Somogyi Néplap, 1984. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

i Világ proletárjai, egyesüljetek ! ■■ ■ ■Hl • ■■ IM AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XL. évfolyam, 179. sióm Ara: 1,40 Ft 1984. augusztus 1., szerda llborka­szezon Itt a nyár a szabadság ezernyi örömével és a mun­ka num kevesebb bosszúsá­gával. Aki épp szabadságon van, arról megkülönböztetett figyelemmel gondoskodnak az üdülőhelyeken. Az üzle­tekben a megyeszékhelyről, de még más megyékből is to­borzott eladpk hada gondos­kodik arról« hogy a pultok­nál, pénztáraknál rövidebb legyen a sorbanállás. Külön ütemtervek készültek az üdülőhelyek megkülönböz­tetett ellátására. Erősítést kaptak a Balaton-parti, or­vosi rendelők is, és ugyan­csak fölkészültek a nyárra az üdülőhelyi szolgáltatóegysé­gekben; sűrűn járnak a vo­natok és buszok. Egyszóval a szabadságon levőknek áll a világ. Jóval nehezebb ezekben a hetekben dolgozni vagy pél­dául valamely ügyesbajos dolgot elintézni. A tanácsi ügyintézés gyor­saságát például az év többi részében is éri jogos kriti­ka. Hát még ilyenkor! Nem­egyszer a szabadságon levő ügyintéző helyettesítőjének is csupán a helyettese fogad­ja az ügyfelet. Ebben nincs azonban mindig sok köszö­net, hiszen az illető hivatal­nok vagy épp most készül szabadságra és gondolatai máris a következő utazás körül járnak, esetleg épp sa­ját programjának megszerve­zésével, útlevelének intézésé­vel kapcsolatban van temér­dek gondja. Kismama ismerősöm fo- gadkozott, hogy következő gyermekének születési idő­pontját gondosabban fogja megtervezni — hogy az ap­róság véletlenül se nyáron szülessen. „Ilyenkor nehezeb­ben kerül elő orvos, és jócskán megcsappan az ápo­lók létszáma is. Az utóbbi­ak közül nem egy ráadásul nem is csinál titkot abból, hogy mennyire nehezére esik bármit is tennie az életük nagy eseményének időpont­ját ilyen hibásan kiszámító kismamákért”. Kollégáim a megmondha­tói, milyen nehéz mostanság illetékest találni, valamely ügyben fölvilágosítást kapni. Nekem szerencsém volt. Az egyik nagy vállalat kongó irodáit végignyitogatva végül is megtaláltam a beruházá­sokról tájékozott osztályve­zetőt. Nem úgy annak az a telefonáló, aki beszélgeté­sünk közben valamely szer­ződéskötéssel kapcsolat­ban próbált érdeklődni... „Nem, a kolléga nincs bent. A Péter is szabadsá­gon van. Az igazgató elv­társ? Talán a jövő hét vé­gén ...” Hiába, nyár van. Uborka- szezon. Félreértés ne essék: ko­rántsem az egész évi mun­ka után megérdemelt pihe­nésüket töltők ellen szólok. Nem ők tehetnek arról, ha a szabadságolások , üteme­zéséből a helyettesítők mun­kájának megszervezéséből hiányzik a tervszerűség és átgondoltság. De az élet nyá­ron sem álhat meg. Az ter­mészetes, hogy az üdülőhe­lyeken megkülönböztetett figyelmet élveznek a szabad­ságukat töltők; emiatt azon­ban nem kerülhetnek hát­rányba azok, akik munkáju­kat végzik. Annál is inkább mert va­lamennyi mai dolgozó tegnap még üdülő volt. Vagy épp holnap lesz az. A most sza­badságon levőknek pedig rövidesen ismét helyt kell állniuk. Bíró Ferenc Kilencéves a helsinki zéróokmány Nőtt a veszély W ! , A bizottság titkárságának nyilatkozata A Helsinkiben zárult eu­rópai biztonsági és együtt­működési értekezleten elfo­gadott záróokmány aláírásá­nak kilencedik évfordulóján az európai biztonság és együttműködés nemzetközi bizottságának titkársága nyi­latkozatot tett közzé, amely­ben hangsúlyozza: „Ma, job­ban mint bármiikor, a köz­véleményt mélyen nyugtala­nítja az a veszély, amely a nemzetközi helyzet éleződése és a különböző típusú raké- tafegyverék európai telepíté­se (következtében fenyegeti az enyhülést. Az európai közvélemény, kifejezésre juttatva nyugtalanságát és az enyhülésre való ■ törekvé­sét, tömeges méretű akciókat szervez a leszerelésért. Je­lentős vallási, filozófiai, kul­turális, politikai és társadal­mi csoportosulások követel­nek nagy horderejű politikai kezdeményezéseket.” A nemzetközi bizottság nyilatkozata arra szólítja fel a békeszerető mozgalmakat, hogy sokszorozzák meg ak­cióikat a nukleáris fegyve­rek befagyasztásáért, ami az atomeszközölk korlátozá­sának kiindulópontja lenne. Ezt követően lépjenek fel az atomfegyverek felszámo­lásáért Európában. Követel­jék a nukleáris hatalmaiktól annak a kötelezettségnek az elfogadását, hogy elsőként nem vetnek be atomfegyvert és, hogy állapodjanak meg az erőszakról való lemondás­ról általában véve is a hel­sinki záróokmányt aláíró ál­lamok közötti kapcsolatok­ban. A békeszeretö mozgal­maknak küzdeniük kell a nukleáris rakétafegyverek te­lepítésének leállításáért Európa nyugati és keleti ré­szén egyaránt — szögezi le a nemzetközi bizottság nyilat­kozata. Szakszervezeti tanácskozás a munkaversenyről Tettek következnek Jó minőség, több termék Megduplázta exportját a ruhagyár A kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny in­dításának tapasztalatairól tanácskoztak kedden a SZOT székházában az ága­zati szakszervezetek és a szakszervezetek megyei (bu­dapesti tanácsainak képvi­selői. Megállapították, hogy a közelgő pártkongresszus tiszteletére kiszélesedett fel- szabadulási munkaverseny a dolgozók nagy tömegeit mozgósítja olyan kezdemé­Társadalom­biztosítási vezetők eskütétele Kedden, az Országos Tár­sadalombiztosítási Főigaz­gatóság vezetője előtt es­küt tettek a főigazgatóság és a megyei társadalombiz­tosítási igazgatóságok veze­tői. Mint ismeretes, az Elnöki Tanács és a Minisztertanács törvényerejű rendeletet, il­letve határozatot hozott a .társad a lombi ztosítás i rá n y í - tási rendszerének korsze­rűsítéséről, mely szerint a társadalombiztosítást önkor­mányzati jellegű szervek közreműködésével az állam irányítja. A keddi eseményen Falu­végi Lajos miniszterelnök­helyettes köszöntötte az es­küt tett vezetőket és ki­emelte, hogy a társadalom- biztosítás állami irányítás­sal az össztársadalmi érde kék talaján, az eddigi érté­keket megőrizve és tovább­fejlesztve fejtheti ki tevé­kenységét. A társadalombiz­tosítás irányításának kor­szerűsítésével, a kormány tanácsadó és véleményező testületének, az Országos Társadalombiztosítási Ta­nácsnak az életrehívásával lehetővé vált, hogy a társa­dalmi felügyelet még job­ban érvényesüljön. Tanácskozásra gyűltek össze a Nagyatádi .Konzerv­gyár szociális taör igád-veze­tői. Horváth László, az üze­nd pártbizottság titkára kö­szöntötte a csaknem ötven brigád vezetőjét, majd Jám­bor László igazgató ismer­tette az első félév gazdasá­gi eredményeit, beszélt a fel­adatokról. A gyár kellően fölkészült az idei szezonra, s ebben nagy szerepük volt a szocia­lista brigádoknak. A mosta­ni feladat az, hogy vala­mennyi feldolgozásra al­kalmas konzervipari nyers­anyagot veszteség nélkül hasznosítsák. Fontos teendő, hogy a tőkésex portót teljesít­sék s eleget tegyenek szo­cialista kötelezettségeiknek is a kiegyensúlyozott, jó minő­ségű belföldi ellátás mellett. A felszólaló brigádvezetők közösségeik nevében felaján­lásokat tettek a párt XIII. kongresszusa, hazánk felsza­badulásának 40. évfordulója tiszteletére. Vállalták, hogy harminc vagonnal több ubor­kát gyártanak tőkés export­ra és terven felüli is készí­tenek almasűrítményt. A gyár 1—1,5 százalékkal nö­veli a belföldi árualapot, ha­táridőre szállítja a konzerve- ket a szocialista országokba. A műszaki osztályon tevé­kenykedő szocialista brigá­dok a folyamatos műszaki kar ban tartással segítik elő a feladatúk megoldását. Az Orosházi Kazángyártó és Építőipari Szövetkezet társasági szerződést kötött az Intercooperation RT-vel a szövetkezet termékeinek exportjára. Az orosházi szövetkezet árucikkei — fő­ként az ipari kazánok és pillangósszelepek — eddig nagyobbrészt a szocialista országokban találtak vevő­re. Most arra számítanak, hogy a közös érdekeltség alapján növelni tudják tő­kés exportjukat is. siteni tudó dolgozókat fog­lalkoztatunk. Ezt a tudást töibbek között az év végére tervezett tervezett 7,5 száza­lékos bérfejlesztéssel is sze­retnénk honorálni. — A szakmai felkészültsé­get, hogyan egészíti ki a műszaki színvonal? — Az elmúlt három év­ben elég keveset fordíthat­tunk gépekre, műszáki be­rendezésekre. Az idén olyan beruházásokat tervezünk, amelyék gyorsan megtérül­nék és hathatósan segítik a termelékenységet a minőség további javítását. Ezek közé tartozik például az félauto­mata vasálógépsor is. ame­lyet várhatóan az év utolsó negyedévében helyezünk üzembe. A munka szervezését gyor­sítja, áttekinthetőbbé teszi a most épülő 600 négyzetméte­res raktár is. Az előkészítés, a szabászat, valamint az anyaggazdálkodás részfel­adatait könnyíti meg majd az év végén átadásra kerülő új létesítmény. N. Zs. Növekszik a kazánexport 30 vagonnal több árut értékesítenek külföldön Sokan, sok helyütt elmondták mór, hogy nap­jaink gazdálkodásában a termelés mennyiségi növelése mellett igen fontos szerepe van a mi­nőségi munkának. Az ugyanis, hogy a „csak" használható mellett még jó és a szemnek is tet­szetős, a megrendelők igényeinek megfelelő ter­méket tudjon készíteni egy vállalat, elengedhe­tetlen követelménye annak, hogy értékesítési le­hetőségeit megtartsa, illetve újabb piacokkal bővítse a meglévőket. nyezésekre, amelyek sző­kébb munkahelyi felada­taik teljesítésén túl hozzájá­rulnak gazdaságpolitikai célkitűzéseink megvalósítá­sához is. Mint arra a ta­nácskozás résztvevői rámu­tattak, az igazán értékes, formális elemektől mentes vállalások ott születtek, ahol a gazdasági vezetők az első félév eredményeit mér­legelve vitatták meg a dol­gozókkal a soron következő teendőket. A szocialista brigádok többségének felajánlásai szorosan kapcsolódnak a legfontosabb vállalati cél­kitűzésekhez, s legfőképpen a gazdálkodás javítását vizs­gálják. Felhívták a szakszerveze­ti aktivistákat: munkahe­lyükön igényeljék a g^pia- sagi vezetőktől és működje­nek velük együtt abban, hogy folyamatosan értékel­jék a munkaverseny ered­ményeit. a brigádok anyagi elismerése a*Miyos legyen teljesítménylSPRel. Végezetül hangsúlyozták, hogy most már a felajánlá­sok tettekre váltásán a sor. Az első félév eredményei­nek ismeretében a Kaposvá­ri Ruhagyár Igazgatója, dr. Várni János méltán szól el­ismeréssel a dolgozók mun­kájáról és az üzleti kapcso­latok alakulásáról. — A korábbi éveikhez ké­pest a termékeink értékesí­tésében jelentős változás ta­pasztalható. Ez év első felé­ben annyi árut készítettünk tőkés megrendelésre, mint a múlt évben összesen, pedig már 1983-iban is megkétsze­reztük tőkésexport ú rikat. Ez azt jelenti, hogy az itt ké­szült termékek 42 százUléká- val a különböző nyugat-eu­rópai, szaúd-arábiai és az egyesült államokbeli üzle­tekben találkozhatnak a vá­sárlók. A gondos ölőkészítő mim­ika eredményeként többek között jelentős együttműkö­dési szerződést kötöttek az Egyesült Államokkal, ame­lyeknek keretében férfiöltö­nyökét és zakókat, női kabá­tokat és kosztümöket szállí­taniuk a számúikra. — A megrendelések gyors növekedésére, a köztudottan szigorú minőségi követel­ményekre hogyan voltak fel­készülve a dolgozók? — Partnereinik elégedettek munkánkkal, s azt hiszem, ez bizonyítja, hogy mind a kaposvári gyárban, minid pe­dig — egy-ikét kivételtől el­tekintve — a megye külön­böző településein működő gyáregységeinkben megfele­lően felkészült, a megrende­lők egyéni igényelt is telje­Kongresszusi felajánlás a nagyatádi konzervgyárban

Next

/
Thumbnails
Contents