Somogyi Néplap, 1971. június (27. évfolyam, 126-151. szám)

1971-06-01 / 126. szám

tu JTHAG PROLETÁRJAI; EGYESÖtJETECI v<r- •• v;•>" ■ '■ *t •■ Ära: 80 fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY HEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVfl. évfolyam, 126. szám 1971. június I., kedd A CSKP XÍV. kongresszusának határozata A CSKP XIV. kongresszu­sának határpzata megállapítja, hogy a CSKP Központi Bi­zottsága, élén Gustav Húsúk­kal, sikeresen felszámolta a társadalom és a párt életében kialakult válságot. A határozat emlékeztet ar­ra, hogy a XIII. kongresszus a Békemajális Fonyódon A fonyódi sportpályán so­kan gyűltek össze vasárnap délelőtt, a Hazafias Nép­front megyei, járási és nagy­községi bizottsága, a partbi­zottság, a KISZ és a tanács által rendezett békegyűlésen, békemajálison. A helybelie­ken kívül szép számmal vol­taik a könnyező községekből, s az üdülőkből, de találkoz­tunk külföldiekkel is, akik megjelenésükkel is kifejezés­re kívánták juttatni béke-vá- gyukat. Az elnökségben helyet fog­lalt Bőgő László, a megyed pártbizottság titkára, dr. Kassai János, a megyei ta­nács titkára. Évin Sándor ez­redes, Varga Karoly ország­gyűlési képviselő, a Hazafias Népfront megyei titkára. Kép­viseltették magukat me­gyénkben tartózkodó kalinyi- ini vendégeink, valamint ott voltaic a járás és a község párt-, tanácsi, tömegszerve­zeti vezetői is. Varga Károly megnyitó szavai után Évin Sándor ez­redes mondott ünnepi beszé­det. Szólt arról, hogy mit je­lent az emberiségnek, ne­künk, magyaroknak is a bé­ke, s mit jelentene egy há­ború pusztítása. Végigvonult a beszédben az emberiség pusztító háborúktól terhes története, majd a szocialista országok, s más haladó em­berek harca, erőfeszítése a béke megvédése, fenntartása érdekében. :— A háború és a béke ko­runk legégetőbb problémája. Minden ember elsőrangú ér­deke, hogy megvédje a ■ békét és éljen azokkal a • lehetősé­gekkel, amelyek a mai kor jellemzői. Ebben a békéért folyó harcban legfontosabb a szocializmus és a haladas erőinek minden irányú nö­velése. Egész népünk egyet­értésével! és támogatásával találkozik a Magyar Szocia­avatöbeszédet, köszöntötte a kisdobosok, úttörők és a KISZ-isták soraiba került fiatalokat. Az ünnepélyes perceket mű­sor, tornabemutató követte. Az általános iskbla fiataljai és a többi közreműködő is nagy sikert arattak. Mint ahogyan nagy tetszést váltott ki a majális részvevőiből a lista Munkáspárt X. kong­resszusának határozata, amely ismét megerősítette . orszá­gunk külpolitikájának irány­vonalát — mondotta a szó­nok. Kedves jelenet következett ezután, a kisdobosok, az út­törők, majd pedig a KISZ- fiatalok felavatása. íogada- lomtétele. Szabó Sándor já­rási rendőrkapitány és Stier Sándor, a KISZ megyei bi­zottságának titkára mondott fonyódi gimnázium formaru­hás leányainak élőképe: a sportpályám a BÉKE nevet alakították ki, csoportjuk előtt pedig néhány fiatal zöld pálmaágat tartó »angyalru­hás« alakot emelt a magasba. Délután sportműsorral folytatódott az eseménysoro­zat, maj;d a gimnázi urában volt majális, műsoros rendez­vény. Sz. I*. j SZOT elnökségi ülés napirendjen I Készülő kollektív szerződések Hétfőn ülést tartott a SZOT elnöksége, s a többi között az új kollektív szerződések előké­születeiről tárgyalt. Mint ismeretes, az 1971— 1975-re szóló kollektív szerző­déseket július 1-ig, vagyis egy hónapon belül mindenütt meg kell kötni, illetve ki kell hir­detni. Az elnökség megállapí­totta, hogy több vállalatnál túlzottan elhúzódott a szerző­dések előkészítése. A munka gyorsítására van szükség, hogy a tervezeték mielőbb elkészül­jenek, s azokat időben megvi­tathassák a dolgozókkal. Az ágazati szakszervezetek és a szakszervezetek megyei tanácsainak elnökségei meg­kezdték a tervezetek vitáinak értékelését. A vitatott kérdé­sekre szükség esetén a SZOT, illetve az állami szervek segít­ségével adnak választ. Néhány ilyen kérdéssel foglalkozott most a SZOT elnöksége is. Fel­hívta például a figyelmet arra, hogy egyes vállalatoknál a kol­lektív szerződésekben tovább akarják lazítani a túlórák sza­bályozását. Az elnökség hang­súlyozza, hogy a túlórák szabá­lyozásakor nemcsak a vállala­tok gazdasági érdekeit, hanem a dolgozók egészségét, személyi és családi körülményeit is fi­gyelembe kell venni. Szóvá tet­te az elnökség azt is, hogy csak elvétve akad olyan vállalat, amelynek kollektív szerződés- tervezete öt évre szóló bér- és jövedelemszabályozási koncep­ciót is tartalmaz, általában csupán egy évre szabályozzák az anyagi ösztönzés rendszerét. Az elnökség örvendetesnek tartja, hogy a törzsgárda tagok nagyobb anyagi és erkölcsi el­ismeréséről most már igen sok kollektív szerződésben intéz­kednek. Helytelen viszont, hogy a törzsgárda tagok anyagi juttatásainak mértékét, jellegét a törzsgárda szabályzatban és nem a kollektív szerződésben rögzítik. A SZOT elnöksége a szak­szervezeti üdültetés helyzetét is megvizsgálta. szocialista társadalom szük­ségleteinek megfelelően he­lyesen határozta meg a koráb­ban felhalmozódott problé­mák és nehézségek megoldá­sának fő irányát, de a CSKP akkori vezetésében nem volt meg a marxista—leninista elv­szerűség, következetesség, sem pedig a megfelelő képesség, hogy aktivizálja a marxista— leninista erőket e fő irányvo­nal megvalógítasára. Éhnek következtében a pártban és a társadalomban elhatalma­sodtak a válságjelek. A kongresszus őszinte há­láját fejezi ki a Szovjetunió­nak és a többi szocialista . or­szágnak azért, hogy megértet­ték a csehszlovák kommunis­táknak és a szocialista modor» gondolkodó állampolgároknak a szocializmus ügyéért érzett jogos aggodalmait es eleget tettek segélykérésüknek. A szövetségesek internacionalis­ta segítsége az egyetlen he­lyes megoldás volt’ mert meg­teremtette a feltételeket az ország fokozatos konszolidá­lásához. A part gazdaságpolitikájáról szólva a határozat megállapít­ja, hogy a szocialista társa­dalom további íéjlesztésében elvi jelentőségű a gazdasági élet dinamikus és arányos feilesztése. A kongresszus rendkívüli jelentőséget tulaj­donít a gazdaságirányítási rendszer további tökéletesíté­sének és megszilárdításának a demokratikus centralizmus alapján. (Komme'tttárwivk a 2. oldalon.) ,A BNV tovább erősíti külgazdasági kapcsolatainkat“ Dr. Bíró József nyilatkozata A Budapesti Nemzetközi Vá­sár bezárása alkalmából dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter nyilatkozott az MTI munkatársánál^ Világszerte több mint ezer rendszeresen megrendezett nemzetközi vásárt, illetve nemzetközi szakmai kiállítást, tartanak számon, s ezek sorá­ban egyre tekintélyesebb he­lyet foglal el a BNV. A Ma­gyarország, a magyar piac iránti növekvő külföldi érdek­lődést jelzi az is, hogy tavaly 33 országból érkeztek kiállí­tók, az idén már 35-ből. Az kapcsolatok új formáinak kí­előző éivi vásáron 23 ország vett részt hivatalosan, most pedig 29. ötven országból jöt­tek üzletemberek. A BNV al­kalmából 22 országból érkez­tek hozzánk hivatalos vendé­gek, akik valamennyien elis­merően nyilatkoztak a vásár rendezéséről, árukínálatáról, s kifejezték szándékukat, hogy bővíteni kívánják gazdasági kapcsolataikat Magyarország­gal. A vásár legfőbb eredménye — megítélésem szerint — mégis az, hogy a szélesebb ér­telemben vett külgazdasági Istambuli hajtóvadászat Nyomra vezet Elront levéltárcája Ezer katona és rendőr fog- meke. Ügy került veszélyes ja szorosan gyűrűbe azt az istanbuli házat, amelynek harmadik emeletén fegyveres politikai terroristák túszként tartanak fogva egy 14 xéves kislányt. A kislány, Sibel Erk- han, egy őrnagynak a gyér­Elszakadt a két 20 ezer voltos távvezeték Zavarokat okozott a tegnap délutáni vihar Somogybán. Mint a Dél-dunántúli Áram- szolgáltató Vállalat kaposvári üzletigazgatóságának ügyeletén elmondták, a város villamos- energia-ellátását szolgáló egyik 20 ezer voltos távvezeték a Ró- ma-hegyen elszakadt, s négy oszlop között a földre zuhant. Ugyancsak egy 20 ezer voltos távvezeték szakadását jelentet­ték Jakóból is.Toponáron vil­lám csapott egy transzformá­torba. Kaposváron a városban húzódó légvezetékek közül is több' megrongálódott. A vihar okozta vezetékszakadás miatt nem volt áram tegnap este Göllében Orciban. Zimányban. Az ügyeletén azt is elmond­tál!, hogy már az első felhősza­kadás után megkezdték a ká­rok felderítését, s amikor — 18 óra körül — a második felhő­szakadás is véget ért, már dol­goztak a szerelők. A viliar munkát adott a tűz­oltóknak is. Betört a víz a ka­posvári Badacsony borozóba és a Gorkij utca 6. szám alatti házba. Ugyancsak vízbetörés­hez hívták a tűzoltókat Bar­cson a Széchenyi tér 1. szám alá és Balatonlellére. Délután 3—7 óráig szünetelt Barccsal a telefonösszeköttetés is. Biztosítékszakadás miatt meg Szigetváron keresztül sem lehetett kapcsolatot teremteni Kaposvárról a járási székhely- lyel Kiújultak a harcok Jordániában Felrobbantották az emlékművet Ammanbó! és Jordánia béri polgárháborúban elesett északi, határmenti körzetéiből gerillák emlékére emeltek. érkező hírek szerint hétfőn folytatódtál! a hét végén ki­újult fegyveres összecsapásé!! a Palesztinái gerillák és a ki­rályi katonaság egységei kö­zött. A menekülttáborokban és a palesztinaiak által sűrűn lakott ammani kerületekben a hatóságok meghatározatlan időre kijárási tilalmat rendel­ték el. Az El Eatali bejrúti irodá­jának közleménye azzal' vá­dolja a hadsereg egységeit, hogy hétfőn reggel tüzet nyi­tottak az Amman elővárosá­ban tüntető palesztinaiakra. A közlemény szerint a felvo­nulok az ellen tiltakoztak, hogy a kormánykatonaság fel­robbantotta azt az emlékmű­vet, amelyet a múlt szeptem­A kairói sajtó vezető helyen foglalkozik az utóbbi napok Jordániái eseményeivel. Az Ai Ahrafn megállapítja, hogy a jordániai hatóságok semmivel sem. indokolhat jak , az újabb hadműveleteket, mert a Pa­lesztinái ellenállás teljesítette a jordániai hatóságokkal kö­tött megállapodásokat és ki7 vonta erőit a városokból, fal­vakból az e célra kijelölt bá­zisokra. Egyébként valamennyi arab főváros a hét végén kapcso­latot tartott fenn Amannál, hogy folyamatosan értesüljön a palesztinai gerillák és a ki­rályi csapatok egysegei között kiújult fegyveres összecsapá­sokról. helyzetbe, hogy vasárnap reg gél egy négy főnyi fegyveres csoportot — amelynek bizony­nyal köze volt Elrom izraeli főkonzul elrablásaihoz és meg­gyilkolásához — éjjeliőrök igazolásra szólították fel. A tűzharc után, amelyben az egyik őr életveszélyesen meg­sebesült, a csoport két tagja — egyikük nő — egérutat nyert. A másik kettő azonban betört egy lakóépületbe, felró-, hant a harmadik emeletre- ahol Erkhanék laknak, s be­vette magát a lakásukba. Itt' találták Erkhan feleségét és két gyermekét., Az asszonyt és Sibel 10 éves kisöccsét elen­gedték, a kislányt azonban visszatartották. Az éjszaka folyamán a két ember.az ablakból lekiabálva közölte nevét és feltételeit. A kislány szabadságáért cserébe azt követelik, hogy juttassa­nak nekik két útlevelet, s szabadon sétálhassanak át a kordonon és a határon. Azt, hogy az emberrablók- nak közük van Elromhoz, ab­ból gyanítják, hogy az éjjeli­őrökkel lezajlott összecsapás után a csoport elvesztett egy kék táskát, amelyben megta­lálták Elrom néhány levelét és levéltárra ját. bontakozását segítette. A kül­földiek meggyőződhettek arról- hogy a magyar ipar jó koope­rációs partner lehet számos iparcikk gyártásában. A ko­rábbi vásárok egyikén sem volt annyi kooperációs és ii- cencvásárlási tárgyalás, mint most. Hasznosnak bizonyult ezút­tal is az öt szakmai nap, amit jelez, hogy az előző évi 80 ezerrel szemben most mintegy 160 ezren keresték fel a vá­sárt a szakmai napok dél- előttjein. A BNV iránti nagy érdeklődést tükrözi az is, hogy látogatóinak száma ezúttal is meghaladta az egymilliót Az ilyen jellegű vásárokkal szem­ben világszerte támasztott ke­reskedelmi, szakmai, informá­ciós igények még inkább meg­erősítik azt a szándékunkat, hogy fokozottabban haladjunk előre a vásár szakosításásáfaan Laird; az „erő pozíciójából“ tárgyalni Melvin. Laird amerikai had­ügyminiszter vasárnap haza­járt' európai körútjáról. A NATO miniszteri tanácsának lisszaboni ülése előtt a hadügy- riijnfater részt vett a szerve- , zet -nukleáris tervező csoport­jának és védelmi tervező bi­zottságának ülésén az NSZK- ban, illetve Brüsszelben. Amint vasárnap, hazatérése után kije­lentette, mindkét ülésen a köl­csönös (a NATO és a Varsói Szerződés országai közötti) csapatcsökkentések kérdését beszélték meg. Laird ezzel kapcsolatban a szövetségesek­nek a Nixon-doktrinát hangsú­lyozta, s azt* hogy a NATO-nak »az erő pozíciójából« kell er­ről a kérdésről tárgyalnia. Laird kijelentette, hogy nem tudja megmondani, mikor kez­dődhetnek konkrét tárgyalások a NATO és a Varsói Szerződés között a csapatcsökkentések- röl. »Egyelőre meg kell erősí­teni szövetségünket« — mond­ta az amerikai hadügymsnisa- réee.

Next

/
Thumbnails
Contents