Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam, 282. szám Ára: 1,80 Ft 1984. december 1., szombat A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának IRÁNYELVEI a párt XIII. kongresszusára Losonczi Pál hazaérkezett délkelet-ázsiai útjáról Az irányelvek bevezető ré­sze megállapítja: Szocialista társadalmunk a legutóbbi öt esztendőben a Magyar Szocialista Mun­káspárt XII. kongresszusán elfogadott határozatoknak megfelelően fejlődött. Né­pünk munkájának eredmé­nyeként előbbre léptünk a társadalmi haladás útján. Hazánkban a szocialista társadalmi rend, a dolgozó nép hatalma szilárd. A szo­cialista nemzeti egység erős, a belpolitikai helyzet ki­egyensúlyozott. Népünk bé­kében, biztonságban él, ma­gáénak vallja, támoglatja a párt politikáját. Az elmúlt években is gyarapodott az ország, megőriztük legfonto­sabb vívmányainkat, javí­tottuk a népgazdaság egyen­súlyát. Magasabb fokra emelkedett az állampolgárok politikai tudata, műveltsége. A Magyar Szocialista Mun­káspárt betölti társadalom- irányitó szerepét, felelősség­gel szolgálja a népet, a szo­cialista hazát, a szocializ­mus, a társadalmi haladás és a béke nemzetközi ügyét. Reálisan mérlegeli a szocia­lista építőmunka eredmé­nyeit és gyengeségeit, s a marxizmus-leninizmus al­kalmazásával, az ország adottságainak figyelembe­vételével, minden felelős A nemzetközi viszonyok alakulását alapvetően a szo­cializmus és a kapitalizmus küzdelme és versenye hatá­rozza meg. Ugyaniakkor a különböző társadalmi be­rendezkedésű országok kö­zös érdeke, hogy a két vi­lágrendszer küzdelme a bé­kés egymás mellett élés ke­retei között folyjon. Nap­jainkban, amikor a világban rendkívül sok tömegpusztító eszköz halmozódott fel, a pépek közös érdeke a béke megőrzése, a fegyverkezési verseny megállítása, a ter­manukleáris és más tömeg- pusztító fegyverek betiltása, a leszerelés. Az irányelvek a továb­biakban rámutatnak arra, hogy az imperialista körök politikájának következtében az utóbbi években a_ nem­zetközi életben felerősödtek a kedvezőtlen irányzatok. Ennek ellenére is megvan a lehetőség az emberiséget fe­nyegető veszélyek elhárítá­sára, aminek legfőbb bizto­sítéka a Szovjetunió, a szo­cialista közösség ereje és következetes békepolitikája. A szocialista országok, a békéért síkra szálló néptö­megek, a reálisan gondolko­dó polgári politikusok erőfe­szítéseinek eredményeként a feszültebbé vált világhely­zetben is bízhatunk az eny­hüléshez való visszatérésben. A Magyar Népköztársaság a szocialista országok közös­ségének szilárd tagja. Kül­politikájának a jövőben is legfőbb célja, hegy hozzájá­ruljon a béke és a társadal­mi haladás egyetemes ügyé­hez. s ezáltal is kedvezőbb társadalmi tényező bevoná­sával, népünk alkotó erejé­ben bízva dolgozza ki a milliók boldogulását segítő megoldásokat és módszere­ket. A Központi Bizottság ja­vasolja, hogy a XIII. kong­resszus hagyja jóvá az el­végzett munka értékelését, erősítse meg a párt politikai irányvonalát. A XIII. kongresszus fel­adata, hogy a párt egész tag­ságának részvételével s a hazáért felelősséget vállaló állampolgárok közreműkö­désével kidolgozza a nehéz­ségek és az akadályok leküz­désének, a szocialista építés folytatásának világos prog­ramját. A következő évek­ben az a legfontosabb teen­dőnk, hogy a társadalmi élet minden területén következe- ies munkával feltárjuk és hasznosítsuk a szocialista rendszerben levő hatalmas erőforrásokat: népgazdasá­gunk teljesítőképességének növelésével, a gazdasági fej­lődés fokozatos élénkítésével megteremtsük az életszínvo­nal emelésének, aiz életkö­rülmények javításának, a társadalmi igazságosság jobb érvényesítésének anyagi fel­tételeit; demokratikus intéz­ményeink fejlesztésével a szocialista célok jegyében to­vább erősítsük a nemzeti egységet. dáris a fejlődő országokkal, és támogatja a demokrati­kus, haladó erőket. Hangoz­tatja, hogy hazánk a fejlett tőkés országokkal a párbe­széd fenntartására, az együtt­működés folytatására törek­szik, és a kapcsolatokat a békés egymás mellett élés Társadalmi és politikai rendszerünk, a népi hatalom és legfőbb politikai alapja, a munkásosztály és a szövet­kezeti parasztság szövetsége szilárd. Szövetségi politikán­kat folytatva megőriztük és fejlesztettük a szocialista nemzeti egységet. Szélesedett a szocialista demokrácia. Társadalmi - rendszerünk alapja a termelőeszközök szocialista — állami és szö­vetkezeti — tulajdona. Szo­cialista rendszerünk erősíté­se megköveteli a társadalmi tulajdon gyarapítását, fo­kozott védelmét és előnyei­nek teljesebb kihasználását. Államunk elismeri és védi a munkával, a törvényes úton szerzett személyi tulajdont. A társadalom alapvető osztályainak és rétegeinek közeledési folyamata nagy­mértékben előrehaladt. Az életszínvonal, a műveltség, az életmód területein azon­ban még számottevő különb­ségek vannak társadalmunk­ban, s ezek csökkentéséért a jövőben is következetesen munkálkodni kell. Szövetségi politikánk vál­tozatlan célja társadalmunk különböző osztályainak és rétegeinek, egész népünknek összefogása a szocialista ha­za építése érdekében. A nők egyenjogúságának érvényesítésében további eredményeket értünk el, de nem lehetünk elégedettek. Fokoznunk kell erőfeszíté­seinket, hogy társadalmi és gazdasági eszközökkel köny- nyítsünk a nők összetett gondjain. A fiatalok jelen­tős részét a munkával szem­ben tanúsított igényesség, ideológiai és közéleti érdek­lődés jellemzi. Az ifjúság szocialista szellemű nevelé­se, az önálló életre való fel­készítése az egész társada­lom feladata. A párt segíti a fiatalokat, hogy felelősen vehessenek részt az ország fejlődését szolgáló feladatok szág külgazdasági egyensú­lyának javításáért, fizetőké­pességünk megőrzéséért foly­tattunk. Az erőfeszítések eredménnyel jártak. A párt- és az állami ve­zetés az elmúlt években eredményesen irányította az ország gazdasági életét. A XII. kongresszuson kitűzött legfőbb gazdaságpolitikai cé­lok teljesülnek. A következő években élén­kíteni kell a gazdasági fej­elveinek szellemében alakít­ja. Külpolitikai tevékenysé­günk eredményességének legfontosabb hazai biztosíté­ka népünk támogatása, tár­sadalmi rendzserünk szilárd­sága, a szocializmus sikeres építése. I Á nemzetközi helyzet, külpolitikánk nemzetközi feltételeket te­remtsen a szocialista építő­munkához. Hazánk számára különösen fontos Európa bé­kéjének és biztonságának megóvása. Arra törekszünk, hogy a nemzetközi tárgyalá­sokon igazságos, az összes résztvevő állam népének ja­vát szolgáló megállapodáso­kat érjenek el. Közös elveink, alapvető érdekeink és céljaink azo­nossága jegyében továbbfej­lesztjük kapcsolatainkat a testvéri szocialista országok­kal. Különösen fontos — el­sőrangú nemzeti érdekünk — a magyar—szovjet barát­ság elmélyítése. A Szovjet­unió ma is és a jövőben is hazánk függetlenségének, szocialista építőmunkánk­nak a legbiztosabb nemzet­közi támasza. A dokumen­tum kifejezésre juttatja, hogy pártunk, népünk szoli­III. A gazdasági építőmunka A népgazdaság az elmúlt években a XII. kongresszu­son meghatározott gazdaság- politikai irányvonalnak meg­felelően fejlődött. Ez dolgo­zó népünk szorgalmának, te­hetségének, áldozatvállalá­sának, valamint a párt-, ál­lami és társadalmi szerveit együttes erőfeszítésének je­lentős eredménye. Az elmúlt öt esztendő gaz­dálkodását végigkísérte az a küzdelem, melyet az or­II Társadalmi és politikai viszonyaink megoldásában, több lehető­séget kapjanak tudásuk al­kalmazására, és gyarapítá­sára. Az idősebb — már nyugdíjban levő — nemze­dékek a néphatalom kivíyá- sának. a szocializmus meg­alapozásának és építésének részesei voltak. Kötelessé­günk, hogy ahol szükséges, könnyítsünk az idős korral járó terheken. A jövőben is arra keíl tö­rekedni, hogy a különböző világnézetű, nem vallásos és vallásos dolgozók együtt munkálkodjanak céljaink eléréséért. Népünk javát szolgálja, hogy az állam és az egyházak viszonya ren­dezett. A nemzetiségek hazájuk­nak tekintik a Magyar Nép- köztársaságot. Természetes­nek tartjuk és elősegítjük a velük azonos anyanyelvű nemaeteíkikel épülő kapcsola­taikat. Hasonlóképpen ter­mészetes igénynek tartjuk, hogy a szomszédos országok magyar nemzetiségű állam­polgárai is ápolhassák anya­nyelvűket, fejleszthessék nemzeti kultúrájukat, s hoz­zájáruljanak népeink barát­ságának, országaink együtt­működésének erősítéséhez. A népesedés alakulása nagy fontosságú nemzeti ügy. El kell érni, hogy a népesség csökkenése mérsék­lődjön, hosszabb távon pe­dig a száma növekedjen, a korösszetétel javuljon. Fon­tos feladat népünk egészsé­gi állapotának javítása. Szükséges, hogy államunk és társadalmunk jobban segítse és védje a család intézmé­nyét. Az elmúlt években tovább erősödött szocialista álla­munk. amelynek a jövőben is kiemelkedően fontos fel­adata a szocialista vívmá­nyok védelme és fejlesztése, a gazdasági és a kulturális építés szervezése. Folytatni kell a szocialista demokrá­cia fejlesztését a társadalmi élet minden területén. lődést. Az intenzív gazdál­kodás erőteljes és sokoldalú kibontakoztatásával, a gaz­daságban rejlő tartalékok teljesebb hasznosításával olyan megalapozott gazda­sági növekedést kell elérni, amely lehetővé teszi az egyensúly további javítását, a népgazdaság anyagi-mű­szaki alapjainak fokozatos és széles körű megújítását, a nép jólét emelését. (Folytatás a 3. oldalon.) Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hazaérkezett délke­let-ázsiai körútjáról. A képen: Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára köszönti az Elnöki Tanács elnökét. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnölke és felesége pénteken délelőtt hazaérke­zett déllkeleft-ázsiai körútjá­ról. Az Elnöki Tanács elnö­kének kíséretében volt Bor- bándi János, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Bá- nyász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatalénak elnöke, Rév Lajos, az OKISZ elnöke, Nagy Gábor külügy- és Me- lega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes. Losonczi Pál fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, és az Elnöki Tanács több tag­ja, továbbá Várkonyi Pé­ter, külügyminiszter. Az ér­kezéskor jelen volt Vlagyi­mir Bazovszkij, a Szovjet­unió budapesti nagykövete, Chim Nguon, a Kambodzsai Népköztársaság budapesti nagykövete, Cao Duc Minh, a Vietnami Szocialista Köz­társaság budapesti nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­vője, Budi Hartantyo, az In­donéz Köztársaság budapesti nagykövete. A 40. évforduló tiszteletére Koszorúzás a Keleti temetőben Negyven évvel ezelőtt sza­badult fel Kaposvár. A me­gyeszékhelyen tegnap meg­kezdődtek az ünnepségek A városi pártbizottság, tanács, népfront- és KISZ-bizottság koszorúzása ünnepséget ren­dezett tegnap délután a Ke­leti temetőiben levő szovjet hősi emlékműnél. Délután négy órakor a sántosi em­lékműnél volt kaszorúzási ünnepség. A felszabadulási megemlé­kezések ma folytatódnak, délután öt árakor kezdődik a díszünnepség a kaposvári Latinca Sándor Művelődési Központban.

Next

/
Thumbnails
Contents