Somogyi Néplap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

Losonczi Pál befejezte vidéki látogatását MOBUTU JUGOSZLÁVIÁBAN (Folytatás az 1. oldalról) Az Elnöki Tanács elnöke délután visszatért Kairóba. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke hétfőn nyilatko­zatot adott a kairói rádiónak, és szólt az európai - biztonság biztosítására irányuló lépések­ről. — Az Egyesült Arab Köztár­saság és a Magyar Népköztár­saság közötti kapcsolatok az élet minden területén örven­detesen fejlődnek — mondotta Losonczi Pál. A közel-keleti helyzetről szólva az Elnöki Tanács elnöke rámutatott, hogy az imperia­lista békebontók elleni harc fő terheit a Közel-Keleten az Egyesült Arab Köztársaság népe és kormánya viseli. Hangsúlyozta: — A világ békéjének bizto­sításáért harcoló erők számára elengedhetetlen követelmény az 1967. évi agresszió minden következményének politikai úton történő felszámolása. Né­pünk és kormányunk ezért tá­mogatja a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határoza­tát. — Három esztendő eltelte után — mutatott rá Losonczi Pál — továbbra is súlyos a közel-keleti válság, de a jelen­legi tűzszünet érvénybe lépte­tésével és a Jarring-misszió felújításával most kimozdulhat a holtpontról a politikai ren­dezés irányába. A továbbiakban az Elnöki Ta­nács elnöke a magyar nép im­perialistaellenes harcainak ta­pasztalatait összegezve rámu­tatott: az igaz ügyért harco­lók veszthetnek ugyan ütköze­teket, de a döntő csatákban mindig győzelmet aratnak. Az Egyesült Arab Köztársaság nem áll egyedül abban a harc­ban, amelyet népe és kormá­nya vív az imperializmus el­len: maga mellett tudhatja a szocialista országokat és a vi­lág minden antiimperialista erejét. Látogatásunk során — hangsúlyozta Losonczi Pál — a magunk részéről ezt az ösz- szefogást kívántuk demonst­rálni. Az európai biztonság meg­teremtésének problémájáról szólva megjegyezte, hogy az imperialista erők nem voltak hajlandók elismerni a második világháború után Európában végbement jelentős társadalmi átalakulásokat, és emiatt a kontinensre az állandó politi­kai feszültség volt jellemző. — Itt állnak ugyanis köz­vetlenül szemben egymással a szocializmus és az imperializ­mus fő erői. A harmadik vi­lágháború veszélyének elhárí­tásához tehát elengedhetetle­nül szükséges, hogy megte­remtsék az európai biztonság rendszerét — jelentette ki az Elnöki Tanács elnöke, hozzá­fűzve, hogy ez jótékony hatást gyakorolna az egész nemzet­közi helyzetre. — A biztonsági konferencia feltételei adottak — jegyezte meg arról szólva, hogy Euró- pa-szerte kedvező visszhangra talált a Varsói Szerződés tag­államainak javaslata az érte­kezlet megtartására. — Kedve­ző hatást gyakorolt erre a fo­lyamatra a közelmúltban Moszkvában aláírt szovjet— nyugatnémet szerződés is — állapította meg Losonczi Pál. — Az európai béke és biz­tonság megteremtéséért foly­tatott harcunkban érezzük az antiimperialista erők, így az EAK népének és kormányának szolidan tásét es támogatását — jelentette ki. Befejezésül Losonczi Pál kö­szönetét mondott Nasszer el­nöknek és az EAK kormányá­nak, valamint népének a rö­vid látogatás alatt tanúsított baráti vendégszeretetért. KIS IlEüK A NAGYVILÁGBÓL \v­Josef D. Mobutu, a Kongói Demokratikus Köztársaság el­nöke Romániából Jugoszláviába érkezett. A pulai repülőté­ren Tito elnök fogadta az afrikai államfőt. A jugoszláv köztársasági elnök és a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke vasárnap Brioni szigetén tárgyalásokat folytatott, és hétfőn este utazott tovább. (Telefotó * AP ki TI _KS) A z ENSZ főtitkára hétfőn Belgrádból Rómába utazott, onnan pedig folytatja útját Addisz Abebába, hogy részt vegyen az Afrikai Egységszer­vezet tagországainak állam- és kormányfői értekezletén. Aláírták a Szovjetunió és a Bolgár Népköztársaság 1971-től 1975-ig terjedő időre szóló népgazdar ágfejlesztési terve egyeztetéséről szóló jegyző­könyvet. A Szovjetunióba látogat szeptember második felében a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének meghívására Va- rahgiri Venkata Giri, az Indiai Köztársaság elnöke. Kiújultak a zavargások az arab és a kurd lakosság fő­zött Irak északi területein. A feszült helyzetért egy kurd csoport felelős, mivel a múlt héten — állítólag — megtáma­dott egy észak-iraki települést, elfoglalta és elűzte lakóit. Izrael tovább vádaskodik (Folytatás az 1. oldalról) illetően. Egyszerűen úgy véli, hogy míg a tűzszünet előtt semmi esély nem volt a béké­re, most, hogy a tűzszünet életbe lépett, már van egy ke­vés. • TEL AVIV Az izraeli légierő vadász­bombázói vasárnap délben a Hermon hegy lábánál — liba­noni területen — a gerillák feltételezett állásait támadták. A Tel Aviv-i katonai szóvivő szerint a támadás fél óráig tar­tott. AMMAN A jordániai kormány tagjai és a Palesztinái ellenállók ro­hamegységeinek parancsnokai hétfőn külön-külün tárgyaltak azokról a szórványos összeüt­közésekről, amelyek az elmúlt három napban több halálos ál­dozatot követeltek, és általános feszültséget idéztek elő a jor­dániai fővárosban. Calcuttái tüntetés Az indiai hadsereg egységei őrzik a nyugat-bengáliai fővá­ros, Calcutta stratégiai fon­tosságú pontjait, mivel ' hét­főn százezres tömegtüntetések­re számítanak a »mártírok napja« alkalmából. A tiltako­zó menetek részvevői azonban nemcsak a tizenegy évvel ez­előtt lezajlott és éhségtünte­tés lemészárolt áldozataira fognak emlékezni, hanem fel­emelik szavukat Nyugat-Ben- gália központi kormányzása ellen is. Egységtörekvések a szakszervezeti világmozgalomban 25 EVES AZ SZVSZ A TRUD vasárnapi száma cikket közöl a Szakszervezeti Világszövetség fennállásának 25. évfordulója alkalmából. A cikk rámutat arra, hogy az SZVSZ több mint 140 millió dolgozót tömörít soraiba, és az egyetlen szakszervezeti vi­lágközpont, amelynek tagjai között valamennyi világrész és államcsoport — szocialista, kapitalista és fejlődő orszá­gok — dolgozói megtalálha­A miniszteri értekezlet után Ma kezdődik -csúcs Az Arfikai Egység Szervezet miniszteri tanácsának 15. ülés­szaka hétfőn a hajnali órák­ban ért véget. A tanács 20 sza­vazattal — 17 ellenében, 4 tar­tózkodás mellett — elvetett egy Szomáliái javaslatot, amely Angliát teszi felelőssé két al­gériai állampolgárnak az iz­raeli hatóságok által egy an­gol utasszállító repülőgépről a lyddai repülőtéren történt le­szállítása és őrizetbe vétele miatt. A miniszteri tanács úgy döntött, hogy Namíbia problé­máját nyolctagú bizottság elé utalja, amely az ügyben em­lékiratot intéz a hágai nemzet­közi bírósághoz. * * * A TASZSZ tudósítója a most véget ért miniszteri értekezlet­tel kapcsolatban megállaoítja, hogy nagy jelentőségű politikai esemény volt, amely az afrikai és a világközvélemény érdek­lődésének homlokterében állt. Jelentősek azok a határoza­tok is, amelyekben a minisz­teri tanács élesen elítélte a faj­gyűlölők apartheid-politikáját, amelyet bizonyos NATO-orszá- gok, így az Egyesült Államok, az NSZK. Franciaország és Anglia is támogatnak. (MTI) * * * Az A ESZ kedden kezdődő .csúcsértekezletére sorban ér­keznek a részvevők. Már az etióp fővárosban tartózkodik Milton Obote ugandai, Amma- dou Ahidjo kameruni, Hubert Maga dahomey-i, Fracois Tom- balbaye csádi és Francisco Macias Nguema egyenlítői guineai köztársasági elnök, to­vábbá Kenneth Kaunda zam­biai elnök. Byorslista a lottó-jutaloms orsolásról A sorsoláson a 32. heti szelvények vettek részt 3 823 099 hézta-t. g.. 3 837 843 BÁV-utalv., 3 838 (Ml rádió. 4 005 905 ' háztart. g., 4 022 905 Ut., 4 023 204 háztart. g., 4 024 909 varró­gép, 4 029 694 rádió. 5 609 509 é:éskamra ut.. 5 615 366 ruházati cikk, 5 616 485 éléskamra utalv., 5 622 497 utalV., 5 626 482 éléskamra utalv., 5 631 236 éléskam­ra utalv., 5 637 448 tv, 5 645 397 ház­BÁV-Utalv., 9 618 710 tv, 9 629 268 éléskamra utalv., 9 629 308 utalv., 9 649 464 hűtőgép, 9 666 217 bútor, 9 672 806 tv, 9 674 037 éléskamra ut„ 9 680 559 éléskamra utalv., 9 694 670 rádió, 9 698 323 méteráru, 9 699 112 hűtőgép, 9 708 602 hűtógép, 9 710 890 tv. 9 721 889 éléskamra utalvány, 9 731 240 éléskamra utalv., 9 735 774 lak-tex., 9 738 566 éléskamra utalv., 9 745 717 lak-tex., 9 745 994 utalvány, 9 750 551 háztart. g., 9 756 908 ház­tart. g., 5 662 545 éléskamra utalv., tart. g., 9 756 925 méteráru, 9 760 5 673 310 mosógép, 5 673 315 mosó­gép. 9 003 647 tv, 9 003 812 ruházati cikk, 9 014 340 éléskamra utalvány, 9 03,1 340 házt. g., 9 403 334 lak-tex., B 411 546 OFOTÉRT-utalv., 9 412 788 rádió. 9 414 318 éléskamra-utalv., 9 419 687 rádió, 9 421 068 rádió, ■9 422 425 írógép, 9 426 011 éléskamra Utalv., 9 438 145 háztart. g., 9 448 947 bútor, 9 452 022 rádió, 9.452 866 OFOTÉF.T-utalv,, 9 453 542 méter­áru, 9 455 192 utalv., 9 462 901 élés­kamra utalv.; 9 469 668 rádió, 9 471 024 varrógép, 9 482 671 bútor, 9 483 370 tv, 9 483 501 éléskamra ut„ .9 494 528 háztart. g., 9 512 712 élés­kamra utalv., 9 536 999 mosógép, 9 546 781 mosógép, 9 548 669 rádió, 9 551 154 háztart. g„ 9 568 085 ruhá­zati cikk, 9 583 910 ruházati cikk, 9 593 650 éléskamra utalv., 9 602 870 ruházati cikk, 9 773 801 küföldi tár­sasutazás, 9 774 398 mosógép, 9 784 165 méteráru, 9 827 012 ki mit váL, 9 rn 937 rádió, 9 835 395 mo­sógép, 9 840 840 lak-tex., 9 841 905 lak-tex., 9 856 811 rádió. 9 863 121 háztart. g„ 9 867 963 külföldi társas- utazás, 9 870 219 éléskamra utalv., 9 878 126 rádió, 9 884 800 méteráru, 9 888 154 utalv., 9 904 140 külföldi társasutazás, 9 910 721 rádió, 9 914 668 lak-tex. A nyertes szelvényeket 1970. szep­tember 20-ig kell eljuttatni a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóság le­bonyolítási osztályára (Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.). A gyorslista közvetlenül a sorso­lás után készült, az esetleges hibá­kért felelősséget nem vállalunk. A hágai nagykövetség elfoglalása Suharto elhalasztotta látogatását Tegnap Kora reggel piszto­lyokkal fel­fegyverzett in­donéziai fiata­lok szállták meg hazájuk hollandiai nagykövetsé­gét, és eközben agyonlőtték az egyik őrt álló rendőrt. A tá­madásra köz­vetlenül Su­harto indonéz elnök hollan­diai látogatása előtt került kor, és a hatóságok attól tartanak, __ h ogy további tiltakozó ak- Indonézia hágai nagykövetségének épülete elé a holland rendőrség páneél- ciókra is lehet autói, fegyveres alakulatai vonultak fel. számítani. -..... ................................ ...... tók. A cikk kifejti, hogy az SZVSZ az elmúlt 25 évben állandóan küzdött a különféle bomlasztó törekvések és azok ellen, akik el akarták tánto­rítani a dolgozók osztály- és internacionalista érdekeinek védelmétől. A szakszervezeti i világmoz­galomban az egységre irányu­ló törekvés további fejlődése várható — írja a továbbiak­ban a TRUD. — Ezt előmoz­dítja a szocialista országok nemzetközi tekintélyének ál­landó növekedése is Lassan olvad a hidegháború jege, és ennek hatása megmutatkozik a szakszervezeti mozgalomban is. Válságba került a nyugati szakszervezetekben a kommu- nistaellenesség politikája. A reformista Szabad Szakszer­vezetek Nemzetközi Szövetsé­gének vezető köreiben a jobb­oldali erők mindinkább elszi­getelődnek. Számos szociális, gazdasági, sőt politikai kér­désben közeledett egymáshoz az SZVSZ és az SZSZNSZ ál­láspontja. Fegvuerrablös A floridai Jacksonville-ben vasárnap öt fegyveres tört be az amerikai haditengerészet egyik ottani fegyverraktárába. Az álarcos támadók géppiszto­lyokat, revolvereket és tölté­nyeket zsákmányoltak. Az ab­lakon keresztül másztak be az épületbe, ahol a fegyvertelen őrök semmiféle ellenállást nem tanúsítottak. A Hollandiában élő indoné­zek már jó előre azzal fenye­getőztek, hogy tüntetni fognak Suharto látogatása ellen, akit több százezer baloldali és kommunista fizikai megsem­misítéséért és az Űj-Guineá- nak függetlenséget óhajtó sza­bad pápua mozgalom elnyo­másáért tartanak felelősnok. A rendőrség kordont vont az épület köré, amelynek parkjá­ban a bokrok közé rejtőzve a tizenéves megszállók minden gyanús mozgásra tüzelnek.­Piet de 'Jong holland minisz­terelnök és Joseph Luns kül­ügyminiszter a kora délutáni órákban — a szó szoros értel­mében a kertek alatt lopakod­va — férkőztek a megszállt indonéz nagykövetség közelé­be, hogy tárgyaljanak az épü­letet megszálló tizenéves láza­dókkal. A holland kormányfő és a külügyminiszter végül be­jutott egy villába, s ennek az erkélyéről szóltak tolmács és megafon segítségével a nagy- követséget megszállva tartó fegyveres fiatalokhoz. Egy re­pülőgép körözött közben a színhely fölött, és a drámai hatást fokozta a minisztereket kís"erő néhány rendőr is, akik lövésre készen tartott fegy­verrel igyekeztek biztosítani a két minisztert. Dj akartában az elnöki palo­ta szóvivője egy órával Suhar­to különgépének tervezett in­dulása előtt bejelentette, hogy az elnök elhalasztotta indulá­sát, mivel »felelőtlen cselek­mények következtében« nem látja biztosítottnak személyi biztonságát Hollandiában. Adam Malik külügyminiszter közölte az újságírókkal, hogy legjobb esetben kedden indul útnak az elnök, de csak akkor, ha a nagykövet családját ad­dig sikerült biztonságba he­lyezni. A hágai nagykövet egyéb­ként jelenleg ismeretlen he­lyen tartózkodik. Az esti órákban de Jong holland miniszterelnöknek si­került megegyeznie az indonéz nagykövetség épületét elfogla­ló harci különítmény tagjai­val: a szeparatista mozgalom­hoz tartozó fegyveres fiatalok megadták magukat. Véres vikend Los Angelesben Rendőrroham a tüntetők ellen Súlyos összecsapásokkal tarkított nagyszabású tünte­tésre került sor szombaton Los Angeles mexikói negye­dében. Mintegy tízezer »chicanos« — mexikói származású ame­rikai — gyűlt össze a Laguna Parkban, hogy tüntessen az Egyesült Államok indokínai háborúja ellen. A rendőrség közbelépett, letartóztatott né­hány fiatalt, s ezzel a súlyos összecsapások sorozatát indí­totta el. i A tüntetők köveket, üres üvegeket dobáltak, a rendőr­ség könnyfakasztó gázt, gu­mibotot és fecskendőt hasz­nált. Egy benzitöltő állomást felgyújtottak, a városnegyed 2 kilométeres hosszú főutcá­ján több helyütt tűz ütött ki, és számos üzlet kirakatát be­zúzták. A szombat délutáni össze­csapásnak két halálos áldoza­ta van: az egyik a helyi tv- riporter, aki a rendőrség go­lyójától vesztette életét. A másik személy a zűrzavarban gépkocsijával egy magas fe­szültségű vezetéket tartó osz­lopnak rohant, a vezeték el­szakadt és az illetőt halálos áramütés érte. Legalább 50— 60 sérültet szállítottak kór­házba, közöttük 25 rendőrt. A sebesültek között több nő és gyermek is van. A rendőrség közölte, hogy 64 főt letartóztattak. A tűzoltók nem tudtak meg­birkózni a tűzvésszel: a ben­zintöltő állomás mellett egy nagyáruház, több kis üzlet, sőt egy tűzoltólaktanya is a lángok martaléka lett. Az anyagi kár tetemes. A szórvá­nyos összecsapások a rend­őrök és a fiatalok között még a hajnali órákban is tartot­tak. Szeptember óta egyébként a mexikói származású ameri­kaiaknak éz volt a harmadik tüntetése a vietnami háború ellen Los Angelesben. 2 SOMOGYI NÉPLAP Kedd, 1970. szeptember 1.

Next

/
Thumbnails
Contents