Somogyi Néplap, 1969. július (25. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

Küldöttségünk Nicolae Ceausescu, a Ro­mán Kommunista Párt főtit­kára, az államtanács elnöke vasárnap fogadta a Czinege Lajos vezérezredes, az MSZMP KB PB póttagja, honvédelmi miniszter vezette magyar kato­nai küldöttséget, amely láto­gatáson tartózkodik Romániá­ban. A találkozón részt vett Iosif Banc, az RKP KB Vég­rehajtó Bizottságának póttag­ja, a minisztertanács alelnöke, Vasile Patilinet, az RKP KB titkára, Ion I onita vezérezre­des, a fegyveres erők helyet­tes minisztere. A szívélyes, elvtársi légkör- rű találkozón Magyarország és Románia fegyveres erői baráti kapcsolatairól szóltak, aláhúzva ezek fejlesztésének közös óhaját a két nép, a szo­cializmus és a béke ügyének javára. (MTI) Mind lemondtak A görög államtanács bírái tovább dacolnak a katonai rezsim alkotmányellenes in­tézkedéseivel. Hétfőn az or­szág legmagasabb közjogi fó­rumának újabb nyolc tiszt­ségviselője nyújtotta be le­mondását, tiltakozásul Sztasz- szinopulosznak, az államta­nács elnökének törvénytelen eltávolítása miatt A jogtudós és volt miniszter továbbra sem hajlandó elismerni el­mozdításának jogosságát, s a reá gyakorolt erkölcsi és fizi­kai nyomás ellenére sem tud­ták kicsikarni lemondását szentesítő aláírását. Az AP jelentése szerint meg nem erősített hírek ter­jedtek el arról, hogy a 24 ta­gú államtanács valamennyi tisztségviselője szolidaritás­ból benyújtotta lemondását. Egyikük táviratban szólította fel U Thant ENSZ-fötitivárt, hogy járjon közbe, s szava­tolja Sztasszmopulosz szemé­lyi biztonságát. Erre annál inkább szükség van, mivel hétfőn reggel megbízható je­lentések arra utaltak, hogy az államtanács alkotmány szerinti elnökét házi őrizet­ben tartják, telefonvonalát el­vágták, s az újságírók hiába próbáltak érintkezésbe lépni vele. (MTI) Szovjet hadgyakorlat a Bajkálon túl X ■v . ' ■ Motorizált gyalogság gyakorlatozik a Szovjetunió Bajkálon túli területén. (Telefotó. — A TASZSZ felvétele. Megjelent a Krasznaja Zvezda című lapban. MTI—KS) London és Bonn nnkSoárís alkuja Ha a nyugatnémet és az angol vezetőknek sikerül vég­hezvinni tervüket és a Bun­deswehr! bevonják az atom­fegyverkezésbe, akkor mind Európa, mind pedig az Egye­sült Államok veszedelmes helyzetbe kerül — írja Juri) Zsukov a hétfői Pravdában, London és Bonn legújabb nukleáris alkuját kommentál­va. A NATO nukleáris ter­vezési csoportjának legutóbbi ülésszakát elemezve a cikkíró rámutat, hogy azon messze­menő katonai-politikai elkép­zelések születtek, amelyek célja az NSZK nukleáris fel­fegyverzése és az európai nuk­leáris fegyveres erők megte­remtése, természetesen az NSZK részvételével. A tervek alapja pedig az a doktrína, hogy konfliktus esetén nyom­ban atomfegyvert kell alkal­mazni, és a NATO fegyveres erőinek kell az első atomcsa­pást mérni. Az Egyesült Államokban — folytatja Zsukov — sokan úgy tesznek, mintha nem látnák, hogy ezek az irányelvek meny­nyi veszedelmet rejtenek ma­gukban. Mások azzal nyugtat­ják magukat, hogy komoly baj esetén Nixon közbeléphet. A dolog azonban korántsem ilyen egyszerű. Miközben az Egyesült Államok a hunyót játssza, Bonn és London szé­pen létrehozza az európai atomerőket, sőt kiverekszik azok »-függetlenítését« a NA- TO-ban. Ideje lenne jcomolyan és tárgyilagosan mérlegelni a nukleáris tervezési _ csoport veszedelmes elképzeléseit és figyelmeztetni az amerikai po­litikusokat erre a veszedelem­re. (MTI) A lottó ' tárgynyeremény-sorsolása A tegnap megtartóu jutalomsor­soláson a 25. heti lottószervények vettek részt. Az alábbiakban a pécsi körzet nyertes számait is­mertetjük az OTP gyorslistája alapján. 3 269 680 rádió, 3 270 182 méter­áru, 3 270 900 fényképezőgép, 3 284 495 rádió, 3 285 681 háztartási gép, 3 289 440 ruházati cikk, 3 305 693 OFOTÉRT , utalvány, 3 306 981 ház­tartási gép, 3 307 628 hűtőgép. 3 303 672 rádió, 3 313 030 hűtőgép. 3 314 600 ki mit Választ? 3 319 798 bútor, 3 325 714 lakástextil, 3 333 242 OFOTÉRT-utalvány. 4 296 033 OFO- TÉRT-utalvány, 4 329 411 ruházati cikk, 4 329 625 utalv., 4 345 841 hű­tőgép, 4 351 509 hűtőgép, 4 353 450 utalv., 5 916 533 hűtőgép, 5 913 204 lakástextil. 5 921 696 tv, 5 925 288 utalvány, 5 933 498 éléskamra ut„ 7 103 561 háztart. gép, 7 110 889 rá­dió. 7 112 724 ruházati cikk, 7 113 978 ki mit választ? 7 114 573 utalvány, 7 122 955 utalv., 7 125 113 hűtőgép, 7 131 800 ruházati cikk 7 135 257 magnó, 7 143 230 éléskam­ra utalvány, 7 147 524 éléskamra utalvány, 7 149 463 háztartási gép. 7 155 067 háztartási gép, 7 156 179 éléskamra utalv., 7 Í56 642 BÁV- utalv., 7 158 543 háztartási gép, 7 163 471 ruházati cikk, 7 168 109 hű­tőgép, 7 188 102 ruházati cikk, 7 197 530 mosógép és centrifuga, 7 207 632 éléskamra ut., 7 228 038 bútor, lakbér., 7 235 850 bútor, lak­bér, 7 254 248 lakástextil, 7 255 356 televízió, 7 262 518 BÁV-utalvány, 7 273 550 BÁV-utalvány, 7 273 985 háztartási gép, 7 274 316 utalvány, 7 279 398 írógép, 7 293 926 háztartási gép, 7 344 206 televízió, 7 353 125 háztartási gép, 7 3S1 597 éléskamra utalvány, 7 362 978 rádió. 7 368 400 magnetofon, 7 368 459 BÄV-utalv., 7 370 597 éléskamra ut., 7 374 127 BÁV-utalvány, 7 388 101 hűtőgép, 7 389 674 hűtőgép, 7 389 703 ki mit választ?, 7 397 244 ki mit választ?, 7 419 286 utalvány, 7 421 591 hűtő­gép, 7 432 004 fényképezőgép, 7 442 998 éléskamra ut., 7 443 017 méterá., 7 450 995 kempingfelszere­lés, 7 463 538 háztartási g., 7 484 699 ki mit választ?, 7 485 094 utalvány, 7 439 594 ruházati cikk, 7 553 061 írógép, 7 553 163 éléskamra utalv., 7 580 919 rádió, 7 582 430 méteráru, 7 584 870 tv, 7 596 54d él Jvamra utalv., 7 604 075 fényképezőgép, 7 605 194 OFOTÉRT-Utalv., 7 605 204 éléskamra ut., 7 615 330 varrógép, 7 616 285 méteráru, 7 620 356 háztar­tási gép, 7 622 705 utalv., 7 622 804 motorkerékpár, 7 717 133 lakástex­til, 7 726 473 utalvány, 7 923 118 rá­dió, 7 924 533 utalvány, 7 934 129 ki mit választ? A nyertes szelvényeket 1969. július 20-ig kell eljuttatni a Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság lebonyolítási osztályához (Bp., V., Münnich Ferenc u. 15.). A gyorslista közvetlenül a sor­solás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem válla­lunk. (MTI) Meghalt Csőmbe Algírban hétfőn reggel hi­vatalosan bejelentették, hogy vasárnap meghalt Moise Csőm­be volt kongói miniszterelnök, akit egy nap híjáin / két éve tartottak fogva Algériában. A 11 francia és algériai orvos által aláírt közlemény szerint Csomóéval szívroham végzett álmában. A kongói politikus 49 éves volt Moise Csőmbe nevét 1960. július 10-én ismerte meg a világ. Kongó függetlenné vá­lása után lí nappal, a belga Süllyedő Anglia A fizetési mérleg problé- süllyednek. Egy szökőár a mái és a munkáspárti kor- La Manche csatornában már mány nehézségei mellé új most arra vezetne. hogy gond járult Angliában: tudó­sok közlése szerint a sziget süllyed és a La Manche csa­torna vize egy nap elborítja majd Londont. A Science Journal című folyóirat ugyan megnyugtatja az olvasókat, hogy Angliának még leg­alább 15 évszázada van, mi­előtt Atlantisz sorsára jut, de közli azt a nyugtalanító tényt, hogy a sziget egyes partjai évi egy centimétert Themzén felhatoló árhullám elpusztítaná London nagy ré­szét. Richard Taylor és dr. lan Smalley, a jelentés szerzői azzal vigasztalják az angolo­kat, hogy ezzel szemben Wales széles térségei emel­kednek. A Harlech-kastély 1286-ban például a tenger partján épült, ma viszont fél mérföldnyxre van attól. (MTI) nagytőke embereként kikiál­totta az ásványi kincsekben rendkívül gazdag Katanga tar­tomány önállóságát. Az ezt követő polgárháborúban Csőmbe emberei végeztek Lu- mumbával, az ország függet­lenségének hősével. Az ENSZ- csapatok, miután hosszú ideig lehetővé tették, 1963 január­jában vetettek véget a katan- gai különválásnak. 1963 júniu­sában Csőmbe elhagyta Kon­gót és Spanyolországban élt, de 1964. július 10-én vissza­tért és ezúttal egész Kongó miniszterelnöke lett. Fehér zsoldosok segítségével leverte a haladó erők felkelését, 1965 őszén azonban ismét távo­zásra kényszerült, amikor el­lentétei támadtak Kaszavubu akkori elnökkel. 1967. március 13-án Mo­butu hatalomra jutása után Kongóban pert rendeztek Csőmbe ellen és távollétében hazaárulás miatt halálra ítél­ték. 1967. július 1-én a repü­lőgépet, amelyen Csőmbe uta­zott, Algériában leszállásra kényszerítették. Csőmbe algé­riai fogságban maradt halá­láig. (MTI) Hen Hét továbbra is ostromgyíírűben Az. immáron 53 napja szoros ostromgyűrűbe zárt Ben Het-i amerikai tábor szaka­datlan ágyúzásán kívül a dél­vietnami népi fegyveres erők tüzérsége az ország egész területén több jelentős támadást hajtott végre. Ezek sorából kiemelkedik, hogy a hazafiak három 122 milliméteres rakétát küldtek a Saigon közelében tanyázó dél-vietnami ejtőernyős had­osztály törzskarának főhadi­szállására. Az amerikai nagyvezérkart változatlanul aggasztja a Ben Het-i különleges alakulatok sorsa. A válságos helyzet egyik jele, hogy — a bevett gyakorlattal szemben — az amerikaiak a veszé­lyes helyzetre hivatkoz­va, nem hajlandók repü­lőgépen újságírókat szállí­tani a központi fennsíkon elterülő táborba. Vasarnap a DNFF tüzérségé­től föld alá kényszerített ame­rikaiak bunkerjeit megtekin­tette William Rosson tábor­nok, a Dél-Vietnamban szol­gálatot teljesítő amerikai fegy­veres erők főparancsnok-he­lyettese és Lu Luan, a köz­ponti fennsíkon harcoló sai- goni kormányalakulatok pa­rancsnoka. A Ben Het-i helyzetről a szomszédos Dák Tóból küldött tudósítást Michel Garin fran­cia tudósító. A távirat sze­rint a táborban a 85 milli­méteres tüzérségi lövedékek sorozatos becsapódását a 60, 82 és 120 milliméteres aknák robbanása váltogatja, majd ezeket időnként hatalmas dö- lyamatos amerikai rejjel megszakítják a szovjet gyártmányú, 122 milliméteres rakéták de­tonációi. Az állandó tüzérségi tűz miatt vakondéletmódra kárhoztatott amerikaiak ventillátorokkal, hűtőszekrényekkel és magne­tofonokkal ellátott föld alatti bunkerjeik foglyai. A DNFF a tábor körül elterülő hegyi dzsungelben kiépített álcázott tüzérségi ütegállásokból bom­bázza Ben Hét körzetét, s ezekét az ütegeket szinte fo­légitáma­elhallgat­dások sem tudták tatni. Május 1-től június 29-ig az amerikai tüzérség és légi­erő a vietnami háború törté­netében eddig egyedülálló összpontosítással támadta a Ben Hetet körülfogó hegyvo­nulatot. Több mint 136 000 lövedék és 22 000 bomba robbant az ost­romlott tábor körül. Az ostromgyűrű azonban oly szoros, hogy az amerikaiak kedd óta csak a levegőből tudják eljuttatni az utánpót­lást a szorongatott védőknek Az agresszorok szörnyű éjszakája Hável József, az MTI tudó­sítója jelenti: A saigoni amerikai katonai rádió megszólaltatta a Buna katonai tábor egyik túlélőjét, aki azonban semmilyen össze­függő képet nem tudott adni a dél-vietnami felszabadító hadsereg rettenetes erejű tá­madásáról, csupán azt hajto­gatta: Szörnyű éjszaka volt. A Pravda hanoi tudósítójá­nak értesülései szerint a Buna nevű katonai tábort az ag- resszorok aknamezővel vették körül. A tábor riasztó jelző- rendszerét érzékeny elektroni­kus berendezések és lokáto­rok alkották. Egyszóval az ag- resszorok és bábjaik viszony­lagos biztonságban ér-?tík magukat. A helyi idő szerint este fél tizenegykor kezdődött támadás egy csapásra eloszlat­ta ezt a biztonságérzetet: a katonai tábor területének min­den földdarabja külön pokol­lá változott. Továbbra is meg­fejthetetlen, hogyan tudtak a hazafiak észrevétlenül a meg­erősített tábor közelébe jutni, s onnan mérni rakétacsapást az amerikai állásokra. A tá­madás különben mindössze néhány percig tartott; ennyi elég volt ahhoz, hogy a Buna katonai tábor gyaklatilag meg­szűnjék létezni. Az előzetes adatok szerint az amerikaiak és bábjaik ha­lottakban és sebesültekben 400 katonájukat vesztették el. * * * Alábbi képünkön: Három amerikai katona egy von­tató autó kerekei mögött keres fedezéket a sza­badságharcosok lövedékei elől a Ben Ilet-i támasz­ponton. (Telefotó: AP—MTI—KS) ROBBANÁS TEL AVIV KÖZPONTJÁBAN Arab ellenállók Tel Aviv központjában felrobbantot­tak egy katonai járművet. A* első jelentések szerint nyolc személy megsebesült. (Telefotó: AP—MTI—KS)

Next

/
Thumbnails
Contents