Somogyi Néplap, 1971. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1971-12-01 / 283. szám

s­> ** *n c-1 AZ MSZHP SO XXVII. évfolyam 283. szám. 1971. december I., szerda Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak ülését 1971. december 1- re, szerdára összehívtak. A Politikai Bizottság a nem­zetközi helyzet időszerű kér­déseinek, valamint az 1972. népgazdasági terv és költség- vetés irányelveinek és a Köz­ponti Bizottság 1972. évi mun­katervének megtárgyalását ja­vasolja az ülés napirendjére. Megkezdődtek a tárgyalások Losonczi Pál Huari Bumedien algériai elnök (jobbról) társaságában fogadja az algé­riaiak üdvözleték , (Telefoto—AP—MTI—KS) Megkezdődött a varsói külügyminiszteri értekezlet Számadás a kongresszusi légkörről Először hívják össze a párttagokat a következő na­pokban és hetekben beszá­moló taggyűlésre. A tavalyi vezetőségválasztáskor sokan kérték, hogy ne két, hanem mégy évre válasszák meg a párttitkárokat és a vezetőség tagjait. Ezzel a kongresszus is egyetértett, kimondva: a négy évre szóló megbízatás lehetőséget ad arra, hogy a vezetőségi tagok gyakor­latra tegyenek szert. Hellyel- közzel régen Is volt olyan gyakorlat, hogy a kommu­nisták évenként felülvizsgál­ták, értékelték munkájukat. Az új szervezeti szabályzat most általánossá tette: a ve­zetőség évenként köteles be­számoló taggyűlést tartani, ahol a parttagság értékeli a pártvezetőség, a pártszervezet egész évi tevékenységét. Sok szó esik mostanában arról, hogy a kongresszusi határozatok megvalósítása nagy mértékben attól függ, magasabb színvonalon tevé­kenykednek-e az alapszerve­zetek. Ennek a magasabb foknak egyik lépcsője a mos­tani számadás is. Már az elő­készítéskor érződött hogy olyan pezsgés indult meg, mint azelőtt a vezetőségvá­lasztások idején. S ez érthető, hiszen a párttagok először adnak számot arról, mit tet­tek a X. kongresszus határo­zatainak megvalósításáért; a tavaly megválasztott vezető­ségek pedig arról, megfelel­tek-e a tagságtól kapott bi­zalomnak. Ha a vezetőségek jól készítik elő a taggyűlése­ket, ezt a légkört még tovább fokozhatják, a párttagok pe­dig teljes létszámban és ak­tívan vesznek részt a beszá­moló taggyűléseken. Csak a gondosan összeállított, közö­sen megtárgyalt beszámoló adhat jó alapot a vitához. Minden alapszervezet érdeke tehát, hogy ez elsősorban a legfontosabb pártpolitikai kérdésekkel foglalkozzon a X. kongresszus határozatai­nak tükrében. A beszámolóra és a vitára vár a jövő évi feladatok meghatározása is. A kommu­nisták kis parlamentjei most főképpen arról tanácskoznak, sikerült-e a kongresszusi lég­kört megőrizniük a hétköz­napokon; miben értek el eredményt, s hol van szük­ség gyorsabb előrehaladásra. Éppen ezért jó eszközei a pártélet továbbfejlesztésének, s minden párttagot jobb munkára ösztönözhetnek. A kommunisták ugyanúgy készülnek a taggyűlésre, mint a vezetőségek. Első okuk erre, hogy az ő jogai­kat bővítette a beszámoló taggyűlés kötelezővé tétele; számon kérhetik a vezetőség­től, mit végzett tavaly óta, ellenőrizhetik a határozatok végrehajtását, részt vehetnek az alapszervezet életének irá­nyításában, a pártvezetősé­gek munkájának értékelésé­ben. Igaz, ők nem beszámolót készítenek, hanem gondola­taikat rendszerezik a pártve­zetőség munkájáról, s az alapszervezet tevékenységé­ről, amelyet a párt politiká­jának megvalósítása érdeké­ben kifejtett. Ha mind töb­ben el is mondják, akkor éri el a célját a most először összehívott beszámoló tag­gyűlés. A kommunisták decemberi és januári fórumait a beszá­moló taggyűlés próbájának Is nevezhetjük. Az alapszerve- zetek tagságán áll, sikeres lesz-e ez a próba. A hivatalos baráti látoga­táson Algériában tartózkodó Losonczi Pál, a Magyar Nép­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke tegnap magyar idő szerint 11.00 órakor az al­gíri kormánypalotában meg­kezdte tárgyalásait Huari Bu- mediennel, az Algériai De­mokratikus és Népi Köztársa­ság forradalmi tanácsának el­nökével. Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait A politikai tárgyalásokon magyar részről Losonczi Pá - Ion kívül részt vett dr. Bíró József külkereskedelmi mi­niszter, dr. Korom Mihály igazságügyminiszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese és több más hivatalos személyiség. Algériai részről a tárgyalá­sokon Huari Bumedienen kí­vül megjelent Ahmed Kaid, a Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) vezetője, Abdel Aziz Buteflika külügyminiszter, La­jost Jakir kereskedelemügyi miniszter, Buálem Ben Hamu- da igazságügyminiszter, Mo­hamed Ben Jahia felsőoktatási miniszter és több más hivata­los személyiség. A megbeszéléseken megvi­tatták a nemzetközi helyzet­Véget ért Kairóban az Arab Liga védelmi tanácsának ülé­se, amelyen -konkrét megál­lapodás született a tanácsban részt vevő országok közötti felelősség megosztásáról-«. Kairói konferencia-körökben úgy vélik, hogy Vaszfi Teli tragikus halála ellenére a ta­nácskozás betöltötte szerepét. A jordániai delegációt Ah­mad Luzi, az új miniszterel­nök nadügyminiszteri minő­ségben vezeti. Lnzi, akinek személyes biztonságát külön­leges intézkedésekkel garan­tálják, elhozta magával Kúsz­nék, valamint a két ország kapcsolatainak kérdéseit és a két államfő tájékoztatta egy­mást országa helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együtt­működés jellemzi, és mindkét fél elégedett a kapcsolatok alakulásával, azok dinamikus fejlesztésére törekszik. Losonczi Pál hangsúlyozta, hogy a szocialista országok szolidárisak Afrika, Ázsia es La tin-Amerika országaival: a Magyar Népköztársaság hite­leket nyújt a fejlődő országok­nak és műszaki segítségben részesíti azokat. Hazánk kez­dettől fogva állást foglal Iz­rael agressziója ellen. Bumedien érdeklődött a me­zőgazdaság szocialista átszer­vezésének magyarországi ta­pasztalatairól. Méltatta a szo­cialista országok, elsősorban a Szovjetunió segítségét, nagy­ra értékelte Alekszej Koszigin nemrég Algériában tett láto­gatását Jól tájékozott körök szerint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képviselői között — külügy­miniszteri szinten. A megbeszélések meleg, ba­ráti légkörben folytak és szein király Szódat elnökhöz intézett üzenetét A király méltatta az egyiptomi államfő magatartását a Teli-elleni me­rénylet ügyében. Colda Meir izraeli minisz­terelnök tegnap délelőtt Tel Aviv-ból Washingtonba re­pült Az Arab Líge védelmi ta­nácsán részt vevő líbiai kül­döttség nem volt hajlandó alá­írni vasárnap azt a részvét- táviratot, amelyet a tanács küldött Husszein jordániaj ki­rálynak Vaszfi Teli meggyil­kolása miatt — jelentette az Al Ahram. mintegy négy óra hosszat tar­tottak. Tegnap délután a tárgyalá­sokat szakértői szinten foly­tatták. Dr. Bíró József Lajasi Jakir- ral, dr. Korom Mihály pedig Bualem Ben Hamudéval ta­lálkozott. Tegnap este Huari Bume­dien a kormánypalotában díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteletére. A vacsorán a két államfő üdvözlő beszédet mondott. Két teljes órán át tárgyal­tak a küldöttségek a Bécsben megtartott tegnapi SALT- ülésen. Megfigyelők szerint hatékony légkörben, elmélyült megbeszélés folyt, s ez »óva­tos derűlátásra« ad okot. Ezekkel jellemezték a SALT- sajtóközpontban a szovjet nagykövetségen megrendezett 97. ülést, amelyet a hadászati fegyverrendszerek korlátozá­sáról a szovjet és az ameri­kai küldöttség folytatott A SALT 98. ülését pénteken délelőtt az amerikai nagykö­vetség épületében rendezik, de addig is találkoznak a kül­döttségek, mert csütörtökön délben Franz Jonas osztrák köztársasági elnök ad ebédet a SALT küldöttségek tisztele­tére. A saigoni kormánycsapatok újabb ejtőernyős alakulatai hatoltak be tegnap Kambod­zsába és a határtól mintegy 32 kilométerre foglaltak el állást. A kambodzsai népi erők tüzérsége ugyanakkor a saigoni ejtőernyősöknek a Chup ültetvény közelében ki­épített állásait támadta. Az első jelentések szerint az ál­lásokban 50 lövedék robbant. Tegnap délután Varsóban, a lengyel minisztertanács pa­lotájában megkezdődött a Var­sói Szerződés tagállamai kül­ügyminisztereinek kétnapos értekezlete. A tanácskozás célja az eu­rópai biztonsági és együttmű­ködési értekezlet összehívásá­val és előkészítésével össze­függő problémák megvitatása. A találkozón részt vevő Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, kor­mányunk képviseletében a kö­zeljövőben a Tanzániai Köz­társaságba utazik, ahol Tan­zánia nemzeti ünnepén, a füg­getlenség kivívásának 10. év­W alter Scheel nyugatnémet külügyminiszter a Szovjetunió­ban tett ötnapos hivatalos lá­togatásának befejeztével teg­nap visszaérkezett Bonnba. Ma tájékoztatja a bonni kor­mány tagjait moszkvai megbe­széléseinek eredményeirőL Moszkvában közleményt ad­tak ki azzal kapcsolatban, hogy Walter Scheel, a Német Szövetségi Köztársaság alkan- cellárja és külügyminisztere a szovjet kormány meghívására november 25-től 30-ig hivata­los látogatást tett a Szovjet­unióban. A közlemény hang­súlyozza: Walter Scheel moszkvai megbeszélései és tár­gyalásai »gyakorlatias légkör­ben* folytak le. A felek egyetértettek ab­ban, hogy az 1970. augusztus 12-én aláírt szovjet—nyugat­német szerződés csakúgy, mint a lengyel—nyugatnémet szer­ződés, már most pozitív befo­lyást gyakorol kölcsönös kap­csolataik feilödésére és a po­litikai helyzetre. A tárgyaló felek véleménye szerint »az európai helyzet A saigoni kormánycsapatok parancsnoksága tegnap tilalmi listát adott át a Dél-Vietnam- ban működő külföldi újság­íróknak azzal, hogy az ott fel­sorolt témakörrel tilos foglal­kozniuk. A tilalmak megszegőit első fokon hivatásszerű tevékeny­ségük 60 napos felfüggesztése fenyegeti, majd visszavonják vízumukat bolgár küldöttséget Ivan Ba­se», a csehszlovákot Jan Man- ko, a lengyelt Stefan Jedry- chowski, a magyart Péter Já­nos, az NDK-belit Otto Win­zer, a románt Comeliu Ma- nescu, a szovjetet Andrej Cro- miko külügyminiszter vezeti. A tanácskozáson részt vesz­nék külügyminiszter-helyette­sek, valamint tanácsadók és szakértők is. fordulóján rendezendő ünnep­ségeken vesz részt. Ezt köve­tően hivatalos, baráti látoga­tást tesz az Egyiptomi Arab Köztársaságban, az Iraki Köz­társaságban és a Szíriái Arab Köztársaságban. megjavulása érdekében fontos jelentőségű lenne a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztár­saság közötti kapcsolatok meg­teremtése, a teljes egyenjogú­ság alapján, diszkriminációk­tól mentesen. A két fél ismét kijelentette, minden befolyását latba veti, hogy biztosítsa a biztonsági és együttműködési értekezlet si­kerét az európai államok, va­lamint az Egyesült Államok és Kanada részvételével. Az európai fegyveres erők és a fegyverzet csökkentésé­nek problémáit illetően a fe­lek egyetértenek abban, hogy »egy ilyen, a részt vevő ál­lamokat meg nem károsító szerződés lényegesen hozzájá­rulna az európai biztonság megszilárdításhoz és ezzel a feszültség tartós enyhülésé­hez«. Walter Scheel meghívta Andrej Gromiko külügymi­nisztert hivatalos látogatásra az NSZK-ba. A meghívást kö­szönettel elfogadták. rús hangulat uralkodik: Ra- walpindiben a polgári lakos­ság légvédelmi gyakorlatokon vesz részt, a mohamedán egy­házi vezetők pedig »szent há­borúra« hívják fel híveiket. Tegnap délelőtt is súlyos harcok folytak Kelet-Pakisz- tán határvidékén. A daccai pakisztáni katonai egységek főparancsnoka elismerte, hogy a főváros környékén, sőt ma­gában a városban is több ezer a Bangla Deshhez tartozó fel­kelő hajt végre harci cselek­ményekét Véget ért az arab védelmi tanács ülése Mindkét fél állítása szerint Sokasodnak a harci cselekmények Pakisztáni jelentésekből ki­tűnik, hogy tovább folytatód­nak a súlyos harcok az indiai —pakisztáni határmenti öve­zetekben. A pakisztáni körök azzal vádolják az indiai csa­patokat, hogy »kelet—pakisz­táni területeket foglaltak el«, és ezért hétfőn mozgósították a pakisztáni légierő tartalé­kosait Kétségtelen azonban, hogy a kelet-pakisztáni füg­getlenségi mozgalom, a Bang­la Desh katonai erői sikereket értek el, elsősorban Sylhet körzetében, ahol 2400 négyzet­kilométernyi területet »szaba­dítottak fel«. Egyes nyugati megfigyelők úgy vélik: az indiai kormány­nak az a szándéka, hogy a i katonai akciók élénkítésével kísérelje meg rákényszeríteni J Jahja Khan pakisztáni elnököt I a kelet-pakisztáni helyzet po­litikai rendezésének elfogadá­sára. A nyugati hírügynökségek jelentései szerint Nyugat-Pa- kisztán nagyvárosaiban hábo­Saigoni tilalmi lista Afrikába utazik Fehér Lajos Scheel visszaérkezett Bonnba Közös közlemény

Next

/
Thumbnails
Contents