Somogyi Néplap, 1984. december (40. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

2 Somogyi Néplap 1984. december 1., szombat Ünnepség Szegeden a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulásának évfordulóján Az elsőnek felszabadult magyar nagyváros­ban, Szegeden, negyven évvel ezelőtt, a Nem­zeti Színházban tartott nagygyűlésen alakult meg a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. Erre a jelentős történelmi eseményre emlékez­tek pénteken a szegedi tanácsháza dísztermé­ben megtartott ünnepségen. A Hazafias Nép­front Országos Tanácsa és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Csongrád megyei Bizottsága rendezvényén ott volt Aczél György, a Közpon­ti Bizottság titkára, Benke Valéria, a Társadal­mi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke, Gáspár Sándor, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Apró Antal, az országgyűlés elnöke, Pozsgay Imre, a Hazafias KÁLLAI GYULA: Népfront Országos Tanácsának főtitkára, to­vábbá a kormány több tagja, a politikai és a társadalmi élet, s Csongrád megye több ve­zető személyisége, valamint sokan azok közül, akik aktiv részesei voltak a négy évtizeddel ez­előtti sorsfordító kezdeményezésnek. A Himnusz elhangzása után Komócsin Mi­hály, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságá­nak első titkára köszöntötte az ünnepség részt­vevőit, s mondott megnyitó beszédet. Ezt követően Kállai Gyula, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnöke emelkedett szólásra. Lett magyar újjászületés! A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulásának 40. évfordulóján Szegeden ju­bileumi ünnepséget tartottak. Az ünnepi beszédet Kállai Gyula, az MSZMP KB tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke mondta. Egynapos késéssel Befejeződött a palesztin parlament 17. ülésszaka Elöljáróban szólt arról, hogy ezekben a napokban, hónapokban ünnepeljük ha­zánk felszabadulásának év­fordulóját, s 1944 őszének és 1945 telének-tavaszának nap­jai igázi örömteli esemény­ként íródtak be történel­münkbe, gazdagítva sajáto­san szép tavaszi forradalmi ünnepnapjaink számát. Utalt arra, hogy Magyarországot a világ első és egyetlen szocia­lista államának katonái sza­badították fel, s történel­münk sarán először fordult elő, hogy egy nagyhatalom igaz barátjaként, felszabadí­tóként lépett országunk te­rületére. Először fordult elő, hogy a magyar nép iránt baráti érzésekkel viseltető hatalom verte le kezünkről az idegen elnyomás súlyos bilin cseit. — Amikor a Vörös Hadse­reg felszabadította hazánkat, nemcsak az országunkat megszállt hitleri és az őket kiszolgáló hazai fasizmus ha­di gépezetét verte szét, ezzel együtt széthullott a súlyos bűnökkel terhelt és a ma­gyar nép előtt gyűlöletes el­lenforradalmi rendszer ál­lamgépezete is — mondotta a továbbiakban Kállai Gyu­la. — A szovjet katonák óriási anyagi és emberi áldo­zatot vállalva, még harcol­tak az ország teljes felsza­badításáért, ugyanakkor me­netközben, szinte faluról fa­lura haladva lehetővé tették, hogy a magyar dolgozók maguk vegyék kezükbe sor­súik intézését. A felszabadult országrészben gyors ütemben megalakultak a kommunista pártszervezetek, s megkezd­ték a munkát a szociálde­mokrata és más antifasiszta erők is. — E katasztrofális, sokak által reménytelennek ítélt helyzetben dolgozó népünk nagy politikai érettségről, szinte államalapító bölcses- •ségrőd tett tanúságot — foly­tatta. — 1944—45 telén viha­ros gyorsasággal mélyreható népi demokratikus forrada­lom bontakozott ki hazánk­ban. Nemhiába neveztük ak­kor a népi demokrácia több intézkedését, így mindeneke­lőtt a földreformot új hon­foglalásnak. A helyzet adta lehetőséggel élve a mun­kásosztály, a parasztság és a haladó értelmiség teljesítette történelmi feladatát: nyom­ban megkezdte a fasiszta rendszer maradványainak felszámolását, s harcba in­dult a népi hatalom politikai és államrendjének megte­remtéséért. — A felszabadulás törté­nelmi folyamatának két kie­melkedően fontos eseménye volt: 1944. december 2—3-án Szegeden megalakult a Ma­gyar Nemzeti Függetlenségi Front, 1944. december 21— 22-én pedig Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyűlés es az Ideiglenes Nemzeti Kor­mány — folytatta Kállai Gyula, majd a szegedi zász­lóbontás körülményeiről szólva hangsúlyozta: — A Függetlenségi Front alakuló ülése a Magyar Kommunista Párt hitet és erőt sugárzó jelszavának jegyében jött össze: Lesz magyar újjászü­letés! Nagy szükség volt ak­kor az ilyen reményt és erőt sugárzó jelszavakra. Egyike volt ez a párt azon jelsza­vainak, mely valóban törté­nelmi jelentőségre tett szert. S tehetett is, mert nemcsak a kommunisták jövőbe vetett hitét fejezte ki, de azoknak a reményét is, akik az iga- zabb jövőért készek voltak küzdeni, de önmagukra ha­gyatva nem lettek volna ké­pesek arra, hogy a példátla­nul súlyos helyzetből megta­lálják a kivezető utat és má­soknak is irányt mutassanak. S íme, a dermedtség, a fá­sultság és reménytelenség napjai közepette akadtak, akik bizakodva és határozot­tan hirdették, hogy lesz, lennie kell a magyarság éle­tében egy felemelő új kor­szaknak. És nemcsak be­széltek erről, hanem tettek és cselekedtek is érte, mun­kára, s az ország újjáépíté­sére mozgósítottak. A ma­gyar kommunisták javaslatá­ra a nemzeti újjászületésnek ezt az átfogó, valóban a né­pet és a nemzetet feleme­lő országépítő tervét hirdette meg a Magyar Nemzeti Füg­getlenségi Front Szegeden elfogadott programnyilatko­zata, amely a koalíciós pár­tok közös célkitűzése lett. — A programnyilatkozat elfogadása éppen ezért nem­csak a felszabadult területe­ken jelentett örömteli ese­ményt, de újabb erővel és lelkesedéssel töltötte el azo­kat is, akik — halálos ve­szély közepette — az ostrom­lott fővárosban és a még megszállt Dunántúlon küz­döttek a fasizmus ellen, elő­segítve, hogy a szovjet had­sereg győzelmei nyomán ott is mihamarabb felvirradjon a szabadság napja. A nyilat­kozatot — amellyel hamaro­san megismerkedett az egész ország — öt párt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociál­demokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Demokratikus Polgári Párt és a Szabad Szakszervezetek képviselői írták alá. A felszabadított területen megtörtént az első lépés az új szabad demokra­tikus magyar állam megte­remtésére. A magyar kom­munisták már ekkor tudták, hogy tönténeiimi küldetésüket egyedül, magukra hagyatva nem képesek teljesíteni: szö­vetségesekre, harcostársakra van szükségük. Ez nem volt új feladat számukra. Már a második világháború alatt a fasizmus és a háború elleni küzdelem időszakában szí­vósan és következetesen épí­tették szövetségi rendszerü­ket minden antifasiszta de­mokratikus erővel, főleg a munkásosztály, a parasztság és a haladó értelmiség de­mokratikus szervezeteivel. Így jött létre a német megszállás hónapjaiban a Békepárt, illetve a Kommu­nista Párt, a Szociáldemok­rata Párt, a Független Kis­gazdapárt és a Nemzeti Pa­rasztpárt politikai szövetsé­ge: a Magyar Trónt. E szer­vezet tevékenységének tu­lajdonképpeni folytatója, jogutódja volt a felszabadí­tott területeken a Magyar Függetlenségi Front. — Mindaz, ami Szegeden történt, nagy hatást gyako­rolt a másik nagy történel­mi esemény érlelődésére is — mondotta. — Hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjenek azok a feltételek, amelyek közepette a híres, az 1848— 49-es Kossuth Kormányt is befogadó 400 éves Reformá­tus Kollégium oratóriumá­ban összejöhettek a magyar népnek a nemzeti bizottsá gok által megválasztott iga­zi képviselői. Ennek köszön­hető, hogy 1944. december 21—22-én Debrecenben meg­alakult a dolgozó népszuve­renitását megtestesítő Ideig­lenes Nemzetgyűlés és Ideig lenes Nemzeti Kormány. — A Szegeden elfogadott program legfőbb követelései fokozatosan helyet kaptak a kormány nyilatkozataiban, így a megalakulását beje­lentő, a nemzethez intézett szózatában is. A kormány határozatot hozott a fegy­verszüneti egyezmény meg­kötéséről, hadat üzent Né metországnak. elhatározta, hogy törvényt alkot a nagy­birtokrendszer megszünte­téséről, a bankok, a bányák, s a legnagyobb üzemek ál­lamosításáról. Megmutatva, hogy mégis van kivezető út abból a katasztrofális hely­zetből, amelybe a Szovjet­unió ellen indított háború­val taszítottak bennünket. Szeged büszke lehet arra. hogy nemzeti újjászületé­sünk egyik bölcsője volt. An­nál is inkább büszke lehet erre. mert az ellenforradal­mi korszak egész más sze­repet szánt ennek a gyönyö­rű Tisza-parti városnak. A szegedi zászlóbontásból levonható tanulságokat pél­dázva kiemelte a szónok: a magyar kommunisták harca országunk szabadságának és függetlenségének, új társa­dalmi rendjének kivívásá­ért, népünk demokratikus, majd szocialista egységének megteremtéséért nem volt hiábavaló. Bebizonyosodott, hogy a nemzeti összefogás, a demokratikus nemzeti egy­ségfront, a népfrontpolitika, amelyet akkor meghirdet­tünk, nem alkalmi jellegű, nem taktikai manőver, ha­nem politikánk elidegeníthe­tetlen része, a párt szövet­ségi politikájának alapján egész további fejlődésünk­nek nagy előrelendítő ereje lett, nemcsak a romok elta­karításának idején, hanem az építőmunka minden sza­kaszában. A helyesen értelmezett nemzeti egység politikája vi­szont sok súlyos feladat megoldására tett képessé bennünket. Erre támaszko­dunk ma is, amikor-szintén nagy és nehéz feladatokat leéli megoldanunk. A 40 évvel ezelőtt, Szegeden elfogadott program nemcsak akikori szorongó érzéseinkre adott megnyugtató választ, hanem hitet és reménységet öntött belénk, felvillantotta egy új korszak körvonalait, meg­mutatta a fejlődés távlatait is. Miként hittük és vallot- tuk: lett magyar újászüle- tés! — Mai ünnepi ülésünk nemcsak tiszteletadás a múlt nagy eseményei és azok ki­emelkedő harcosai előtt. Visszaemlékezésünk a mát és a jövőt szolgálja: négy évtizedes közös küzdelmünk eredményeinek megőrzését, gyarapítását, nemzeti felada­taink közös akaratú elvég­zését és jövőnk olyan meg­alapozását, amely méltó a 40 évvel ezelőtti sorsfor­dulóhoz. s amely kivívja az új nemzedékek tiszteletét — mondotta végezetül az ünne­pi szónok. Az ünnepi beszéd elhang­zása után a korabeli szerve­zők nevében Forgács István nyugalmazott dramaturg szólalt fel. A mai fiatalok nevében Szögi Etelka, a Szegedi Tex­tilművek munkásnője, a gyár KISZ-bizottságának szervező titkára köszöntötte a hősi korszak aktív résztvevőit. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. Az ügyrendi tervekhez ké­pest legalább 24 órás ké­séssel, csak péntek hajnal ban fejeződött be a honta­lan palesztin parlament, a Nemzeti Tanács 17. üléssza­ka. Üj végrehajtó bizottsá­got választott, élén Arafat­tal, akiinek az eddiginél szemlátomást nagyobb fel­hatalmazása van új, még is­meretlen utak keresésére. Ezen az úton — amint a Nemzeti Tanács péntekre virradó éjjel közreadott nyi­latkozatából is kitűnt — az Arafat irányította palesztin áramlatok Jordániával együtt indulnak el. Az új végrehajtó bizottság csak 11 tagból áll. mivel három mandátumot tartalé­kolnak olyan damaszkuszi székhelyű palesztin szerve­zeteknek, amelyekkel Ara- faték szeretnének megbékül- ni. Hat tagja a végrehajtó bizottságnak független poli­tikus, Arafat feltétlen híve, ebből a csoportból pedig két ember polgármester volt a megszállt Ciszjordániában, A varsói ellenzéki katoli­kus pap elrablásának és meggyilkolásának ügyében a nyomozás tulajdonképpen végéhez érkezett — jelentet­te ki Lengyelország főügyé­sze a Hazafias Nemzeti Üj- jászületési Mozgalom" Orszá­gos Tanácsának végrehajtó bizottsága előtt. Jozef Zyta a pénteki sajtó beszámolói szerint elmondta, hogy a nyomozást két toruni ügyész, valamint a főügyészség kél ügyésze vezeti (mint emléke­zetes, a papot Túron közelé­ben rabolták el), s az egész eljárást a főügyészség ellen­őrzi. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok és a 3 gyanúsí­tott vallomása alapján két­ségtelen, hogy a lengyel bel­ügyminisztérium három tiszt­je volt a bűntény közvetlen elkövetője. Az ügy negyedik letartóztatottja a belügymi­nisztérium egyik csoportfő­nök-helyettese, aki ellen fel- bujtás a vád. Kapacitást keresünk lerakatunk tető- és épületfelújítási munkáihoz az 1985. évre. Szövetkezetek, gmk-k jelentkezését várjuk. Kaposvár, Jutai út. (Telefon: 13-567) (72666) mielőtt Izrael deportálta volna. A végrehajtó bizott­ság meglehetősen sokáig vi­tatott összetétele arra utal, hogy Jasszer Arafat a nyu­gati part közvéleményének megnyerésén. fáradozik, és igyekszik megkerülni saját szervezetének, az El Fatah mozgalomnak Szíriától ugyan elhatárolódó, mégis befolyásos, belső ellenzéket. Az El Fatah — talán éppen emiatt — mindössze három tárcát kapott a PFSZ kabi­netjében. Kohl Washingtonban Helmut Kohl bonni kancel­lár pénteken reggel előbb George Shultz amerikai kül­ügyminiszternél, majd Caspar Weinberger hadügyminisz­terrel folytatott megbeszélést. Helyi idő szerint délelőtt a Fehér Házban Reagan elnök­kel találkozott. Az eljárás következő sza­kaszában a vádlottakkal is­mertetik a vádiratot. Mint Jerzy Urban kormányszóvivő a hét elején bejelentette, a peniratok valószínűleg már decemberben átkerülnék a bíróság elé. Értesítjük t. gázfogyasztóinkat, hogy Siófok város egész területén (Kintiben is) 1984. december 5-én (szerdán) 12 órától 16 óráig gázszünetet tartunk Kérjük, gázkészülékeiket szíveskedjenek elzárná. (72733) GÁZSZÜNET ! Értesítjük Tisztelt gázfogyasztóinkat, hogy 1984. december 4-én, kedden 13-tól 15 óráig Marcali városközpontjában, valamint a várdombi városrész területén gázszünetet tartunk. Kérjük szíveskedjenek gázkészülékeiket a fenti időben „zárt” állapotban tartani. Kögiáz üzeme, Kaposvár (264963) Margaret Thatcher, brit Miniszterelnök Párizsba látogatott, ahol Francois Mitterrand köztársasági elnökkel folytatott eszmecserét. (Telefotó — AP—MTI—KS) Véget ért a nyomozás a Popieluszkó-ügyben

Next

/
Thumbnails
Contents