Somogyi Néplap, 1969. július (25. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

THAO PROLETÁRJA!, EG YE S Ul JETEIM Ära : 80 fillér Somogyi Néplap AZ MSZMP SOMOGY HEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 149. SZÁM. 1969. JÚLIUS L, KEDD Jugoszláv pártmunkások Somogybán A vendégek látogatása a barcsi járásban 1970-ben: népszámlálás Olést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn üiést tartott. A Minisztertanács előterjesz­tésére törvényerejű rendeletet alkotott a népszámlálás 1970- ben történő megtartásáról. A törvényerejű rendelet ki­mondja: Magyarország terüle­tén az 1969. december 31. és az 1970. január 1. közötti éj­iéli állapotot alapul véve ál­talános népszámlálást kell tar­tant A népszámlálással egy­idejűleg össze kell írni a la­kásokat és az intézeti háztar­tásokat (kórházakat, munkás­szállásokat, diákotthonokat stb.), a lakóházakat, az inté­zeti és az egyéb lakott épü­leteket. A népszámlálás, valamint az azzal kapcsolatos összeírások körébe tartozó adatgyűjtés a tanácsok végrehajtó bizottsá­gainak feladata. Az e munká­ban részt vevőket tennivalóik ellátásában hivatalos szemé­lyeknek kell tekinteni. Az adatgyűjtés szakmai irányítá­sát, az adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hivatal végzi. A népszámlálás adatait, va­lamint az ezzel kapcsolattá összeírások körébe tartozó adatokat mindenki köteles a valóságnak megfelelően, a kí­vánt határidőben megadni. Az Elnöki Tanács elrendelte Mátészalka várössá alakítá­sát, továbbá a csengeri, a szentgotthárdi és a vasvári já­rás megszüntetését. Az Elnöki Tanács ezután egyéni kegyel­mi ügyekben döntött, majd folyamatban levő ügyeket tár­gyalt •m-W '«isyyyuMui*’ látni keretében jött megyénk­be, Gazsi Pavle, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége bje- levári területének elnöke, a JKSZ központi elnökségének tagja vezeti, s a vendégek négy napot töltenek nálunk. A csoport tagjai jugoszláv határterületi pártfunkcioná­riusok: Csudics Stevo Vrbo- reoból, Mihaldinec Martin Gyurgyevácról, Erhatics Ma­riján Krizsevciről, Galjer Ivan Bjelovárról érkezett A jugoszláv vendégeket a barcsi Dráva-hídnál Illés De­zső, a megyei pártbizottság titkára, Szikszai László, a me­gyei pártbizottság párt- és tömegszervezetek osztályának vezetője, Fóbri István, a me­gyei pártbizottság mezőgazda- sági osztályvezetője, Süveges Sándor, a Barcsi Járási Párt- bizottság első titkára, dr. Papp Ferenc, a Barcsi Járási Ta­nács vb-elnöke fogadta. Ez­után a jugoszláv pártvezetők kezet fogja át az egész járás vendéglátóik társaságában a mezőgazdálkodását, s ezek a járási pártbizottság épületében közös gazdaságok közismerten baráti beszélgetésen vettek szép eredményeket érnek el részt évről évre. A járási széfche­A Dráva-hídnál fogadták a vendégeket ■ tmmm Lá’ jgatás a Drávamenti Egyetértés Tsz majorjában. Illés elvtárs, miközben kö­szöntötte a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének kül­döttségét, elmondotta, hogy ez a látogatás, amelyet majd a somogyi delegáció viszonoz, újabb megnyilvánulása a két határmenti terület szoros kap­csolatának, s továbbra is az a szándék vezeti megyénk ve­zetőit, hogy’ ezek a kapcsola­tok a jövőben is elvtársiak, barátiak legyenek. Ezért fon­tos az időnkénti felújítása a kötelékeknek, kicserélése a véleményeknek, amit most már megkönnyít az idén el­készült, a két országot össze­kötő barcsi Dráva-híd. Gazsi Pavle, a jugoszláv pártküldöttség vezetője arról szólt, hogy örömmel jöttek erre a találkozóra, amelyet so­mogyi elvtársaik erőfeszítései­nek és eredményeinek megis­merésére kívánnak felhasz­nálni. A négy nap és a ter­vezett program jó alkalom arra, hogy erősítsék az im­már hagyományos kapcsolatot és minél több hasznos tapasz­talatot szerezzenek. Süveges elvtárs ismertette a barcsi járás közgazdasági helyzetét, települési viszo­lyen, Barcson az ipari üzemek nyait Tizenhét termelőszövet- így egyre fejlődnek, a nagyobb múlttal rendelkezők mellett újabbak jönnek létre, s ex nagyban enyhíti a község foglalkoztatási gondjait Vá­zolta az alsó- és középfokú oktatás helyzetét, sorban is­mertette a kulturális fejlődést dokumentáló adatokat, s kitért az idegenforgalmi helyek — mint amilyen a csokonyavi- sontai gyógyfürdő— egyre na­gyobb látogatottságára. Ezután a pártszervezetek tevékenysé­géről, szervezeti felépítéséről & mindennapi feladatairól adott rövid tájékoztatót, öt­vennyolc pártalapszervezet dolgozik a barcsi járásban, minden gazdasági és hivatali egységnél megtalálható a kom­munisták kollektívája. Végül arról szólt, hogy alig van a járásban olyan község, amely­nek ne volna kulturális vagy sportkapcsolata a szomszédos jugoszláv terület valamelyik községével, s a szervezett ta­lálkozókon túl egyre több ma­gánjellegű kapcsolat is kiala­kul. Ezután közösen megtekin­tették a Barcsról és a hfdava­tásról készült kisfilmet, meg­nézték Barcs nevezetességeit, majd ebéd után a vendégek és a vendéglátók a tótújfalui Drávamenti Egyetértés Ter­melőszövetkezetbe látogattak, A művelődési házban Nyán Pál tsz-é.nök és Filip Márk, a tsz függetlenített párttitkára fogadta a küldöttséget. Rövi­desen élénk eszmecsere kez­dődött — itt már a házigazda és a jugoszláv vendég egy­aránt horvátul beszélt — a gazdaság helyzetéről, a párt- szen*vezet munkájáról. Ami kü­lönös érdeklődést váltott ki az az volt, hogyan segíti a pártszervezet a gazdasági munkát, hogyan dolgozik a mindennapi életben. A jugo­szláv jpártvezetők megnézték a szövetkezet lakócsai major­jában a szarvasmarha-tenyész­tést: itt a francia táptakar­mánnyal, új módszerekkel ne­velt borjakat tekinthették meg. A borjúnevelésben szé­pek az eredmények: a speciá­lis körülmények között nevelt állatok havi súlygyarapodása eléri a 35 kilót Elismerést váltott ki a vendégeknél a sertéstelep is. Ma Kaposváron folytatják somogyi látogatásukat a jugo szláv pártvezetők. A kormány Tájékoztatási Hivatala kizli: A Minisztertanács hétfőn ülést tartott. A kormány el­nökének előterjesztése alapján elhatározta, hogy az MSZMF Központi Bizottsága június 27-i ülésén elfogadott tudo­mánypolitikai irányelvekkel összhangban tudomány politi­kai bizottságot hoz létre. A bi­zottság feladata a tudományos kutatás egységes állami irá­nyítása és a nemzetközi tudo­mányos kapcsolatokkal való összehangolása, valamint a Magyar Népköztársaság tudo­mánypolitikai elveinek kiala­kítása és azok megvalósításá­nak szervezése. A Minisztertanács a tudo­mánypolitikai bizottság elnö­kévé dr. Ajtai Miklóst, a kor­mány elnökhelyettesét nevezte ki. A kormány megvitatta és elfogadta a tudománypolitikai irányelvek végrehajtásához szükséges jogszabályok kidol­gozásának ütemtervére tett ja­vaslatot A külkereskedelmi miniszter jelentést tett a külföldi hiva­talos kiállításokon és vásáro­kon a magyar részvétel 1970 évi programjának bővüléséről, és javaslatot terjesztett elő az 1971-bep megrendezendő kül­földi kiállításokon való rész­vétel programjára. A vásárok és kiállítások száma és jelen­tősége világszerte növekszik és hagyományos szerepük mellett mindinkább műszaki, tudo­mányos és gazdasági informá­ciós központokká is válnak. A magyar kiállítások külföldön — amelyeknek évente mint­egy 10 millió látogatójuk van — jól szolgálják az ország gazdasági érdekeit és egyben hű képet adnak a mai Ma­gyarország életéről és alkotó munkánk eredményeiről. A Minisztertanács az előterjesz­tést elfogadta. A kormány megtárgyalta a mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter jelentését a mezőgazdasági üzemek kiegé­szítő tevékenységéről, és a vi­ta alapján határozatokat fo­gadott el a kiegészítő üzemi tevékenység további fejleszté­sére, valamint az eredeti cé­lokkal ellentétes szabálytalan­ságok felszámolására. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. A mezígazdasági izeinek kiegészítő tevékenységének szabályozása A mezőgazdasági üzemek kiegészítő tevékenységének to­vábbi rendeltetésszerű fejlesz­tése és a szabálytalanságok megszüntetése érdekében a -n ár ^’határozat előírja: A lakosság ellátásának javí­tása céljából a tsz-ekber. na­gyobb ütemben kell fejlesz­teni a mezőgazdasági termé­kek feldolgozását Javítani kell az élelmiszeripari válla­latok és a mezőgazdasági üze­mek közötti kooperációt, to­vább kell egyszerűsíteni a ter­mékforgalmazás rendjét, és meg kell teremteni az állami­szövetkezeti vegyes társulások közös anyagi érdekeltségét biztosító közgazdasági és jogi előfeltételeket Szükséges a mezőgazdasági üzemek közvetlen értékesítő tevékenységének fejlesztése, az értékesítéssel kapcsolatos engedélyezési eljárás egysze­rűsítése. Ugyanakkor szigorí­tani kell az egészségügyi és a minőségellenőrzést A mezőgazdasági üzemek szolgáltató és egyéb ipari te­vékenységei közül " elsősorban azokat kell fejleszteni, ame­lyek az élelmiszer-gazdaságot, továbbá a helyi szükségletek kielégítését segítik, a kedve­zőtlen adottságú területeken pedig a helyi lakosság foglal­koztatottságának növelését teszik lehetővé. A mezőgazdasági üzemek építőipari kivitelezői jogosult­ságát és területi illetékességét úgy kell módosítani, hogy el­sősorban mezőgazdasági üze­mekben és az élelmiszer-gaz­daság egyéb területein végez­zenek építőipari munkát. Gondosksodni kell arról, hogy megismerkedjenek az építőiparágak a kivitelezési szavatosságra vonatkozó sza­bályokkal. Szakmunkás-után­pótlásuk biztosításáról, saját munkásaik képzéséről a meg­felelő szakmunkásképző inté­zetekkel együttműködve gon­doskodjanak. A mezőgazdasági termelés­hez szorosan nem kapcsolódó ipari tevékenységet elsősorban ott indokolt fejleszteni, ahol a szabad munkaerő rendszeres foglalkoztatása a mezőgazda- sági üzemen belül egyéb mó­don nem oldható meg. Ezek­nek a területeknek a fejlesz­tését regionálisan, elsősorban ipari nagyüzemekkel koope­rálva, egyes kis- és középüze­Barcs egyik mek kihelyezésével, telephe­lyek létesítésével, általában az ipar hathatós támogatásá­val célszerű megoldani. A mezőgazdasági üzemek telephelyükön kívül végzett ipari jellegű tevékenységet, az építőipari tevékenység kivéte­lével — a már vállalt szerző­déses kötelezettségek teljesíté­sére is ügyelve — 1970. január 1-ig meg kell szüntetni. A kormány elrendelte, hogy az engedélyeket folyamatosan vonják vissza; a végrehajtási elmulasztó felügyeleti szervek és üzemek vezetői ellen eljá­rást kell indítani. Állami vállalatok és intéz­mények, termelőszövetkezeti tagot és alkalmazottat telep­helyükön sem munkaerő-áten­gedéssel (munkaerő-kooperá­ció), sem bérmunkával folya­matosan nem foglalkoztathat­nak. Az ilyen jellegű foglal­koztatást és a mezőgazdasági üzemmel kötött szerződést a vállalat és az intézmény 19S9. szeptember 1-ig köteles meg­szüntetni. Felül kell vizsgálni a fő­városi termelőszövetkezetek tevékenységi körének méreteit és arányait. Ahol nem a me­zőgazdasági termeléshez kap­csolódó munkák teszik ki a termelési érték nagyobb ré­szét, korlátozni kell ezt a te­vékenységet. A közvetlen értékesítő és feldolgozó tevékenység közül elsősorban a vidéki tej- és tejtermék- és kenyérellátást célszerű előnyben részesíteni. Külön figyelmet kell fordí­tani a mezőgazdasági üzem­ben a bérezésre, a munkaidő­re, a kooperációra, a bérmun­kára, a munkavédelemre és a büntetlen előéletre vonatkozó érvényes jogszabályok betar­tásának ellenőrzésére. Biztosítani kell, hogy a ter­melőszövetkezeti alapszabá­lyokban és az érvényes bér­ügyi rendelkezésekben megha­tározott béreken és juttatáso­kon felül semmiféle címen bért vagy juttatást ne fizes­senek. A kormány felkéri a Szak- szervezetek Országos Taná­csának főtitkárát, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnak, a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának és az OKTSZ- nak az elnökét, hogy állás­foglalásukkal és hatékonyabb ellenőrzéssel segítsék e hatá­rozat végrehajtását. (MTI) Öttagú pártdelegáció érke- eett tegnap Somogyba. A kül­döttséget, amely a két szom­szédos terület eddigi kapcso­A Minisztertanács ülése

Next

/
Thumbnails
Contents