Somogyi Néplap, 1971. július (27. évfolyam, 152-178. szám)

1971-07-01 / 152. szám

í ' kö*. tflAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Hősi halált haltak a Szejuz-11 űrpilótái xxvn. évfoijTam, 152. szám. 1971. JÚLIUS 1.; CSÜTÖRTÖK Losonczi Pál látogatása Linzben hosoncäi PőX, az Elnöki Ta­nács elnöke, feleségevei és kí­séretének tagjaival tegnap a fellobogózott bécsi nyugati pá­lyaudvarról vidéki körútra in­dult Az Elnöki Tanács elnö­két a pályaudvaron Rudolf Ktrschschlanger külügyminisz­ter várta, aki az osztrák kor­mány részéről a vidéki kör­úton hivatalos kísérője Loson­ca Pálnak. A VOEST gyár főépületé­nél ugyancsak szívélyesen kö­szöntötték a vendégeket. Dr. Herbert Koller vezér- igazgató adott tájékoztatást az üzemről. Elmondotta, hogy a VOEST Ausztria legnagyobb kohászati és gépgyártó üzeme. 1946-ban került az osztrák ál­lam közvetlen tulajdonába. A kibocsátott termékek mintegy hatvan százalékát exportáljak, I Losonc*! Pál. a tolmács és dr. Koller, a VOEST művek ve­zérigazgatójának kíséretében. A külbnvonat — amelynek szalonkocsijában foglalt helyet Losonczi Pál es félesége — pontban kilenc órakor gördült ki a bécsi pályaudvarról. Ausztria szép tájain at halad­va délelőtt l'l óra 10 perckor érkezett a különvonat Linábe, ahonnan az Egyesült Osztrák Vas- és Acélművek fVOEST) gyártelepéhez vezető vágányon haladt a különvonat a gyár főépülete élőtti fellobogőzott térre. A gyár dolgozol, vezetői, a felső-ausztriai tartományi kormány képviselői fogadták a magas rangú vendégeket Elsőnek dr. Genzl. felső- ausztriai tartományi főnök kö­szöntötte Losonczi Pált és fe­leségét. Népviseleti ruhába öl­tözött linzi lányok — fejükön aranvhímzéses sapkákkal — virágcsokrokat adtak át majd a gyár dolgozóinak sorfala kö­zött kísérték államelnökünket az üzembe, ahol dr. Herbert Koller vezérigazgató és az üzem több más vezetője üdvö­zölte Losonczi Pált és felesé­gét, valamint kíséretének tag­jait. Amerre az Elnöki Tanács elnöke elhaladt mindenütt taps csattant, rendkívül meleg, szívélyes fogadtatásban része­sült. csaknem kilencven országgal állnak kereskedelmi kapcso­latban. A vezérigazgató utalt arra, hogy a 26 ezer dolgozót fog­lalkoztató konszern a magyar vállalatokkal hasznos együtt­működést fejt ki. A magyar vállalatok a VOEST-tői kü­lönböző lemezeket, kohászati berendezést vásárolnak, a VOEST részére pedig szer­számgépeket és salak-granu- látot szállítanak, különböző gép-részeket gyártanak, terve­zési munkákat Készítenek. Szeretnek a magyar vállala­tokkal az eddigi kedvező koo­perációt tovább fejleszteni — mondotta dr. Koller. A tájékoztató befejezése után ünnepélyes pillanat kö­vetkezett: a vezérigazgató át­nyújtotta a gyár ajándékát — acélöntőt ábrázoló bronz-szob­rot — Losonczi Pálnak. A gyár meglátogatása után az étteremben díszebédet ad­tak Losonczi Pál, felesége és kíséretének tagjai részére. A 196 000 lakosú Linzt a különvonat három óra előtt hagyta eL Államelnökünket ünnepélyesen búcsúztatták. Amikor a vendégek Krems- hez érkeztek, »Wachau kapu­jában« szintén ünnepélyesen fogadták az államelnökök Valamikor frank erődít­ményből fejlődött ki a mai vá­ros, amely a múlt emlékeiből kiállítást nyitott »Az ezeréves Krems« elnevezéssel. Losonczi Pál, felesége és kísérete ezt a kiállítást tekintette meg és a várossal ismerkedett. Kremsből a küldöttség sze­mélygépkocsikkal folytatta út­ját A Duna-kanyar festői tá­ján a meredek sziklák közé ékelt, történelmi múltú Dürnsteínbe. A szőlőtermő vi­dék mentén elterülő település barokk stílusú épületei meg­ragadó látványt nyújtottak. A dümsteini tartózkodás díszvacsorával ért végek Az esti órákban a vendégek ismét a különvonatba száll­tak. Rudolf Kirschager kül­ügyminiszter társaságában Lo- j soriczi Pál visszautazott Bécs- be. Ma délelőtt Bécs kornyékén élelmiszeripari üzemeket ke­res fel Losonczi Pál, aki este a magyar nagykövetség épü­letében fogadást ad vendéglá­tója, Franz Jonas szövetségi elnök és felesége tiszteletére. Georgij T. DOBRO- VOLSZKIJ, a június li­án felbocsátott Szojuz— 11 űrhajó parancsnoka. Vlagyiszlav N. VOL­KOV, a junius 6-án fel- bocsátott Szojuz—11 űr­hajó fedélzeti mérnöke, repüló-ürhajos, a Szov­jetunió Hőse. Viktor lvanovics PACA- •líV. a június 6-án fel- bocsátott Szojuz—11 űr- bajó kísérleti mérnöke. Az őszi árpának csaknem felét learatták Ügy látszik, az idei aratás­nál az időjárás ismét feladji a leckét a mezőgazdasági szakembereknek, agronómu- soknak, komba jnosoknak és szerelőknek. Néhány nappal ezelőtt ugyanis még bíztak abban, hogy megjavul az idő­járás, ebből a reményből azon­ban kedden és szerdán nem sok vált valóra. A heves szél­Éjszakai felolvasás I titkos dokumentumok részletei alább Szerdára virradóra példátlan körülmények között kerültek nyilvánosságra a szigorúan tit­kos Pentagon-dokumentumok újabb részletei. Mike Gravel alaskai szenátor, miután par­lamentáris manőverrel meg­akadályozták, hogy a szenátus üléstermében olvassa fel a birtokába került okiratokat, helyi idő szerint kedden este; 9.45 órára az elnöksége alatt álló szenátusi közmunkaügy: albizottságot hívta össze rend­kívüli ülésre, és a hajnalba nyúló órákig ott olvasta kong­resszusi jegyzőkönyvbe a tit­kos okiratok tekintélyes há­nyadát A demokratapárti Grave! szenátor a vietnami háború kongresszusi ellenzékének agyik ismert tagja, szenvedé­lyes hangú nyilatkozatban in­dokolta meg szokatlan lépé­sét Kijelentette; »Az amerikai népnek szembe kell néznie azzal, hogy nemzetünk rossz útra tért. Szembe kell néz­nünk ázzál, hogy irányt té­vesztettünk, szembe kéll néz­nünk elkövetett tévedéseink­kel és vállalnunk kell a kö- vétkezményeket Gyötreimes azt látnunk, hogy Washington Jefferson és Lincoln nemzetének politiká­ját törpe hadurak, korrupt há­borús nyerészkedők és kábító- szercsempészek határozzák meg. Itt az ideje, hogy irányt változtassunk « Ezt követően Gravel szená­tor a jegyzőkönyvbe olvasott dokumentumokat átnyújtotta a sajtó képviselőinek. rohamok ugyan segítettek ab­ban, hogy a szombati záporok nyomai felszaradjanak a gabo­natáblákon, a ' széllökések azonban alaposan próbára tet­ték a növények »ellenálló ké­pessegét«. Az elsőnek beérett őszi árpa sínylette meg legjob­ban a szélrohamokat, ez a nö­vény ugyanis a záporok nyo­mán már korábban is sokfelé megdőlt, a mostani erős szél- járás pedig meg inkább »meg- féktette« a kalásztól terhes szárakat. Ezért országszerte meggyorsították a betakarítást. A MÉM szakemberei szerint szerdára a 251 ezer holdas ve­tésterület hozzávetőleg 40 szá­zalékát learattak. A következő napokban — amennyiben az ismételt esőzések nem zavar­ják meg a kombájnok mun­káját — országszerte minden­hol elkészülnék az őszi árpa aratásával és nagy erővel lát­nak hozzá a búza betakarí­tásához. A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium rendsze­resen ellenőrzi, hogyan alakul az alkatrészellátás. A legújabb jelentés szerint június végén — az elmúlt hónaphoz képest némileg javult a helyzet, na­gyobb alkatrészszállítmányok érkeztek a vidéki raktárakba. Egész sor gépalkatrész azon­ban továbbra is hiánycikknek számít és ‘ arra van szükség, hogy ahol lehet, a gazdaságok alkatrészcserével 'zagy köl­csönzéssel iösegrisáfe egymást. A TASZSZ szerdán hajnal­ban kiadott közleménye sze­rint életét vesztette a Szojuz— 11 szovjet űrhajó személyzeté­nek mindhárom tagja: Geor­gij Tyimofejevics, Dobrovolsz- kij alezredes, Vlagyiszlav Nyikolajevics Volkov fedélze­ti mérnök és Viktor lvanovics Pacajev kísérletező mérnök. A közlemény szerint 1971. június 29-én földkörüli pályán mozgó Szaljut tudományos űr­állomás személyzete maradék­talanul befejezte a repülési program teljesítését és utasí­tást kapott a leszállásra. Az űrhajósok tudományos kuta­tásaik anyagát és a fedélzeti naplókat átvitték a Szojuz—11 szállítóűrhajó kabinjába, hogy visszahozzák őket a földre. E művelet végrehajtása után az űrhajósok elfoglalták he­lyüket a Szojuz—11 űrhajó­ban ellenőrizte« 'p fedélzeti í rendszereket és előkészítettek i űrhajójukat a Szaljut ürállo-1 mástól való elválásra. Moszkvai idő szerint 21 óra 28 perekor a Szojuz—11 űr­hajó és a Szaljut űrállomás elvált egymástól és külön-kü- lön folytatta a repülést Az űrhajó legénysége közölte, hogy a szétkapcsolás művele­te zökkenőmentesen. zajlott *e, s az űrhajó valamennyi rend­szere szabályszerűen működik. Június 30-án moszkvai idő szerint 1 óra 35 perckor az űrhajó orientációjának végre­hajtása után bekapcsolták a fékező berendezést, amely az előre kiszámított ideig mű­ködött. A fékezőhajtómű mű­ködésének befejezésekor meg­szakadt a kapcsolat az űrhajó legénységével. A leszállási programnak megfelelően a légköri aerodi­namikai fékezés után üzembe helyezték az ejtőemyőrend- szert es közvetlenül földetérés előtt a sima leszállás hajtó­műveit A leszálló egység si­mán ért földet a megadott körzetben. Az űrhajóval egy­idejűleg helyszínre érkező ku­tató helikopter személyzete a Szojuz—11 kabinjának felnyi­tásakor a kabin ülésében élet­telenül találta a Szojuz—ti le­génységének mindhárom tag­ját. Haláluk okainak tisztá­zására vizsgálat kezdődött Dobrovolszkij, Volkov és Pa­cajev űrhajós pilóták -a bo­nyolult kozmikus berendezé­sek kipróbálásában végzett ön feláldozó munkájukkal óriási mértékben hozzájárultak a földkörüli űrrepülések fejlesz­téséhez. A szovjet nép mind­örökre megőrzi emlékezetében a három bátor űrhajós pilóta — Georgij Tyimofejevics Dob­rovolszkij, Vlagyiszlav Nyiko­lajevics Volkov és Viktor Iva- novics Pacajev hőstettét. Magyar államférfiak részvéttávirata L. L BREZSNYEV elvtársnak az SZKP KB főtitkárának. N. V. PODGORNIJ elvtársnak a. Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksége elnökének. A. N KOSZIGrN elvtarsnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének Moszkva Keaves Elvtarsakf A magyar nép, amely ősz tatian érdeklődéssel és rokon - szénvvei- kíséri figyelemmel a Szovjetunió, a szovjet tudó­sok, mérnökök, munkások és űrhajósok hősi erőfeszítéseit a világűrnek az emberiség javára történő meghódítása érde­kében, mély megrendüléssel értesültek a Szojuz—11 űrhajó kozmonautáinak tragikus hal áláróL Dobrovolszkij, Pacajev és Volkov elvtársak, a kivál űrhajósok, akik részesei voltak az első emberlakta űrállo­más megteremtésének, példázzák a szovjet nép hősiességét, áldozatkészségét alkotó tehetségét, az emberi haladást szói gáló kutatási törekvéseit. Az MSZMP KB. a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa es a Magyar Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány valamint egész népünk nevében mély részvétünket fejezzük ki az SZKP KB-nak, a Szovjetunió Legfelső Tanacsa el nokségének, a Szovjetunió Minisztertanácsának. Népünk, áterezve a nagyszerű űrhajósok áldozatát, osztozik a szovjet nép és a gyászoló csaladok fá jdalmátoan. KADAR JANOS az MSZMP KB első titkára, LOSONCZI PÄL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, FOCK JENŐ a forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke. Országuk külpolitikájáról tárgyaltak a jugoszláv törvényhozók KARACHI A Jugoszláv Szövetségi Nemzetgyűlés külpolitikai és honvédelmi bizottsága együt­tes ülésen foglalkozott Jugo­szlávia külpolitikai helyzeté­vel a legújabb világesemények — elsősorban a közel-keleti, Földközi-tengeri és balkáni helyzet — fényében A jugo­szláv törvényhozók szükséges­nek mondották, hogy Jugo­szlávia »folytassa erőfeszíté­seit a békés, el nem kötelezett politika területén, s alkotóan fejlessze kapcsolatait minden országgal, s különösen a szom­szédos országokkal, a be nem avatkozás, a függetlenség és a területi integritás tiszteletben- tarcásának elvei alapján«. A parlamenti bizottság szerint »Jugoszlávia érdekelt az euró­pai viszonyok további norma- s a politikai lég­kör megjavítására törekszik a világban, különösen azonban a Balkánon és a Földközi-tenger térségében«. A bizottság úgy véli, hogy bizonyos esemé­nyek »veszélyeztetik a nem­zetközi viszonyok szilárdságát és a béke megerősödését, s fenyegetik a kis és közepes országokat«, ami miatt Jugo­szláviának »tovább kell erősí­tenie védelmi erejét és fej­lesztenie kell az össznépi vé­delmét«. Mirko Tepavac jugoszláv külügyminiszter tájékoztatta a bizottságot az általa vezetett jugoszláv kormányküldöttség pekingi tárgyalásairóL A jugoszláv parlamenti képvise­lők a bezsámolót elfogadták. Tizennégy ■ sr o évi kényszermunka A daccal hadbíróság kedden 14 évi kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítélte Uszmani ezredest, a március 26-án betiltott kelet-pakisztá­ni Avamí Liga egyik vezető­jét, a kelet-pakisztáni »fel­szabadító hadsereg« főparancs­nokát, mert — a vádirat sze­rint — nem jelentkezett a ka­tonai hatóságoknáL Az Avami Liga Indiában tartózkodó másik öt vezetőjét távollétükben ugyanezzel a váddal hasonló bün*etéeekse ítélték ÍMTB

Next

/
Thumbnails
Contents