Somogyi Néplap, 1987. december (43. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

2 Somogyi Néplap 1987. december 1., kedd Moszkvai tájékoztató *z a“szt.r®1 , .Imi ' i~.. kormányfő a csucstalalkozo előtt Moszkvában (Folytatás az 1. oldalról.) A szovjet közvélemény Geraszimov elmondta, hogy a szovjet külügymi­nisztérium a tudományos akadémia szociológiai ku­tatóintézetével november 20-án, tehát még Sevard- nadze és Shultz külügymi­niszterek genfi találkozója előtt ötszáz moszkvai véle­ményét kérte ki a csúcsta­lálkozóról. A közvélemény­kutatás megállapította, hogy a moszkvaiak 80 százaléka nagy érdeklődéssel, 15 szá­zaléka érdeklődéssel, 5 szá­zaléka pedig közömbösen várja a találkozót. A túl­nyomó többség úgy vélte, hogy a szovjet—amerikai kapcsolatok javulnak vagy máris javultak. A megkér­dezettek 85 százaléka véle­kedett úgy, hogy az ameri­kai vezetés nem vagy nem egyértelműen törekszik a békére. Ennek ellenére a hangulat derűlátó. 53 száza­lékban nagy, 40 százalékban közepes eredményeket vár­nak a moszkvaiak a találko­zótól. Geraszimov hangsúlyoz­ta, hogy Nagy-Britanniában kedvezően fogadták Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher megbeszéléseinek hírét. A brit fél úgy szer­vezte meg a főtitkár prog­ramját, hogy az útban Wa­shington felé tett rövid megálló minél eredménye­sebb lehessen, minden per­cét kihasználhassák. A szi­getországban úgy értékelik, hogy a rövid munkalátoga­tás a szovjet külpolitika európai orientáltságának megnyilvánulása, tükrözi a szovjet vezető és a brit miniszterelnök között kiala­kult jó személyi kapcsolato­kat. Hangot adtak annak a reménynek, hogy a találko­zó újabb lendületet ad a szovjet—brit kapcsolatok kétoldalú fejlődésének is. A csúcstalálkozóról szólva még elmondta, hogy hol fognak lakni Washingtonban a szovjet küldöttség tagjai ér az újságírók. A tervek szerint az amerikai főváros­ban a vendéglátókkal közös tájékoztatókat fognak tarta­ni a sajtó képviselői számá­ra. Közölte, hogy Raisza Gorbacsova programja még nem végleges. A visszaútról annyit mondott, hogy „az út hosszú, elképzelhetők megállók”. Hadászati rakéták Viktor Karpovnak, a kül­ügyminisztérium fegyver- zetkorlátozási és leszerelési főosztálya vezetőjének az amerikai „hadászati védel­mi kezdeményezésről mon­dott szavaira kitérve hang­súlyozta: szovjet vélemény szerint ma nem lehetséges olyan átfogó rendszer lét­rehozása, amely „tehetetlen­né és elavulttá” tenné a ha­dászati nukleáris rakétákat. A Szovjetunió ezért nem kí­vánj? a maga csillagháborús rendszerét létrehozni. Az, hogy az amerikai fél ilyen programra költi a dollárja­it, valóban belügy. Nem belügy viszont az, hogy ez­által megkezdődik a világűr fegyverekkel való betelepí­tésének folyamata, s nem íelügy az sem, hogy az Egyesült Államok megsér­ti-e a rakétaelhárító rend­szerekről kötött szerződést vagy sem. (Moszkvai megfi­gyelők szerint Karpov sza­vait tehát nem lehet a szov­jet álláspont megváltozásá­nak jeleként magyarázni.) Teng ajánlata Moszkvában felkeltette a figyelmet Teng Hsziao- pingnek az a kijelentése, hogy kész találkozni Mihail Gcrbacsovval — mondotta Geraszimov. Ezzel kapcso­latban rámutatott: Moszkva is kész egy ilyen találkozó­ra, bár a kínai fél az aka­dályok elhárítását, elsősor­ban a kambodzsai kérdés megoldását szabta előfelté­telül. Kambodzsával kapcsolat­ban a szóvivő üdvözölte Hun Sen kormányfő és Norodom Szihanuk herceg találkozó­ját. Kifejtette: szovjet rész­ről a kambodzsai nemzeti megbékélést szolgáló min­den erőfeszítést támogatnak. Iráni—iraki háború Geraszimov leszögezte, hogy az iráni—iraki háború mielőbbi befejezését szor­galmazó szovjet álláspont semmiben sem változott. Szovjet részről továbbra is az ENSZ Biztonsági Taná­csa 598-as számú határoza­tának végrehajtásában lát­ják a megoldást. Egyidejű­leg tevékenyen támogatják az ENSZ-főtitkár erőfeszí­téseit, amelyeket a béke megteremtése érdekében tesz. A szóvivő kijelentette, hegy a BT 598-as számú ha­tározatában előirányzott, a határozat végrehajtását biztosító további lépések le­hetősége fennáll, ez a testü­let politikai eszközei közé tartozik. Így sor kerülhet az úgynevezett „második határozat” megvitatására, amelynek értelmében kény­szerítő intézkedéseket alkal­maznának azzal a féllel szemben, amelyik nem haj­landó a határozat végrehaj­tására. Ilyen „második ha­tározatot” akkor lehet hozni, ha már megállapítást nyert, hogy minden más lehetősé­get kihasználtak. Geraszimov rámutatott, hogy az ilyen intézkedések hatékonyságát nem lehet automatikusan biztosítani. Ennek érdekében egy sor nyugati országnak belföldi intézkedéseket kellene hoz­ni, amelyekkel megtiltják állampolgáraik Iránnal foly­tatott nyílt és titkos fegy­verüzleteit. El kell fogadni az ENSZ haditengerészeti erőinek létrehozását is, mi­vel ezek az erők tudnák hatékonyan biztosítani a kényszerintézkedések vég­rehajtását. Moszkvába érkezett hét­főn Robert Hawke, Ausztrá­lia miniszterelnöke. A vnu- kovói repülőtéren Nyikolaj Rizskov szovjet kormányfő és Eduard Sevardnadze kül­ügyminiszter fogadta. Az ausztrál kormányfő a szov­jet kormány meghívásának tesz eleget. Hawke már vasárnap megérkezett a Szovjetunió­ba. Moszkvai hivatalos prog­ramjának megkezdése előtt rövid időre megállt Lenin- grádban. AESZ-csúcs Afrika adóssága Mengisztu Hailé Mariam etiópiai elnök az Afrikai Egységszervezet rendkívüli csúcsértekezletének hétfői nyitóülésén javasolta, hogy az afrikai adósságválság megoldása érdekében hív­janak össze nemzetközi kon­ferenciát minden érintett fél részvételével. Az AESZ 50 tagállamának állam- és kormányfői a két­napos tanácskozáson meg­próbálnak közös stratégiát kidolgozni az Afrika 200 milliárd dollárnyi külföldi adósságai miatt keletkezett súlyos válság megoldására. Mengisztu Hailé Mariam be­szédében hangoztatta, hogy a kialakult helyzetért a fe­lelősség részben a hitelező országokat terheli. Az afri­kai országok gazdasági éle­te néhány hatalmas nem­zetközi pénzügyi szervezet kezébe került, s ezeket az érintettek nem képesek el­lenőrizni — mondta Men­gisztu. Kenneth Kaunda zambiai államfő, az AESZ soros el­nöke is arról beszélt, hogy egyaránt felelősség terheli az adós és a hitelező or­szágokat. Két választás, tanulságokkal Két választás volt esedé­kes vasárnap a világ két, egymástól távoli pontján; mindkettő más-más okból számíthatott megkülönböz­tetett érdeklődésre. Kezdjük a hazánkhoz kö­zelebbi színhellyel: Törökor­szágban a jelenlegi kor­mányfő, Turgut özal köz­gazdász jobbközép irányzatú politikai szervezete, a kor­mányzó haza pártja 294 he­lyet szerzett a 450 tagú nemzetgyűlésben. Ez annyit jelent, hogy a most követ­kező fél évtizedben özalék egyedül irányíthatják Török­országot. S ez azért is fi­gyelemre méltó, mert 1977 óta most először indulhatott valamennyi legális párt a választásokon. Az eredmény nem igazán meglepetés. Az anarchia, A török parlamenti válasz­tásokon Turgut özal kor­mányfő pártja nagy többsé­get szerzett majd a rendteremtö kemény katonai uralom esztendei után özal vezetésével ki­sebb „gazdasági csoda” tör­tént Törökországban, amely a jelek szerint a nehéz évek után most valóban elindult a gazdasági és politikai sta­bilitás ígéretes útján. Pontosan ennek az ellen­kezője történt a távolabbi színhelyen, a földkerekség egyik legszerencsétlenebb, legszegényebb országában, Haitin. Itt az állandósuló erőszak miatt egyszerűen nem lehetett megtartani a vasárnapi voksolást. Pedig ez a szavazás a hagyomá­nyosan zaklatott sorsú kis ország hosszú történetének talán legfontosabb választá­sa lehetett volna: a polgári demokrácia visszaállításá­nak — egyesek szerint in- káb születésének — mér­földköve. Az idősebb és az ifjabb szörnyeteg, a két Duvalier rémuralma után egy híján harminc esztendeje először Bombamerénylet a Fülöp-szigeteken, a manilai kongresszusi központban, ahol az Asean- országok decemberi csúcstalálkozóját rendezik. A képen: fegyveres rendőr vizsgálja a ká­rokat A Lója Dzsirga egyhangú szavazása Nadzsibullah köztársasági elnök A lengyel népszavazás eredménye A vasárnapi lengyelorszá­gi népszavazáson feltett két kérdés nem kapta meg a szükséges többséget — közöl­te hétfőn Jerzy Urban kor­mányszóvivő. A gazdasági reformra a választásra jogo­sultak 44 százaléka, a politi­kai reformok megvalósításá­ra 46 százaléka mondott igent. A népszavazási tör­vény szerint a jogosultak több mint felének kell a kormány javaslatát elfogad- niok ahhoz, hogy kötelezővé váljék. A választáson az ar­ra jogosultaik 67,3 százaléka vett részt. Urban szerint a népszavazást „társadalmi konzultáció jellegűnek” te­kintik, és kidolgozzák az elő­terjesztett kormányprogram alternatíváit. Az agfán nép legfelsőbb képviseleti szerve, a Lója Dzsirga hétfőn egyhangúlag köztársasági elnökké válasz­totta Nadzsibullahot. Elnöki minőségében el­hangzott első beszédében felajánlotta, hogy kész elő­feltételek nélkül tárgyalni a kormánnyal szembenálló csoportok vezetőivel a fegy­veres harc beszüntetéséről, a béke megteremtéséről és a hatalom megosztásáról. Bejelentette: ha véglegesen és garantáltan megszűnik a külső beavatkozás az ország belügyébe, a szovjet csapa­tok tizenkét hónap alatt el­hagyják Afganisztánt. A visszavonásra javasolt idő­tartam csökkenthető, ha az afgán fegyveres szervezetek betartják a tűzszünetet, biz­tosítékot adnak békés szán­dékukról és csatlakoznak a jövő építésének folyamatá­hoz. Egyúttal közölte azt is, hogy a kormány által janu­árban egyoldalúan meghir­detett tűzszünet hatályát újabb hat hónappal jövő év július 15-ig meghosszabbít­ják. A Lója Dzsirga hétfőn be­fejezte kétnapos tanácsko­zását. Az elnökválasztás előtt a társadalom rétegeit és csoportjait képviselő csaknem ezerötszáz küldött kisebb módosításokkal szen­tesítette az ország — módo­sított nevén az Afgán Köz­társaság — új alkotmányát. Az új alaptörvény széles hatalmi jogkörrel ruházza fel a köztársasági elnököt. Műkincs­üzlet Port au Prince-ban, Haiti fővárosában 25 ember meg­halt, több mint 70 pedig megsebesült a terrorista bandáik támadásaiban lett volna lehetőség egytöb- bé-kevésbé igazi vélemény- nyilvánításra — alig vé­letlen, hogy bizonyos erők minden eszközzel pontosan azt akarták megakadályozni —, és sajnos, ez maradékta­lanul sikerült is nekik. A jelenlegi ideiglenes ál­lamfő, Henri Hamphy ko­rábban Duvalier környezeté­hez tartozott. Ez a hajlé­kony gerincű tábornok ter­mészetesen nem a tömege­ket, hanem jórészt a ko­rábbi rezsim haszonélvezőit képviselte. Igazi voksolás esetén esélye sem maradt volna hatalma prolongálásá­ra. Így viszont — minden jel szerint — a mögötte álló ka­tonák összefogtak Duvalier egykori hírhedt titkosrend­őrsége, a Ttonton Macoute tagjaival, és olyan helyzetet provokáltak ki, amelyben fi­zikai lehetetlenségnek bizo­nyult a tömegek által olyan régen várt szavazás megtar­tására. ■- Urnák helyett lövések és halottak — ez a vasárnapi Haiti képe. Ami történt — és ami nem történt — azok­nak „érv”, akik el akarják hitetni, hogy nélkülük, a „kemény kéz” nélkül Haiti nem életképes. Így a kis kö­zép-amerikai ország tovább botorkál egy totális zsákut­ca vérgőzös homályában. Harmatit Endre Vincent van Gogh száz évvel ezelőtt örült volna, ha 500 frankot kap egy képé­ért, amelyet ma több mint ötven millió dollárért adtak el. Festményeinek egy ré­szét Theo bátyjának ajándé­kozta hálából azért a támo­gatásért, amellyel megél­hetését segítette. Akkor a képtárak és múzeumok nem érdeklődtek iránta, ma már nem tudják megfizetni mű­veit. A Sotheby cég New York-i árverésén van Gogh Íriszek című festménye re­kord összegért, 53,9 millió dollárért kelt el. Március­ban a Napraforgók című csendéletét 40 millióért vá­sárolták meg a Christie’s aukcióján. Ehhez képest az amszterdami van Gogh-mú- zeum két évvel ezelőtt — akkor tekintélyesnek tűnő — tízmillió dolláros keretet kapott, hogy képeket vásá­roljon a mester halálának centenáriuma alkalmából 1990-ben rendezendő kiállí­tásra. A Napraforgókat ak­kor kétmillió dollár értékűre becsülték. A múzeumnak csak két korai vázlatot si­került az utóbbi időben be­szereznie. A gyűjtemény ge­rincét máig az a kétszáz olajkép és mintegy ötszáz vázlatrajz teszi ki, amelyet Theo van Gogh fia hagyott a múzeumra. A magán- és közgyűjte­mények gyarapítása lassan lehetetlenné válik. Rolls Royce-a, tengerparti vagy svájci üdülője bárkinek le­het, de van Gogh íriszei nem teremnek minden bo­korban. Az elfekvő tőkék felfedezték maguknak a műkincspiacot, s a csilla­gos egekig felhajtják az árakat.

Next

/
Thumbnails
Contents