Somogyi Néplap, 1969. december (25. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

Az Elnöki Tanács ülése ! Kádár János vezetésével elutazott a magyar T küldöttség A nemzeti összefogás mérföldköve Losonezi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke beszámolt indiai és iráni utazásáról. Az Elnöki Tanács a beszámolót tudomá­sul vette. Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának huszonötö­dik évfordulójára felszabadu­lási jubileumi emlékérmet alapított. A jubileumi kitün­tetéseket 1970. április 4-e al­kalmával az Elhöki Tanács azoknak adományozza, akik a független, szabad és demokra­tikus Magyarország megszüle­téséért és megerősöréséért, a szabadságért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott küzdelemben kimagasló érde­meket szereztek. Az Elnöki Tanács módosí­totta a dolgozók betegségi biz­tosításáról szóló 1955. évi 3. számú törvényerejű rendelet egyes intézkedéseit, majd egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A párÍ9*i tárgyalások egyik vesetője Binh asszony Budapesten Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormá­nyának külügyminisztere Péter János külügyminiszter meghí­vására. tegnap baráti látoga­tásra Budapestre érkezett. A külügyminiszter-asszony és a kíséretében levő szemé­lyiségek fogadására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Péter János külügyminiszter és a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa. Ott volt Le Huu Van, a Dél­vietnami Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője és Hoang- Luong, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság budapesti nagykövete is. (MTI) Emlékművet avattak Kapospulán, a megye első szabad községében (Folytatás az 1. oldalról) Ünnepi beszéde után Tarr Gyula leleplezte az emlékmű­vet, amely azon a helyen állt, ahol huszonöt évvel ezelőtt a szovjet katonák a falu képvi­selőivel találkoztak. Ezután az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet alakulatok egyik parancsnoka emelkedett szólásra. Meleg szavakkal emlékezett meg a szovjet—magyar barátságról, internacionalista szövetsé­günkről. Majd Pellérdi Gyula elsza­valta Simon István Himnusz ~az értelemhez című versét, ezt követően megkoszorúzták az emlékművet. A szovjet katonák díszlövé­seinek kíséretében koszorút helyezett el az emlékmű talap­zatán Dombóvári László, a megyei pórt-vb tagja, a Ka­posvári Járási Pártbizottság első titkára. Illés János, a ka- pospulai pártszervezet titkára, Fábri István, a megyei párt- bizottság mezőgazdasági osz­tályvezetője, Sási János, a megyei tanács vb-elnökhelyet- tese, Tóth Károly, a Kapos­vári Járás Tanács vb-elnök- helyettese és Tóth János, az egyesült községi ánács elnöke, Békés Lajos, a járási KISZ- bizottság titkára és Tóth. Gyu­la, a helyi KISZ-alapszervezet titkára. Röviddél ezután Bíró Gyulá­nak, a megyei pártbizottság titkárának kíséretében meg­érkezett a Somogybán tartóz­kodó kalinyini pártmunkás­küldöttség is. Megtekintették az emlékművet, majd meg­hallgatták Retek Józsefnek, az alsóhetényivel egyesült kapos- pulai Ezüstkalász Termelőszö­vetkezet elnökének tájékozta­tóját. — Termelőszövetkezetünk 1959. március 8-án alakult. A tsz-tagok évi átlagjövedelme mindössze az ötezerhétszáz fo­rintot érte el. Az elmúlt év­ben átlagosan huszonötezer fo­rint volt a tagok jövedelme. A két szám aránya szemléletesen bizonyítja tízéves fejlődésün­ket. Kemény munka árán lép­tünk a járás legjobb terme­lőszövetkezeteinek sorába, s a munkát a jövőben még fokoz­ni kívánjuk. Nagy öröm szá­munkra., hogy szovjet bará­taink e" nagy napon látogat­ták meg községünket, amikor huszonötödszer ünnepeljük községünk felszabadulását. Megmutathatjuk, hogy élni tudtunk a szabadsággal, és le­hetőségeinkkel, amit a szovjet nép biztosított számunkra. Dombóvári László, a járási urtbizottság első titkára azt íondta ezen a találkozón: — A barátot a nehéz idők­ben lehet megismerni. A mi barátságunk, a szovjet és a magyar nép barátsága mély­nek. igaznak bizonyult. Né­pünk eredményei igazoljál" hogy nem volt hiábavaló szov­jet barátaink segítsége, a ma-, gyár nép soha sem élt olyan magas életszínvonalon, mint a felszabadulás óta. Ma is van­nak gondjaink, feladataink, de ezek már egészen más jelle­gűek, mint a felszabadulás előttiek. Jó érzés tudni, hogy a tennivalók megoldásában ma is segítséget kapunk igaz bará­tunktól, a Szovjetuniótól. A tájékoztatóra, a köszöntő szavakra először Vaszilij Mi- hajlovics Belcsenko, a Kali- nyin területi Pártbizottság má ­sodtitkára válaszolt: — Hálásak vagyunk a me­gyei pártbizottságnak, hogy meghívtak bennünket a felsza- hadulási ünnepségekre. Elő­ször járunk az önök szép hazá­jában, ám Somogy fejlődéséről eddig is sokat hallottunk. Ma­gyarország felszabadulása óta együtt harcolunk a boldog jö­vőért, vállvetve küzdünk a marxizmus—leninizmus esz­méinek ^ maradéktalan megva­lósításáért, nagyszerű cél­jainkért. Most alaposabban megismerkedhetünk a megye eredményeivel, kívánjuk, hogy ezen az úton haladjanak to­vább. Felszólalt a küldöttség két tagja, Nyikolaj lvanovics Gu- szev, a Kalinyin területi Ta­nács vb*elnökének első he­lyettese és Valentyin Alek- szandrovics Dolgopolov, a rzsevi járási pártbizottság el­ső titkára is. A kalinyini küldöttség és a felszabadulási ünnepségen megjelent vendégek a tsz ve­zetőinek kíséretében ezután megtekintették a termelőszö­vetkezet majorját. Búcsúzóul megbeszélték a látottakat, majd kölcsönösen ajándékokat nyújtott át egymásnak a kali­nyini küldöttség és a tsz elnö­ke. Dombóváron folytatódott a felszabadulási ünnepségsoro­zat: a Somogy megyei úttörők nevében a nagyberki pajtások vettek az úttörők országos felszabadulási emlékstafétáját a Tolna és a Baranya me­gyeiektől. Kapospulára az esti órákban megérkezett a megyében tar- h°Z^°. szovjet ájságírókü'- “• Meglátogatták a tsz- majort, és hosszasan beszélg.t- tek a gazdaság dolgozóival. Este a művelődési otthonban az ideigien:sen hazánkban tar­tózkodó szovjet csap tok egyik művészegyüttese és a kaposvá­ri Fonómunkás Kisszínpad adott műsort. P. D. Az európai szocialista országok párt- és állami vezetőinek találkozója Huszonöt éve —december 2-án — alakult meg Szegeden a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, a december 3-án a Dél-Magyarország hasábjain (szer­kesztőbizottsága: a kommunista Révai József, a pa- rasztpárti Erdei Ferenc és a kisgazdapárti Balogh István) megjelent az a program, amely felvázolta Magyarország demokratikus újjáépítésének és Tel" emelkedés-nek útját. Az előzetes megállapodásnak megfelelően ez év de­cember elején Moszkvában a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköz- társaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokrati­kus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió párt- és állami vezetőinek találkozójára ke­rül sor, amelyen véleménycserét folytatnak időszerű nem­zetközi kérdésekről. Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-, pont: Bizottsága első titkárá­nak vezetésével tegnap dél­előtt elutazott a magyar kül­döttség az európai szocialista országok párt- és állami veze­tőinek moszkVai találkozójára. A küldöttség tagjai Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke. Ko­mócsin Zoltán, a Központi Bi­zottság titkára, a Politikai Bi­zottság tagjai és Erdélyi Ká­roly külügyminiszter-helyet­tes, a Központi Bizottság tagja. A küldöttséget a Nyugati pályaudvaron Biszku Béla, a Központi Bizottság titkára. Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a Politi­kai Bizottság tagjai. -Aczél György, a Központi Bizottság titkára. Benkei András bel­ügyminiszter, Péter János kül­ügyminiszter és Csanádi György közekedés. és posta­ügyi miniszter búcsúztatta. Je­len volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. (MTI) Emlékezik Szeged, Szegeddel együtt az ország és a nép. Emlékezik a negyedszázad előtti történelmi na­pokra, s ünnepi érzelmekkel veszi számba annak a poli­tikának az eredményeit, amelynek meghirdetésével leg­jobbjaink azokban a sorsdöntő napokban az ország színe elé léptek. A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Pol­gári Demokrata Párt és a Szegedi Szabad Szakszervezetek képviselői a frontba tömörülve, hittel hirdették: '>Lesz ma­gyar újjászületés!« Ezt a programot — a fasizmus és a háború ellen ví­vott harc idején — a kommunisták pártja dolgozta ki és hir­dette meg. S a kommunisták vezetésével jött létre az az összefogás, amely egész negyedszázados fejlődésünk alap­vető tényezője volt, és a szocializmus teljes felépítéséért vívott harc sikerének is záloga. Annak a politikának a meghirdetésére emlékezünk, amelyről egy ízben Kádár János így beszélt a fiataloknak, akik számára mindez már történelem: ».. .pártunk politi­kája a munkásosztály vezette munkás-paraszt szövetségre, az értelmiséggel való szoros együttműködésre, a nép va­lamennyi haladó erejének tömörítésére épül. Más nyelven: a hazafias népfront eszméjére, a kommunisták és a pár- tonkívüliek szövetségére.-« \ Senki sem állítja, hogy ez a népfrontpolitika az el­múlt negyedszázad során mindig töretlen volt. Sikerek és balsikerek egyaránt szegélyezték a népfrontmozgalom útját is. Ám a sikerekből és balsikerekből egyaránt okoltunk. Okult az országot céltudatosan vezető párt, s okult a tör­ténelmi tapasztalatokban szakadatlanul gyarapodó nép. Ami kezdetben csak a kommunisták és a kommunista párt ügye volt, az nemzeti üggyé lett, és a szocializmust építő Ma­gyarország az egész nép közös műveként jött létre. Kilábolni a mélyből, s ami ennél is több: felemelked­ni! — Ez volt a huszonöt éve meghirdetett Programm. Meg­valósítottuk. s ennél, a mainál is többet, sokkal többet akarunk: újabb és újabb magaslatokat meghódítani. És a felemelkedés útját sem egyedül járjuk. A Szovjetunió, amely felszabadított bennünket, mellettünk van mai is, és mellettünk a testvéri, szocialista országok sora. A huszonöt éve bontakozó nemzeti összefogásra emlé­kezünk, és a szocialista nemzeti egység erősítésén mun­kálkodunk. Ez az egység teremti meg azt a szebb és jobb hazát, amelyről ezer éven át annyi nemzedék álmodozott. Kádár János vezetésével a magyar küldöttség hétfőn dél­előtt elutazott Moszkvába, az európai szocialista' országok párt- és állami vezetőinek találkozójára. Képünkön: Kádár János Biszku Bélától búcsúzik a Nyugati pályaudvaron. A bécsi értekezlet Anglia feladta líbiai támaszpontját Nagy-Británnia beleegyezett a líbiai Tobruk mellett levő katonai támaszpontjának ki­ürítésében — jelentette be közleményben a líbiai külügy­minisztérium. A támaszpont kiürítésével kapcsolatos megbeszéléseket december 8-án kezdik meg, és a külügyminisztérium közle­ménye szerint a támaszpont­ról január végén távozik az utolsó angol katona. A MENA értesülése szerint angol részről már meg is fcpTfp-' - .uuntés előkészüle­teit. (MTI) Európa békés jttvójéért Huszonhat európai ország társadalmi mozgalmainak, kü­lönböző politikai, társadalmi, vallási és kulturális irányza­tainak képviselői szabad vi­tában megtárgyaltak az euró­pai kontinens békéje biztosí­tásának időszerű kérdéseit — hangoztatja az európai biz­tonság és együttműködés ügyében megtartott bécsi ér­tekezlet részvevői által elfo­gadott deklaráció. — Azoknak a biüosítások- nak és kedvező feltételek­nek megteremtése, amelyek lehetővé teszik Európa békés fejlődését. megköveteli — hangsúlyozza a deklaráció —, hogy valamennyi európai ál­lam ünnepélyesen erősítse meg az Európában kialakult hatá­rok. sérthetetlenségét, — A bécsi értekezlet rész­vevői egyhangúlag úgy, véle­kednek, hogy az európai tar­tós békét legjobban egy min­den ország számára nyitva ál­ló össz-európai biztonsági rendszer megteremtése révén lehet biztosítani. A Biztonsági Tanács decem­ber havi elnöke Zambia ENSZ-képviselöje, a 30 éves Vernon Mwaanga lesz. Több mint 300 angol isko­lában tegnap megkezdődött 4000 tanító újabb (ezúttal két­hetes) sztrájkja. A sztrájk 150 000 gyermeket érint. A két pedagógusszakszervezet célja az, hogy 135 fontos évi emelést érjen el tagjai számá­ra. Megnyílt a Kosos Piac csúcsérték esicte Az elmúlt órákban szokat­lanul sok protokolláris köte­lessége akadt Julianna hol­land királynőnek és férjének, Bernhard hercegnek: egymás után kellett üdvözölniük a nyugat-európai Közös Piac tagállamainak kormányfőit, aikik a szervezet hágai csúcs­értekezletére érkeztek a hol­land fővárosba. lező ál!alánosságok tetsze­tős gyűjteménye volt. A parlament lovagtermé­ben ma aztán meg is kezdő­dött a konferencia. Pieter de Jong holland miniszterelnök megnyitó beszéde az ilyenkor köte­Egyetlen szó sem esett benne a* hágai konferencia legizgal­masabb témájáról: arról, hogy annyi visszautasítás után _ fel­veszik-e végre hetedik tagnak Nagy-Britanniát. Ennek fényében természetes hogy a legnagyobb érdeklő déssel Georges Pompidou fran­cia köztársasági elnök beszé­dét várják a holland főváros­ban összesereglett újságírók párt (az UDR) fontos érte­kezleten, és ezen hitet tettek a de Gaulle-féle politika »-kon­tinuitása«, vagyis folyamatos­sága mellett. Az azonban könnyén elképzel­hető, hogy Párizs úgy érzi: nem kell elsietni a brit belé- lépést, előtte még nem ártana némi előnyöket kiharcolni a ’ icia mezőgazdaság számá­ra Megegyezés Dél-Tirol ügyében Jelentős eredménnyel vég­ződött az olasz és az osztrák külügyminiszter vasárnapi koppenhágai tárgyalása Dél- Tirol ügyében. Az olasz nagykövetségen rendezett sajtófogadáson Kurt Waldheim osztrák külügymi­niszter bejelentette: a tárgya­ló felek megegyezésre jutottak az Olaszországhoz tartozó dél- tiroli terület jövőjével össze­függő minden lényeges kér­désben. Dr. Kurt Waldheim osztrák külügyminiszter a koppen­hágai repülőtéren. (Telefotó: AP—MTI—KS) Az egyezmény értelmében a dél-tiroli németajkú lakosság biztosítékot kap egy szélesebb körű önkormányzatra, a tv­és rádióműsorok igazságosabb elosztására és a német nyelv nagyobbmérvű hivatalos hasz­nálatára (Dél-Tirolban a né­meté jkúak száma 230 000, az olaszoké 130 000). (MTI) Azt még a legpesszimis­tább megfigyelők sem tart­ják valószínűnek, hogy de Gaulle utóda, Pompidou is »végleges« nemet mond az angol felvételi kére­lemre. | A hágai csúcsot kominen- I táló moszkvai megfigye­lő’: n ívnak nevezik azt a néhány nyugat-európai or­szágban divatos álláspon­tot, amely szerint a brit oroszlán beengedése egít elsimítani a Közös Piacon belüli ellentéteket. Londonban némi aggodalmat keltett, hogy a hágai csúc' előtt ült össze a Gaulle-rsta Ezek az ellentétek — mutat­nak rá a szovjet fővárosban — csak súlyosbodhatnak az­zal, ha zöld utat .biztosítanak az amerikai politika elemeit magával hozó Londonnak. Szudétanémet igények az 'JNSZK-ban Münchenben vasárnap befe­jeződött a »szudétanémet szervezet« elnevezésű revan- sista nyugatnémet szövetség '■étnapos kongresszusa. tosították az új nyugatnémet kormányt, de egyben A szert ezet határozatban ellenezte, hogy az NS5TK kormányé bármilyen for mában érvényűié né nyilvánítsa az 1930-a:- müncheni egyezményt. bejelentették azt is, hogy részt kérnek maguknak az NSZK úg; ne ezatt ke­leti pcliíii.á iának megha­tározásába!. A kongresszuson a szudéta I németek »lojalitásukról^ biz- I Becher, a szervezet jlnöil ..özölte, a szervezet a kel« politikával kapcsolatban táj kozódó megbeszélést kív; tartani Willy Brandt kanc< lárraL SOMOGV1 NÉPLAP Kedd. 1969 december 2.

Next

/
Thumbnails
Contents