Somogyi Néplap, 1969. június (25. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

to ^\KÖ/Vj, C*> *> ^---------­v '^PQSMK^ j T1LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 1 forint Somogyi Néplap XXV. évfolyam, 124. szám 1969. június I., vasárnap Megnyílt az ünnepi Dr. Orbán László, a művelő­désügyi miniszter első helyet­tese nyitotta meg szombaton — a már hagyományos fórumon: a Liszt Ferenc téri Ady-szo- bomál — az évenként ismét­lődő ünnepi könyvhét kulturá­lis eseménysorozatát és vásá­rát A 73 új kötet amely a könyvhét újdonságválasztékát jelenti, az Írók Boltjával szom­könyvhét szédos könyvklubban megnyílt kiállításon mutatják be. A megnyitást be sem várva, már szombat délelőtt nagy számban fordulak meg az ér­deklődők a könyvhét színes pavilonjainál, ahol már az első napon jócskán megcsappantak a készletek. Megkezdődtek a dedikálások is. (MTI) Ünnepségek a pedagngusnapon Fock Jenő hazaérkezett Fock Jenőt és kíséretét párt- és állami vezetők üdvözlik a pályaudvaron. (Foto KS—Wormser Antal felv. — Képtávírón érk.) Fogadást tartottak tegnap délelőtt a megyei tanácson, ahol a kitüntetett pedagóguso­kat Horváth Lajos, a művelő­désügyi osztály vezetője kö­szöntötte a megyei pártbizott­ság, a megyei tanács és a Pe­dagógusok Szakszervezetének megbízásából Dr. Várkonyi Imre, a megyei tanács vb-el- nökhelyettese adta át a mű­velődésügyi miniszter kitünte­téseit megyénk legjobb neve­lőinek. Az oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetést kapta dr. Havranek László, a fo- nyódi gimnázium igazgatóhe­lyettese, Szabó Ferenc, a ka­posvári Táncsics Gimnázium tanára, Molnár István, a fo- nyódi gimnázium tanára, He­gedűs László, a Hetesi Álta­lános Iskola tanára, Hets Er­zsébet, a Sipíoki Általános Is­kola tanára, Zákány Tibor, a Barcsi Általános Iskola taná­ra, Baráthy Györgyné, az Igali Általános Iskola tanára. Miniszteri dicsérő oklevelet kapott Zugor Pál, a siófoki gimnázium tanára, Tomory Aladárné, a kaposvári Nosz- lopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola tanára, Far­kas Béla, a kaposvári Krénusz János Általános Iskola taná­ra, dr. Marton Kálmánné, a kaposvári Gárdonyi Géza Ál­talános Iskola tanítója, vala­mint Schuszter Gyuláné, a kaposvári Hámán Kató Álta­lános Iskola tanára. Pénteken a Parlamentben vette át a Kiváló tanító ki­tüntetését Temessy Jolán, a Kéthelyi Általános Iskola "ta­nítója. A Kaposvári Városi Taná­cson Embersics Imre, a mű­velődésügyi osztály vezetője köszöntötte a harminc-negyven év után nyugdíjba vonuló ka­posvári pedagógu sóikat, dr. Bellyei Lásziónét, Danis Imré- nét, Molnár Ferencnél, Váradi Józsefnét és Véghelyi Irént. Márkus Gyula, az MTI tu­dósítója jelenti: Lengyel politikai körökben változatlanul a figyelem és az i érdeklődés központjában ál) az európai biztonság és a né­met probléma. Wladyslaw Go- mulka május 17-i beszédének nyugati visszhangját gondosan tanulmányozzák Varsóban. A Polytika, a LEMP heti­lapja szombati számában meg­állapítja: »A lengyel javaslat végeredményben arra szol­gált, hogy fokozza a nemzet­közi közvélemény nyomását Bonnra. Ez a nyomás több ol­dalú. Egyes kormányoknak befolyásuk van a Nyugatné­met Szociáldemokrata Pártra, másoknak a kereszténydemok­ratákra, ismét másoknak pe­dig az NSZK kormányának egészére. Ezek a nyomások — az európai légkör szempontjá­ból — pozitív jelenségek és az enyhülés irányában hatnak.« Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, aki az osztrák kormány meghívására — fele­sége társaságában — hivatalos látogatást tett Ausztriában, szombaton délután visszaérke­zett Budapestre. Fogadására a Nyugati pá­lyaudvaron megjelentek: Fe­hér Lajos és dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhelyet­tesei, dr. Bíró József külkeres­kedelmi, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. Megérkezése után Fock Jenő a pályaudvaron adott rövid nyilatkozatában egyebek kö­zött a következőket mondot­ta: — Nagy várakozással indul­tunk el Ausztriába, hogy Klaus kancellár két évvel ezelőtti magyarországi látogatását vi­szonozzuk. Most, a látogatás befejeztével azt mondhatom — és szívesen mondom —, hogy az ötnapos látogatás kellemes Figyelmet érdemel a Polyti­ka New York-i tudósítása. Eszerint **az ENSZ-ben a nyu­gat-európai országok sok dip­lomatája úgy véli, hogy Go- mulka javaslata a lengyel kor­mány legközelebbi jövőben várható átfogó diplomáciai ak­ciójának a bevezetése. Ez a jelentés mintegy alátámasztja azokat a meg nem erősített varsói híreket, amelyek sze­rint lengyel részről az össz­európai biztonsági értekezlet tárgyában munkaokmányt dol­goztak ki. Ez a többi között javasolja, hogy az össz-euró- pai tanácskozás előkészítésére a szocialista, a tőkés- és a semleges országok képviselőd­ből létesítsenek hattagú bizott­ságot. A lengyel kezdeménye­zést támogatja Finnország és Belgium. Varsó úgy véli, hogy a hatos előkészítő bizottság másik három tagjára a finn és a belga kormánynak kellene javaslatot tennie. (MTI) ma — a tárgyalás időtartamát tekintve is — az európai biz­tonsági értekezlet kérdése volt. Emellett természetesen egyéb égető problémákat is megtár­gyaltunk, így a vietnami hely­zetet, a közel-keleti helyzetet. Az európai biztonság kérdésé­ben a két kormánynak — úgy érzem — lényegében azonos az álláspontja. Mindkét kormány szeretné, ha minél előbb lét­rejönne a kormányszintű ta­lálkozó. Az is világos: mind­két kormány véleménye sze­rint szükséges, hogy ezért minden érdekelt ország csele­kedjék is. Sokoldalúan kell előkészíteni, hogy eredményes kormányfői értekezlet jöhes­sen létre. * * * Magyar—osztrák záróközle­ményt adtak ki Fock Jenő ausztriai látogatásáról. A kor­mányfők megelégedéssel álla­pították meg. hogy a dr. Jos:f Klaus szövetségi kancellár 1967. évi magyarországi látoga­tása óta eltelt időszakban minden területen továbbfej­lődtek országaik kétoldalú kapcsolatai. Egyetértés alakult ki abban, hogy reális lehető­ségek vannak a kereskedelmi Lengyelország a vasárnapi! nemzetgyűlési és néptanácsi választások jegyében él. A vá-1 és gazdasági kapcsolatok to­vábbfejlesztésére mind az áru­csere eddigi, hagyományos formájában, mind a két or­szág vállalatainak együttmű­ködésében. A látogatás alkalmat nyúj­tott' a nemzetközi kérdések megtárgyalására. Ennek során különös figyelmet szentellek az európai biztonság kérdésé­nek. Hangsúlyozták, hogy a különböző társadalmi rendsze­rű európai államok együttmű­ködésének erősítése minden te­rületen alkalmas arra, hogy fejlessze az európai biztonság kérdésének megoldásához szükséges kölcsönös bizalom légkörét A baráti légkörben foíyta- tott tárgyalásokon a felek hangsúlyozták a két ország fe­lelős államférfiai személyes ta­lálkozóinak jelentőségét. Fock Jenő miniszterelnök Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének a nevében hi­vatalos magyarországi látoga­tásra hívta meg Franz Jonas köztársasági elnököt, aki a meghívást köszönettel elfogad­ta. Az időpontban diplomáriai úton állapodnak meg. (MTI) rosok és falvak zászlódíszt öl­töttek, az utcákon és a tereken transzparensek hirdetik a Né­pi Egységfront választási jel­szavait. A választási kampány zá-ó- aktusakánt több városban, köztük Lodzban és Rzezsów- ban ünnepi felvonulásokra ke­rült sor. Néhány helyen ifjúsá­gi találkozókat rendeztek. A mintegy 22 millió választópol­gár közül ugyanis 2,5 millió ifjú és leány ezúttal első íz­ben járul a szavazóurnákhoz. A lengyel központi lapok már pénteken reggel ünnepi fejléccel jelentek meg, vezető­helyen méltatva a szavazás ie- lentőségét. A választások fő jelszava: Az erős, független szocialista Lengyelországra sza­vazunk! Az ország vezetői közül Wladyslaw Gomulka Varsó­ban, Jozef Cyrankiewicz Krak­kóban, Marian Spychalski Lodzban jelöltette magát A választások egyik jellem­zője, hogy a LEMP vezette Nemzeti Egységfront közös listáján jóval több jelölt indul, mint amennyit végérvényesen megválasztanak. A szejm 460 képviselői helyére 622-en, a mintegy 165 000 tanácstagi helyre 237 000-en pályáznak. CMTU Többen rendkívüli feljebb- is volt, s úgy érzem, hasznos sorolást és pénzjutalmat kap- is. Természetesen a konkrét Szabó Ferenc átveszi kitüntetését dr. Várkonyi Imrétől, megyei tanács vb-elnökhelycttesétől. talc A fonyócK járás nevelői Ba- latonbogláron közösen ünne­pelték meg a pedagógusnapot, a csurgói járás pedagógusai, valamint a zamárdi nevelő- otthon öt intézétónek pedagó­gusai szintén együtt ünnepel­tek tegnap. eredmények majd később mu­tatkoznak meg. Ez a látogatás — várakozásom szerint — mindenki előtt világossá teszi azt hogy Ausztriával minden szempontból erősíteni, bővíte­ni kívánjuk kapcsolatainkat — A nemzetközi kérdések között egyik legfontosabb té­Ünnepeltek az építők Lengyel kezdeményezés Május utolsó napjaiban tar­tatták hagyományos ünnepsé­güket megyénk építő profilú vállalatai. Csütörtökön a Tég­la- és Cserépipari Vállalatnál emlékeztek meg az építők szakszervezetének múltjáról, és kiosztották a vállalat dol­gozói között a kiválódolgozó - jelvényeket, -okleveleket. A Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói pénteken délután ünnepelték meg az építők napját. Ez a dátum egybeesett a vállalat alapításának huszadik évfor­dulójával. Ebből az alkalom­ból Szűcs Miklós főkönyvelő tartott ünnepi beszédet, majd Hencz Pál, az MSZMP So­mogy megyei Bizottsága ipari osztályának munkatársa mél­tatta az építőipar munkájának jelentőségét Ezután Zeleznik Sándor, a vállalat igazgatója átadta Ar építésügy kiváló dolgozója ki­tüntetéseket, ezt követően pe­dig a vállalat kiváló dolgozói kaptak jelvényt és oklevelet A Latinka Házban megtartót'1 központi ünnepségen kívül Öt hűvös léghullám A hét végére — mondotta Kajkai Ödön, a Központi Me­teorológiai Intézet tudomá­nyos főmunkatársa — csak Délkelet- és Kelet-Európábán votí harmincfokos nappali hőmérséklettel járó meleg, száraz, derült idő. A konti­nens többi részeire az egy­mást követő óceáni léghullí- mok, szeles, helyenként esős, jóval hűvösebb időjárást »szállítottak«. Az egyik ilyen nyugat fe­lől jövő óceáni léghullám ha­tására szombatra virradó éj­szaka a Kárpát-medencében is levegőgsere következett be. Ez a levegőváltozás szom­baton 6—7 fokos hömérsék- letkülönbséget idézett elő az ország keleti és nyugati ré­Siófokon, Balatonszéplakon, Balaton bogláron, Nagyatádon és Balatonmárián ünnepeltek az építők. összesen százan kaptak kiváló dolgozó kitün­tetést, öten nyerték el Az épí­tőipar kiváló dolgozója címet. A törzsgárda tagjai között nyolcszázezer forint jutalmat osztottak szét. Értékelték a brigádmozgalom eredményeit is; eszerint ötvenkét kollektí­va érte el a szocialista brigád címet. Az építőipari vállalat mind a kétezerötszáz dolgozóját ven­dégül látta. A Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál pénte­ken délután Böröcz Ferenc szb-titkár méltatta a nap je­lentőségét az ünnep alkalmá­ból. Inke Sándor igazgató ti­zenegy dolgozónak adta át a kiváló dolgozó kitüntetést Szombaton délután a vállalat vezetősége, a szakszervezet és a pártszervezet az ÉDOSZ- ban látta vendégül a vállalat százhúsz kiváló dolgozóiát, a szocialista brigádok tagjait. N. J. sze közt. Nyíregyházán pél­dául, ahova később érkezett el a hideg levegő, kora dél­után még 27 fokot mértek, a nyugati megyékben viszont ugyanakkor már csak 20—21 fok volt. A jelenleg itt vendégeske- dő óceáni léghullámot még további négy követi, s ez a tény határozza meg időjárá­sunk további alakulását. Így vasárnapra felhőátvonulások várhatók futó esőkkel és időnként még élénk nyugati­északnyugati széllel. Hűvös idő lesz. A várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 10—15, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet vasárnap 19 —24 fok között lesz. (MTI) KASZÁLÁS. A siófoki Egyetértés Tsz-ben megkezdték a pillangósok kaszálását. Az első 80 holdas lucernatábláról holdanként 14—15 mázsa szénát várnak. Gáspár Imre és Bakovi József traktorosok naponta 30—32 hold pillangóst kaszál­nak le gépiikkel. Választások Lengyelországban

Next

/
Thumbnails
Contents