Somogyi Néplap, 1984. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

2 Somogyi Néplap 1984. augusxtus 1., szerda Á Szovjetunió fenntartja a fegyverzetek egyensúlyát A Pravda szerkesztőségi cikke a szárnyasrakétákról Az aimenikaii kormányzat — amely fegyverkezési ter­veiben most egyre nyíltab­ban a nagy hatótávolságú irányítható robotrepülő­gépeikre helyezi a hangsúlyt — alapvetően téved egy lé­nyegi kérdésiben : elképzelé­séi, hogy katonai fölényhez juit a Szovjetunióval szem­ben, egyebek között a nagy hatótávolságú irányítható ro­botrepülőgépek terén, nem csupán veszélyesek, hanem egyben illuzórikusaik is. Er­re hívja fel nyomatékosan a figyelmet a Pravda keddi szerkesztőségi cikke. Miután az Egyesült Álla­mok a Szovjetunió többszöri javaslatára sem akar lemon­dani enroll az. új típusú fegy­verről, a Szovjetunióban már folyik a nagy hatótávolságú robotrepülőgépek kipróbá­lása. Ami pedig az irány­szögeket illeti, amelyeken a Pentagon indítani szándéko­zik újabb fegyverét, az ame­rikai stratégáik tévesen hi­szik, hogy ezek csupán a Szovjetunió irányában lé­teznék. Mind keleten, mind nyugaton, mimdpedig észa­kon és délen elég irányszög áll a rendelkezésre, amely az Egyesült Államok területére vezet. A szárnyasralkéták washingtoni szorgalmazóinak helyién való lenne felismerni azt az igazságot, hogy a mai katonai erőviszonyok között, amelyeket a Szovjetunió és az Egyesült Államok vi­szonylagos erőegyensúlya jellemez, az egyik fél biz­tonságának megkárosításá­ra irányuló törekvés óhatat­lanul az erre törekvő fél sa­ját biztonságának; ’károsodá­sához vezet. A Pravda a továbbiakban rámutat: az Egyesült Álla­mok nem kíván egyenjogú kapcsolatokat fenntartani más államokkal, nem szán­dékozik a felmerülő kérdé­seket őszinte tárgyalások és ésszerű kompromisszumok útján megoldani, s kitér a megkötött szerződések és megállapodások betartása elől. Ajkaratát rá akarja kényszeríteni más államokra, s ezért törekszik a meglévő paritás aláásására, ezért nem akar megállapodásra jutni a fegyverzetek korlátozásáról az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvei alapján. Arcmy­síbolók hálózata A jugoszláv biztonsági szervek Pedálban nemzetközi csempészhálózatot lepleztek le, amely mintegy 600 'kilo­gramm arany- és ezüsttár­gyat csempészett be az or­szágba, és értékesítése révén 420 millió líra és 72 ezer nyugatnémet márka illegális jövedelemire tett szert. A nyomozás tanúsága sze­rint a becsempészett arany és ezüst Triesztből szárma­zott és Jugoszláviában az adriai-tengerparti ékszerüz­letekben .került értékesítésre. A szakemberek feltételezése szerint a Trieszt és Jugoszlá­via közötti „ezüst kapcsolat” 1979 óta működött. Részletek azt követően váltak ismertté, hogy július 7-én Rovinj-ban letartóztat­tak két olasz állampolgárt, akiknek gépkocsijukban 9 kiló ezüst és aranyókszer eredetét nem tudták igazol­ni. A nyomozás tovább foly­tatódik. Bonnban rendkívüli ülést tartott a nyugatnémet parlament az alsó-szászországi Buschhaus szénerőmű ügyében. A ké­pen: Kohl kancellár a parlament ülésére tart Hírek a világból Elhunyt Pjotr Vorosilov Pjotr Vorosilov altábor­nagy, Kliment Vorosilbv marsaik a nagy forradalmár fia életének 71. évében el­hunyt. Nekrológját, amelyet magasrangú szovjet katonai vezetők írtak alá, a Knaiszna- ja Zvezda közölte keddi szá­mában. Pjotr Vorosilov 1914- ben született, s 1932-től szol­gált a szovjet hadseregben. Amerikai-japán hadgyakorlatok Az Egyesült Államok /és Japán haditengerészete újabb közös hadgyakorlatot kezd augusztus 7-én a Ja­pán-tengeren. A manőverek­ben a 7. amerikai flotta hat hadihajója és nyolc ja­pán torpedóromboló vesz részt, valamint F—4-es Phantom harci gépek. A flottamanőverek célja: a tengeralattjárók elleni harc gyakorlása. Gyújtogatások Baszkföldön Baszk szeparatisták ked­den felgyújtottak két fran­cia személyautót San Sebas- tianban és Bilbaóban. Sze­mélyi sérülés nem történt, s az álarcos merénylőknek sikerült elmenekülniük. A rendőrség szerint a gyújto­gatás része annak az akció­sorozatnak. amelyet a sze­paratista szervezetek indí­tottak tiltakozásul az ellen, hogy a francia rendőrség hajszát folytat a Dél-Fran- ciaországban rejtőző baszk terroristák kézrekerítésére. Li Hszien-nien Belgrádba látogat Veszelin Gyuranovics, a JSZSZK . elnöksége elnöké­nek meghívására augusztus végén és szeptember elején hivatalos államfői látogatást tesz Jugoszláviában Li Hszi­en-nien, a Kínai Népköztár­saság elnöke — jelentették be kedden este a jugoszláv fővárosban. A FRANCIA FORDULAT Történelminek mondják egyes megfigyelők mindazt, ami az elmúlt hetekben Franciaországban történt, de hogy valóban így van-e, nagyon korai volna megítél­ni. Az ellenben kétségtelen, hogy az események sűrűsé­ge drámai jellegű volt, és méginkább annak látszik a jövőt tekintve. Tömören összefoglalva, három döntő mozzanatot je­gyezhetünk fel. A baloldali kormánytöbbség a június 17-i Iközös piaci parlamenti választásokon elvesztette a fölényét, kisebbségbe ke­rült, amit még tetézett az egy hét múlva rendezett egymilliós párizsi tömegtün­tetés az iskolareform terve eillen. Erre válaszul Mitter­rand elnök visszavonta kor­mányának a javaslatát, és egyúttal szeptemberre nép­szavazást hirdetett meg az alkotmány módosításáról, mondván, hogy ezentúl az ország döntsön a szabadság- jogoikat — így az oktatás szabadságát is — érintő kér­désekben. Néhány nap múlva követ­kezett az újabb szenzációs elhatározás. A Mauroy-kor- mány, a baloldali vezetés első három esztendejének irányítója lemondott. Lau­rent Fabius, harminchét éves politikus lett az új mi­niszterelnök. Nagy képzett­ségű, kitűnő fölkészültségű férfiú ő, aki alkalmasnak látszik a fölgyülemlett, fő­képpen gazdasági természe­tű baijak megoldására. Csakhogy jött a harmadik sokkhatás. A Francia Kom­munista Párt Központi Bi­zottsága úgy döntött, hogy minisztereivel nem vesz részt az új kormányban, mert annak a gazdasági el­képzelései ellentétesek a párt törekvéseivel. Fabius olyan programot tárt a tör­vényhozás elé, amely a tő­kének nyújt kedvezménye­ket a beruházások serken­tésére, az ipar modernizálá­sára. Mint mondta: ezt ak­kor is végrehajtja, ha a kö­vetkezménye a munkanél­küliség lényeges növekedé­se lesz. Az esztendő végére az állást keresők száma Franciaországban elérheti a 2,8 milliót, ami azt jelenti: a baloldali kormány három esztendő alatt nemhogy csökkenteni nem tudta a foglalkoztatási bajokat, még tetézté is őket. Az alapvető ellentét még­sem ez, illetve nemcsak ez. A kommunisták visszalépé­se folytán szinte kizáróla­gosan szocialista kabinet a szigor gazdaságpolitikáját kívánja folytatni, tovább nyirbálni a vásárlóerőt. A kommunisták ennek az el- ,.1'epkezőjét kiváltják; az igazságosabb társadalmi el­osztást, a dolgozó rétegek jólétének a növelését, a munkanélküliség csökken­tését. És mert nem ez tör­ténik," nem osztoznak a kor­mányzati felelősségben. Ügy ítélik meg, hogy a Fabius- prograni kifejezetten szo­ciáldemokrata színezetű, el­tér az egykori közös balol­dali céloktól, márpedig az FKP szavazói 1981-ben erre adták a voksukat. A párt úgy nyerheti vissza az 1986-ban esedékes válasz­tásra a híveit, ha az erede­ti közös programhoz tartja magát. Az FKP azonban csak a kormányból lépett vissza, a baloldali parlamenti több­ségből nem. Meg akarja ad­ni a társadalmi változás esélyeit, ezért támogat min­den általa pozitívnak tar­tott kezdeményezést, és nem hajlandó együtt tartami a jobboldali ellenzékkel, amely a hatalmat törekszik visszaszerezni. De mert a kormányprogram nem elé­gíti ki az FKP minden igé­nyét, a nemzetgyűlésben tartott bizalmi szavazáson tartózkodott, így szerezvén érvényt új taktikájának. A párt annál is inkább megtehette ezt, mert a szo­cialistáknak önmagukban is megvan a kényelmes több­ségük a parlamentben, Fa­bius bizalmat kapott. Ezzel azonban még korántsem zá­rult fe minden. Sőt, fej­lemények arra engednek kö­vetkeztetni, hogy a legke­ményebb küzdelmek hátra vannak. A jobboldali ellen­zék ugyanis a meglepetések­ből fölocsúdva ellentáma­Laurent Fabius, az új kor­mányfő dásba ment át. Jelenleg az a fő célja, hogy megakadá­lyozza Mitterrand népsza­vazási tervének alkotmá­nyos elfogadtatását, és ez­zel megfossza az államfőt a nép bizalmi szavazásának serkentést adó eredményei­től. Az összecsapások drámai­aknak ígérkeznek. Ha Mit­terrand a következő hóna­pokban meg tudja tartani taktikai előnyét, megnyerte a játszmát, ha nem, ősz­re vagy télelőre még na­gyobb fordulat is kialakul­hat Franciaországban. Várkonyi Tibor LUTHERÁNUS VILÁGGYŰLÉS Káldy Zoltán az új elnök A Lutheránus Világszövetség VII. nagygyűlése kedden Budapesten Káldy Zoltánt, a magyarországi evangélikus egyház püspök-elnökét választotta a világszövetség soros elnökévé. * * * Káldy Zoltán 1919. már­cius 29-én született. A Pé­csi Tudományegyetem sop­roni hittudományi karán szerzett teológus diplomái. 1941 és 1958 között segéd- lelkészként, majd lelkész ként tevékenykedett Pécsen. Közben, 1954-től négy éven át a Tolna—Baranya evan­gélikus egyházmegye espe­rese volt. 1958-ban Buda­pesten a déli evangélikus egyházkerület püspökévé választották meg; 1967-tői a magyarországi evangélikus egyház püspök-elnöki tisz­tét tölti be. Munkásságával az országhatárokon túl is elismerést szerzett: több külföldi teológiai fakultás avatta tiszteletbeli doktorra. A hazai evangélikus egy­ház vezetője széles körű közéleti tevékenységet foly­tat. Tagja a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának és az Országos Béketanács elnökségének. 1971 óta or­szággyűlési képviselő. Tag­ja számos nemzetközi egy­házi szervezet vezető testü­letének, így az Egyházak Világtanácsa Központi Bi zottsáqának. Az Elnöki Tanács fogadása A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében Trautmann Rezső, az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke pénteken a Parlamentben fogadást adott a Lutheránus Világszövetség VII. nagy­gyűlése résztvevőinek tisz­teletére. A fogadáson meg­jelent Katona Imre, az El­nöki Tanacs titkára. Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, továbbá, az Elnöki Tanács több tagja. A kongresszus küldöttei és az LVSZ veze­tői tisztségviselői mellett ott voltak a társegyházak kép­viselői is. Kampány lőporfüstben Választási előkészületek és honvédelem — e két kérdés­ről érkeznek mostanában a leggyakrabban hírek Nicara­guából. \Alig két hete, hogy Mamaguában több százezres tömeggyűlésen emlékeztek meg a hajdani diktátor, So­moza rendszerének fél évti­zeddel ezelőtti megdöntésé­ről, egy új korszak, egy új fejlődési irányvonal kezdeté­ről. Az évfordulós ünneplést azonban hamar háttérbe szo­rították a közép-amerikai ország mindennapjainak ne­hézségei. Változatlanul fenn­áll ugyanis az a veszély, amelyet az erőteljes wa­shingtoni támogatást élvező ellenforradalmárok akciói je­lentenek: Managua gyakorla­tilag évek óta egyfolytában harcol la Hondurasból és Costa Ricából újra meg új­ra támadó kormányellenes erőkkel. Ezek a katonai akciók el­sősorban arra alkalmasak, hogy elvonják az elmaradott­ság amúgy is ezernyi gond­jával birkózó állam erejét, s így a növekvő gazdasági gondok, az ellátás romlása révén elégedetlenséget szítsa­nak a lakosság körében. Né­hány napja ráadásul a két legjelentősebb ellenforra­dalmi csoport megállapodást kötött ténykedésük összehan­golásáról, s arról, hogy kö­zös céljuk egy ideiglenes kor­mány létrehozása lesz, még ebben az esztendőben. A nicaraguai vezetés tehát e fenyegetést nem hagyhatja figyelmen kívül. Különösen annak tudatában, hogy a diplomáciai és kereskedelmi eszközök mellett a környező térségben végzett hadgyakor­lataival az Egyesült Államok fenntartja a katonai nyo­mást is. Washingtonban éve­ken át azt követelték, hogy Managua választások kiírása útján bizonyítsa be demok­ratikus voltát. Most azonban, amikor minden előkészület megtörtént a novemberre tervezett elnök- és parlamen­ti választásokra, a Fehér Ház további igényekkel állt elő. Ezek gyakorlatilag sza­bad kezet adnának az ellen­zéki erőknek, beleértve a fegyveres harcot folytató el­lenforradalmi csoportok kép­viselőit is. így érthető volt a Sandinista Front válasza. Mindamellett Managuában nem tervezik a voksolás el­halasztását. Megtörténtek a nevezések az elnöki posztra, esetleges változtatások még a következő három napban hajthatók végre. A kampány tehát — képletesen szólva — a lőporfüstben is folytatódik. Nem engedékenységből, a kül­ső nyomásnak engedve, ha­nem azért, mert Managuá­ban úgy ítélik meg: la for­radalom intézményesítése, a közélet demokratizmusá­nak fejlesztése szükségessé teszi ezt a lépést. Sz. G. A kaposvári járműbolt ismét engedménnyel árusít! Szovjet férfikerékpár Szovjet női kerékpár Szovjet fiúkerékpár Szovjet leánykerékpár Lucnilk KL 438—s táska varrógép Lucáik KL 466—s tásika varrógép Fordulatai érő 2 ütemű 4 ütemű Tolatólámpa 1400 Ft helyett 840 Ft, 1600 Ft helyett 960 Ft, 1110 Ft helyett 780 Ft, 1170 Ft helyett 820 Ft, 5000 Ft helyett 3000 Ft, 4200 Ft helyett 2520 Ft, 564 helyett 225 Ft, 564 helyett 225 Ft, 108 Ft helyett 55 Ft. Mától — amíg a készlet tart! (79720)

Next

/
Thumbnails
Contents