Somogyi Néplap, 1970. november (26. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-01 / 257. szám

• .1' ft í-s ‘h AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 257. szám 1970. november 1., vasárnap Megkezdte munkáját a megyei pártértekezlet Fontos állomásához érke­zett megyénkben a kongresz- szuai előkészület. Tegnap reg­gel kilenc órakor Kaposváron, a Latinon Sándor Művelődési Központ nagytermében össze­ült a megye kommunistáinak legmagasabb fóruma. A so­mogyi pártszervezetek három­százötven küldötte négy év eredményeit összegezi a két­napos tanácskozáson, és meg­határozza a megye további fej­lődésének útját a következő négy évre. Az. utóbbi három hónapban megpezsdült a pártélet So­mogy minden alapszervezeté- bén. Az augusztusi és szep- tembéri taggyűlések, az üze­mek, a községek, a városok és a járások pártértekezleteinek alkotó, őszinte hangulata, a kommunisták lelkes részvétele a vitában mind az 1966 óta megtett út eredményeinek fel­vázolásában, mind a következő évek legégetőbb tennivalóinak meghatározásában, a megyei partertekezLet jó előkészítése volt. Somogy minden lakója őszinte érdeklődéssel várta és várja a kommunisták két­napos tanácskozását. Hiszen, a megye társadalmi, gazdasági, egészségügyi, kommunális és művelődési fejlődésének meg­gyorsulását reméli a megyei pártértekezlet határozataitól. A megyei pártértekezlet kül­dötteit es vendégeit Németh Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára üd­vözölte. A küldöttek megvá­lasztották a pártértekezlet el­nökét, elnökségét, jegyzőjét, a jelölő, a szavazatszedő, vala­mint á mandátumvizsgáló bi­zottságot. Ezután az elnökség elfoglalta helyét a nagyterem színpadán, amelynek dekorá­ciója, a piros-fehér-zöld dra­périán elhelyezett Lenin-port- ré, a hatalmas vörös csillag, a »Pártunk vezetésével maga­sabb szinten folytatjuk a szo­cializmus teljes felépítését«- jelszó kifejezte a pártértekez­let alapgondolatát. Az elnökségben helyet fog­lalt Losonczi Pál, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Szir­mai Jenő, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, az OTP vezérigazgatója, Németh Fe­renc, ez MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Btró Gyula, Bogó László, Szigeti István, a megyei pártbizottság titkárai; Böhm József, Somo­gyi József, Dombóvári László, Kocsis László, dr. Szőke Pál, dr. Sólyom Gábor, Róna Im­re, Illés Dezső, Bernáth Fe­renc, a megyei párt-vb tagjai; Gajdos László, Süveges Sán­dor, a nagyatádi, illetve a bar­csi járási pártbizottság első titkára, Németh Vilmos, Daru Jánosne, Várhegyi Jó­zsef né, a barcsi járás küldöt­tei, Gyenes Győzőné, a fonyó- di járás küldötte, Lucza Tiva­dar, özv. Vigh Pálné, a ka­posvári járás küldöttei, Stier Sándor, Bartók Miklósné, a marcali járás küldöttei, Ko­vács Ferencné, a nagyatádi járás küldötte, Tóth Imre, a siófoki járás küldötte, Bojtor Piroska, Zsiborás Ferencné, dr. Szabados Dezső, Müller László, Dezső József, dr. Nánási Im- réné, Kaposvár város, Bene János, Dohány Imre, Siófok város küldöttei és Évin Sán­dor, a magasabb honvédegység pártértekezletének küldötte. Szigeti István, a megyei pártbizottság titkára, a megyei pártértekezlet elnöke nyitotta meg,a pártértekezletet. Szigeti István megnyitója Tiszelt Küldöttértekezlet! Kedves Elvtarsnők, Elvtár­sak: A megyei partbizottság ne­vében forró szeretettel üdvöz­löm a küldött elvtarsakat és a meghívott kedves vendégeket. Mindnyájunk nevében elvtár­si tisztelettel és szeretettel kö­szöntőm a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának képviseletében megje­lent Losonczi Pál elvtársat, a Központi Bizottság tagját, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét. Kedvéé Elvtápsák! Megyei pártértekezletünk a kongresszusi előkészületek je­lentős állomása. Jelentőségét kiemeli, hogy a számvetés és a jövőbe tekintés olyan időszak­ban történik, amikor centená­riuma alkalmából Leninre, Lenin győzedelmes forradalmi eszméire emlékezik a haladó világ, amikor azok továbbélé­sét a szocialista Magyarország soha nem tapasztalt társadalmi és nemzeti fölemelkedése, ne­gyedszázados eredményei pél­dázzák. Szimbolikusan kapcso­lódik ehhez, hogy s?áz éve alakultak meg az első munkás­szervezetek Somogy megyében. E jubileumok még inkább alá­húzzák munkánk fontosságát és egyben felelősségét is. Elvtársak! A magyar kommunisták ma élő nemzedékeinek a történe­lem azt a megtisztelő feladatot szabta, hogy a testvéri szocia­lista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió önzetlen és baráti támogatásával munkálkodja­nak a lenini eszmék győzelem­re vitelén, a szocialista társa­dalom teljes fölépítésén. Népünk nagy akarással tá­mogatja pártunkat e feladatok megvalósításában. Minden ed­digi eredményünk ennek a gyümölcsöző együttműködés­nek, a párt és a nép összefo­gásának köszönhető. Ebből fa­kad az a nem mindennapos ér­deklődés, amely pártunk X. kongresszusa és annak előké­szítő mozzanatai, így a megyei rArtértekezlet iránt is meg­nyilvánul. Az őszinte érdeklődés ’’'meg­nyilvánulása tükröződik a kongresszus tiszteletére tett több tízezer munkafelajánlás­ban. Megyénk lakosai azok tel­jesítésével üdvözlik a párt X. kongresszusát. Tiszteletünket és elismerésünket nyilvánítjuk a felajánlások teljesítőinek. Köszönetünket és elismeré­sünket fejezzük ki párttagsá­gunknak és azoknak a párton- kívülieknek, akik aktívan részt vettek a Központi Bizottság kongresszusi dokumentumai­nak tanulmányozásában, vi­táiban, s véleményükkel, ja­vaslataikkal elősegítették az alkotó eszmecserek Hisszük, hogy ráismernek az '.rányelvek vitái során elmon­dott javaslataikra, a jó politika ellen ható és szóvá tett hibák szigorú bírálatára, a szocialista közgondolkodást, fékező, a köz­érdeket megsértő tettek osto- rozására- t .. ... Elvtársak! Ezeken a gondolatgazdag vi­tákon , párttagságunk és me­gyénk lakosai közül számo­sán kifejezték a párt politiká­jába vetett töretlen hitüket és azt is, hogy a jövőben is ké­szek erejüket, tehetségüket lat­ba vetni azért, hogy torzítás­mentesen valósuljanak meg a kongresszusi határozatok, a kö­zösen kimunkált alapelvek. Ez a cselekvőkészség, az eddigi munkával való lelkes részvé­tel biztosítéka annak, hogy a jövőben újabb sikereket, még nagyobb eredményeket érjünk eL Tisztelt Küldöttértekezlet! Kedves Elvtársnők, Elvtár­sak! Kétnapos tanácskozásunk­nak az a megtisztelő és egyben felelősségteljes feladata, hogy párttagságunk megbízásának megfelelően reálisan végezze el a számvetést a IX. kong­resszus és az 1966. évi megyei pártértekezlet óta megtett út­ról, megtárgyalja a megyei pártbizottság négyéves munká­járól szóló jelentést, jóváhagy­ja azt, és pártunk Központi Bizottsága kongresszusi irány­elveinek szellemében kijelöl­je a következő évek fő fel­adatait Pártértekezletünk hivatott megválasztani a megyei párt- bizottságot és a küldötteket a X.'kongresszusra. Rártértekézletünk küldöttei: munkások, műszakiak, terme­lőszövetkezeti tagok, nevelők, párttitkárok, ifjak, nők, vete­ránok, olyanok, akik a munka élvonalában küzdenek, életkö­zeiben fáradoznak pártunk po- lititkájának megvalósításán. Van tehát miről számot ad­niuk, vara mit javasolniuk. Bizton remélhető, hogy párt­értekezletünk nyílt, demokra­tikus légkörében, gondolatok­ban gazdag vita során kialakul és jóváhagyást kap a követ­kező évek gazdag munkaprog­ramja. Mindannyian azt kívánjuk, hogy a ma kezdődő tanácsko­zásunk színvonalas, sokait nyúj­tó, alkotó munkaértekezlet le­gyen. E gondolatok jegyében nyi­tom meg kétnapos tanácsko­zásunkat, és kívánok jó mun­kát a küldött és a meghívott elvtársaknak. Ezután a megyei küldöttér­tekezlet egyhangúan elfogadta a kétnapos tanácskozás napi­rendjét: 1. A megyei pártbizottság beszámolója a IX. kongresz- szus óta végzett munkáról és a további feladatokról. 2. A kongresszusi irányelvek és á Szervezeti Szabályzat- tervezet vitáinak tapasztala­ta, javaslat a pártértekezlet állásfoglalásának kialakításá­ra. A kiélt napirend előadója Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára. 3. A megyei pártbizottság tagjainak és a X. pártkong­resszus küldötteinek megvá­lasztása. Ezután Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első tit­kára előterjesztette a megyei pártbizottság kiegészítő jelen­tését (Folytatás a 2. oldalon.) /

Next

/
Thumbnails
Contents