Somogyi Néplap, 1987. augusztus (43. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAP3A XL1H. évfolyom, 180. szám ____________________________________________Ára: 2,20 Ft 1987. augusztus 1., szombat * K APOLYI LÁSZLÓ IPARI MINISZTER SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA Európai ifjúsági A szelektív fejlesztés számol a társadalmi hatásokkal Az ipar szerkezetátalakí­tásának rövid és hosszú tá­vú elképzeléseiről, a szelek­tív iparfejlesztés cselekvési programjáról tájékoztatta az újságírókat pénteken Kapo- lyi László ipari miniszter a Parlamentben, a Miniszter­tanács Tájékoztatási Hiva­tala által rendezett sajtótá­jékoztatón. A miniszter elöljáróban elmondta, hogy a VII. öt­éves tervben eddig két al­kalommal kerültek a kor­mány elé az iparpolitika közép- és hoszabb távú fel­adatait összegező elképzelé­sek. Az Országgyűlés az őszi ülésszakon számoltatta vol­na be a minisztert az ipar helyzetéről, ám erre a na­pirendre — miután szep­temberben a Miniszterta­nács stabilizációs munka­programjáról döntenek a képviselők — várhatóan a következő ülésszakon kerül sor. Kapolyi László a sajtótá­jékoztatón mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a program rendszerszemléletű, az ipari szerkezetátalakítás igényét, feladatait, hatását a társadalmi környezettel összhangban vizsgálja. Ter­mészetesen különbséget tesz távlati és a napi célok kö­zött, hiszen a feldolgozó ipar túlsúlyba kerülését — 70 százalékos arányát — csak a kilencvenes évek Tervszerűen halad a kis­települések és a peremke­rületek bolthálózatának re­konstrukciója. Az idén 380 üzletet újítanak fel, ezek mintegy háromnegyede a fogyasztási szövetkezetek kezelésében lévő falusi, ta­nyasi bolt. A feljesztás idő­arányos részét az első fél­évben teljesítették. Az idén mintegy 50 ezer négyzetméter alapterületen kell megújítani a boltokat éS a raktárakat, korszerű pultokkal, hűtőgépekkel és más felszereléssel ellátni a kiskereskedelmi hálózat el­avult üzleteinek egy részit. E tennivalókra mintegy 265 millió forintot költhetnek a kereskedelmi vállalatok és a szövetkezetek. A tavaly meghirdetett pályázat alap­ján a belkereskedelmi tárca — megtoldva a helyi erő­forrásokat — mintegy 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az érintett kereskedelmi szervezeteknek. A szövetke­zetek és a vállalatok csak­nem 120 millió, forintot köl­tenek saját alapjukból a felújításokra, a tanácsok to­vábbi 30 millió forinttal já­rulnak hozzá a kivitelezé­sekhez. A fogyasztási szö­vetkezetek megyei érdek­képviseleti szervei, a MÉ­SZÖV-ök 11 millió forintot adnak e célra. Az üzlethálózat korszerű­sítését a tapasztalatok sze­rint jelentős társadalmi ösz- szefogás segíti. A kistelepü­léses megyék közül Borsod- Abaúj-Zemplénben és So­mogybán a‘fogyasztási szö­vetkezetek tagsága is részt vesz a felújításokban. A re­második felére, végére lehet elérni, nem halasztható vi­szont egy pillanatig sem a minőség, a hatékonyság, a termelékenység javítása, mert ez a feltétele annak, hogy már ma, a jelenlegi szerkezettel alkalmazkod­junk a piaci követelmé­nyekhez, megindítva a piac- orientált fejlődést. E törekvések megvalósí­tásához a miniszter kiemel­te a rendszerszerű piac­szemlélet, a homogén köz- gazdasági értékrend jelen­tőségét. Hangsúlyozta, hogy rövid távon jelentkezniük kell azoknak az eredmé­nyeknek, amelyeket a költ- ségézrékenység fokozása, a válllalkozásközpontú szemlé­let elterjesztése válthat ki. A belső piacépítésnél a jö­vőben fokozni szeretnék a differenciálást. Különösen azokból a háztartási, tech­nikai cikkekből igyekeznek bővíteni a kínálatot, ame­lyek a lakosság takarékos­kodását segítik. Kis fogyasz­tású tévékészülék, hűtőgép és személygépkocsii nélkül nem várható el, hogy az állampolgárok jobban taka­rékoskodjanak. Márpedig az energiafelhasználás növeke­dését évek óta a lakossági kommunális fogyasztás adja. Kapolyi László a főmun­kaidő rangjának helyreállí­tását célzó törekvésekkel kapcsolatban elmondta: nem noválásokat az áfészek ipari és szolgáltató részle­geinek szocialista brigádjai sok helyen gyorsítják. Az építési, tatarozási munkák egy részét a szövetkezetek saját részlegeikkel végzik el1; ezzel a kiadások csök­kentésére törekszenek, hogy a rendelezésre álló összeg­ből így többet fordíthassa­nak a belső berendezések, bolti eszközök beszerzésére. Töibb településen a helyi mezőgazdasági nagyüzemek adnak járművet a szükséges építőanyagok helyszínre szállításához. szeretnék korlátozni, vissza­szorítani a belső vállalko­zásokat. Éppen ellenkező­leg, az a cél, hogy — mi­vel a teljesítményeket fő- munkaidőben kell növelni — a vgmk-k munkája job­ban kapcsolódjék a napi tevékenységhez, jelenjen meg egy olyan új, belső vállalkozási forma, amely egyúttal a reformfolyamat helyi továbbvitelének is biztosítéka. Erről a kérdés­ről a minisztérium illetéke­sei sokat konzultáltak az ágazati szakszervezetekkel, s egyetértésüket bírják. Kü­lönösen az úgynevezett autonóm munkacsoportok elterjesztését tartják indo­koltnak. Ezek a kisközössé­gek a technológián belüli technikai adottságok figye­lembevételével maguk ha­tároznák meg' létszámukat. Szó van arról is, hogy a szocialista brigádok ver­senyvállalásait is közelítsék az ilyen jellegű vállalkozá­si munkákhoz. A miniszté­rium javaslata szerint a vgm-kban kifizetett kerese­tek 40 százalékát vinnék át a főmunkaidőben végzett munka honorálására. A miniszter kitért a vál­lalati tanácsok működésére is, hangsúlyozva, hogy fon­tos feladat a rövid és hosz- szú távú érdek időnkénti ellentétének feloldása. A munkaerő-helyzettel kap­csolatban felhívta a figyel­met arra: itt is rendszer- szemléletre van szükség, az ipar struktúráját és az ipar­ban foglalkoztatott munka­erő szerkezetét egységesen kell vizsgálni. — Korai a munkanélkü­liség veszélyéről beszélni — hangsúlyozta —, hiszen a húzó ágazatok ma 30—50 százalékos kapacitáskihasz­nálatlansággal dolgoznak. Egyelőre jó ideig helyi problému marad — bár a közvélemény az ilyen jelen­ségekre nagy figyelemmel reagál —, ha néhány száz embert nem tudnak tovább a szakmájában foglalkoztat­ni. Minden ilyen esetben körültekintően, embersége­sen .kell eljárni, nem feled­hető azonban a nagyobb család, az „ipari család” érdeke sem. Feltűnő, hogy az „iparszeretet” a ragasz­kodás ott jelenik meg elő­ször, ahol valamit meg akarunk szüntetni, és nem ott, ahol látványosak a si­kerek. Ügy érzem— mond­ta Kapolyi László —, a munkanélküliség problémá­ja helyett inkább a képzés, az átképzés, a továbbkép­zés, egyáltalán az oktatás átalakításának, szerepének növelésével kell számot vet­nünk. A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy az iparirányítás támogatja a közép- és kis­vállalatok számának növelé­sét, s ez nem jelenti a nagy­üzemek munkájának lebe­csülését. Szükség van viszont arra, hogy minél több, ru­galmasan változtatni képes gyártóegységünk legyen. Ezért az iparvezetés támo­gatja az ésszerű decentrali­zációt is, miközben növelni szeretnék a holdingszerűen, részvénytársasági formában együttműködő vállalatok kö­rét. Ezek a szervezetek egy- egy kiemelt népgazdasági feladat teljesítésére (például a közúti járműprogram, az elektronikai program végre­hajtására) vonnák össze erői­ket. Kapolyi László két ki­emelt fejlesztési területet ne­vezett meg a programból, a személygépkocsi -gyártásban való részvétel ipari hátteré­nek kialakítását, fejlesztését, valamint a telefonhálózat bővítését. Kérdésekre válaszolva a miniszter elmondta, hogy a gépkocsi-összeszerelés ügyé­ben vállalatközi tárgyalások folynak a Suzuki céggel. Hozzátette: a magyar ipar termékeiből a japán autóba beépített hányad nem érné el a tíz százalékot, éppen ezért szükséges a már emlí- .tett ipari háttér létrehozása. A szovjet ZAZ-típusból szep­temberben érkezik hazánkba az első öt mintapéldány, itt bizonyos részegységgyártás­ról és évi 50 ezer darab gép­kocsi összeszereléséről van szó. Bulgária hasonló feltéte­lekkel vesz részt az együtt­működésben, a Szovjetunió­ban pedig évi 150 ezer da­rab ZAZ készül majd. Folytatódik a kistelepülési bolthálózat felújítása béketa lói kozó Európai ifjúsági béketa- 1 állkozó kezdődött az Orszá­gos Béketanács szervezésé­ben pénteken a Pest me­gyei Béren. A Miagyar Ifjú­ság Országos Tanácsa, va­lamint az Állami Ifjúsági és Sporthivatal támogatásával létrejött tallkozó résztvevői az európai bizalomiépítés kérdéseit vitatják meg, ta­nácskoznak a békére neve­lésről, a nemzetközi megér­tésről és a népek közötti, valamint a személyes kap­csolatok békeépítő szerepé­ről1. A fiatalok augusztus 6-án részt vesznek Buda­pesten a Hirosima-évforduló alkalmából szervezett utcai megemelékezésen is. Autóáradat a Balatonnál A kánikulát megszakító esős, hűvösebb időjárás nem szegte kedvét a Balaton ra­jongóinak. Pénteken is tö­megesen érkeztek a tópart­ra az előre bejelentett ven- dégcsoportok, de nem csök­ken azoknak a száma sem, akik tranzitutasként csak néhány napot időznék a Ba­latonnál. A nagyobb kem­pingekben már 20—30 ország zászlaja került fel az árbo­cokra. Hirtelen megsokszo­rozódott az NSZK-ból érke­ző vendégek száma, ami jel­zi, hogy ott most kezdődték meg a nyári nagy szabadsá­golások. Hasonlóan meg­nőtt a skandináv és a Bene- lux-országokból érkező turis­ták száma is. A Balaton 800 ezerre be­csült július végi átlagnépes- sege, a már pénteken meg­indult vífcendforgalommal együtt, a hétvégén várható­an meghaladja az egymilli­ót. A szállodák és a kem­pingek megtelték. A kem­pingeknél sorbaállnak a megüresedő szabad helye­kért a bejelentés nélkül ér­kező vendégek. A recepció­kon CB-rádión szerzett in­formációk alapján igazítják útba az új vendégéket, bár legtöbbjüket már csak a ki­segítő táborok felszabadult helyeire tudják irányítani. Sok százan parkolnak és vernek sátort magánházak udvarain és erdei tisztáso­kon. A helyhiány miatt megnőtt az érdeklődés abá,t- térterület falvaiban bérbe­vehető szálláshelyek iránt is. Tegnap az esős, fürdésre kevésbé alkalmas időjárás­ban mozgásba lendült a több százezres balatoni vendégse­reg. Becslés szerint jóval több mint 100 ezer autó lep­te el az üdülővűdék és ki­— Hajrá a tankönyv­gyártásban Harmincmillió példány­számban 640 féle tan­könyvet gyártatott a Tankönyvkiadó Vállalat az 1987—88-as tanévre az általános és középiskolá­sok részére. Felvételünk a Zrínyi Nyomda csepeli gyáregységében készült, ahol 39 féle tankönyv utolsó példányait készí­tik.- Műszakonként 100 ezer ívet nyom az ofszet rotációs nyomógép. ráinduló környékének útja­it. A parti utakon 10—20 ki­lométeres konvojokba tor­lódtak össze a járművek, amelyek Siófokon az új te­relőút ellenére is csak .ok- szári megállással, araszolva haladhattak tovább. Gondot okozott a járműáradat Keszthelyen, Balatonfüre- den, s még a távolabb lévő Veszprémben is. A révkilkö- tőknél szinte állandóan 3-4 kilométeres kocsisorok vá­rakoztak annak ellenére, hogy a négy komp ingajá­ratban közlekedett. A tópar­ti városok szűk utcáiban a járdákon .is minden talpalat­nyi helyet elfoglaltak a gép­járművek. A közélet hírei Üdvözlő távirat Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Pierre Aubert-nek, a Svájci Államszövetség elnökének Svájc nemzeti ünnepe, az Államszövetség megalakulá­sának évfordulója alkalmá­ból. Részvéttávirat Németh Károly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke táviratban fejezte ki részvétét Joa-quim Alberto Chissano-nak, a Mozambiki Népi Köztársa­ság elnökének, a fegyveres banditák által Homoine já­rási székhelyen júliusban elkövetett vérengzés kap­csán. Emléktábla-avatás Dr. Orbán László, a mun­kásmozgalom kiemelkedő személyisége, volt kulturális miniszter születésének 75. évfordulója alkalmából pén­teken koszorúzás! ünnepsé­get rendeztek a Mező Imre úti temető munkásmozgal­mi panteonjában. A Fővá­rosi Tanács döntése alapján a X. kerületi Újhegyi sé­tányt dr. Orbán Lászlóról nevezték el és ’ utcajelző emléktáblát avattak. Kitüntetés Az Elnöki Tanács dr. Lip- kovits Károly,nak, az MSZMP KB Politikai Főiskolája rek­torhelyettesének — eredmé­nyes munkássága elismeré­séül, nyugállományba vonu­lása alkalmából — a Szo­cialista Magyarországért Ér­demrendet adományozta. A kitüntetést Lakatos Ernő, az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályának ve­zetője adta át.

Next

/
Thumbnails
Contents