Somogyi Néplap, 1984. január (40. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-03 / 1. szám

jaOijij <# v'° . s *r--­V ILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 1,40 Fl OGYI NÉPLAP Újévi köszöntő Elmondta Losónczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Kádárok. A Budapesti Kádár és Faipari Szövetkezet­ben tapasztalt mesterek több tanulónak adják át a nehéz és szép foglalkozás fogásait. Új piacokon a Kahyb Sikeres bemutatkozás a Fülöp-szigeteken népünk életrevalóságáról ta­núskodik az a tény, hogy a rendkívül nagy próbatétel­lel sikeresen megbirkóz­tunk. Gazdaságunk jól mű­ködik, megőriztük fizető­képességünket. Az alapvető fogyasztási cikkekből az áruellátás kiegyensúlyozott az ismert aszálykárok elle­nére is. További erőfeszítéseket tettünk gazdaságunk belső szerkezetének; korszerűsíté­sére, hogy jobban meg tud­junk felelni a külső piaco­kon kialakult követelmé­nyeknek, de nem kisebb mértékben a hazai fogyasz­tók igényeinek is. Nem kis feladatok voltak ezek. Reálisan nézve 1981 sem lesz könnyebb Célja­ink elérése érdekében a termelőmunka és az irányí­tás területén is nagyobb feladatokkal kell számol­nunk. A mennyiségi növekedés helyett a minőségi követel­mények kerültek előtérbe már több esztendeje. A terv­teljesítés fő mutatója a gaz­daságosság lett Terjed a munka eredményeihez iga­zodó elosztás gyakorlata. A nehezebb időkben is figyel­met fordítunk a szociális juttatások megvédésére, a legjobban rászorulók anyagi helyzetének javítására. E nehéz időkben tovább mélyült a szocialista nemze­ti egység, amely az utóbbi évtizedekben kovácsolódott össze. Világnézetre való te­kintet nélkül is egységesek vagyunk a béke megvédésé­nek, a szocialista társada­lom építésének kérdésében. Egy emberként féltjük és minden eszközzel védjük vívmányainkat és mindent elkövetünk azért, hogy a ne­hezebb körülmények között is megőrizzük azokat. Nagy nemzeti célunk szol­gálatában folytatjuk a szo­cializmus építését, politikai, társadalmi, gazdasági ren­dünk demokratikus fejlesz­tését. Dolgunk nem lesz ke­vés és nem lesz könnyű 1984-ben sem. A jól bevált politika folytatása, szocialis­ta nemzeti egységbe tömö­rült népünk' tehetsége, ten- niakarása, kemény munká­ja, küzdelme — szövetsége­seinkkel, a testvéri népek összefogott erejével együtt — további boldogulásunk biz­tos záloga. Az új esztendő első nap­ján pártunk Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében eb­ben a jó reményben kívá­nok valamennyiüknek egész magyar népünknek, minden barátunknak békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt. Több mint húsz évvel ez­előtt kezdődött a Kahyb ser­tés nemesítése a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán. Az akkor kidolgozott és azóta is alkalmazott módszer szeren­csésen ötvözi a termelés jö­vedelmezőségét meghatározó biológiai és közgazdasági ele­meket. — Legsikeresebb évünket zártuk — mondta Kása Fe­renc, a vállalat igazgatója. — Jelenleg az ország öt kör­zetében 328 telepen tarta­nak Kahyb-sertéseket. A két­millió nagyüzemi vágósertés több mint 7 milliárd forint értékű. — Európában nyolc ország mezőgazdáival kötöttünk szerződést, többek között az NSZK és Hollandia állatte­nyésztőivel. Azért emeltein ki őket, mert mindkét fél kö­zös vállalat alapítására tett javaslatot. Az idén a Kahyb és az Agrokomplex közös ajánlattal jelent meg a szov­jet piacon is, ennek eredmé­nyeként jövőre ott egy há­romezer kocás, évi ötvenezer vágósertést kibocsátó telep építését kezdjük meg, 5 egy éven belül befejezzük. — Csak az európai orszá­gok érdeklődnek a Kahyb- sertések iránt? — Európán kivnl legjelen­tősebbek a Brazíliában es Mexikóban kiépített kapcso­lataink; sikerrel járt idei be­mutatkozásunk a Fülöp-szi­geteken is. Jelentős szerző­dést kötöttünk, s e szerint a Kahyb vállalat több 500, il­letve 1000 férőhelyes telep építésére és hibridsertésekkel való feltöltésére kapott meg­rendelést. — Kedvezők-e a Fükjp-szi-, getek adottságai a Kahyb- sertégek tartására? — Igen kedvezőek. A te­lepek építésénél nem kell kü­lön fűtőberendezésről gon­doskodni, s az állattartás szempontjából fontos takar­mányok jó minőségben, nagy mennyiségben állnak rendel­kezésre. Az építendő telepek nagysága lehetővé teszi, hogy a régebbi telepeken szerzett tapasztalatokat is hasznosít­suk. Ez a szerződés azért is előnyös új partnerünknek, mert a sertésállományt csalc egyszer kell megvásárolnia. Mivel ezek állategészségügyi szempontból kifogástalan ál­latok, betegségek behozatalá­tól nem kell tartani. — Milyen feladatai van­nak a következő évben 9 Kahybnak? — A Kahyb-sertéshúster-' melési rendszer célja tovább-; ra is a sertéshús minél gaz­daságosabb előállítása. A vál-; lalat ezért tovább bővíti kap­csolatait partnereivel. A te-, nyésztési, a takarmányozá-i si, a tartástechnológiai, az ál­lategészségügyi, a hasznosítá­si, illetve a szervezési és az ellenőrzési tapasztalatokat gyűjtjük, elemezzük, és föl­használjuk. Reméljük, hogy így a sertéshústermelést jö­vőre növelni tudjuk, még jobb lesz a minőség és ja­vul a gazdaságosság. ¥ Évindító munkásgyűlések Hétfőn, az új esztendő el­ső munkanapján számos vál­lalatnál, gyárban és üzem­ben évindító munkásgyűlést tartottak a műszakok kezde­tekor, illetve váltásakor. A vállalatok vezetői értékelték a múlt évi gazdálkodást, is­mertették az idei legfonto­sabb feladatokat. Szinte mindegyik munkásgyűlésen elhangzott: 1984-ben a kő* vetelmények tovább növe­kednek, a külpiacok meg­szerzéséért, megtartásáért még keményebben meg kell dolgozni, a feladatok azon­ban jó irányítással és szer­vezéssel, a kollektívák — elsősorban a szocialista bri­gádok — összehangolt mun­kájával teljesíthetők. A Kaposvári Húskombi­nátban a vállalat vezetői el­mondták, hogy az idén 520 ezer sertést vágnak le, illet­ve dolgoznak fel. Már ja­nuárra 42 ezer sertés fel­dolgozását vették tervbe, s az év első negyedében tíz­millió dolláros exportra szá­mítanak. A gépipari vállalatoknál elsősorban az export foko­zásának módjait vizsgálták. A Videoton munkásgyűlésen elmondták, hogy 820 millió forintot költenek az idén műszaki fejlesztésre, mert termékeikkel csak úgy ma­radhatnak versenyképesek, ha a modem technológiák­kal és eljárásokkal lépést tartanak. Az idén gyártmá­nyaik fele olyan számítás­technikai berendezés lesz, amelyek keresettek és ke­lendőek külföldön. A gyár újdonságai között szerepei a képújság vételére is alkal­mas színes televíziókészülék. Munkásgyűléssel kezdték az új évet a MÁV miskolci járműjavító üzemében is, ahol az idén hatezer jármű­vet kell feljavítani, hogy azok mielőbb ismét részt ve­gyenek a személy- és teher­szállításban. Az ország legnagyobb me­zőgépgyártó vállalatának, a szolnokinak az üzemeiben arról szóltak, hogy az idén jelentősen bővül a vállalat gépexportja. Új vevője a vállalatnak több bolgár és kubai cég, valamint a fran­cia Kühn és az olasz Fiat- Laverta vállalatok. Megren­deléseikre szalmaszecskázó­gépeket, rotációs kaszákat gyártanak. Az építőiparban dolgozók közül sok százan vettek részt Budapesten, a XIII. kerületi pártbizottság nagy­termében rendezett mun­kásgyűlésen. Az észak-buda­pesti közlekedési nagybe­ruházáson dolgozóknak az idén különösen az ütemter- . vek pontos betartására kell ügyelniük, hogy a legkisebb határidőcsúszás nélkül az előre meghatározott munka­menetben készüljön el az Arpád-hid és a Flórián tér átépítése. Az Árpád-híd és a Flórián tér átépítését augusztus végére befejezik. A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vr/ctői hétfőn, az, újév alkalmából jókívánságaikat fejezték ti I.o •onczl Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. A képen Lo esucii Pál és NikolajUuzovszkij szovjet nagykövet. Az új esztendő küszöbén, amikor jókívánságokkal kö- tszöntjük egymást, szoká­sunkhoz híven megállunk egy pillanatra, hogy vissza­tekintsünk az elmúlt eszten­dőre. Röviden összefoglal­va elmondhatjuk, hogy a kedvezőtlenebb körülmé­nyek közepette is sikerült fó céljainkat elérni. Súlyos, mondhatni válsá­gos nemzetközi helyzetben éltük át az óesztendő utol­só hónapjait. Aggódtunk a világ békéjéért. A békéért, amely boldogulásunk alap- feltétele volt és lesz a jö­vőben is. Lehetőségeinkhez mérten a békés egymás mel­lett élés elveinek gyakorla­ti megvalósítására töreked­tünk. A bonyolultabb hely­zetben is józan mértéktartás­sal, a realitásokat figyelem­be véve éltünk és dolgoz­tunk politikai, társadalmi, gazdasági céljaink megvaló­sításáért Minden fórumon és minden alkalommal szót emeltünk a világot nyugta­lanító nézeteltérések békés rendezéséért, az eltérő társa­dalmi rendszerű országok kölcsönösen előnyös, gyümöl­csöző együttműködéséért. Napjainkban még idősze­rűbb az a fő politikai tö­rekvésünk, hogy belső épi- tömunkánkhoz biztosítsuk a békés nemzetközi feltétele­ket. Ez í'- cél vezet bennün­ket a mind intenzívebb kül- ptlit&ai kapcsolatokban, ez szülte az elhatározást, hogy az ENSZ-közgyűlést is hasz­náljuk fel állhatatos tö­rekvéseink kinyilvánításá­ra. Józan, mértéktartó ál­láspontunk kifejtése a vi­lágot megosztó fő kérdések­ben jó fogadtatásban része­sült az ENSZ-közgyűlés részvevői körében. Jóleső érzéssel tapasztalhattuk, hogy az enyhülésért, a vitás kérdések tárgyalások útján történő megoldásáért vívott harcunk mind nagyobb egyetértésre és támogatásra talál a világ számos orszá­gában. Ma különösen nagy szük­ség van a Varsói Szerződés országai töretlen erejére, szilárd, megbonthatatlan egységére. Hiszen napjaink­ban újabb amerikai rakétá­kat telepítenek Nyugat-Euró- pában, és az imperializmus az erőfölény megszerzésé­vel szeretné akaratát a vi­lágra kényszeríteni. Jövőnk és szocialista vívmányain! védelmében nem hagyha'- juk válasz nélkül ezt a ki hívást. Bármilyen nehéz megpróbáltatást jelent ez számunkra, nem engedhet­jük meg, hogy bárki is az erőfölény birtokában kény­szerítse ránk akaratát. A két világrendszer között kialakult erőviszonyok kö­vetkeztében Európában kö­zel négy évtizede béke van. A katonai erőegyensúly, a kölcsönös biztonság a fegy­verzetek alacsonyabb szint­jén is jól szolgálna a béke fenntartását. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi tagállama az utóbbi évtize­dekben nemzetközi fóru­mokon és közvetlen úton számtalan javaslattal pró­bálta megállítani az esztelen fegyverkezési hajszát. Ne­künk semmilyen érdekünk nem fűződik a fegyverkezés növeléséhez. Belső helyzetünket a gondok ellenére is a bizakodás,, a szocialista nemzeti egység kiteljesedése jellemzi. Poli­tikai, gazdasági és társadal­mi eredményeinknek is kö­szönhető, hogy nemzetközi szerepléseinket széles körű elismerés kíséri. A kedvezőt­len külső körülmények, a növekvő világpolitikai fe­szültség, az immár egy év­tizede tartó világgazdasági válság következtében gond- ' jaink nem csökkentek. Ver­senyképességünk növelésére tett erőfeszítéseink nem kis eredményt hoztak, mégsem voltak arányban a külpiaco­kon romló feltételekkel. Gondjainkat ráadásul növel­te a mezőgazdaságot sújtó aszálykár és a tőkés expor­tunkat nehezítő számos ob­jektív és adminisztratív aka­dály is. Népgazdaságunk erejéről, AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAP JA XL. évfolyam, 1. szám 1984. január 3., kedd

Next

/
Thumbnails
Contents