Somogyi Hírlap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1995. február 1., szerda Klinkel-Tudjman megbeszélés Klaus Kinkel német külügymi­niszter Zágrábban azt kérte Franjo Tudjman horvát elnök­től, tegyen meg minden tőle telhetőt a bosznia-hercegovinai horvát-muzulmán föderáció életben tartása érdekében. A német diplomáciai vezetője tegnap reggel tárgyalt a horvát elnökkel. Klaus Kinkel újságí­róknak úgy nyilatkozott: han­got adott a horvát-muzulmán államszövetség sorsa iránt ér­zett nyugtalanságnak. Hidat foglaltak vissza a csecsének Az orosz csapatok tegnap reg­gel folytatták Groznij csecsen ellenőrzés alatt álló részeinek ágyúzását. Ugyancsak lőtték Groznij mellett Csemorecsje te­lepülést. Ingus források szerint a csecsének a Szunzsa folyó hídját visszafoglalva előre­nyomultak a grozniji kőolaji­pari főiskola felé, amely egy ki- lomérterre van a szétlőtt elnöki palotától. Kiköltöztetett holland lakosság Helyi idő szerint tegnap reggel 8 óra óta a holland hatóságok kötelezővé tették az árvízzel fenyegetett Gueldre tartomány több mint 65 ezer lakosának otthonaik elhagyását. Addig csupán „ajánlott” volt a kiköl­tözés, azonban a Rajna, vala­mint mellékfolyói vízszintjének a szüntelen emelkedése annyira előrevetíti a gátszakadás lehe­tőségét, hogy nem lehet szó to­vábbi kockázatvállalásról. A megbékélés határai „A magyar-szlovák kiegye­zésről elhangzó szavak mind­addig üres diplomáciai gesztu­sok maradnak csupán, amíg e viszony alapkérdéseinek meg­közelítését nem az őszinte párbeszéd iránti hajlandóság kíséri” — állapítja meg a SME című szlovák ellenzéki napilap tegnapi kommentálja. A ma­gyar-szlovák miniszterelnöki találkozót követő optimizmus mámorában nem lenne szabad megfeledkezni arról, hogy a magyar-szlovák kiegyezés nem csak Szlovákia és Ma­gyarország, hanem a szlová­kok és a magyarok, „különös nyomatékkai pedig a szlová­kok és a szlovákiai magyarok viszonyának rendezéséből áll” - írja a lap, és aláhúzza: „he­lyénvaló lenne, ha Vladimír Meciar a magyar parlamenti ellenzékkel és a magyar kor­mánnyal történt találkozása után, a szlovákiai magyarok képviselőivel is asztalhoz ülne. Emlékeztet arra, hogy a szlovákiai magyarok már kez­deményezték ezt a találkozót, s most Vladimír Meciaron mú­lik, hogy a megbékélésről el­hangzott szavaknak a szlovák belpolitikai terepen végre a va­lóságban is foganatja legyen. Az ezt célzó „kísérlet első, lo­gikus lépése ez lenne” - véle­kedik a SME, amelynek egy további írása is foglalkozik a „párbeszéd” kérdésével. A lap megkérdezi Bugár Bélát, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnökét, vajon kap­tak-e már választ arra a január 19-i keltezésű levelükre, amelyben Vladimír Meciamál a találkozót kezdeményezték? Bugár szerint a miniszterelnök még nem reagált. fl Balaton Fűszert Rt akciós ajánlata 1995. február hónapra RÉGI AKCIÓS Nettó nk. Ajánlott Nettó nk. Fizetendő ár kisker. ár ár kisker. ár Floriol étolaj 1/1 133,50 171,00 126,00 148,00 Delma margarin 250 gr Lipton Yellow Label tea 43,96 55,50 40,66 44,50 25x2 gr. Pickwick gyümölcsteák 105,52 158,00 84,41 117,00 20x2 gr. 100,37 151,00 80,30 110,00 Tchibo Mokka 250 gr, vác. Pom Bar chipsek 3 féle 277,57 399,00 222,06 289,00 ízben 75 gr. 95,45 104,00 76,36 86,00 Signal global fogkrém 75 ml 134,75 199,00 121,22 165,00 Bled-a-med fogkrémek 50 ml 90,88 129,00 83,60 109,00 Pampers Uni pelenkák 265,67 351,00 233,38 284,00 Fa tusfürdő 5 féle 250 ml. 159,30 239,00 146,55 201,00 Tomi Szúr és Color mosópor 2,4 kg Tomi Kristály mosópor 418,80 602,00 367,17 473,00 , 3,6 kg Új Persil általános 514,10 739,00 450,10 579,00 mosópor 2,4 kg Biopon automat Color 598,30 860,00 492,20 643,00 2,4 kg 513,29 744,00 427,86 551,00 Új Tip mosogatószer 650 gr. 74,89 105,00 67,40 86,00 Pur mosogatószer 500 ml 73,70 106,00 62,63 84,00 és még közel hetven terméket kínálunk akciós áron. Raktárházaink, C+C áruházaink és üzletházaink mindenkit tisztelettel és örömmel várnak. Raktárházaink: Kaposvár, Raktár u. 2. Balatonboglár, Klapka u. Siófok, Balatonszabadi u. Barcs, Széchenyi köz Üzletházaink: Fortuna, Balatonlelle, Rákóczi u. Pátria, Fonyód, Blaha L. u. 4. Nóra, Siófok, Balatonszabadi út Diana, Barcs, Somogyi B. u. Csilla, Marcali, Liget u. 2. Glória, Kaposvár, Raktár u. 4. Dóra, Balatonboglár, Klapka u. C+C áruházaink: Kaposvár, Raktár u. 2. Balatonboglár, Klapka u. Siófok, Balatonszabadi út Marcali, Liget u. 2. Tab, Kossuth L. u. 13. Barcs, Somogyi B. u. Tisztelettel ajánljuk magunkat. Balaton Füszért Rt Letartóztatott palesztin aktivisták Szélsőséges palesztin szerveze­tekhez tartozó tizenhárom akti­vistát tartóztatott le tegnap Ciszjordánia északi részén az izraeli biztonsági szolgálat, kö­zölték katonai források. A Dzsenfn környéki falvakban őrizetbe vett palesztinok a Ha- mászhoz, az Iszlám Dzsihádhoz és a Nép Front Palesztina Fel­szabadításáért nevű szervezet­hez tartoznak. Békefenntartók mennek Haitire Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hozzájárult, hogy március 31 -tői EN SZ-békefenntartó misszió váltsa fel az amerikai katonai egységeket Haitin. A Reuter jelentése szerint a dön­tést 14 szavazattal fogadták el. Kína tartózkodott. A BT dön­tése értelmében 6000 ENSZ-katona és 900 polgári rendőr tartózkodik majd a szi­getországban egy évig. A kato­nai parancsnok Joseph Kinzer amerikai tábornok lesz. Moldovai reformok amerikai támogatása Bili Clinton amerikai elnök újabb huszonkétmillió dolláros támogatást jelentett be a na­pokban a már elkezdett moldo­vai reformok végigvitelére. A felajánlás azon a találkozón hangzott el, amelyet Mircea Snegur moldovai elnökkel tar­tott a Fehér Házban. Az ameri­kai-moldovai csúcsszintű meg­beszéléseken részt vett A1 Gore alelnök és Warren Christopher amerikai külügyminiszter is. 40 embert megölt, 256-ot megsebesített Algéria fővá­rosában a központi rendőrség épülete előtt elhelyezett bomba. A biztonsági erők szerint a bombát iszlám funda­mentalisták helyezték el feb-reuters A boszniai szerbek nem engednek Washingtoni külügyi források szerint Haris Silajdzic bos- nyák kormányfő és Warren Christopher amerikai külügymi­niszter hétfői találkozóján szóba került az a kérdés is, hogy mi­lyen további lehetőségek léteznek a boszniai szerbek meggyő­zésére, illetve miképpen lehetne növelni annak esélyét, hogy el­fogadtassák velük az összekötő csoport rendezési tervét. Rész­leteket nem szivárogtattak ki. A külügyminiszter felhívta a kormányfő figyelmét, hogy a kongresszus tagjaival folyta­tandó megbeszélésein alaposan mérje fel: milyen további lépé­sekre lesz hajlandó a törvény- hozás, ha egyszer megszavazza a bosnyákokkal szembeni fegyverszállítási tilalom egyol­dalú feloldását. Warren Chri­stopher arra célzott, hogy az embargó beszüntetése önmagá­ban nem' elég, ellenkezőleg, ta­lán még nehezebb helyzetbe hozná a muzulmánokat, mert kitenné őket a szerbek támadá­sának: a feloldást jelentős ame­rikai katonai támogatásnak és szárazföldi csapatok kivezény­lésének kellene kísérnie, amitől viszont az Egyesült Államok mereven elzárkózik. A kor­mány egyebek között ezért is ellenzi a tilalom egyoldalú fel­rúgását. Robert Dole szenátor viszont a Haris Silajdziccsal lezajlott találkozója után ismételten megerősítette, hogy nagyon is komolyan gondolja az embargó beszüntetését. A felsőház re­publikánus csoportjának veze­tője január elején terjesztette be erre vonatkozó törvényjavasla­tát. A bosnyák kormányfő hétfőn kezdte meg háromnapos egye­sült államokbeli látogatását, amelynek során főképpen a muzulmánokkal erőteljesebben rokonszenvező kongresszus be­folyásos tagjaival óhajt tanács­kozni. A miniszterelnök leszögezte: jelöljenek ki három hónapos határidőt a szerbeknek a rende­zési terv elfogadására, és ha akkorra sem hagyják jóvá az elképzelést, oldják fel az em­bargót - vagy nemzetközi kere­tekben, vagy az Egyesült Álla­mok egyoldalú döntésével. Diplomatikus mérleg Groznijról A Groznijt felkereső Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet küldöttsége öt tagjá­nak minden hidegvérére szük­ség volt ahhoz, hogy ne fogal­mazzon meg túlságosan egyér­telmű és a moszkvai kormány­nyal szemben túlságosan ke­mény politikai ítéletet, írta teg­nap a La Repubblica című olasz napilap. A torinói La Stampa ugyan­akkor egyértelműen fogalma­zott: „Jelcin, Európa vádol té­ged” címet adta a Gyarmati István nagykövet moszkvai saj­tóértekezletéről beszámoló tu­dósításának. Az EBESZ-küldöttség elle­nőrzés alá vonásával és azzal, hogy Szergej Kovaljovot, a Kreml emberi jogi biztosát nem engedte a delegációval együtt elutazni Csecsenföldre, Moszkva talán azt remélte, hogy képes lesz lecsillapítani a kedélyeket, s meg tudja győzni a nemzetközi közvéleményt ar­ról, hogy a Kaukázusban nem is olyan vérfagyasztó a helyzet az emberi jogokat illetően, mint azt a sajtó feltünteti, álla­pította meg a La Repubblica. „Bizonyítást nyert, hogy Csecsenföldön súlyosan meg­sértik az emberi jogokat. Erre a következtetésre jutottak az EBESZ megfigyelői, akik fel­kereshettek az oroszok által el­lenőrzött néhány területet” - hangsúlyozta az olasz üzleti élet napilapja, az II Sole 24 Ore. Groznijban a helyzet ka­tasztrofális. „A bevetésre ke­rült fegyveres erők nagysága és az alkalmazott módszerek túl­lépnek az általunk elfogadott elveken” - idézte a lap Gyar­matit. „A gondosan adagolt nyilat­kozatok ellenére az EBESZ megfigyelőinek csecsenföldi látogatása politikai-diplomá­ciai katasztrófát jelenthet Oroszország számára” - vélte a La Stampa. Zsirinovszkij botrányt okozott Vlagyimir Zsirinovszkij szélsőjobboldali orosz képvi­selő hétfő este botrányt okozott Strasbourgban az Európa Ta­nácsban: inzultálta Szergej Ko­valjovot, Jelcin elnök emberi jogi tanácsadóját, aki az euró­pai szervezet Parlamenti Köz­gyűlésének bizottságait tájé­koztatta a csecsenföldi konflik­tusról. Zsirinovszkij hazugnak ne­vezte a csecsenföldi orosz ka­tonai beavatkozást elítélő Ko­valjovot. Az ülésen elnöklő hol­land szocialista képviselőnő, Elisabeth Baaveld-Schlaman erre elrendelte, hogy kapcsolják ki az orosz Liberális Demok­rata Párt vezetőjének mikrofon­ját. Az ülés végén Zsirinoszkij legazemberezte az emberi jogi megbízottat, azt üvöltve, hogy Kovaljov helye egy koncentrá­ciós táborban lenne, nem pedig Strasbourgban. Szergej Kovaljov hétfő este zárt ülésen tájékoztatta a Par­lamenti Közgyűlés politikai, jogi, illetve a szervezeten kívüli országokkal való kapcsolato­kért felelős bizottságait. A Par­lamenti Közgyűlés csütörtökön tárgyalja meg sürgősséggel a csecsen konfliktust. A Budapest Holding Rt, mint a Szerelvényértékesítő Vállalat felszámolója egyfordulós, nyílt pályázat keretében értékesíteni kívánja Zamárdi-felső, Fecske u. 14. sz. alatti üdülőjét Információs anyag átvehető: Budapest IX., Gubacsi u. 24. sz., üzemfenntartási osztályon. Ára: 5000 Ft A pályázat benyújtásának határideje: 1995. február 28.9-12 óra. A vételár kizárólag készpénzben egyenlíthető ki. Jelzáloggal bejegyzőnek, hitelezőknek elővásárlási joga van. Az ajánlatokat 3 példányban, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az eredeti példány megjelölésével, magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatokat a nyitva álló határidőben kell leadni. A SZÉV F. a. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Információt ad: Zumpf Pál (Tel.: 06/1/280-6312) ,70, TECHniQ E000 KFT m VARTA Viszonteladóknak és nagy tétel-▲ ben folyamatosan vásárlóknak MOH egy ELEM egyÜZLETk melynek csak + oldala van j I TECHNIQ MINTABOLT: Pécs, Ferencesek u. 23. Tel/Fax: 72/310-363 q z I ü

Next

/
Thumbnails
Contents