Somogyi Néplap, 1984. február (40. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

k. % '*A? Lv Steckhormí konferencia A Nemzeti Bank elnökének sajtótájékoztatója VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1,40 Fi SOMOGYImuf AZ MS-ZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LÁPJA»­__________:________________L'" ' <• ' • * X L. évfolyam, 26. szám * 1984. február 1., szerda Szovjet vélemény Az amerikai rakéták nyu­gat-európai telepítésével be­következett növekvő atom- fenyegeités láttán a Szovjet­unió és a Varsói Szerződés többi tagaiiama a font-:« kezdeményezéseket állítja a konferencia figyelmének kö­zéppontjába ; az értekezlet atomfegyverrel rendelkező minden résztvevő állama vállaljon kötelezettséget, hogy elsőnek nem vet be atomfegyvert, egyezményben rögzítse, hogy nem alkalmaz katonai erőt, s fenntartja a békés kapcsolatokat. E ja­vaslatok megvalósítása meg­határozó jelentőségű lenne a bizalom európai méretű megszilárdításában — han­goztatta Oleg Grinyevszki i nagykövet, a szovjet delegá­ció vezetője a bizalom- és biztonságerősítő intézkedé­sekkel, valamint a leszere­léssel foglalkozó stockholmi értekezleten. Keddi felszólalásában rá­mutatott: a NATO-tagálla­mok e fontos fórumot nem azoknak a sürgető problé­máknak a megoldására hasz­nálják fel, amelyeknek a rendezése hozzájárulna az európai bizalom és bizton­ság megszilárdításához, ha­nem végeláthatatlan vitákat erőltetnek lényegtelen tech­nikai kérdésekről. Az idén is a legfontosabb az egyensúly javítása Tímár Mátyás, a Magyar ; Nemzeti Bank elnöke tegnap i sajtótájékoztatót tartott a bank múlt év: munkájáról és idei feladatairól. Elmondta, hogy a csere­arányok romlása és az aszálykár ellenére tavaly je­lentős eredményeket ért el a magyar népgazdaság, s en­nek köszönhető, hogy nem­zetközi fizetési pozícióink ja­vultak. A konvertibi-s elszá­molású áruforgalomban az előző évinél lényegesen na­gyobb kiviteli többletet sike­rült elérni, s jóllehet ez az aktívum a tervezettet nem érte el, a nettó adósság mér­séklődött. Az ország nemzet­közi hitelkapcsolatait is a ja­vulás jellemezte. Gazdaság- politikai erőfeszítéseink si­kerei alapot teremtettek ar­ra, hogy az ENSZ két nem­zetközi pénzügyi intézményé­től, a Nemzetközi Valutaalap­tól (IMF-tőI) és a Nemzet­közi Újjáépítési és Fejlesz­tési Bariktól (Világbanktól) hiteleket kérjünk és kap­junk. Az 1982 decem­beri hitelmegállapodás alapján 1983-ban a nem­zetközi valutaalaptól lehív­tunk mintegy 360 millió dol­lárt 1983 első felében 20« millió dollár középlejáratú hitelt vettünk fel egy bank- konzorciumtól. Világbanki tagságunk révén a második félévében — úgynevezett társfinanszírozás formájában 270 millió dollár hosszúlejá­ratú hitelt tudtunk felvenni két nemzetközi bankkonzor­ciumtól. Különösen jelentő­sége van annak, hogy ebben az ügyletben — hitelnyújtó­ként — maga a Világbank is részt vett. Így 1983-ban — fizetési kötelezettségeink tel­jesítése mellett — likviditási helyzetünket is javítani tud­tuk, hitelképességünk nem­zetközi megítélése javult. A népgazdasági terv fő cél­ja az idén is a belső és a külső egyensúlyi helyzet ja­vítása, nemzetközi fizetőké­pességünk további szilárdí­tása érdekében csökkenteni kívánjuk az adósságállo­mányt. Ez konvertibilis el­számolású viszonylatban 700 —800 millió dollár árufor­galmi aktívum elérését teszi szükségessé. A vállalati beruházások céljára rendelkezésre álló hi­telkeret — a múlt évihez ha­sonlóan — 22 milliárd forint. Kettős feladat a szakemberképzésben Számítástechnikai oktatóközpont lesz Kaposváron A számítógépek tömeges elterjedésének egyik gátja, hogy hiányoznak a megfele­lten képzett, felkészült szak­emberek. Példák sora iga­zolja, hogy a különböző in­tézmények, gazdálkodó egy­ségek, bár szerc|.nének, még­sem tudnak élni a számító­gépek adta lehetőségekkel, mert kevés — vagy egyálta­lán nincs — a vállalatnál olyan szakember, aki érte­ne a gépek nyelvén, hasz­nálni tudná őket. A számítástechnikával foglalkozó szakemberek egy­öntetű véleménye szerint a gépek ismeretét, használatát már az iskolai tanulmányok­ba beépítve kéne elsajátít­tatni a tanulókkal, de amíg orré nincs széles1 körben le­hetőség, addig is tenni kell va.amit a képzés érdekében. Ezt a célt szolgálja a KSH Számítástechnikai és ügy vitelszervező Vállalat­nak az a döntése is, hogy egy országos oktatóközpont létrehozásával biztosítsák a tÄÜ V «sakembereinfek kép­zését. Az itt szervezett tan­folyamokon — egyelőre kor­látozott számban — más vál­lalatok dolgozói is részt vehetnek. A SZÜV 17 me­gyei központja közül Kapos­várra esett a választás. Az itteni SZÜV székházban, a jelenlegi IKV helyén alakít­juk ki az oktatási központot. A több mint ezer négyzet­méternyi területet 11 millió forintért vásárolták, meg, és további 3 millió forintot fordítanak az átalakításra. A tegnapi tervegyeztető tárgyaláson a Somogy me­gyei Tervező Vállalat júniu­si határidővel vállalta a tervek elkészítését. Előrelát­hatóan szeptemberben kez­dik meg a kivitelezési mun­kákat. A mintegy 10 millió forint értékű számítástech­nikai berendezéseket első­sorban hazai gyártóktól, il­letve a szocialista országok partnervállalataitol vásárol­ják. A szállodarendszerű okta­tóközpontban a jövő évtől kezdik meg a SZÜV szakem­bereinek alap- és tovább­képzését, de vállalják a me­gye különböző szakterülete­in dolgozó vezetőinek, szer­vezőinek és programkészítői­nek a képzését is. Azzal, hogy Kaposváron létrehozzák a számítástech­nika országos oktatóköz­pontját, lehetőség nyílik ar­ra is, hogy a megye üzemei, gazdaságai átértékeljék a számítógéphez való kapcso­latukat, és mind szélesebb körben terjedjen él a gyors, megbízható, a termelés szer­vezését és irányítását meg­könnyítő számítógépek hasz­nálata. Az igény armé! jósra! maga­said. A karét bővítése érde­keden ». 'iánk az audigkgya- korlatot követve az év ele­jén felülvizsgálja a már meglévő beruházási hitel­szerződéseket. Azoknál a be­ruházásoknál. ahol nem vár­ható a szerződésben vállait feladatok teljesítése, esetleg a bank visszavonj« folyósí­tási kötelezettségét, vagy azt átütemezi, Az MNB tovább­ra is szorgalmazza a gyor­sabb hiteltörlesztéseket azok­nál a vállalatoknál, amelyek­nek pénzügyi helyzete ezt le­hetővé teszi. A forgóeszköz-hitelezésük elvei sem módosulnak 1984- ban. A hitei szabályozó szerepé­nek növelése érdekében a bank az év folyamán kidol­gozza a kereskedelmihitel­nyújtás rendszerét, és javas­latot tesz annak bevezetésé­re. Az MNB elnöke kitért az innovációs alap és a vállal­kozási aJap működésének ta­pasztalataira is. Az innová­ciós alap. 600 millió forin­tos alaptőkéjéből 1983 végéig mintegy 370 millió forintot helyezett ki, ebből körültoeiü! 100 millió forint már meg is térült. Az alap tevékenységé­nek közvetett eredményeként már számos új termék jelent meg a magyar piacon és több új mezőgazdasági és ipari technológiát kísérletez­tek ki, illetve vezettek be. A vállalatok és szövetke. »etek az alap igénybevételére 1983-ban 325 millió forint összegben kötöttek szerző­dést. A magánerős lakás­építéssel kapcsolatos szolgál­tatások fejlesztésére például gazdasági társaság alakult az alap 100 millió forintos ré­szesedésével. Feladata: orszá­gos bolthálózat kiépítésével építőipari kisgépek kölcsön­zése a lakosságnak. Egy má­sik vállalkozás keretében az alap 33 millió forintot fo­lyósított egy külföldi film Magyarországon történő for­gatásához. A modern elemes bútorok gyártását 14 millió, a könyvritkaságok kiadását pedig eddig 30 millió forint­tal segítette a vállalkozási alap. KGST-kufa’ás a villamosenergia-iparban. A VU­lamosenergia-ipari Kutató Intézet szoros kapcsolatban all a KGÉ>r társintézeteivel. A tagállamok az egyeztetett témák alapján fejlesztéseket, kutatásokat végeznek az erősáramú vilG.mosipar részére. Képünkön: a nagyfeszültségű labora­tóriumban kísérletet készítenek elő. Az idegenforgalmi alap felhasználásáról döntöttek Ülést tartott kedden az Országos Idegenforgalmi Ta­nács Juhár Zoltán belkeres­kedelmi miniszter elnökleté­vel. A résztvevőik egyebek között foglalkoztak az ide­genforgalmi alap tavalyi fel- használásával, és döntöttek az idei keret felosztásáról. Az erre az évre rendelke­zésre álló 400 millió forintot elsősorban a legforgalmasabb üdülőterületek szolgáltatási és ellátási színvonalának nö­velésére szánják, de jelentős összeget fordítanak majd az ország újabb területeinek idegenforgalomba történő bekapcsolására, valamint • falusi turizmus és a szabad­időközpontok kialakítására is. A kiemelt üdülőterületek intézőbizottságai és a megyei idegenforgalmi bizottságok 113 millió forintot kapnak az infrastruktúra fejlesztésére. A tervek szerint az idén ké­szül el az alap támogatásá­val létrehozott pécsi és esz­tergomi szálloda, a fon yodl­és az alsóőrsi abc, a bükfür- dói étterem, a kék es tetői és a balatonakarattyai büfé. A különböző sport- és ku'.Suiá- hs rendezvényeket 2« millió: forinttal támogatják. Ma kijavítják a telefonokat A nagy havazás után az élet megyeszerte fokozato­san viszatér a megszokott kerékvágásba. Tegnap már a megye hókásával borított mellékútjain is zavartalan volt az áruszállítás. Kora délután kisütött a nap is, így a főútvonalakon helyenként már száraz aszfalton bizton­ságos volt a közlekedés. A 6—8 fokos déli melegben meggyorsult az olvadás. A háztetőkről sok helyen má­zsaszám zúdult alá a meg­csúszott vizes hótömeg. Sze­mélyi sérülés szerencsére Az Országos Testnevelési és oiiiuguu jak’kohou reszt vev Sporthivatalban olimpiai fogadalmat tettek a ««»rajevői téli ó magyar sportolók, A képem a fogadaluintmok egy csoportja. nem volt, csupán néhány ereszcsatornában és megla­zult tv-antennában keletke­zett kár. A napokban a befolyóvíz mellett nagy mennyiségű, az utakról föllapátolt havat is a Kapósba öntenek. A fo­lyó ezt a hőmennyiséget , is képes levezetni, gondot okozhat azonban, ha a kö­vetkező napokban a gyors fagyás, illetve jégtorlódás útját állja a víznek. Ezért kell most fokozottan figyel- . ni a máskor folyószámba sem vett Kapósra. Többen is szóvá tették, hogy Barcsra sem lehetett Kaposvárról telefonálni. A posta szerelőinek rendkívü­li nehézségekkel kell meg­küzdeniük. Lipótfa térségé­ben például egy 600 méte­res szakaszon a telefonveze­tékekre dőlt fák lassították a helyreállítást. A telefon­szerelőknek először stil- lürészesnek kellett fölcsap­niuk. A Dombóvár és Gyé­kényes közötti szakaszon mintegy 40 kidőlt telefon­oszlopot is helyre kellett ái- ■ lítani, s csak ezután kezdőd­hetett a 30—40 vezetékszál fölszerelése. A legnagyobb erőkkel Somogyszob és Csur­gó környékén dolgoztak. Tegnap reggel még 34 köz­ség telefonvonalát javították, s estére már csak tíz tele­pülés volt távbeszélő-össze­kötetés nélkül. Ma várható­an ezeket a vonalakat is helyreállítják. Barcsra egyébként tegnap még — Pécsen keresztül — lehetett I telefonálni. L

Next

/
Thumbnails
Contents