Somogyi Néplap, 1970. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1970. augusztus I., szombat XXVI. évfolyam, 179. szám ^VHÖWh^ T' Ülésezett a tanácsi koordinációs bizottság A Parlament Gebelin-termé- ben dr. Papp hajós elnökleté­vel pénteken ülést tartott a tanácsi koordinációs bizottság. A tanácstörvény előkészítési munkálatainak keretében a községi és a városi tanácsok, valamint szerveik feladatköré­ről, hatásköréről tárgyaltak. SALT­tanácskozás Pénteken az Egyesült Álla­mok bécsi nagykövetségének epületébein megtartotta 28. ülését a stratégiai fegyverzet korlátozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség. A legközelebbi találkozóra kedden kerül sor a szovjet nagykövetség épületében^ Bányászsztrájk A 18 ezer bányász részvé­telével több napja tartó ame­rikai bányászsztrájk tovább szélesedik. A bányászok köve­telik a bányatulajdonosoktól, hogy tartsák tiszteletijén a munkavédelmi törvényeket, javítsák meg a társadalombiz­tosítási feltételeket és emeljék fel a nyugdíjakat. A helyzet kivizsgálására most Charleston városába utaztak a szenátus munkaügyi bizottságának tag­jai. (MTI) AZ ELNÖKI TANÁCS RENDELETE 4 a gazdasági társulásokról, az erdő- és vadgazdálkodásról Agrártudományi egyetem lesz Keszthelyen, műszaki főiskola Pécsett A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Tekintettel a gazdasági életben a legutóbbi években végbement változásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendeléttel módo­sította az erdőkről és a vad- gazdálkodásról szóló 1961. évi 7. törvény egyes rendelkezé­seit. A törvénymódosítás az erdő- gazdálkodás szakmai irányítá­sának jelenlegi rendszere he­lyett — a nagyobb vállalati önállóság élvével összhangban — az erdők és fásítások keze­lőinek kötelességévé teszi, hogy maguk biztosítsák a munka szakszerűségét. Űj ren­delkezések lépnek életbe — egyebek között — az erdők kezelésének átruházása, a mű­velési ág megváltoztatása és rendeltetésszerű használatot akadályozó tevékenység enge­délyezése terén is. A törvényerejű rendelet ezenkívül — a vadászat és a vadgazdálkodás területén — a vadkártérítésről, a hatósági Szó vj et—magyar hajószállítási egyezmény A Szovjetunió és Magyarország képviselői Moszkvában 1971—75-re szóló megállapodást írtak alá hajók és hajóbe­rendezések kölcsönös szállítás áról. A képen: Tordai (balról) és Szomicsasnov külkeresked elmi miniszterhelyettesek kéz­fogása az aláírás után. (Telefotó — TASZSZ—MTI—KS) A szovjet küldöttség Kubában A szovjet küldöttség, amely Konsztantyin Kátu&evnek, az SZKP Központi Bizottsága tit­kárának vezetésével részt vett a kubai felkelés évfordulójá­nak ünnepségén, látogatást tett Santiago de Cuba városában, Oriente tartomány központjá­ban. A szövi**1 vendégek felkeres­ték a S'kr \r~ nevű gazdasá­got, amely a forradalom után múzeum lett: 1953. július 26-án innen indult el a Moncada lak­tanyának, a diktatúra bástyá­jának az ostromára a fiatal kubai forrá&almáraknak az a csoportja, amelyet Fidel Cast­ro vezetett. t A küldöttség megtekintette a volt Moncada laktanyát is, ahol a forradalom után nagy oktatási központot létesítettek, s megkoszorúzták lose Marti­nak, a nagy kubai forradal­márnak - és filozófusnak sírját. (MTI) jogkörök decentralizálásáról és az ágazati összhang továbbfej­lesztéséről is intézkedik. A vállalatok, szövetkezetek és más szocialista gazdálkodó szervezetek társulásainak elő­mozdítását szolgálja az Elnöki Tanács új törvényerejű rende­leté a gazdasági társulásokról. A törvényerejű rendelet ki­mondja, hogy a gazdálkodó szervezetek szerződéssel hoz­hatnak létre gazdasági társu­lást. Ennek egyik formája az egyszerű társaság, amely a tár­suló tagok egvmással fennálló belső kapcsolatát jelenti, a tár­sasviszony a kívülállók irányá­ban rendszerint nem jelentke­zik. A törvényerejű rendelet mindamellett megengedi, hogy az egyszerű társaság közös néven folytathassa tevékeny­ségét. A tagok a társaság kö­telezettségeiért közvetlenül, korlátlanul és egyetemlegesen felélnek. A gazdasági társulás másik formája a közös váUalat, amely jogi személy és megalakulásá­hoz meghatározott vagyoni be­tétek szükségesek. Legfőbb szerve az igazgatótanács, mely a közös, vállalat tagjainak egy- agy küldöttéből áll. Vezetője az igazgató, aki a közös válla­latot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt képvi­seli. Külföldi jogi személy, ille­tőleg külföldi vállalat gazda­sági társulásban a pénzügymi­niszter engedélyével és az ál­tala meghatározott feltételek szerint vehet részt. Felsőoktatásunk egységes rendszerének megteremtése, felsőoktatási intézményeink növekvő képzési és tudomá­nyos rangjának elismerése ér­dekében az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendeleteket alko­tott egyes felsőoktatási intéz­mények szervezéséről, illetve megszüntetéséről. A törvényerejű rendeletek a debreceni és a szarvasi agrár- tudományi főiskola, illetve technikum, valamint a keszt­helyi és a mosonmagyaróvári agrártudományi főiskola'’össze­vonásával Debrecenben és Keszthelyen agrártudományi egyetemet létesítenek. A Fel­sőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskolát főiskolává szerve­zik át. A megfelelő budapesti és szegedi felsőfokú gépészeti technikum feladatkörének megfelelően Pécsen létrehozzák a Pollák Mihály Műszaki Főis­kolát. Egyelőire a nyíregyházi pedagógiai főiskolán lehetővé teszik az alsó fokú oktatás számára a szaktanárok képzé­sén felül a tanító- és az óvó­nőképzést. Harminc, elsősorban a la­kosság igényeit kielégítő szak­mában, 5000-es lélekszámot meg nem haladó községekben és külterületi településeken adtak ki eddig is az iparható­ságok — mestervizsgához nem kötött — kisipari működési engedélyt. Az Elnöki Tanács most törvényerejű rendeletét alkotott, amely megszünteti a kisipari működési engedélyek kiadásának a helység lakossá­gának számától függő korláto­zását. Az Elnöki Tanács végül egyéni kegyelmi és egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Beremenden (Baranya megye), az épülő új cementmű száz­holdas telepén sorra veszik birtokukba munkaterületeiket a szerelők. Megkezdték a fötranszformátorház, az olajfel­töltő állomás és a kemence alpok technológiai szerelését. Képünkön: Munkában a darus. Folytatódnak a moszkvai tárgyalások Pénteken újabb találkozó történt Andrej Gromiko szov­jet és Walter Scheel nyugatné­met külügyminiszter között, s folytatták a megbeszélések tár­gyát képező kérdések megvita­tását. Scheel külügyminiszter pén­teken Gromikóval folytatott megbeszélése után tájékoztatta a három nyugati nagyhatalom nagyköveteit a moszkvai tár­gyalások állásáról. A tárgyalások keretében péntek délután sorom kívül js találkozott Gromiko szovjet külügyminiszter nyugatnémet kollégájával, Walter Scheellel. Viharos viták után Izrael elfogadta a Rogers-tervet Felbomlás előtt a kormánykoalíció Több mint ötöras viharos vita után csütörtökön este az izraeli kormány úgy határozott, hogy pénteken újabb kabi­netülést tart. A megfigyelők szerint egyre kevesebb az esé­lye annak, hogy Golda M;eir miniszterelnök el tudja ke­rülni a koalíció felbomlását, vagyis nem tud olyan komp­romisszumos megoldást találni, amellyel visszatarthatja a Gahal-párt minisztereit a kormányból való távozástól. Goida Meir 24 tagú kormá­nya pénteken — magyar idő szerint egy órakor — ismét összeült, hogy negyedszer is megvitassa Izrael válaszát Ror gers amerikai külügyminiszter közel-keleti békejavaslataira. A kormány szótöbbséggel elfogadta a Rogers-tervet. A Gahal-parthoz tartozó mi­niszterek a terv elfogadása el­len szavaztak. Várható, hogy a párt hat minisztere ezután kilép a kormányból. Az izraeli rádióira hivatkoz­va az AFP már korábban je­lentette, hogy a Gahal-párt miniszterei délelőtt ülésükön visszautasították Galili komp­romisszumos javaslatát, mivel az nem elégítette ki alapvető követelésüket: tudniillik a Biz­tonsági Tanács határozatának és az — akárcsak részleges — kivonulásnak is a teljes eluta­sítását. A kormány pénteki ülése után nyilvánosságra hozott nyilatkozat a többi között han­goztatja: »Tekintettel az Egyesült Ál­lamok kormányának felhívá­saira és a washingtoni kor­mánnyal fenntartott érintke­zések során szerzett pótlólagos felvilágosításokra, az izraeli kormány úgy döntött, hogy el­fogadja a legújabb amerikai javaslatokat.« Az izraeli kormány — a nyi­latkozat állítása szerint — Gunnar Jarring jószolgá­lati tevékenysége alapján megfelelő időben képvise­lőt jelöl ki. Megbízatása az lesz, hogy foly­tasson tárgyalásokat a térség békéjének helyreállításáról, a kölcsönös békeszerződés létre­hozásáról. A Tel Aviv-i kabinet végül bejelentette: rövidesen ministzeri bi­zottságot hoznak létre, hogy javaslatokat dolgoz­zon ki az amerikai ren­dezési tervre adandó vá­laszra. Magyar—algériai gazdasági tárgyalások Tegnap a Külkereskedelmi Minisztériumban megkezd­te tárgyalásait az Idris Jázairy-nek, az Algériai Demokra­tikus és Népi Köztársaság külügyminisztériuma főosztályve­zetőjének vezetésével Budapestre érkezett delegáció. A kül­döttség a két ország gazdasági együttműködésének tovább­fejlesztéséről tárgyal. A magyar—algériai kereske­delmi forgalom az utóbbi két évben jelentős fejlődésnek in­dult. A magyar export zöme: textilméteráru, különféle fém- tömegcikkek, ‘ izzólámpa, alu­mínium nyílászáró szerkeze­tek stb. A két ország műszaki-tudo­mányos együttműködési meg­állapodása alapján számos magyar szakértő dolgozik Al­gériában. Az ott működő ma­gyar tervezőiroda fontos szel­lemi exportot bonyolít le; az algíri stadionon kívül külön­féle középületeket, lakóépüle­teket tervez és elvégzi a kivi­telezés ellenőrzését. A múlt évben magyar gépipari dele­gáció járt Algériában, s vizs­gálta, hogyan kapcsolódhat be a magyar ipar Algéria négy­éves tervének megvalósításá­Tavaly jelentősen növeke­dett az Algériából származó magyar import is. A behozatal zöme a hazai lakosság ellátá­sa szempontjából fontos köz­szükségleti cikk. Külkereske­delmünk többek között évente tízezer tonna narancsot és nagyobb mennyiségű lencsét importál. Az importban meg­található olyan fontos alap­anyag is, mint a foszfát; szál­lítását hároméves szerződés biztosítja, s így a magyar vegyipar a műtrágyagyártás­hoz folyamatosan tudja feldol­gozni az Algériából érkező foszfátot. (MTI) VASARNflPj SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: SZIGETI ISTVÁN: A X. KONGRESSZUSRA KÉSZÜLÜNK (3. oldal) KERCZA IMRE: Határidők között — névtelenül (4. oldal) TRÖSZT TIBOR: CSEND (5. oldal) Veres Péter kiadatlan kézirataiból (7. oldal) CSONTOS GABOR: Hiányzol (8. oldal) SALY GÉZA: Hangszóróval a gátakon (10. oldal) CSUPOR TIBOR: Farkas és a bárány (12. oldal) AZ M SZHP SOMOGY HEG YEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 17 Épül a BCM >

Next

/
Thumbnails
Contents