics a napokban újabb megdöbbentő tettre ra­gadtatta magát. ENSZ béke- fenntartó katonákat ejtett tú­szul és élőfalként használja őket a NATO légitámadások kivédésére. Hasonló emberte­lenséget a II. világháborúban a hitleri Németország hadveze­tése követett el, amikor politi­kai foglyokból, zsidókból, ci­gányokból létrehozott „élő fa­lakat” stratégiai fontosságú katonai létesítményekbe tele­pített. Az irakiak pedig az Óböl-háborúban hadifoglyo­kat helyeztek el olyan ponto­kon, ahol amerikai bombázá­soktól tartottak. Amit a szerb vezető most tesz, azt már a II. világháború után összeült nürnbergi Nem­zetközi Katonai Törvényszék is háborús bűncselekménynek minősítette. Vajon érvényes jogi útmutatásnak tekinti-e ezt az ítéletet a Hágai Nemzetközi Bíróság, amely a balkáni vé­rengzések ügyében a vádlottak padjára ültetheti a bűnösöket? Rólunk írták - ahol az egyes számú veszedelem: a rák Halálos első helyezésünk Hiánycikk a testőrnő Divatcégek ostromolják a politikus hölgyeket A romániai magyarok az RMDSZ által kitűzött célokat a törvények parlamenti úton történő megváltoztatásával kí­vánják elérni. Nem akarják ve­szélyeztetni Románia integri­tását, szuverenitását és függet­lenségét - hangsúlyozta az Evenimentul Zileinek adott nyilatkozatában Markó Béla, az RMDSZ elnöke. Szíria követeli, hogy Izrael másfél éven belül ürítse ki a Golán-fennsíkot. Simon Pe- resz izraeli külügyminiszter je­lezte: országa négy év alatt végrehajtandó kivonulást java­sol az 1967-ben elfoglalt ma­gaslatról. Nem tartják meg a jövő évre tervezett tokiói világkiállítást sem. Aosima Jukio, Tokió kormányzója ezt azzal indo­kolta, hogy az expo csak az adófizetők pénzének elherdá­lása lenne. Fjodorov professzor indulni kíván a jövő évi oroszországi elnökválasztáson. A 67 éves szemészprofesszor a hatvanas években tett szert világhír­névre, amikor szemlencse-át­ültetést alkalmazott a szürke­hályog eltávolítására. Magát az átültetési eljárást nem ő találta fel, de elsőnek alkalmazta em­bereken. Most országa beteg­ségét akarja meggyógyítani. A német Szabaddemokrata Pártnak (FDP) még a bonni kormánykoalícióból is ki kell lépni a megújulás érdekében - nyilatkozta Walter Scheel, a párt tiszteletbeli elnöke. Klaus Kinkel volt pártelnök „lojali­tása Kohl kancellárnak sokkal több hasznot hozott, mint az FDP-nek” - mondta. Lőfegyverrel követik el a leg­több öngyilkosságot az Egye­sült Államokban. Erősödik a kamaszok és a fiatalok köré­ben az öngyilkossági hullám. Az amerikaiak mintegy 220 millió lőfegyvert tartanak ott­honukban. Fantasztikus látványossággal bővült a párizsi Euro Disney. Átadták az „űrutazás hegyét”, amely Verne Gyula ismert műve, az Utazás a Holdba ötle­tén alapszik. A két és fél per­ces utazást váratlan irányvál­toztatások, különleges hang- és fényeffektusok teszik felejthe­tetlenné. A páratlan látványos­ság ára is inkább fantasztikus regénybe illő. Drágul a benzin és a gázolaj Szlovákiában, de még mindig olcsóbb, mint Magyarorszá­gon. Egyik üzemanyag fajta sem kerül többe húsz koroná­nál. (A szlovák koronát ma­gán-pénzváltó irodák jelenleg 3,80 forintért vásárolják és 4,30-ért árusítják). A Los Angeles Times tudósí­tója felfigyelt a nemzetközi egészségügyi szervezet, a WHO listájára, amelyen Ma­gyarország „éllovas”. A né­pességhez viszonyítva nálunk hal meg a legtöbb férfi rák­ban. A nők harmadikak e szomorú világranglistán. „Erről a témáról Magyarorszá­gon senki sem szeret beszélni - írja a tudósító. Pedig a szomorú valóság cáfolhatatlan: a ráknak a 10,3 milliós Magyarországon tavaly harminc ezernél is több áldozata volt. Évente három százalékkal növekszik az ebben elhunytak száma.” Az amerikai újságíró véle­ménye szerint az egészséges életmódot nem sokra értékelik ebben az országban. Sőt! Az egészségtelen, zsíros táp­lálkozás, az általánosan elter­jedt és nagy mértékű dohány­zás, a környezetszennyezés sú­lyos állapota, az egészségügyi szűrések és felvilágosítómunka gyengesége miatt a kérdés tu­lajdonképpen meg is fordítható: megőrizheti-e ilyen körülmé­nyek között egyetlen magyar is az egészségét?! Személyes benyomásai nem éppen hízelgőek. Például a Népjóléti Minisztériumról írja: „Az üvegből és gránitból épült palota a szennyezett levegőjű főváros közepén akár jelképe is lehetne a nemzeti egészségügyi kampányok hatástalanságának. A minisztérium főbejáratánál az ott álló hivatalnok cigarettá­val a szájában igazítja el az em­bereket. A miniszter dohány­zik, ahogy a titkárnője és a so­főrje is szívja a cigarettáját." Ha a helyzetképet igazságta­lannak tartanánk, gondoljunk arra: nem a tükör a hibás. A francia elnök- és kormány- váltás kísérőjelensége, hogy egyik napról a másikra hiány­cikk lett a képzett testőrnő. Chirac és Juppe ugyanis azzal kívánta hangsúlyozni, milyen fontosnak tartja a női szavaza­tokat, hogy a gyengébb nem sokkal nagyobb képviseletet kapott az új kabinetben. Annak negyvenkét tagja közül tizen- ketten tartoznak a női nemhez. Az ötszáz állami testőr kö­zött azonban - akik az elnökre és kormányára vigyáznak - mindössze tíz hölgy található. De ők főként a külföldi delegá­ciókkal vannak elfoglalva. Ha ugyanis valamelyik isz­lám vallású országból magas vendég érkezik, az illető állam­vagy kormányfő felesége mel­lett csak testőrnők teljesíthet­nek szolgálatot. Sürgősen meg­indult tehát rendőrnők „beisko­Akinek hiányozna a berlini fal, novembertől újra láthatja - Floridában. A bizarr ötlet részben németektől szárma­zik, de a nagyszabású üzleti vállalkozásba sok amerikait is bevontak. Konténerek tucatjaiban hajóz­ták át Amerikába az 1990-ben lebontott fal berendezéseit: a vi- lágítórakéta-kilövőket, az ön­működő lőfegyvereket. A beru­házók harminc millió dollárt A Bukarestben nagy érdek­lődés mellett lezajlott Dra- kula Világkongresszuson leg­inkább az ragadta meg a fő­leg Nyugatról érkezett ven­dégek figyelmét, hogy az első Drakula-kötet - Drakula „hazájában” - alig három évvel ezelőtt jelenhetett csak meg. Ceausescu idején ugyanis a téma tabunak számított, elkerü­lendő, nehogy valakinek kedve támadjon a nagy vezérrel való összehasonlításhoz. Nemrégi­ben román idegenforgalmi szakembereknek az jutott az eszükbe, hogy a vámpírsága mellett szadizmussal is vádolt gróf akár turistacsalogató téma is lehet. Nem tévedtek. Jóllehet a Drakula Világkongresszust tu­dományos tanácskozásként hir­lázása”. A feladatra megfelelők máris különleges tanfolyamo­kon vesznek részt, hogy mie­lőbb betölthessék a biztonsági űrt. A kormány elnőiesedésének másik következményeként olyan nevezetes cégek, mint a Chanel, a Valentino, az Yves Saint-Laurent máris megtették ajánlataikat: szívesen vállal­koznak a politikusnők ruhatá­rának összeállítására. Annál a divatcégnél, ahol az új kor­mányfő felesége már azelőtt is törzsvendég volt, kijelentették: elegáns, diszkréten pasztell­színű, ugyanakkor praktikus ruhatárt javasolnak a miniszter­asszonyoknak. A hölgyek gyakran ülnek autóba, hosszú konferenciákon vesznek részt, azután a kamerák előtt kell nyi­latkozniuk. Öltözzenek tehát úgy, hogy minden követel­ménynek megfeleljenek. fektetnek a parkba, amelyet egyfajta történelmi emlékezte­tőnek szánnak. Lesz benne mú­zeum is az NDK történetéről, s akadnak majd „valódi” határ­őrök is. A látogatókat „kény­szer-átváltásra” kötelezik, hogy ezzel is megidézzék a letűnt korszakot. Pénzre a vendégeknek amúgy is szükségük lesz, ha be akarnak térni a sajátos park va­lamelyik amerikai, brit, francia, német vagy orosz éttermébe. dették meg, szerencsére nem vált akadémikusán parttalan ér­tekezletté. Az újságírók például háromszor annyian voltak, mint a jelenlévő „tudományos”, il­letve többnyire áltudományos közönség. Mindamellett nem hiányoztak a „komoly” előadá­sok sem. A Drakula Világkongresz- szusra mégis inkább a könnye­debb hangnem, a Drakula-ra- jongók lelkesedése volt jel­lemző. Beárnyékolták ugyan kisebb, a jelenkori Romániát képviselő balesetek - mint amikor az egyik résztvevő, ho­telszobájába visszatérve egy vadidegent pillantott meg, aki az iratai között kutakodott. A keresgélő természetesen nem Drakula gróf volt. Mindent összevetve főleg az idegenforgalmi szakemberek dörzsölhették a tenyerüket. Felállítják abeiiini falat Könnyed hangnem, rajongói lelkesedés Drakula-kongresszus Megérkeztek a Brit Királyi Tüzérség első egységei a boszniai Gornji-Vakufba. Az angol katonák annak a csapaterősítésnek az előőrsei, amelynek bevetéséről a brit kor­mány válságtanácskozása döntött. fotó: feb/reuters

Next

/
Thumbnails
Contents