Somogyi Néplap, 1984. március (40. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-01 / 51. szám

Libanon — Szíria New Hampshire Fordulatnak minősítik Amin Dzsemajel libanoni és Hafez Asszad szíriai el­nök szerda estig kétszer is tárgyalt Damaszkuszban. A találkozó tartalmáról hivata­losan semmit sem közöltek. Egyelőre azt sem tudni, hogy a libanoni államfő meddig marad a szír fővárosban. A sziriai—libanoni csúcs- találkozót, amelyre a drúz és a siita ellenzék sorozatos győ­zelmei és az amerikai tenge­részgyalogosok „átcsoportosí­tása” után került sor, a nyu­gati hírügynökségek látvá­nyos politikai fordulatnak minősítik. A megfigyelők sze­rint a libanoni elnök da­maszkuszi útja az Egyesült Államoktól és Izraeltől tör­tént eltávolodásának, a Szí­riához és általában az arab világhoz való közeledésének a jele. Ügy vélik, hogy a lá­togatás a libanoni és a szí­riai kormány viszonyában az olvadás kezdetét jelentheti. A libanoni ellenzék vezetői po­zitívan nyilatkoztak az útról, szerintük Dzsemajel a liba­noni válság „arab megoldá­sa” mellett döntött. Ugyancsak damaszkuszi hír, hogy szerdán Asszad el­nök fogadta Sedli Klibit, az Arab Liga főtitkárát. A Sana sziriai hírügysékség jelentése szerint a találkozón az elnök az izraeli csapatok azonnali és feltétel nélküli kivonását sürgette Libanonból. Chile Tünfef-ések „Bomba" / meglepetés A békéről, az ember felelősségéről Folytatta munkáját a konferencia Heves összecsapások voltak kedden este a Chile déli ré­szén fekvő Punta Aranas ban a tüntetők és a rendfenntar­tó erők között. A tömeg Pi­nochet távozását követelte, és éltette Rodolfo Seiguelt, a Rézbányászok Szövetségének elnökét, aki aznap érkezett a váróéba. Seguel azért uta­zott Punta Arenasba, hogy támogatásáról biztosítsa az olajmunkások szakszerveze­tének elnökét. José Ruiz di Giorgiót vasárnap tartóztat­ták le egy Pinochet-ellenes tüntetés alatt. Seguel nagy­gyűlést tartott a város egyik színházában; beszédében a diktatúra elleni összefogásra szólított fel. (Folytatás az 1. oldalról) zetű omtoerek között. „Ha a marxisták és a hívők eddigi találkozásaival hasonlítjuk össze a budapesti konferen­ciát, akkor megfigyelhető a megegyezés felé mutató ten­dencia az emberiség sors- kérdéseinek tekintetében. Ha a béke problémájával meg akarunk birkózni, ki kell dol­gozni olyan konszenzust, amely lehetővé teszi, hogy megőrizzük az életet és megteremthessük a további haladás feltételeit. A béke megőrzése a feltétele annak, hogy megóvjuk kulturális ér­tékeinket és a népek meg­őrizhessék saját, önálló arcu­latukat.” Az emberiség ma megis­mételhetetlen szituációt él át, ugyanis csak korunkban be­szélhetünk az emberiség kö­zös történelméről, amikor a különböző népek egy sorsot éjnek — állapította meg. Howard Parsons egyesült államokbeli tanár nyilatko­zatában rámutatott: a korlá­tozott nukleáris háború el­mélete tarthatatlan, hiszen ma már a szó „valódi” ér­telmében nem beszélhetünk háborúról, hanem csak min­dent elpusztító világégésről. — Ebben a kérdésben mint az Egyesült Államok polgá­ra különös felelősséget érzek — mondotta, — A konferen­cián jelen levőknek fontos, hogy egységes hangon szólal­janak meg, és hogy kifejez­zék, megfogalmazzák a tö­megeknek a nukleáris pusz­tulás elleni tiltakozását. A tanácskozás elméleti jelentő­ségét abban látom, hogy a tömegeket bátorítsa, s a há­ború elleni föllépésre ösztö­nözze. A béke kérdésében a marxisták és a hívők közöt­ti párbeszédre mindenkor esélyt kel! adni, sőt meg kell teremteni a dialógus folya­matosságát. A Barátság—84 hadgyakorlat Lemgyelorszá gbaa. A gyakorlaton Lengyelország, a Szov­jetunió és az NDK alakulatai Tesznek részt (Telefotó: CAF—MTI—KS) Sajnos, az Egyesült Álla­mokban általános tapasztalat, hogy az emberek nagy ré­sze igen keveset tud a világ­ról. A budapesti tanácskozá­son jelen lévő ideológusok­nak az a közös, nagy felelős­sége, hogy megismertessék az emberekkel: mi zajlik körü­löttük a világban, és hangot adjanak a nukleáris fenye­getéssel szemben világszerte tapasztalt veszélyérzetnek. Az embereknek ideológiai meggyőződésüktől függetle­nül közösen kell keresniük: mit tehetnek ma a gyakor­latban az életért, a testvéri­ségért, a szeretetért, vagyis az általános emberi értéke­kért.” Az amerikai elnökválasztások meglepetésed­ben gazdag történetében is politikai bombá­nak számít a keddi New Kompshire-i elő­választások eredménye: Gary Hart coloradói Szenátor hatalmas arányú vereséget mért Wal­ter Mondale-ra, az Egyesült Államok volt al- elnökére, aki az előválasztások fő esélyese volt. Hart győzelmének lehetősége csak a leg­utolsó előrejelzésekben merült föl, s furcsa módon a meteorológiai jelentésekben, ame­lyek az idei nehéz tél egyik nagy hóviharát zúdítottad az egymilliónál is kevesebb lakosú New Hampshire államra, ezzel is a fiatal'sza­vazók körébein különösen népszerű Hantnak kedvezve. A mérsékelten liberális szenátor csaknem végleges adatok szerint a szavazatok 41 szá­zalékát szerezte meg, míg Walter Mondale csupán 28 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Hart 1952 óta a legnagyobb arányú győ­zelmét aratta New Hampshire-ban. A har­madik helyen John Glenn ohiói szenátor — a volt asztronauta — végzett, javítva kataszt­rofális ihowai eredményein; a szavazatok 13 százalékával. A negyedik helyet saját vára­kozásainak megfelelően George McGovern volt szenátor, az 1972. évi liberális demokra­tikus elnökjelölt szerezte meg 6 százalékkal. Ugyancsak a szavazatok 6 százalékával sa­ját várakozásai alatt szerepelt Jesse Jackson néger lelkész, polgárjogi vezető; őt követte Ernest Hollings észak-karolina' szenátor, a detnokratapárti konzervatív szárny kevéssé sikeres képviselője a szavazatok 4 százaléká­val. A nem teljesen következetes és egyetlen kérdésre — a nukleáris háború elleni küzde­lemre — koncentráló Alan Cranston szená­tor a szavazatok 2 százalékát ,az erősen jobb­oldali volt floridai kormányzó — Ruben As­kew a szavazatok mindössze 1 százalékát sze­rezte meg. Hart kapta a legtöbb szavazatot a demok­rata .jelöltek közül, a favorit Mondale-t messze megelőzve A republikánus párt előválaáetásain nem nagy meglepetésre Reagan elnök szerezte meg a szavazatok mintegy 97 százalékát, ám győzelme még ebben az arányban is átlagos­nak számit — hivatalban levő elnökről lévén szó. A BALATON POSZBftT kaposvári raktárház» ♦Kapoovar, Raktár U. kJ FÖLVESZ gépkocsira árukiszállítókat Fizetés : te!jcsíta»sjiybér. Jelentkezés: » raktárház uaemeJtetesvezetájénéí, A DËL-SOMOGYÏ ÁLLAMI GAZDASÁG LÁBODI HÚSÜZEME azonnali belépéssel (elveidre keres — húsipari szak-, betanított és segédmunkásokat, — rakodókat és belső anyagmozgatókat, — beirókat, műszakvezetőket. Fizetés teljesítménybér alapján. Jelentkezés az állami gazdaság lábodi ipari és szolgáltató kerületének húsipari üzemegységvezetőjénél. (69234) Bikini emléke Harminc esztendővel ez­előtt. 1954. március 1-én a csendes-óceáni Marslxall-szi- getekhez tartozó Bikini-ke - rallszi gettói nem messze robbantották fel az eisó amerikai hidrogénbombát. A kísérlet következtében egy japán halászhajó le­génysége sugárfertőzést szenvedett. A tragédia em­lékére március 1-e' a nuk­leáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja, Bikini nap. Miután az Egyenlítőtől északra fekvő Marshall-szi- getek a második világhá­ború után az Egyesült Álla­mok fennhatósága alá ke­rültek, a Bikini korallsziget és környéke az amerikai nukleáris robbantások egyik fontos kísérleti telepe lett. Nem egészen egy esztendő­vel Japán kapitulációja után, 1946. július elsején az amerikaiak ott robbantották fel a háború utáni első atombombát. A Bikini és a környező korailszigetek lakosságát kitelepítették. A Crossroad (Keresztül) hadgyakorlatra újságírók és fotóriporterek ezreit hívták meg, a vissza­számlálást amerikai rádióál­lomások egyenesben közve­títették. A gyakorlat hiva­talos célja az volt, hogy fel­mérjék: milyen az atombom­ba hatása a haditengerészeti erőkre. Ezért a világháború­ban zsákmányolt hadihajó­kat vontattak ide, köztük a náci haditengerészeti flotta egykori büszkeségét, a Prinz Eugen nehézcirkálót is. A bombát az Egyesült Álla­mok légierejének 509. alegy­ségéhez tartozó repülőgépek dobták le: ez a repülőszá­zad dobta le az első két atombombát 1945 augusztu­sában Hirosimára és Naga- szakira is. A negyvenezer katona és műszaki szakem­ber részvételével megrende­zett atomshow-műsorral Washington azt kívánta de­monstrálni, hogy nem haj­landó lemondani az atom­fegyver fejlesztéséről. Tu­lajdonképpen a Bikini ko- raliszigeten végrehajtót1, robbantással vette kezdetét a nukleáris fegyverkezési hajsza. Az ötvenes évek elején az amerikai katonai vezetés hidrogénbomba kifejleszté­sébe kezdett. Addigra már megszűnt az amerikai atom­monopólium. Az újfajta bombát szintén a korallszi- getek körzetében próbálták ki. A robbantáskor azonban nem mérték fel előre a hid­rogénbomba lehetséges ha­tásait, és ez okozta a Biki­nitől nem messze békésen halászó Fukuryu Maru (Sze­rencsés Sárkány) japán ha­jó 23 tagú legénységének tragédiáját. A japán halászok 1954. március 1-én hajnalban ton­halra halásztak. A kapitány tudta, hogy nukleáris rob­bantási kísérletet hajtanak végre az Eniwetok-atollon, ezért gondosan elkerülte a Pentagon által körbehatároit térséget és a Bikini előtti partokon horgonyzott le. A tragédia mégis megtörtént. Az amerikai szakértők nem számoltak a légköri vi­szonyok hirtelen megválto­zásával és azzal sem, hogy a hirosimainál 750-szer na­gyobb hatóerejű hidrogén- bomba által a levegőbe rö­pített korall a hő hatására szinte elpárolog. A hűié* közben ismét megszilárduló és aláhulló korallhamu pe­dig radioaktív részecskékkei telítődött. A robbanás után nem sokkal a Fukuryu Maru fe­délzetére szürkésfehér ha­mu kezdett hullani. A halá­szok nem tudhatták, hogy ez mérgező radioaktiv-eső volt. Másnapra többen rosz- szul lettek, kiütések kelet-, keztek a halászok bőrén, egyeseknek foginyük vér­zett, másoknak a hajuk hul­lott ki csomókban. Később kiderült: a bombakísérlet 18 ezer négyzetkilométernyi te­rületet fertőzött meg. A kapitány azonnal visszafor­dította hajóját a japán ki­kötőbe. Amikor két hét múlva hazaérkeztek, a lia-; lászok már alig álltak a lábukon. A rádiós már 1954 szeptemberben sugárfertő­zés következtében meghalt, a többiek gyógyíthatatlan sugárbetegséggel élték le hátralévő, rövidre szabott életüket Az utolsó, 23. nukleáris bomba 1958 július 22-én robbant a Bikini-szigeten, 1969-ben Johnson amerikai elnök kijelentette, hogy a sugárfertőzés veszélye meg­szűnt vissza lehet települni Bikinire. Az addig az egyik környező szigetről a másik­ra vándorló, valósággal a* éhhalálnak kitett emberek boldogan visszatértek — és sokan közülük sugárbeteg­séget kaptak, mert a talaj — következésképp az élel­miszer — és a víz még mindig fertőzött volt A megbetegedett szerencsét­len emberek évek óta hiába követelnek megfelelő össze­gű kártérítést az amerikai kormánytól. Ma, huszonhat évvel a« utolsó atomkísérlet után sem sokkal jobb a helyzet Bikinin: egy amerikai kong­resszusi vizsgáló bizottság állapította meg nemrégiben, hogy a sziget talaja még mindig fertőzött, életveszé­lyes helyi termesztésű élel­miszert fogyasztani. Ha » szigetlakok visszatelepül­nének, beláthatatlan ideig élelmiszerimportra lenné­nek szorulva, H. Gy, GYORSLISTA az 1984. február 28-án megtartott február havi lottó jutalomsorso­lásról, melyen a 8. heti szelvé­nyek vettek részt. A gyorslistá­ban az alábbi rövidítéseket hasz­náltuk : a vásárlási ut. (1808 Ft) b Wartburg Lim. tip. szgk-ra szóló ut. c Polski Fiat 126 P tfp. szgk-ra szóló ut. d RT 402 tip. Videoton HI-FI- torony (37 900 Ft) e Szerencse ut. (40 000 Ft) f Otthon lakbér, ut. (30 000 Ft) g Zenesarok ut. (20 000 Vt) h Iparcikk ut. (25 000 Ft) i Vásárlási ut. (20 000 Ft) j Televízió I. (7900 Ft) k Televízió II. (7608 Ft) 2 399 37* m 2 412 884 1 2 419 637 m 2 433 143 % 2 446 649 • 2 458 482 e 2 460 155 e 2 466 908 I 2 473 661 f 2 480 414 1 2 487 167 m 2 493 928 m 2 308 673 p 2 587 426 « 2 514 179 m 2 520 932 f 2 534 438 p 2 541 191 p 2 547 944 r 2 554 697 s 2 561 450 9 2 568 203 r 2 574 95« 9 2 581 789 r 2 588 462 f 2 595 215 s 2 601 96« m 2 615 474 m 2 6*2 227 % Z «28 98Ú « I Vásárlási ut. (10 00« Ft) m Vásárlási ut. (9000 Ft) n Vásárlási ut. (7000 Ft) o Vásárlási ut. (5000 Ft) p Vásárlási ut. (4000 Ft) r Vásárlási ut. (3000 Ft) s Vásárlási nt. (2000 Ft) A nyertes szelvényeket 1984, március 25-ig kell a totó-lottó- kirendeltségck, az OTP-fiókok, vagy a posta útján a Sportfo­gadási és Lottóigazgatóság címé­re (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenöl a húzás után készült, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 79 336 307 d 79 349 813 o 79 356 566 o 79 363 319 % 79 376 072 I 7 9 383 578 « 79 390 331 h 79 397 084 t 79 403 837 j 79 418 598 m 79 417 343 B 79 424 09« n 79 438 849 P 79 444 355 9 79 451 108 g 79 457 861 s 79 471 367 S 79 491 626 p 79 498 379 » 79 505 132 o 79 511 885 3 *9 518 688 « 79 532 144 ! *9 538 897 9 *9 545 6» 1 7 559 156 ! 565 909 f 79 572 «62 I 7i 379 415 3 79 586 168 • 2 683 884 • 2 696 510 o 2 703 263 S 2 710 016 e 2 716 769 s 2 723 522 s 2 743 781 m 2 758 534 e 2 757 287 f 2 764 040 n 2 770 793 p 2 777 546 g 2 784 299 p 2 791 052 r 2797 885 r 2 804 558 e 2 811 311 S 2 818 064 H 2 824 817 p 2 831 578 9 2 851 829 s 2 865 335 f 2 872 88« ff 2 878 841 i 2 885 934 m 2 829 347 3 3 899 188 i ? 905 853 m 2 92« 112 i Z 94« 371 6 2 959 877 J 2 966 638 s 2 973 383 O 2 980 136 e 2 986 889 j 2 993 642 o 7 87« 861 r 44 652 899 s 44 659 652 f 44 666 405 ff 44 875 748 ff 55 653 536 e 55 668 289 r 55 667 042 f 55 673 795 m 55 869 632 e 55 876 385 I 76 007 078 * 7« 013 831 f 76 027 357 k 76 034 098 f 76 854 349 n 79 805 418 p 79 812 163 r 79 018 91« r 79 025 669 r 79 032 422 p 79 039 175 * 79 045 978 * 79 052 «81 D 79 059 4S4 • 79 066 187 S 79 072 940 m 79 079 «93 I» 79 086 446 m "9 093 199 9 *9 099 952 p 79 106 705 9 79 113 458 s 79 128 211 s 79 126 964 * 79 133 717 k 79 140 478 s “9 168 729 b 79 187 741 n 79 201 247 s 79 214 753 S 79 221 505 o 79 228 259 s 79 235 812 J 79 241 765 f *9 248 518 ! 79 255 271 f 9 262 824 p **68 777 f “9 ,?*2 293 c 79 *89 8"6 S 79 302 542 s 79 ::i6 04* r 79 322 881 i (78724)

Next

/
Thumbnails
Contents