Somogyi Néplap, 1987. december (43. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

AZ MSZMP SOMOGY HEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIII. évfolyam, 283. szám Ara: 1,80 Ft 1987. december 1., kedd Hétezer tudósító Washingtonban A csúcstalálkozó részletes programja TÁJÉKOZTATÓ MOSZKVÁBAN A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szovjet—amerikai csúcsta­lálkozó részletes program­ját. A bejelentés szerint Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan a jövő hét keddjén, helyi idő szerint délután ír­ja alá a közepes hatótávol­ságú és a hadműveleti-har­cászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szer­ződést. Gorbacsov már hétfőn, december hetedikén délután megérkezik az amerikai fő­városba. A főtitkárt, felesé­gét és kíséretét szállító gép az Andrews légitámaszpon­ton, Washington mellett száll le, itt George Shultz külügyminiszter üdvözli ma;id az elnök és a kor­mány nevében. Innen a de­legáció gépkocsival megy majd a szovjet nagykövet­ségen levő szálláshelyére. A nagykövetség mindössze néhány háztömbnyire van a Fehér Háztól. A szovjet vezetőt decem­ber nyolcadikán, kedden ünnepélyes fogadtatásban részesítik, katonai tisztelet- adással köszöntik a Fehér Ház előtt. Mind Gorbacsov, mind Reagan rövid beszé­det mond, majd megkezdik a tárgyalásokat. Az első megbeszélés négyszemközt lesz az elnöki irodában, csupán a tolmácsok jelen­létében, majd bevonják a megbeszélésekbe legköze­lebbi munkatársaikat, ta­nácsadóikat is. Erre a ta­nácskozásra abban a terem­ben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szó-, kott ülésezni. A KÖZÉLET HlREI A szovjet nagykövetség köszöneté A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége ma­gyarországi nagykövetsége szívélyes köszönetét mond mindazoknak a magyar szer­vezeteknek, dolgozó kollek­tíváknak és állampolgárok­nak, amelyek, illetve akik a nagy októberi szocialista for­radalom 70. évfordulója al­kalmából őszinte jókívánsá­gaikat és üdvözletüket fejez­ték ki a nagykövetségnek. Angolai pártküldöttség látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának meghívására novem­ber 16—29. között Domingos Miguel Juniornak, az MPLA- Munkapárt osztályvezetőjé­nek vezetésével angolai párt- küldöttség tett látogatást ha­zánkban. A delegáció a ma­gyar párt-, társadalmi és tö­megszervezetekkel kapcsola­tos politikájának tanulmá­nyozására érkezett Magyar- országra. Üj szakszervezeti vezető a ruházati iparban A Ruházatipari Dolgozók Szakszervezetének központi vezetősége hétfőn ülést tar­tott. A testület Czerván Már- tonnét, a szakszervezetek fő­titkárát — nyugállományba vonulása miatt — felmentet­te e tisztségéből, és az ága­zati szakszervezet elnökének választotta meg. Az új főtit­kár Veres Gábor, a szakszer­vezet eddigi titkára lett. Rövid ebédszünet után írják alá a szerződést. Este Reagan elnök és felesége ad díszvacsorát Mihail Gorba­csov és felesége, Raisza tisz­teletére a Fehér Házban. Szerdán, december kilen­cedikén a szovjet vezető lá­togatást tesz az amerikai törvényhozás épületében, a Capitoliumon, ahol találko­zik a két ház vezetőivel és tagjaival. Ezt követi majd a második megbeszélés Reagan elnökkel, majd a külügyminisztérium épüle­tében Shultz külügyminisz­ter látja ebéden vendégül Gorbacsovot. Délután foly­tatódnak a tanácskozások, este a szovjet nagykövetsé­gen Gorbacsov lesz Reagan házigazdája díszvacsorán. Szerdán reggel a szovjet vezető előbb George Bush alelnökkel találkozik mun­kareggelin, majd újabb, zá­ró megbeszélést tart Reagan elnökkel. A két vezető kö­zös ebédje után kerül sor a tárgyalások befejezésére, a záróbeszédekre. Mihail Gorbacsov ezt követően még az amerikai üzleti körök vezető képviselőivel talál­kozik és elutazása előtt saj­tókonferenciát is tart az amerikai fővárosban a je­lenlegi tervék szerint, így várhatóan csak a késő esti órákban utazik el Washing­tonból. A tárgyalásokról — a mű­szaki személyzettel együtt — a világsajtó mintegy 5000 —7000 munkatársa tudósít majd, részükre a Fehéz Ház közelében nyitnak sajtóköz­pontot egy szállodában, il­letve az egyik minisztérium épületében. A két küldött­ség szóvivői a sajtóközpont­ban tartanak majd tájékoz­tatókat. A tervek szerint Reagan a héten több beszédet is mond a csúcstalálkozóról és az új szerződésről. Mihail Gorbacsov közelgő washingtoni látogatása volt a fő témája Gennagyij Ge- raszimov szovjet külügyi szóvivő hétfői tájékoztatóján is, az utolsó sajtóértekezle­tén azelőtt, hogy a szóvivő maga is Washingtonba uta­zik. Vele tart első helyette­se, Borisz Pjadisev, akit az orosz, angol és francia nyel­ven megjelenő Mezsduna- rodnaja Zsizny (Nemzet­közi Élet) folyóirat főszer­kesztőjévé neveztek ki, de megtartja funkcióját a kül­ügyminisztériumban. (Folytatás a 2. oldalon.) Vasúti beruházás Befejezéséhez közeledik a Ferencvárosi pályaudvar re­konstrukciója. Az 1984-ben megkezdett munkát két ütemben végezték el. Elő­ször a keleti gurítódomb 32 vágányából 16-ot, a hozzá­tartozó váltókkal és jelzők­kel újították fel. A másik 16 sínpáron már megindult a forgalom. Újdonság még a vágányokra szerelt, megkö­zelítőleg 10 ezer darab se­bességcsökkentő elem, egy új, nagyobb teherbírású vas­úti híd és a modern, szep­tember óta üzemelő irányí­tótorony. Magyar—NDK gazdasági tárgyalások a jubileumi ülésszakon foly­tatott tárgyalások eredmé­nyeit összegző jegyzőköny­vet. Grósz Károly, a Miniszter- tanács elnöke hétfőn fogad­ta Wolfgang Rauohfusst. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen részt vett Marjai József, jelen volt Roska István, hazánk berli­ni és Karl-Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykö­vete. Wolfgang Rauchfussnak, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa a két ország együttműködése terén kifej­tett kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Népköztársaság aranyko­szorúval díszített Csillag­rendjét adományozta. A ki­tüntetést Marjai József nyúj­totta át a Parlamentben. Az NDK Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese hétfőn elutazott Budapestről. A vendéget Marjai József bú­csúztatta a Ferihegyi repü­lőtéren, ahol jelen volt Ros- ka István és Karl-Heinz Lu­genheim is. Színes- és könnyűfém- ipari tanácskozás Tegnap a Budapest Kong­resszusi Központban meg­kezdődött az UNIDO-ren- dezte első színes- és köny- nyűfémipari konzultáció. Az ENSZ iparfejlesztéssel fog­lalkozó szervezetének ta­nácskozásán 55 ország kül­dötte, továbbá számos nem­zetközi szervezet, köztük a KGST, az EGK, a GATT, és az ILO megbízottai vesznek részt. Az előreláthatóan pénte­kig tartó, két szekcióban fo­lyó tanácskozás az érintett iparágak piaci helyzetével, fejlesztési irányaival, a fejlődő államok ezzel kap­csolatos programjaival fog­lalkozik. A tanácskozást Fernando S. Souto, az UNIDO vezér­igazgató-helyettese nyitotta meg. Ezután Vörös Árpád ipari miniszterhelyettes tar­tott bevezető előadást. Mint mondta: hazánk közismer­ten szegény energiaforrások­ban és nyersanyagokban. Egyetlen jelentős ásványi vagyonunk a bauxit, amely a szakértők becslése szerint még több mint 50 évig elég­séges, az ásványbányászati és építőipari nyersanyag- készlet pedig több száz évig kitart. Az alumíniumipar fejlő­dését nagymértékben elő­segítette az a széles körű nemzetközi együttműködés, amelyet szovjet, francia, osztrák partnerekkel foly­tatunk. A gyors ütemű fej­lesztés eredményeként ha­zánkban az egy főre jutó alumíniumtermék-gyártás ötszöröse a világátlagnak. A magyar alumíniumipar je­lenleg 880 ezer tonna tim­földgyártási, 80 ezer tonna alumíniumkohászati és több mint 200 ezer tonna fél- gyártmányt előállító kapa­citással rendelkezik, a ter­mékek mintegy felét kül­piacon értékesítik. A na­gyobb arányó kohósítást és alumíniumtermék-gyártást a 25 éve folyó magyar— szovjet együttműködés és kooperáció egészíti ki. A magyar rézkohászat — rézérckitermelés jelenleg nincs hazánkban — főleg rézből és rézalapú ötvöze­tekből készült félgyártmá­nyok előállítására és az úgy­nevezett másodlagos kohá­szatra korlátozódik. Vörös Árpád ezután arról szólt, hogy hazánk kiter­jedt kereskedelmi kapcso­latokat épített ki a . fejlődő országokkal, különösen a magyar szellemi termékek értékesítése nő ezeken a piacokon. Bővül az együtt­működés a színesfémiparban is. A magyar ipar az eddi­ginél nagyobb arányú ex­portra, akár komplett gyá­rak és technológiák telepí­tésére is vállalkozik. Hétfőn Budapesten ren­dezték meg a magyar— NDK gazdasági és műszaki - tudományos együttműködési bizottság 25. ülésszakát. Az ülésszakon értékelték az MSZMP főtitkárának és az NSZEP KB főtitkárának 1985. októberi találkozóján aláírt, a két ország közötti gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködés fej­lesztésének 2000-ig szóló hosszú távú programja vég- v rehajtásánalk helyzetét. Megállapították, hogy előre­léptek a műszaki-tudomá­nyos együttműködésben, a gyártásszákosítás és a ter­melési kooperáció területén, a kombinátok, vállalatok és intézkedések közötti közvet­len kapcsolatok elmélyítésé­ben. Szükségesnek tartották a hagyományos termelési kapcsolatok erősítését, a meglévő gyártásszakosítási szerződések és k&operáeiók folytatását. A bizottság ha­tározatának megfelelően ed­dig 37 szerződést hoztak lét­re, illetve hosszabbítottak meg. Számos területen — így például a robottechniká­ban, az automatizált rugal­mas gyártórendszerek kifej­lesztésében, a biotechnoló­giában — folytatódik az új együttműködési lehetőségek megvalósítását szolgáló in­tézkedések kimunkálása. Mindkét népgazdaságban je­lentős eredményeket értek el az energia- és anyagfel­használás csökkentésében, új technológiák bevezetésében, a mezőgazdaságban új nö­vényfajták nemesítésében és a konvertibilis import ki­váltásában. A bizottság a Magyaror­szág és az NDK közötti, 1986—90-es évekre kiterjedő műszaki-tudományos együtt­működés kiválasztott súly­pontjait tartalmazó progra­mot értékelve megállapítot­ta, hogy a munkatervben Grósz Károly fogadta a ma­gyar—NŐK gazdasági és mű­szaki-tudományos együttmű­ködési bizottság német,társ­éi nőkét rögzített feladatokat tervsze­rűen végrehajtották, az egyes témákban megvalósí­tott együttműködés elősegí­tette a műszaki-tudományos eredmények kibővített cseré­jét. Egyetértettek abban, hogy a termelés korszerűsí­tése, mindkét népgazdaság teljesítőképességének és ha­tékonyságának növelése ér­dekében fokozottan ki kell használni a két országban meglévő műszaki-tudomá­nyos potenciált, a kutatási és fejlesztési eredményeket. A bizottság foglalkozott a nehézgép- és -berendezés- gyártás terén megvalósuló együttműködés kérdésével és megállapította, hogy a gaz­dálkodó szervek között gyümölcsöző, közvetlen kap­csolatok alakultak ki. Meg­bízták a bizottság munka­szerveit, hagy folytassák az együttműködést, elsősorban a szerelvények, a hidraulikus berendezések, valamint az építő- és építőanyag-előállí­tó gépek gyártása területén. A kétoldalú árucserefor- ga'lom idei alakulását érté­kelve hangsúlyozták, hogy mindkét félnek erőfeszítése­ket kell tennie annak érde­kében, hogy az 1987. évi szerződések teljesítésének üteme gyorsuljon és az év végéiig az éves jegyzőkönyv előirányzatainak megfelelő nagyságrendű, kiegyensú­lyozott forgalom valósuljon meg. Egyúttal intézkedése­ket határoztak el a megál­lapodásban rögzített elő­irányzatok hiánytalan telje­sítésére. • Marjai József, a Magyar Népköztársaság Miniszter­tanácsának elnökhelyettese és Wolfgang Rauchfuss, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, a bi­zottság társelnökei aláírták mindkét ország számára Országgyűlési képviselők értekezlete A téli ülésszak előkészületeiről Sarlós Istvánnak, az Or­szággyűlés elnökének veze­tésével a téli ülésszak elő­készületeiről tanácskoztak az Országgyűlés tisztségvise­lői, az állandó bizottságok elnökei, a megyei képvise­lőcsoportok vezetői hétfőn az Országházban. Dr. Mar­kója Imre igazságügy-minisz­ter a jogalkotásról, valamint az 1960 előtt kibocsátott jog­szabályok rendezéséről szó­ló törvényjavaslatok főbb gondolatait ismertette. Med- gyessy Péter pénzügyminisz­ter a Magyar Népköztársa­ság jövő évi költségvetésére vonatkozó elgondolásokról, valamint az állami pénz­ügyekről szóló törvényterve­zet módosításairól adott tá­jékoztatást. Miklós Imre ál­lamtitkár, az Állami Egy­házügyi Hivatal elnöke vá­zolta a várhatóan az ülés­szak elé kerülő beszámoló­jának főbb téziseit.

Next

/
Thumbnails
Contents