Somogyi Néplap, 1969. november (25. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

fllAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ' r. >• Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA xxv. Évfolyam, 254, szám. 1969. november i„ szombat A Varsói Szerződés tagállamainak külügyminiszteri tanácskozása Európa békéjéért és biztonságéért ÜLÉST TARTOTT AZ ELNÖKI TANÁCS A hadkötelezettséget teljesítők érdekvédelméről A honvédelmi hoxxájárulóéról A Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott Törvényerejű rendeletével kihirdette a Magyar Népköz­társaság kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság kormánya között a vízummen­tes utazás tárgyában aláírt egyezményt. Az Elnöki Tanács a tudo­mánypolitikai irányelvekkel összhangban törvényerejű ren­delettel szabályozta a kutatóin­tézeti vezetők és egyes kuta­tói munkakörökben dolgozók munkaviszonyát. Az új tvr. elősegíti a tudományos káde­rek jobb kiválasztását, továbbá azt a célt szolgálja, hogy a gyakorlati munkát kedvelő kutatók bizonyos idő után át­kerülhessenek az iparba vagy a népgazdaság más területére, és a tudományos intézetekben szerzett tapasztalataikat a gya- it.oan hasznosítsák. A tvr. szerint a felügyeletet gyakorló miniszterek által ki­jelölt kutatói munkakörökre az eddigi határozatlan időre szóló munkaviszonnyal szem­ben határozott, legfeljebb öt­évi időtartamra szóló szerző­dést lehet kötni. A kutató­intézeti vezetők vezetői meg­bízatása határozott időre, ugyancsak legfeljebb 5t évre szól majd. A vezetői megbíza­tás megszűnése nem érinti a kutatóintézettel fennálló mun­kaviszonyt. A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondos­kodik. Az Elnöki Tanács módosítot­ta a honvédelmi hozzájárulás­ról szóló 1959. évi 26. számú törvényerejű rendeletét. Az új tvr. szűkíti a honvé­delmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét. Az eddigie­ken kívül mentesülnek a fize­tési kötelezettség alól azok is, akiket sorkatonai szolgálatból katonai kötelmekkel összefüg­gő baleset, sérülés vagy beteg­ség miatt leszereltek; akik leg­alább kétharmad részben csök­kent munkaképességűek; akik szociális körülményeik miatt a fizetési kötelezettség alól fel­mentést kapnak. A tvr. az eddigiekhez képest rugalmasabban állapítja meg a hozzájárulás fizetésének kez­deti időpontját. A törvényerejű rendelet egy­ben felemeli a honvédelmi hozzájárulás összegét, amely a munkaviszonyban állóknál és a termelőszövetkezeti tagoknál egységesen a kereset tizenkét százaléka. A honvédelmi hozzájárulás felemelt összegéből a sorka­tonai szolgálatot teljesítők ar­ra rászoruló hozzátartozói az eddiginél magasabb segélyt kapnak, és a szolgálatukat be­fejező sorkatonák egy része — a polgári életbe történő beil­leszkedés elősegítésére — egy­szeri pénzjuttatásban részesül 1919-es lengyel veteránok Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletével összhangban a kormány módosította a had­kötelezettséget teljesítők ér­dekvédelméről szóló rendele­tét. Felemelte a családi segély összegét, és újra szabályozta folyósításának feltételeit. Az új rendelkezés nem ír elő határozott összeget családi segélyként, hanem úgy intéz­kedik, hogy a közös háztartás­ban élő hozzátartozó bármely forrásból származó összes jö­vedelmét havi 800 forintra kell kiegészíteni, s minden további hozzátartozó esetén 300—300 forinttal kell felemelni. A kü­lön háztartásban élő hozzátar­tozó esetében az eltartásra szo­rulók keresetét, illetőleg bár­mely forrásból származó összes jövedelmét egy személy esetén havi 600 forintra kell kiegé­szíteni, s minden további sze­mély esetén 200—200 forinttal kell emelni A jogosultságot az érvény­ben levő rendelkezések figye­lembevételével továbbra is az illetékes tanácsi szerv állapítja meg, A segély folyósításáról a nyugdíjfolyósító igazgatóság gondoskodik. Az új rendelkezések 1970. január 1-én lépnek életbe. Az Elnöki Tanács a Buda­pesti Orvostudományi Egyetem nevét — fennállásának kétszá- aadik évfordulója alkalmából — »Semmelweis Orvostudomá­nyi Egyetemire változtatta. Az Elnöki Tanács egyéni ke­gyelmi ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Ján Marko csehszlovák, Andrej Grotniko szovjet és Stefan ügyminiszter (jobbról balra) érkezése a budapesti felhívást külügyminisztereinek tanácskozására. 1969. október 30-án és 31-én Prágában tanácskozást tar­tottak a Varsói Szerződés Uigállamainak külügyminiszterei. A tanácskozáson részt vettek: a Bolgár Népköztársaság részéről Ivan Basev miniszter, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság részéről Jan Marlio miniszter, a Lengyel Népköztársaság részéről Stefan Jedry- ehowski miniszter, a Magyar Népköztársaság részéről Erdélyi Károly miniszterhelyettes, a Német Demokratikus Köztársaság részéről Otto Winzer miniszter, a Román Szocialista Köztár­saság részéről Cornelia Manescu miniszter, a Szovjet Szocia­lista Köztársaságok Szövetsége részéről Andrej Cromiko mi­niszter. A tanácskozáson képviselt kormányok kifejezték törekvé­süket és készségüket, hogy ön­állóan és más államokkal két tegyenek az európai fe­szültség enyhítésére, a bizton­ság megszilárdítására és a bé­kés együttműködés fejlesztésé­együtfcműkődve újabb lépése- re. Megerősítették Varsói A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Tanácsköz­társaság kikiáltásának 50. év fordulója alkalmából a Tanács­köztársasági Emlékérmet ado­mányozta Edmund Semil-Mils- kinek, a Lengyelország Kom­munista Munkáspártja (ma­gyar tagozata) egykori titká­rának és Stefan Brodoroicznak, a Vörösőrség tagjának. A kitüntetések átadásánál jelen volt Jozef Kepa, a LEMP varsói városi bizottságának el­ső titkára is. (MTI) A Somogy megyei Tanács napirendjén a művelődésügyi állandó bizottság munkája ^Tegnap ülést tartott a So­mogy megyei Tanács. Első na­pirendi pontként megvitatta a megye kommunális ellátottsá­gának helyzetét. (Ennek elem­zésére külön visszatérünk.) Majd előterjesztették a Somogy megyei Tanács művelődésügyi állandó bizottságának 1967— 69-ben végzett munkájáról szó­ló jelentést, s a rá vonatkozó határozati javaslatot. A jelentés az állandó bizott­ság eredményes munkájáról számol be. Munkatervükben, mély a megyei tanács és vég­rehajtó bizottságának tervére épül, több önálló téma is sze­repel. Ilyen volt például az óvodák helyzetének vizsgálata, valamint a tsz-ék kulturális el­látottsága a megye területén. Értékes kezdeményezései kö­zött ismeretes a Televíziót az is- koláknak-mozgalom keretében az üzemek és tsz-ek vezetődhez intézett felhívás. Hasonló fel­hívást küldtek ki a felszaba­dulási emlékkönyvtárak léte­sítésére is. Az ÁB munkájában kerülte a formalizmust. Tevé­kenységét közérdekű és a me­gye művelődésügyét közvetle­nül szolgáló témákra összpon­tosította. Ilyen volt a népmű­velés III. ötéves terve, a hát­rányos helyzetű tanulók prob­lémái, az átmeneti gyermek- otthon működése és középisko­lai hálózat átszervezése. A té­mák megvitatása előtt az AB önállóan vizsgálódott a megye területén. Vizsgálati eredmé­nyei, javaslatai helyet kaptak a vb előterjesztéseiben. Az AB tagjai ilyen módon is meggyő­ződhettek munkájuk eredmé­nyességéről. Ez ösztönzően ha­tott: a bizottság minden tagja pontos munkát végzett, vizsgá­lati jelentéseit határidőre megküldte. Az állandó bizottság üléseit a szükséges mértékben ponto­san megtartotta. Kapcsolata a vb-vel termékeny, bár a vb részéről javításra szónál: a vb az ÁB-üléseken még eddig nem képviseltette magát. Nem­régen azonban közös tapasz­talatcserén értékelték az ÁB által nyújtott segítséget. Együttműködésük a művelő­désügyi osztállyal jó és állan­dó. Hiányos azonban még a más megyei, valamint az ala­csonyabb szintű állandó bizott­ságokkal való kapcsolatuk. A megyei tanács testületé Böhm József elnökletével a je­lentést elfogadta. Megállapí­tották: az ÁB kötelességét lel­kiismeretesen és eredményesen teljesítette. Ezért a tanácsi ciklusban folytatott tevékeny­ségéért a megye tanácsa el­ismerését fejezte ki. LAKAS - VÁLLALATI SEGÍTSÉGGEL A törzsgárda tagjait, a leg­jobb dolgozókat jutalmazta meg a Híradástechnikai Válla­lat, amikor jelentős anyagi se­gítséget nyújtott néhány csa­ládnak új lakás vásárlásához. Az első lakók most foglalják el a Szalma István közben épült OTP-lakásokat öt dolgozónak adott száz­ezer forintos kamatmentes köl­csönt a vállalat. Három család lakáskörülményein úgy változ­tattak, hogy negyvenezer to-> rinttal csökkentették az össz­költséget. Olyan kedvezmény is szere­pel a szerződésben, hogy amennyiben a dolgozó még tíz évet a vállalatnál tölt el, úgy huszonötezer forintot elenged­nék a százezres tartozásból. — Jókor jött ez az akció — mondja Szemen László, az Egy lakás a beköltözés után. egyik új lakás tulajdonosa. — Négy évig laktunk, a szülők­nél. Nekünk huszonhat ezer forintot kellett kifizetni. Ez sem kevés, de segítség nélkül még sokáig várhattunk volna, hogy kényelmes otthonunk le­gyen. Nékem csak az építőkre van panaszom, mert a kijaví­tásra váró hibák miatt még nem olyan a lakás, amilyen­nek az átadáskor lennie kel­lene. A könyvelésben találjuk Molnár Sándomét, aki nyolc évi mindennapos utazás után jutott lakáshoz. Kisbárapátiból jártak be naponta, a szüleik­nél laktak. A férje 16 éve in­gázó. Molnáraié alapító tag a vállalatnál, így a jutalomban — hogy hozzásegítették a la­káshoz — a hűségét is hono­rálták a Híradástechnikánál. A Molnár család tegnap már a bútorokat rendezte. Kipró­bálták a konyhát, fölsúroltak a szobákat. Jó érzéssel sürög- teg-forogtak, hogy mielőbb rend legyen náluk. — Amikor a kulcsot meg­kaptuk, sírva fakadtam — mondja Molnáraié. — Még a kolléganőim is velem drukkol­tak, hogy sikerüljön. Eddig, ha sok munka volt, túlórázni kel­lett, nem tudtam hazautazni. Most itt lakom egy lépésre. Szinte hihetetlen, még meg kell szokni, hogy most már így van. Ma is költözik egy család, a hét végén tálán a többiek is. Nagy Lajos igazgató azzal kö­szön el tőlünk, hogy most szer­vezik a következő, a harminc­két lakásos akciót, amihez kü­lönböző összegekkel járul hoz­za a vállalat n. í. Jendrychowski lengyel kül- aláíró hét szocialista ország (Telefotó: CTK—MTI—KS) Szerződés tagállamai által aa 1969. március 17-én valameny- nyi európai országhoz intézett budapesti felhívásnak az élet által igazolt megállapításait. A tanácskozás részvevői kü­lönös figyelmet fordítottak az európai biztonság és együtt­működés kérdéseivel foglalko­zó összeurópai értekezlet ösz- saehívásának előkészítésére. Megelégedéssel állapították meg, hogy az össz-európai ér­tekezlet megtartására vonatko­zó javaslatuk az európai álla­mok többségénél széles körű, pozitív visszhangra talált. Ez a javaslat Európában aktív ér­demi megvitatás tárgya lett, 'amelynek során az értekezlet előkészítésével . kapcsolatos egyes kérdésekben konkrét el­gondolások hangzanak el. Mindez reális lehetőséget te­remt az értekezlet megtartá­sára és az európai biztonság közös erőfeszítések útján tör­ténő megteremtésére Európa (Folytatás a 2. oldalon) VASÁRNAPI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: DR. LATOS ISTVÁN: A párt vezetésével — a párt segítségével (3. oldal) KERCZA IMRE: Hol az utánpótlás? (4. oldal) HORÄNYI BARNA: Sokszínű művelődési életet (5. oldal) PINTER DEZSŐ: 0 törvényesség helyzete Kaposváron (6. oldal) GYENES ZOLTÁN: „Oly korban éltem én..." <7. oldal) SÍK CSABA: Victor Vasarely kiállítása (8. oldal) LESKÓ LÁSZLÓ: DÖRMÖQŐ (12. oldal)

Next

/
Thumbnails
Contents