Somogyi Néplap, 1987. november (43. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XLIII. évfolyam, 258. szám Ara: 1,80 Ft 1987. november 2., hétfő Vállalkozó iskola A csurgói szakoktatásról néhány oldalnyi füzetet je­lentetett meg az 526. számú. Farkas János nevét viselő ipari és mezőgazdasági szak­munkásképző. Ez a kiadvány már a pályaválasztási hetek nyitányaként látott napvilá­got. A módszeren azonban változtattak, jóllehet, hagyo­mányosan mindhárom kép­zési ágazatot bemutatja az ötszáz tanulót foglalkoztató intézet. A csurgói szakmunkáskép­ző januárban kapcsolódott be abba az országos kísér­letbe, amely az iskolai kere­tek között folyó, új tipusú gazdálkodás kidolgozását se­gíti. A kiadvány a vállalko­zó iskola sajátosságait szem- Jélteti. Az oktatásügy is részévé vált annak a széles társa­dalmi folyamatnak, amely át­hatja egész gazdálkodás' rendszerünket. Az állami költségvetéshez, — hogy sze­mélyi és tárgyi feltételeiket javíthassák —, maguknak az iskoláknak is hozzá kell já­rulni. A helyi erőforrásokat a tanácsok sok fontos feladat megoldására használják föl az iskolák a maguk eszkö­zeivel, lehetőségeikkel képe­sek lehetnek arra, hogy a közösből kevesebbet, a ma­gukéből többet fordítsanak működésük biztosítására. A vállalkozó iskola somogyi modellje a csurgói szak­munkásképző. Az oktatás-nevelés terüle­tén új módszereket alkal­maznak; önálló gazdálkodá­suk eredményei — elsősor­ban a feltételek javításában — máris mérhetőek. A leg­fontosabb cél a meglevő szel­lemi, technikai és technoló­giai értékek mozgósítása. Az iskola keresi azokat a pénz­ügyi lehetőségeket, amelyek serkentik az újító és' meg­újulást segítő tartalmi tevé­kenységet is. A mezőgazdasági ágazat­ban a szerelők és azok a tanulók, akik fémipari kép­zésben részesülnek, segíte­nek a hiánycikkek mérséklé­sében, a szolgáltatásban. Ja­vító-szerelő munkát vállal­nak. A termelő tevékenysé­gük nyereséges, nagy súlyt helyeznek az anyag- és ener­giatakarékosságra. A ruha­ipari ágazat tanulóinak az intézet máris elő tudta te­remteni a kétszáz tanulót foglalkoztató korszerű üze­met. A termelőmunka során sajátítják el a tanulók a gyakorlati ismereteket, itt történik a szakközépiskolai- és technikusképzés is. Itt is, akárcsak a mezőgazdasági ágazatban, részben önálló a gazdálkodás. Az intézet legdinamikusabb ágazata az építőipari szak­emberképzés, illetve tevé­kenység. Az iskola nem szo­rul külső kivitelezőkre, ké­pes önmaga elvégezni az épí­tési munkákat. Az iskolai építőbrigád készítette el az épület új szárnyát is: ol­csóbban a külső vállalkozók­nál és hamarabb. Az intéze­ten kívül is vállalnak mun­kát, ha arra lehetőségük és idejük van. . A csugói szakmunkáskép­ző nyeresége évente több­milliót tesz ki. Az érdekelt­ségi rendszer kidolgozásával jut belőle mindenkinek, aki hasznot hozott, és sikerült tárgyi feltételeken is javíta­niuk. Azt vallják a vállalkozó is­kolában, hogy a termelőte­vékenység az oktatásnak és nevelésnek egyik olyan esz­köze, amely a szakemberek jobb felkészítését is szolgál­ja. Ezzel pedig már nem­csak a csurgói szakmunkás- képző nyer, hanem az egész népgazdaság is. H. B. Kádár Dános kitüntetése Gromiko adta át az Októberi Forradalom Érdemrendet Moszkva ünnep előtt Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt főtitkárának vezetésé­vel szombaton magyar párt- és állami küldöttség érke­zett Moszkvába, hogy részt vegyen a nagy októberi szo­cialista forradalom 70. év­fordulója alkalmából rende­zendő ünnepségeken. A de­legáció tagja Németh Ká­roly, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, a párt Politikai Bi­zottságának tagja, Szűrös Mátyás, a Központi Bizott­ság titkára, valamint Raj­nai Sándor, Magyarország moszkvai nagykövete, a KB tagja. A küldöttséget a szovjet főváros Kijevi pályaudva­rán Lev Zajkov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és több más szovjet párt- és állami vezető köszöntötte. Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának szom­bat este Moszkvában a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Ér­demrendet. A magas kitüntetést a legfelsőbb tanács elnöksége a szovjet és a magyar nép közötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésé­ben szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus meg­szilárdításához nyújtott je­lentős hozzájárulásáért 75. születésnapja alkalmából adományozta. A kitüntetést Andrej Gro- miko a következő szavakkal adta át. — Kedves Kádár elvtárs! Tisztelt magyar vendégeink! őszinte megelégedéssel nyújtom át önnek, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának az Októberi Forradalom Érdemrendet. Ezzel a kitüntetéssel Kádár elvtárs nagy érdemeit mél­tatjuk, amelyeket a szovjet és a magyar nép közötti testvéri barátság és sokrétű együttműködés erősítésében szerzett, nagy hozzájárulását a békéhez és a szocializmus megszilárdításához. Országunkban az Októbe­ri Forradalom Érdemrend jelképezi a szocializmus ér­tékeinek nemes, múlhatat­lan győzelmét minden egyes szovjet ember számára. E jelkép erejét sokszorosan növeli az a tény, hogy a mai ünnepség a nagy októ­ber 70. évfordulója előesté­jén történik. E kitüntetés — amely a nép legnemesebb tettét tükrözi — az igazi szocializmus legodaadóbb, (Folytatás a 2. oldalon.) Történelmi számvetéssel kezdődik ma az az lünnep- ségsorozat, amellyel a szov­jet fővárosban a nagy októ­beri szocialista (forradalom 70. évfordulóját köszöntik. Délelőtt tíz órakor kezdő­dik meg az SZKP KB, a szovjet lés az oroszországi legfelsőbb tanács, valamint a szovjet kormány együttes ünnepi ülése. Ezen hangzik el Mihail Gorbacsovnák, az SZKP KB főtitkárának he­tek óta nagy 'érdeklődéssel várt beszéde, amelyet 75 nyelvre fordítanak le. Eb­ben részletesen szó lesz a szovjet állam hét évtizedes történelmi útjáról, a tapasz­talatokról A várakozások szerint a főtitkári beszéd — melynek téziseit október kö­zepén hagyta jóvá az SZKP Központi Bizottsága — elemzi az szovjet történelem mindimáig „fehér foltként” kezelt lidőszákait is, kijelöl­ve a párt által követendő­nek tartott ‘irálnyt a törté­nészek szakirányú kutatás sálihoz. A történelmi mérleg megvonása 'mellett á beszéd nagy teret szentel a mai szovjet társadalom elemzé­sének és a jövő feladatai­nak. Az ünnepi eseményekre összesen mintegy 160 kül­földi delegációt várnak Moszkvába. A szocialista or­szágok testvért)álrtjain kí­vül a tőkés országok és a fejlődő államok kommunista és munkáspártjai, szocialis­ta. szociáldemokrata. sőt polgári pártok, demokrati­kus és felszabadító mozgal­A kampány 41. napja A kampány negyven- egyedik napja volt teg­nap a Kaposvári Cu­korgyárban. Az utolsó tíz nap során átlagosan 318 vagon répát dolgoz­tak föl. A cukortarta­lom a korábbi éveknél gyengébb, 15,2 százalé­kos, viszont magasabb a cukorkihozatali arány. A 41. napról lapunk harma­dik oldalán számolunk be. „Aranyos" körorvos Az idő múlása alig ha­gyott nyomot a körorvoson, hetvenévesen is nyitva az ajtaja. Dr. Csutorás Pál öt­ven éve lépte át a Pécsi Orvostudományi Egyetem küszöbét. Hetvenévesen a minap az arany-díszokleve­let vette át. Négy évtizedig Szentbalázson volt körorvos, s legalább még hat telepü­lés tartozott hozzá. — Az apám, a nagyapám tanítóember volt itt, a falu­ban. A szüleim tizenkét gye­reket neveltek föl; én a ti­zediknek születtem. Ahogy visszaemlékezem, gyerekko­romban született meg ben­nem az elhatározás, hogy orvos leszek. Abban az idő­ben nem volt a falunak or­vosa, s apám készségesen elátta a sérülteket. Nehéz szolgálat mindegyik: az or­vosé is, a tanítóé is. Dr. Csutorás Pál 1946. ok­tóber 16-án kezdte meg or­vosi munkáját Szentbalá­zson és környékén. A falu népe hívta. Háromnapi gon­dolkodási idő után mondott igent. — Szerdánként jártam el a körzetbe. Reggel öt óra előtt indultam, éjfél előtt sose értem haza, és nem volt ritka, hogy le sem fe­küdhettem, mert újra in­dulnom kellett. Gyalog, sze­kéren, néha vonattal. — Ügy emlegetik a kör­nyéken, még Kaposváron is, hogy a kisgyerekek sosem féltek a doktor bácsitól. — Ahogy a saját gyere­keivel, és most az unokák­kal is eljátszadozott a fér­jem, úgy másokéval is sike­rült megteremtenie a jó kapcsolatot — kapcsolódott a beszélgetésbe a ház asz- szonya, aki munkatársként, asszisztensként dolgozott fér­je olalán. — Lehet, hogy a fehérköpenyes fodrásztól fél­tek a kicsik, de a doktor­bácsitól nem. Nagyon sok helyről fölkeresik a férje­met unokáikkal azok, akik kisgyerek korukban megfor­dultak nálunk a rendelőben. — Egy tucat falu lakos­ságát kitennék azok a gye­rekek, akik megfordultak nálam — fűzte hozzá a halk szavú, nyugdíjas körzeti or­vos. — Abban az időben, amikor ide kerültem, nagy volt Szentbalázson a csecse­mőhalandóság. Első felada­tomnak tekintettem, hogy ezen változtassak. A faluban évente harminc-harmincöt •gyerek született, s közülük hat-nyolc nem érte meg az első születésnapját. Fontos­nak tartottam a terhesta­nácsadást. Előbb a bábákat kellett meggyőznöm az ügy fontosságáról. Nemigen örül­tek a többletmunkának, ami a gondozással járt. A fele­ségem is sokat segített a négy gyerek mellett. A bíró a konyháját, szobáját aján­lotta föl, hogy minden cse­csemővel foglalkozhassunk. A városból átterjedt a falu­si lakosságra is a csecsemők mesterséges táplálása,. ez volt az egyik fő oka a ma­gas csecsemőhalandóságnak Szentbalázson. Emellett min­dig számolni kellett a jár­ványokkal. Emlékezetes a gálosfai 1931-32-es tífusz- járvány; míg megtaláltuk a gócot, nagyon sok vizsgála­tot kellett elvégeznünk. — Nehéz negyven év volt? — Szép volt. Kaposváron van lakásunk, beköltözhet­nénk, de nem tudunk elsza­kadni a falutól. A gyere­keink és az unokák minden hétvégén fölkeresnek ben­nünket. — Es ha a körorvos be­teg volt, hová fordult? — Egy körorvos nem le­het beteg. — Mivel telnek nyugdíjas napjai? — A rendelőm ajtaja még nyitva. Nyaranta meg a Ba­latonnál vagyunk az uno­kákkal. — A papa szeret feste­ni — vette át a szót a fe­leség. — Néha kerítést má­zol, másszor ajtót, ablakot, és szeret sétálni. — ... és nagyokat alszom. A sok álmatlan éjszakát, a fáradtságot most igyekszem kipihenni. / Horányi Barna mák küldik el képviselőiket. Szombat óta a szovjet fő­városban tartózkodik Kádár János vezetésével a magyar párt- és állami küldöttség. Bulgária, Csehszlovákia, Kambodzsa, Laosz, Lengyel- ország. Mongólia, az NDK, Románia és 1 Vietnam kül­döttségét a pártok fő-, illet­ve első titkárai vezetik, Ju­goszlávia küldöttségének élén a fJKSZ KB elnöke áll, Kuba és a KNDK delegá­cióját az ország alelnöke ve­zeti. A hétfői ünnepséget a szovjet televízió és a rádió egyenes adásban közvetíti mind az öt földrészre. IA közélet 1 hírei Hámori Csaba Moszkvába utazott Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára a Lenini Komszomol KB meghívásá­ra tegnap Moszkvába uta­zott, ahol részt vesz a nagy októberi szocialista forrada­lom 70. évfordulója alkal­mából megrendezendő meg­emlékezéseken. Gáspár Sándor Moszkvába utazott Gáspár Sándor, a SZOT elnöke a Szovjet Szakszer­vezetek Központi Tanácsá­nak meghívására szombaton Moszkvába utazott a nagy októberi szocialista forrada­lom 70. évfordulójának ün­nepségeire. Willy Dondelinger magyarországi tárgyalásai A magyar Országgyűlés meghívására október 25—31. között látogatást tett ha­zánkban Willy Dondelinger, a Luxemburgi Parlament külügyi bizottságának elnö­ke. Győzelem idegenben K. Rákóczi—DMVSC 1-0 (0-0) Ilyen a sport. Amikor úgy tűnik, hogy egy csapat vég­leg a padlóra került, amikor sokan már a kiszámolását várják, az hirtelen magához tér, fölkel á* még ütni is képes. Ez történt Debrecen­ben vasárnap délután, ahol a szerdán az MTK-VM ál­tal padlóra küldött kapos­vári együttes — miután he­tet számoltak rá — feltá- pászkodott és ő ütötte ki ellenfelét. Mit is jelenthet ez az első idegenbeli győze­lem a szakadék szélén levő csapatnak? Mindenesetre ami biztos, hogy újabb két pontot. S talán kicsit a fel­támadást is. Talán újjáéled a remény, talán mégsem kell eltemetni az együttest, amely eleddig várakozáson alul szerepelt az NB I-ben. A gondok továbbra is ott tornyosulnak a csapat fölött, de talán a hétközben meg­tépázott önbizalom most .kis­sé helyreállt. Valahogy más érzésekkel várhatjuk talán szombaton következő ellen­felünket, a sokszoros bajnok Bp. Honvédőt, hisz csapatuk majd egy kupamérkőzéssel a lábában érkezik. Hátha ... A Rákóczi debreceni sike­réről szóló tudósítást lapunk 4. oldalán olvashatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents