Somogyi Hírlap, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Megyei körkép: Nágocson „áll a bál” # Fogházra ítélték a siófoki mintaanyát ________(3-4. oldal) S omogyi tájak: Rügyfakadás előtt Fonóban # Ecseny nem kecsegtet________________(5. oldal) S zociálpolitika: Gyógyszerfaló magyarok # Bukszaapasztó pirulák # Új térítési díjak (8. oldal) mommiA? ________________________________________________ •• S __ _______. V I. évfolyam, 51. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. március 1., szerda őlb BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA A MINDENKORI KÉNYELEM ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. Esküt tettek az új miniszterek Tegnap letette a hivatali es­küt a Horn-kormány újonnan hivatalba lépő két minisztere: Bokros Lajos, a pénzügyi tárca vezetője és Suchman Tamás privatizációs tárca nélküli miniszter. Délelőtt a T. Ház csaknem három órás maratoni vitát foly­tatott a Dunán megépítendő fe­nékküszöbről. A koalíciós pár­tok képviselői a kormány elő­terjesztésének, illetve a Kör­nyezetvédelmi Bizottság által kidolgozott módosító indít­ványnak elfogadása mellett ér­veltek, a szigetközi térségből érkezett honatyák ellenben sür­gették a vízpótlást megoldani hivatott javaslat elfogadását. A privatizációs törvény álta­lános vitájában kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt bírálták az előterjesztést. Sza­baddemokrata vélemény szerint a jogszabály akadályozná az energiaszektor magánkézbe adását. A T. Ház este 264 sza­vazattal, kettő ellenében, tar­tózkodás nélkül megerősítette a magyar-orosz alapszerződést. Export Belgiumba A kaposvári Simotics Vállalkozás három éve áll munkakapcsolatban a belga Massive céggel. Az európai hírű lámpagyártól évente több tízezer darab fröccsöntött villamosipari alkatrész gyártására van meg­rendelésük FOTÓ: TÖRÖK ANETT A talponmaradás esélyei Közmeghallgatás után megyei közgyűlés —Kétszer is lemondott dr. Tóthmátyás László a környezetvédelmi bizottság elnöke Ha látványos fejlesztésekre nem is futja, az intézmények működőképességét és a pénzügyi stabilitást nem fe­nyegeti veszély. Erre elég az az 5 milliárd 238 millió fo­rint, amelynek sorsáról teg­nap döntöttek a megyei ön- kormányzat képviselői a ka­posvári megyeházán. A testület az idén mintegy 177 millió forint működési hi­tel felvételével számol, s jó eséllyel pályázik az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe ke­rült önkormányzatok központi támogatására. A képviselők elfogadták a közgyűlés tagjainak, a bizott­sági elnököknek, tagoknak a tiszteletdíját és költségtérítését tartalmazó rendeletet, majd a közgyűlés által korábban vál­lalt kötelezettségek visszavo­násáról tárgyaltak. Pénz hiá­nyában nem támogatják a jövő évi Alpok-Adria nyári játékok lebonyolításához szükséges at­létikai pálya építését, a telepü­lési összekötő úthálózat építé­sét, a Zsippó-Lipótfa és a Bu- zsák-Csiszta közötti űt kivéte­lével. Nem járulnak hozzá az Európa Cantat kórusfesztivál rendezéséhez, a somogyi egyetemisták és főiskolások pályamunkáinak támogatásá­hoz és a cigányfiatalok neve­lésében élenjáró pedagógusok jutalmazásához. Részletes be­számoló a harmadik oldalon. Ismét olaj jön az Adrián Vevőre várnak a siófoki kőolajvezeték építők 810 millióba kerül a KW Horn Gyula Orosz­országba utazik Horn Gyula miniszterelnök március 6-a és 9-e között hiva­talos látogatást tesz Oroszor­szágban és Kazahsztánban. A kormányfő megbeszélést foly­tat Jelcin orosz elnökkel, akivel kicserélik a mindkét ország törvényhozása által ratifikált magyar-orosz alapszerződést. Kazahsztánban a gazdasági kapcsolatok elmélyítése mellett egy magyar-kazah konzuli egyezmény egyezmény aláírása is a tervek között szerepel. EU-köszönet a magyar vámosoknak Az Európai Unió illetékesei kö- szönetüket fejezték ki a magyar vámszerveknek az eredményes közreműködésért egy spanyol- országi csempészügy felderíté­sében. Magyarországról több cigarettaszállítmány jutott el Spanyolországba, amelyeknek okmányain hamis spanyol men­tesítő bélyegzőt fedeztek fel. E szállítmányok származásának megállapításában a magyar vámhatóság segítségét kérték. Zárolták a szennyezett kávét Nincs kritikus helyzet a kávé-fronton. A Café de la Santé kivételével a boltokban már csak közegészségügyi szempontból megfelelő kávét árusítanak — hangsúlyozták az országos Tisztifőorvosi Hivatal tegnapi sajtótájékoztatóján. A tisztifőorvosi szolgálat zárolta a kifogásolt szállítmányokat. Aki a szennyezett kávéból vásárolt, visszaviheti az üzletbe, ahol kö­telesek a vevőt kártalanítani. Dr. Vass Ádám, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal igazga­tóhelyettese hangsúlyozta: a jövőben a hazai kávéimportő­röknek is jobban kell ügyelniük Az Adria-vezetéken 1991 óta először, ma ismét kőolaj érke­zik Magyarországra. Az olaj a MÓL Rt csurgói szivattyüállo- másán keresztül a százhalom­battai finomítóba kerül — tájé­koztatott tegnap Kolozár And­rea, a MÓL Rt ügyvezető igaz­gatója. Lejárt a siófoki központú Kőolajvezeték Építő Rész­vénytársaság privatizációjára kiírt pályázatok benyújtásá­nak határideje. Az előzetes információk alapján megle­hetősen nagy volt az érdeklő­dés a cég iránt. — Sajnos, nem vagyok kép­ben — mondta lapunknak Hor­váth Tibor, a KVV Rt vezéri­gazgatója. — Az Állami Va­gyonügynökség nem hozza nyilvánosságra a pályázók ne­vét, majd csak az egyhónapos arra, hogy csak megfelelő mi­nőségi garanciákkal vásárolja­nak kávét. Rejtett gazdaságról az MSZOSZ A rejtett gazdaság bizonyos he­lyeken a munkavégzés egyetlen lehetősége. Másrészt sok ember számára a szürke- illetve a fe­ketepiac ad módot a normális szintűnek tekinthető fogyasztás elérésére. Ezért le kell faragni az árnyékgazdaság azon részét, amelyben ügyeskedő jövede­lemszerzés folyik. Mindezt Ékes Ildikó, a Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomku­tató Intézetének megbízott igazgatója mondta tegnap. Bevásárló központ Balatonfüreden Bemutatták az üzlettulajdono­soknak és a leendő bérlőknek az épülő balatonfüredi autós Bihari Béla, a MÓL Rt sió­foki állomásának képviselője, a kőolaj- és földgázszállítási üz- .-iúg igazgató-helyeíte.'.e el­mondta, hogy várhatóan hu- szonkétezer tonna olajat kap Százhalombatta. Ez a mennyi­ség annak az ötvenezer tonna afrikai kőolajnak a része, amely értékelés, határidő lejárta után tudhatunk meg részleteket. Az bizonyos, hogy csaknem hú­szán megvásárolták a pályázati csomagot, persze, nálunk is ér­deklődtek olyan cégek, akik konkurensünknek számítanak, tehát sejthető, hogy céljuk az információszerzés volt... Horváth Tibor elmondta még, hogy azt tartaná ideális­nak, ha egy külföldi-magyar szakmai, illetve tőkés csoport kezébe kerülne a nagymúltú cég. Ez talán annyival lenne kedvezőbb egy teljes külföldi bevásárló és szórakoztató köz­pontot. A beruházó IntellRb Rt a Balaton-parton egyedülálló építmény-együttest hét hektá­ron alakítja ki, összesen 800 millió forintos költséggel. Keleti György NATO- hadgyakorlaton A NATO ezév végéig meghatá­rozza a felvételre váró orszá­gokkal szembeni követelmé­nyeket. Ezt Keleti György hon­védelmi miniszter közölte teg­nap Budapesten, azt követően, hogy hazaérkezett Norvégiá­ból, ahol — Deák János vezé­rezredes, honvédparancsnok társaságában — megtekintett egy nagyszabású NATO-had- gyakorlatot. A magyar honvé­delmi tárca vezetője Norvégiá­ban találkozott Sergio Balan- zino NATO-főtitkárhelyettes- sel, s átadta a feltételezett csat­lakozási elvárások alapján ki­dolgozott magyar terveket. a jugoszláviai háború miatt még 1991-ben az olajvezeték­ben rekedt. A nyersanyag szál­lítására a szerződést négy évvel ezelőtt még az OKGT és a hor- vát JANAF vállalat kötötte meg, de a jogutódlás miatt az ásványkincs a MÓL Részvény- társaságot illeti meg. tulajdonnál, hogy a dolgozók nagyobb biztonságban érezhet- nék magukat. Jelenleg 1050 főt foglalkoztat a KVV Rt, s míg tavaly ilyenkor csak 350 millió forintnyi megrendelésük volt, most ez az összeg 2 milliárd kö­rüli. Most is százhatvan embe­rük dolgozik Németországban, egy ottani vezetéképítésen. A mostani, második pályá­zati kiírás szerint nyolc- száztízmillió forintos áron hirdették meg a Kőolajvezeték Építő Rt-t. (Fónai) Kaposvár szerényebb lehetőségei — A testület felelősséggel dön­tött a város idei költségvetéséről. A jelenlegi helyzetben — az in­tézménystruktúra átalakítása mellett — az egyetlen igazán el­fogadható alternatívát választotta — summázta véleményét Szita Károly kaposvári polgármester tegnap a rendkívüli közgyűlést követő sajtótájékoztatón. A megyeszékhely 1995-ös költségvetésében öt fő szempont érvényesül: egyik legfontosabb, hogy az önkormányzat továbbra is működtetni tudja intézményeit. Szociálpolitikai feladatokra 250 millió forintot szánnak az idén — ezzel továbbra is a prioritások között szerepel a szociális gon­doskodás. A közgyűlésnek az a szándéka, hogy megállítsa az ön- kormányzati tulajdonú ingatla­nok állagromlását. Ennek érde­kében 80 millió forintot intézmé­nyek felújítására, 30 milliót pedig a lakóházak felújítására fordíta­nak. További részletek a harma­dik oldalon olvashatók. Balaton-víz a Sióba Ma reggel nyolc órakor megkezdik a Balaton vizének csapolását a Sió-csatornán. A Balatoni Vízügyi Kirendelt­ség vezetői a rendelkezésre álló meteorológiai előrejel­zések és helyettes államtit­kári egyeztetés alapján dön­töttek úgy: 170 centiméter magas vízoszlopot engednek a csatornába. Másodpercen­ként 30 köbméternyi víz zú­dul mától a Sió-csatornába; a zárást a BVK szakemberei oly módon kívánják végre­hajtani, hogy a későbbiekben angolnafogási és hajózási célú vízeresztésre is lehető­ség nyíljon. C. A. 40 éve önálló a kereskedelmi szakképzés Ka­posváron. A jubileum alkalmából ma rendezvénysorozat kezdődik a Széchenyi István Kereskedelmi és Vandéglátói- pari Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Iskolában. Az iskola igazgatójával készült interjúnk a negyedik olda­lon. Képünkön a szakközépiskolások gyakorlata az Oportó tanétteremben. lang Róbert felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents