Somogyi Néplap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

Vftt AC PROLETÁRJAI, E G Y E S ö L J ETE K I '*■APÓ Ara: 80 fillér ! BUDAPEST ‘XXVI. évfolyam, 204. szám 1970- szeptember 1., kedd A helsinki ifjúsági konferencia Helsinki ben befejeződött az európai fiatalok négynapos biztonsági konferenciája. A konferencia munkáját összegező zárőközlemény sze­rint a részvevők aktivitása bizonyította, hogy a fiatalok többsége érdekelt a béke to­vábbi szilárdításában, a biz­tonság megerősítésében és a szociális haladásban. Rámu­tattak, hogy nemzetközi jogi­lag el kell ismerni az NDK-t; s-a két német államot — az NDK-t és az NSZK-t — fel keiQ venni az ENSZ-be, vala­min* annak szerveibe. A -konferencia után a fiata­lt*: a finn fővárosban nagy­gyűlést rendeztek. Lesonczi Pál befejezte vidéki látogatását Az Elnöki Tanács elnökének nyilatkozata Kairóban Az Egyesült Arab Köztársa­ságban hivatalos látogatáson tartózkodó Losonczi Pál ma­gyar államfő vidéki körútja során vasárnap Mohamed Bakr Ahmed talajjavításügyi miniszter kíséretében vidéki körútra indult. Felkereste Tahrir (magyarul: Felszaba­dulás) tartományt, a sivatag­tól áldozatos emberi munká­val visszaszerzett vidéket. Az Elnöki Tanács elnöke látoga­tást tett az egyik — szovjet segítséggel létesített — gépe­sített gazdaságban, és megte­kintett több, hagyományos módszerekkel termelő mező- gazdasági üzemet. Az Egye­sült Arab Köztársaságnak ezen a vidékén 1953 óta 350 ezer hektárnyi földet tettek termővé a Nílusból leágazta^ tott csatornák révén. Délután az Elnöki Tanács I elnöke és kísérete a nagy földközi-tengeri kikötőváros­ba, Alexandriába érkezett. A magyar vendégek városnéző körutat tettek. Este Ahmed Kamel, Ale­xandria kormányzója vacso­rát adott Losonczi Pál tiszte­letére (Folytatás a 2. oldalon.) Megkezdődött az ENSZ-szeminárinm Dr. Kocsis József kohó- és gépipari miniszterhelyettes a Duna Intercontinental szálló­ban hétfőn megnyitotta az ENSZ európai gazdasági bi­zottsága acélbizottságának sze­mináriumát. Húsz ország csak­nem száz szakembere vész részt a tanácskozáson, ahol a hengerművek termelékenysé­gének kérdéseiről tárgyalnak. Összesen harminkét előadás hangzik majd el. A magyar szakemberek kö­rében különösen nagy érdek­lődés előzi meg a szovjet, az osztrák és az NDK-beli szak­emberek előadásait, amelyek hasznos segítséget nyújthatnak Ózdon és a Dunai Vasműben a rövidesen üzembe lépő fo­lyamatos öntőművek lehető legjobb kihasználásához. A magyar szakemberek a mun­kahelyi környezet hatásaival, a dolgozók szociális körülmé­nyeinek jelentőségével foglal­koznak a szemináriumon. Szovjet határozattervezet az UNESCO-értekezleten Folytatja munkáját az UNESCO kultúrpolitikai kér­désekkel foglalkozó velencei értekezlete. R. Ábijcsuk, az Ukrán SZSZK művelődésügyi mi­nisztere felszólalásában rámu­tatott arra, hogy az országok és népek kulturális kapcsola­tai gazdagítják a nemzeti kul­túrákat és elősegítik a külön­böző nemzetiségek kölcsönös -■megértését és barátságát. Ukrajna, Belorusszia és más országok határozattervezetet nyújtottak be »A kulturális és tájékoztatási szervezetek szerepe a béke és a biztonság megszilárdításában« címmel. Ebben követelik a háború, az erőszak, a fajüldözés, a más nemzetek kultúrája iránti le­néző magatartás elítélését, és az ilyen szellemben írott mű­vek betiltását (MTI) A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK TANÁCSKOZÁSA A ruhaipar helyzetéről A szakszervezetek Dózsa György úti székhazában hét­főn ülést tartott a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának el­nöksége. Meghallgatták és megvitatták a ruházati ipari dolgozók szakszervezete elnök­ségének jelentését, a ruhaipar termelési és bérezési helyzeté­ről. Az írásos jelentés szerint ez az iparág az utóbbi két év­tizedben megsokszorozta ter­melését, s tavaly már az 1949 évii 433 millió helyett 3500 mil­lió forint értékű árut szállított a hazai vásárlóknak és kül­földre. Az utóbbi években azonban lassult, visszaesett az iparág fejlődésének üteme, a belkereskedelem ugyanis nagy készletei miatt csökkentette megrendeléseit. A tapasztalatok szerint 1970 első felében viszonylag ki­egyensúlyozott piaci helyzet alakult ki, bár sok gondot okoztak az alapanyagellátás zavarai. Ez év első' felében több vállalat csak úgy tudott folyamatosan dolgozni, hogy UPCSE A magyar járműipar sikere A lipcsei őszi vásár ismét a kelet—nyugati kereskedelem középpontja — hangoztatta Lipcse főpolgármestere a vá­sár ünnepélyes megnyitóján, amelyet a város hipermodern operaházában tartottak. Az idei lipcsei vásár jelle­gét a műszaki és tudományos forradalom határozza meg. Érdekes kiállítás látható az atommagtechnika műszerei­ből; az »Atomok a békéért« elnevezésű külön kiállításon a szocialista országok 250 atom­mechanikai műszert mutatnak be. A magyar vállalatok öt csarnokban és a város cent­rumának hét vásárházában állították ki termékeiket, va­lamint a szabad terület 2000 négyzetméterén. A látogatók előtt vasárnap nyíltak a vásárváros és a vásárházak kapui. Az első na­pon legnagyobb érdeklődést az autókiállítás keltette. Sok nézője vo}t a MOGÜRT be­mutatójának is: autóbuszokat, tehergépkocsikat és garázsbe­rendezéseket álü'tott ki. nagyobb mennyiségű import­anyagot szerzett be. Ezért a szakszervezet megítélése sze­rint az állami, a tanácsi és a szövetkezeti ruhaipar anyag- szükséglete, a belkereskedelem méteráru iránti igénye és a textilipar méteráruexportja nincs összhangban a textilipar termelésével, és így szükség lenne minél előbb megterem­teni a helyes arányokat. Ez év első felében a megren­delések már lekötötték az iparág kapacitását, s így a múlt év azonos időszakához viszonyítva az iparág terme­lése 13 százalékkal, a munka termelékenysége 6 százalékkal emelkedett. A kongresszusi versenyben az üzemeknél tovább szélese­dett a szocialista brigádmozga­lom és a munkahelyi kollektí­vák versenye a szocialista cím elnyeréséért. A további fel­adat: a szakszervezeteknek, a szakszervezetek megyei taná­csainak és a vállalati szakszer­vezeti bizottságoknak a gazda­sági vezetőkkel és irányító szervekkel együtt arra kell tö­rekedniük, hogy a kongresz- szusi verseny az év további ré­szében még erőteljesebben se­gítse az eddig kibontakozott kedvező gazdasági tendenciák érvényesülését. A SZOT elnöksége meghall­gatta a szakszervezeti üdülte­tés helyzetéről és fejlesztéséről készített előterjesztést is. Izrael tovább vádaskodik Nixon ma „áttekinti“ a közel-keleti helyzetet Az izraeli kormány újabb lépése gyakorlatilag stagnálás­ra készteti a Gunnar Jarring vezette New York-i arab—iz­raeli tárgalásokat — írja a DP A hírügynökség Jertuzsá\em- böl. A kormányon belül ugyanis igen súlyos nézeteltérések támadtak a »tűzszünet megsértése« ügyében. A nézeteltéréseket a kabinet vasárnapi ülésén nem sikerült elhárítani, s így kedden újabb — rendkívüli — ülést tartanak. Tekoah, aki Izraelt a New York-i tárgyalások első mene­tében képviselte, nem utazha­tott vissza az ENSZ székhelyé­re, hanem kivárja a keddi ka­binetülést. A DPA szerint Tekoah leg­feljebb a hét végére érkezik New Yorkba. Ammanban közölték, hogy Mohammed el-Farra, Jordánia állandó ENSZ-képviselője s egyúttal a jordániai kormány megbízottja a Jarring vezette tárgyalásokon, vasárnap New Yorkba repült. TEL AVIV Hivatalos közlemény szerint az izraeli kormány új — im­már hetedik esetben — panaszt tett az ENSZ Biztonsági Taná­csánál amiatt, hogy — úgy­mond — »az Egyesült Arab Köztársaság új föld-levegő ra­kéták elhelyezésével, a Szue- zi-csatomától 30 kilométernyi­re, súlyosan megsértette az ér­vényben levő tűzszünetet«. KAIRO Nasszer elnök fogadta a Bé- ke-világtanács küldöttségét, élén Romes Csandrával, a BVT főtitkárával. A találkozó során az BAK elnöke kijelen­tette: semmiféle bizonyítékát nem látja annak, hogy Izrael a közel-keleti béke helyreállítá­sát kívánná. Az elnök ismét hangsúlyozta, hogy az EAK »egyetlen talp­alatnyi földet sem ad át az iz­raelieknek« és síkraszállt a Pa­lesztinái arab nép törvényes jogaiért vívott küzdelem mel­lett. A Béke-világtanács küldött­sége teljes támogatásáról bizto­sította az arab nép harcát. Kairói vélemények szerint — írja az AFP az egyiptomi fő­városból — a vasárnapi Nasz- szer-nyilatkozat egyértelmű ál­lásfoglalásra készteti az Egye­sült Államokat. Az egyiptomi elnök a Béke-világtanács kül­döttsége előtt kategorikusan cáfolta azokat az izraeli állí­tásokat, hogy országa megsér­tette a tűzszünetet. WASHINGTON A Fehér Ház bejelemtette, hogy Nixon elnök Rogers kül­ügyminiszterrel, Helms CIA- főnökkel, valamint politikai és katonai tanácsadóival kedden áttekinti a közel-keleti helyze­tet. Nixon elnök a CBS tv-háló- zatnak adott interjújában hét­főn visszatáncolt a szovjet— amerikai közös közel-keleti bé­kefenntartó erő gondolatától. Egyéb iránt az amerikai el­nök hangoztatta, hogy sem nem optimista, sem nem pesszimis­ta a közel-keleti béke esélyeit (Folytatás a 2. oldalon.) Parlamenti tanácskozás Kállai Gyula elnökletével hétfőn a Parlament Gobelin- termében értekezletet tartottak a képviselőcsoportok vezető' az állandó bizottságok cl. és a parlament tisztségviselői. Elsőként Párái Imre, az Orszá­gos Tervhivatal elnöke tájé­koztatta a képviselőket a nép­gazdaság negyedik ötéves ter­véről szóló törvényjavaslatról. Részletes tájékoztatót adott a népgazdasági terv főbb voná­sairól, az életszínvonal terve­zett alakulásáról, s kiemelten foglalkozott a nemzetközi gaz­dasági együttműködéssel. Ez­után dr. Korom Mihály igaz­ságügyminiszter ismertette a választójogi törvény módosítá­sáról szóló törvényjavaslatot, amelyet, mint ismeretes, a kö­zeljövőben az országgyűlés elé terjesztenek. Végül Kállai Gyula, az or­szággyűlés elnöke ismertette a következő, őszi ülésszak előké­szítésének tennivalóit. KAMBODZSA ÉS DÉL-VIETNAM Harcok Phnom Penh kapujában A kambodzsai szabadsághar­cosok — Phnom Penh-i jelen­tés szerint — vasárnapra vir­radóra és vasárnap délelőtt támadást intéztek a kambod­zsai fővárostól 8 kilométerre délkeletre levő Moat Krasas Krao ellen. Az értesülések sze­rint az összecsapás rendkívül heves volt, Moat Krasas Krao ugyanis a kormánycsapatok Égbe nyúló hidroglóbus A 67. országos mezőgazdasági kiállításnak egyik kiemelkedő érdekessége az ezer köb­méteres hidroglobus. A Fémmunkás Vállalatnak ez a gyártmánya világviszonylatban is különlegességnek számít. harmadik, egyben utolsó vé­delmi vonala a főváros előtt. Phnom Penh-i közlés szerint az ország más területein is heves összecsapásokra került sor a kormánycsapatok és a szabadságharcosok között. Nguyen van Thieu dél-viet­nami államelnök az újságírók­nak adott nyilaktozatában töb­bek között kijelentette: »Dél- Vietnamnak még több ameri­kai segítségre van szüksége ahhoz, hogy megoldja pénz­ügyi problémáit.« Tájékozott körökből szárma­zó értesülés szerint Thieu to­vábbi — legalább 150 millió dollár — támogatást kért Ag- netv alelnöktől. A vietnami szabadságharco­sok vasárnap hajnalban raké­ta- és tüzérségi tüzet zúdítot­tak az amerikaiak és dél-viet­namiak több mint 30 támasz­pontjára. Hónapok óta ez volt a partizánok legerőteljesebb támadása — hangoztatták a nyugati hírügynökségek. A saigoni amerikai szóvivő bejelentette, hogy tévedésből amerikai lövedékek robbantak egy dél-vietnami tanyán. Há­rom polgári személy meghalt, 13 megsebesült. SAIGON Egy saigoni amerikai szóvi­vő közölte, hogy pénteken a haditengerészet egyik Sky- hawk típusú harci repülőgépe észak-vietnami légvédelmi ál­lásokat bombázott Vinh váro­sától mintegy 35 kilométerre északnyugatra. A szóvivő sze­rint a támadás »megtorlás« volt amiatt, hogy tüzet nyitot­tak egy amerikai felderítő re­pülőgépre. PHNOM PENH A kambodzsai rezsim kato­nai szóvivője közölte, hogy Fhnom Penhtől 45 kilométer­re délnyugatra, Srang straté­giai fontosságú város körül heves harcok folytak a kor­mánycsapatok és a szabadság- harcosok közöl, i,. A kormány­csapatok kivonultak a város­ból. Hét hét alatt ez a második eset, hogy a kormánycsapato­kat kiűzik a városból. SAIGON Vasárnap, a dél-vietnami szenátusi választások napján megélénkült a dél-vietnami szabadságharcosok harci te­vékenysége. A hivatalos je­lentések szerint Dél-Vietnam területén szombat éjjel és va­sárnap 60 kisebb-nagyobb tá­madást intéztek különböző célpontok ellen. Az amerikai főhadiszállás statisztikája szerint június 4-e óta vasárnap került sor a sza­badságharcosok legtöbb és leg­intenzívebb támadására. (MTI) Dánok a NATO ellen Befejeződött Dániában a NATO-ból való kilépésért folytatott harc hete. A külön­böző megmozdulásokon az or­szág számos politikai és társa­dalmi szervezete vett részt. Vasárnap Koppenhága egyik parkjában tömeggyűlést ren­deztek, amelyen felszól it Knud Jespersen, a Dán Kom­munista Pá#t nhnälr»

Next

/
Thumbnails
Contents