Somogyi Hírlap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

Megyei körkép: Botrányos földsorsolás Nagyberkiben # Fenyegetett, de nem lőtt (3-4. oldal) Somogyi tájak: Szűkölködik a mernyei iskola # Megfejtőre vár a titkos írású napló (5. oldal) Gazdaság: Üi lehetőségeket kínál az átalányadózás • Mától gyorsvám a határokon somogyi mm? VI. évfolyam, 27. szám Ára: 19,50 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1995. február 1., szerda (6. oldal) őId BANK OTP FORINTKÁRTYA ÖNNEL A LEGNAGYOBB ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. __________________________(68388) H úsz vonatjárat mégis megszűnik Somogybán Kevés a pénz sok a bába A Balatoni Regionális Ta­nács létrehozásának célját és alapelvét tiszteletben tartva módosítani kell működésé­nek jogi hátterét és feltételeit — ez az álláspontja a Bala­toni Szövetség elnökségé­nek. A szövetség elnökségé­től a környezetvédelmi mi­nisztérium kért javaslatot a Balatoni Regionális Tanács átalakítására. Szerintük jogot kell adni a BRT-nek a régiót is érintő jogszabályok és határozatok végrehajtásának ellenőrzé­sére, és pénzt a hatékony működéshez. Az elnökség véleménye szerint a BRT munkáját gátolja, hogy a kormány nem adta meg a be­ígért pénzt, az alapszabály jogi és hatásköri megfogal­mazása hiányos volt, és el­maradt a folyamatos egyezte­tés. A BRT kínálta a lehető­séget, hogy a kormányzati és önkormányzati oldal együtt­működjön a Balaton érdeké­ben. A szövetség azt javasolja, hogy a pénzügyi alapok fel- használására és azok ellenőr­zésére a BRT kapjon felha­talmazást. Felül kell vizs­gálni a tárgyalók létszámát mert csakis a Balaton régió­jához közvetlenül kompeten­ciával rendelkező kormány­zati szervek részvételét tart­ják szükségesnek. Az ön- kormányzati oldal ehhez fog igazodni a delegáltak számá­ban. A szakértők bevonásá­nak feltételeit is meg kell ha­tározni. Változtatásra szorul a BRT működésének mód­szere és stílusa, és előtérbe kell hogy kerüljenek a straté­giai kérdések, az állandó képviselet, az előzetes egyez­tetéssel előkészített előter­jesztések. Felül kell vizsgálni a BRT Szervezeti és Műkö­dési Szabályzatát és az Alap­szabályát — állítja a Balatoni Szövetség elnöksége. — Ez nem közlekedéspolitika, hanem a vidék tönkretétele — mondta visszafogott indulattal Molnár József böhönyei pol­gármester azon a tájékoztatón, amelyet a MÁV Rt Pécsi Üzle­tigazgatósága hívott össze teg­A koncepció ebben az évben 4 milliárd 887 millió forintos kiadással számol. A feladatok ellátásához elkerülhetetlen 200 millió forint hitel felvétele. A Ezek a változások hasonlóak az országos adatokhoz, ami szerint ma közel másfél millió hektár területet használnak me­zőgazdasági célokra, szemben az 1991-es 640 ezer hektárral. Mindez abból a tavaly október­ben elvégzett mezőgazdasági gazdaságszerkezet-összeírás elemzéséből derült ki, amit a Központi Statisztikai Hivatal a Földművelésügyi Minisztéri­ummal együtt hajtott végre, s nap Kaposváron. Az értekezle­ten három somogyi vasútvonal „technológiaegyszerűsítési in­tézkedéseit” tárták az érintett te­lepülések polgármesterei elé. Elkeseredett szavait az indo­kolta, hogy — az ígéretek elle­költségvetési tervezetben el­sőbbséget élvez a kötelező fel­adatot ellátó intézmények mű­ködésének biztosítása és az in­tézményi felújítások, beruházá­melynek első eredményeit teg­nap ismertették a sajtó munka­társaival Az összeírás célja az volt — mondta Szerdahelyi Péter az FM közigazgatási államtitkára — hogy megalapozzanak egy új agrárstatisztikai rendszert, ami segíti a szakembereket nyomon követni az átalakulási folyamatot, hogy a szakembe­rek ott segíthessenek, ahol arra valóban szükség van. nére — négy vonalon, Kapos- vár-Siófok között 8, Kapos- vár-Fonyód között 4, Somogy- szob-Balatonszentgyörgy kö­zött 2 és Nagyatád Somogyszob között 6 vonatjárat szűnik meg. (Beszámolónk a 3. oldalon.) sok indokolt mértékű megvaló­sítása. Szükségessé válik az önként vállalt feladatok ará­nyának és körének szűkítése, valamint célirányossá tétele. Az alapelvek között szerepel az is, hogy további tárgyalásokat kell folytatni az intézmények át­adása ügyében az érintett váro­sok vezetőivel. A megyei ön- kormányzat üléséről szóló be­számolónk a harmadik oldalon. Összesen 2 millió háztartást kerestek fel az összeírok. Közü­lük 1 millió 675 ezren foglal­koznak valamilyen mezőgazda- sági tevékenységgel. Az egyéni gazdálkodók háztartásaihoz tar­tozók száma közel 4,8 millió, ami az ország lakosságának 46 százaléka. Ebből is világosan látszik, milyen hatalmas szere­pet tölt be a mezőgazdaság a magyar emberek életében. Nem volt tehát hiábavaló a 160 millió forintba kerülő ösz- szeírás, hisz a további elemzé­sek alaposan befolyásolhatják az agrárvezetést, elsősorban struktúrapolitikai megfontolá­sokra adva lehetőséget. Varga Ottó Kétszáz millió forintos hitel felvételével számol a megye Élükre állított fillérek A személyi és szervezeti kérdések megoldása után, első érdemi munkanapját tartotta tegnap a megyei közgyűlés. A képviselők három igen és egy nem szavazattal elfogadták a megye 1995-ös pénzügyi koncepcióját, amely nem csupán az idei év szempont­jából jelentős, hanem meghatározza a közgyűlés négy éves programjának gazdasági lehetőségeit is. Elkészültek a mezőgazdasági összeírás eredményei Többen élnek a földből Somogy megyében az elmúlt négy évben mintegy ötezerrel csökkent a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdasá­gok száma. Ugyanakkor a gazdasági méretűnek nem mond­ható állattartó háztartások száma ugyanennyivel nőtt — bár az állatállomány csökkent —, és ugyancsak nőtt — közel duplá­jára — a ténylegesen használt földterületek nagysága. 679 somogyi sorkatona vetette le a mundért tegnap. A 31. Kapos Harcászati Repülőezred leszerelőiről szóló írásunk a 4. oldalon. fotó: kovács tibor SZDSZ-aggályoka kétpárti koalícióról Az SZDSZ tegnap esti rendkí­vüli frakcióülése aggodalmá­nak adott hangot amiatt, hogy a kormányból távozott a pénz­ügyminiszter, akinek program­ján nyugodott a kormány egész gazdasági koncepciója. Az ülést követő sajtótájékoztatón Pető Iván elnök-frakcióvezető kételyeinek adott hangot a két­párti koalíció jövőjét illetően. Lotz Károly tárcája ez évi feladatairól Több éves előkészítés után vár­hatón márciusban a kormány elé kerül a közlekedésfejlesz­tési koncepció. Folynak a Máv-val kapcsolatos állami feladatokról és kötelezettség­vállalásokról szóló tárgyalások. Nincs megtorpanás a hírköz­lési- és autópálya-fejlesztések­ben, közölte Lotz Károly köz­lekedési hírközlési és vízügyi miniszter a tárca előtt álló ez évi feladatokról tartott tegnapi sajtótájékoztatón. Kovács László Strasbourgban Kovács László külügyminiszter ma Strasbourgba utazik, ahol aláírja az Európa Tanács ki­sebbségi keretegyezményét, je­lentette be a Külügyminiszté­rium tegnapi sajtótájékoztató­ján Szentiványi Gábor szóvivő. Hangsúlyozta: az esemény al­kalmával Kovács László meg­beszéléseket folytat szlovák és román kollégáival is. A Ligának nincsenek illúziói a gazdaságról A kormány a közeljövőben olyan javaslatot kíván a Parla­ment elé terjeszteni, amely je­Zsanett szeme világa Reménysugár a vakság ellen FOTÓ: LANG RÓBERT Égtek a telefonvonalak teg­nap szerkesztőségünkben: cé­gek és magánszemélyek egyaránt érdeklődtek arról, hogy miként járulhatnának hozzá — akár anyagiakkal, akár szakértelmükkel — a kaposvári Cserhalmi Zsanett gyógyításához. A nem egé­szen két hónapos csecsemő súlyos szembetegségben, re­tina plastomában szenved. Ez azt jelenti, hogy mindkét szemfenéken egyre növekvő a daganat. Szülei kétségbe esve kere­sik a megoldást. Tegnap ép­pen akkor a budapesti idegse­bészeti tudományos intézetbe indultak. — Statisztikák szerint ez a betegség az évi átlag 130 ezer születésből 5-7 esetben for­dul elő — mondta Cserhalmi János az apa. Ők kénytelenek együtt élni a szerencsétlenség tényével, de nem adják föl. — Zsanettet legkésőbb két héten belül meg kell operálni, mert különben a betegség már elvi­selhetetlen fájdalmakkal járna. A család a Pécsi Orvostu­dományi Egyetemen készült altatásos szemfenékvizsgálat eredményével indult tegnap Budapestre, hogy újabb szemspecialisták lássák a gyermeket. Az apa hozzátette: egy amerikai cég magyar képviselete felajánlotta, már mától biztosítja a gyógyszeres kezelés feltételeit. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy Cserhalmi Zsanett bal szeme talán megmenthető, de arra már nincs remény, hogy valaha lásson. Ezt így tudták eddig. Tegnap arról értesült a Cserhalmi család, hogy kül­földön már eredményesen ke­zeltek ilyen betegséget. A megoldásra, hogy rátalálja­nak, még van két hét. Ez a reménysugár. Ha akármilyen vékony is. (Balassa) lentősen módosítaná a Munka Törvénykönyvét. A javaslatok erőteljesen sértik a munkaválla­lók érdekeit. Bár a Ligának nincsenek illúziói a gazdasági helyzetet illetően, úgy vélik, nem szabad a munkavállalókra nehezedő terheket tovább nö­velni. Mindezt Teöke Gábor, a Liga sajtótitkára mondta el egy tegnapi tanácskozáson. 300 milliós hiány az egerszegi kórházban Szó sincs arról, hogy a Népjó­léti Minisztérium kifizeti a Za­laegerszegi Megyei Kórház 300 millió forintos hiányát. Az az állítás, amely szerint erre a tárca ígéretet tett, nem felel meg a valóságnak — mondta tegnap Kovács Pál népjóléti miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kórház vezetője a na­pokban ilyen értelmű nyilatko­zatot tett a televízióban. Kovács Pál úgy vélte: „rá lehet ugyan kenni” a pénzgondot arra, hogy a kórház számára túl nagy költ­séget jelentett a szívsebészeti centrum létrehozása, ám a hi­ány finanszírozása akkor sem a minisztérium dolga. Keveset fordítunk kutatás-fejlesztésre Mind a vállalatoknál, mind a kormányzatnak növelni kellene a kutatás-fejlesztésre fordított forrásokat. Az ilyen célú kiadá­sok Magyarországon ugyanis a nyolcvanas évek végétől foko­zatosan csökkennek. Míg ko­rábban évente a GDP 2 száza­lékát fordították Magyarorszá­gon kutatás-fejlesztésre, jelen­leg ez ez arány 1 százalékra esett vissza. Mindezt az a tech­nológiai vizsgálat állapította meg, amelyet az OECD támo­gatásával a múlt évben folytat­tak Magyarországon.

Next

/
Thumbnails
Contents