Somogyi Néplap, 1969. február (25. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szombat. 1969. február 1. Az EAK ünnepe Tizenegy esztendő pillanat csupán egy nép életében — különösen ha az a nép évezredekkel méri történelmét. Egyiptomban időszámításunk előtt 4241-ben vezették be a naptárt és ez egyben az em beriség írott történetének leg­régibb ismert dátuma. Az ország legújabbkori történelmé­nek jelentős fordulópontja volt 1952, amikor győzött a nemezeti felszabadító forradalom. Ezt követte, tizenegy év­vel ezelőtt 1958: Egyiptom és Szíria részvételével megala­kult az Egyesült Arab Köztársaság. A két legújabbkori évszám olyan események kezdetét és folyamatát jelöli, amelyek évezredes elmaradottságnak és nyomornak üzen­tek hadat. Ött, ahol néhány éve még szinte a fáraók ide­jén használt kezdetleges munkaeszközökkel küszködtek a földdel a fellahok, s a természeti csapások ugyanúgy tize­delték őket, mint évszázadokkal korábban, utat tört a modern technika és a szocialista építés gondolata. Az államszövetség megalakulása óta jelentős változáso­kon ment át, mégis éppen a közelmúlt eseménysorozata, mindenekelőtt az izraeli agresszió figyelmeztet arra, hogy az arab népek életében alapvető követelmény az egység. Amikor az Egyesült Arab Köztársaság megalakulásá­nak tizenegyedik évfordulóján boldog jövőt kívánunk az EAK népeinek, a haladó világ és a mi gondolataink el­sősorban arra irányulnak: járjon sikerrel az agresszió következményeinek felszámolása, alakuljon ki végre olyan helyzet a Közel-Keleten, amely biztosítja az ott élő népek békéjét és boldogulását. Koszigin szabadságon-Azok a híresztelések, ame­lyeket egyes felelőtlen forrá­sok terjesztenek a nyugati sajtóban Alekszej Koszigin betegségéről, megalapozatlan kitalálások« — jelentette ki pénteken Leonyid Zamjatyin, a szovjet külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője. Külföldi hírügynökségek tu­dósítóinak Alekszej Koszigin egészségi állapotára vonatko­zó kérdéseire válaszolva Zam­jatyin rámutatott: »•Ismerem azokat a jelen­téseket, amelyek a nyugati sajtóban, például egyes lon­doni lapokban jelentek meg Alekszej Koszigin egészségi állapotáról. Ezek a jelentések nem felelnek meg a valóság­nak. Alekszej Koszigin szov­jet miniszterelnök szabadsá­gon van. Jelenleg Moszkva környéken tartózkodik és a közeljövőben, szabadságának lejártával visszatér munkájá­hoz«. Vietnami összegezés 1968-ról A szabadságharcosok katonai sikerei A dél-vieturami szabadság- harcosak Te t-of fon zí váj ának első évfordulóján csak szórvá­nyos harci tevékenység folyt az amerikai hadijelentések sze­rint. Ugyanakkor az ameri­kaiakat aggodalommal tölti e: legutóbbá felfedezésük: Saigon­tól 84 kilométernyire megin- lálták a partizánok egyik épü­lő föld alatti dszungel-kórhá- zát, amely hat kisebb és két nagyobb kórteremből áll, ösz- szesen mintegy háromszáz 'Ággyal. Eíbből arra következ­tetnek, hogy a gerillák újabb támadó műveletekre készülnek fel. A iDNTF hírügynöksége ar­ról számol be, hogy Quang Kam tartományban a sza­badságharcosok január kö­zepén 250 ellenséges katonát tettek harcképtelenné egy öt­napos csatában, lelőttek hat repülőgépet és megsemmisítet­tek négy katonai járművet. A VDK sajtója vezércikkek­ben emlékezett meg pénteken ww Űrprogram A Reuter Atlantából kelte­zett hírében Walter Schirra amerikai űrhajós nyilatkoza­tát ismerteti. Az asztronauta kijelentette, hogy a hetvenes években a Szovjetunió való­színűleg maga mögé utasítja az Egyesült Államokat a világűr meghódításáért foltyatott ver-, senyben, ha a kongresszus nem. szavaz meg több pénzt az űr- kutatási program céljára Schirra rámutatott, hegy az idén esedékes Holdra szállás után az Egyesült Államok nem . tervez nagyobb vállalkozást, viszont a Szovjetunió nyilván alapos, jól kidolgozott prog­rammal rendelkezik az elkö­vetkező évtizedre. 5 napos munkahétre ács. vasbetonszerelő. szakma .kisokat. kubikosokat és segédmunkásokat bereinendi munka­helyre felveszünk. Kiemelt teljesítménybérezés -f 15 % idénypótlék, 8 °/o népgazdasági pótlék és különélési pótlék. Szállást és étkezést kedvezményesen biztosítunk. Hazautazást térítünk. Nagyobb létszámú brigádok jelentkezése esetén — egy kör­nyékről — a csopor­tos hazaszállítást vállaljuk. JELENTKEZÉS: 31. sz. Áll. Építőipari Váll., Budapest, V., Petőfi Sándor utca 7. sz., vagy Beremend, cementmfl építkezés. (3443) a Tet-offenaíva első évforduló­járól. Quan Dói Nhan Dan, a néphadsereg lapja az égési 1968-as év mérlegét mjegvomve rámutatott, hogy a forradalmi erők 630 000 ellenséges katonát lettek harcképtelenné, beleért­ve 230 000 amerikai és külföld csatlós katonát — ez a szám r sebesülteket, eltűnteket és ha lottakat foglalja magában. A szabadságharcosok lelőttek, megrongáltak és a földön meg semmisítettek hatezer repülő gépet, megrongáltak vagy tönkretettek 13 500 katonai jár­művet, elsüllyesztettek ez er rohamcsónakot és teherhajót megsemmisítettek 1100 ágyú*. felgyújtottak több mint 700 lő­szer- és üzemanyag-rak tárat, felrobbantottak 700 hidat, el­foglaltak vagy leromboltak több mint 1500 katonai őrál- lást, megerősített pontot A Nhan Dan a maga részérő' rámutat, hogy a katonai sike­rek megszilárdították a sza­badságharcosok politikai ered­ményeit, megerősítették a nemzeti összefogás nagy tömő­iét a DNFF politikai program­ja alapján. Mindez — figyelmeztet a lap — azonban nem jelenti azt hogy az amerikaiak feladták agressziós terveiket. Az iraki kémkedésről Abdullah Szallum iraki tá­jékoztatási miniszter sajtóér­tekezleten kijelentette, hogy az országban széles körű kémhálózat tevékenykedik, s éppen ezért további bírósági perek és kivégzések várha­tók. A miniszter ugyanakkor közölte az újságírókkal, hogy néhány napon belül szaba­don bocsátják az iraki olaj­társaság egyik amerikai al­kalmazottját. akit kémkedés gyanúja miatt egy hónappal ezelőtt tartóztattak le. A mi­niszter a továbbiakban is­mételten cáfolta, hogy az ira­ki hatóságokat faji gyűlölkö­dés vezetné, egyben feltette a kérdést: A bagdadi kivégzé­sek ügyében hisztérikus kam­pányt folytató nyugati veze­tők miért nem emelték fel szavukat az Izrael által meg­szállt arab területek^ lakossá­gának sorsa ■.’iatt is? A bagdadi televízióban be­szédet mondott az Irakban élő zsidó közösség vezetője. A főrabbi hangsúlyozta, az iraki hatóságok a zsidókat nem üldözik, ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a mo­hamedánok és szekták tagjai. a keresztény Adnan Pacsacsi, Irak ENSZ- delegátusa, aki a napokban lepiondott tisztségéről, elhatá­rozását személyi okokkal in­dokolta. Közölte az újság­írókkal, hogy távozási szán­dékáról már három héttel ezelőtt tájékoztatta 17 Thant ENSZ-főtitkárt, s így dönté­sének semmi köze sincs a hét elején lezajlott kivégzésekhez. Hozzátette, hogy egyelőre nem tér vissza Bagdadba. Ez történt Sztálingrádnál (4.) 99 Magunk mögött hagytuk az ellenséges katonáik első fél­körét és odaléptünk a máso­dikhoz. A németek meg sem mozdultak. És egyszeriben a sorból kilépett egy tiszt. Le­fordítottam Laszkin szavait, aki elmondta, kicsoda, és miért jött. A tiszt bizalmatla­nul méregette a kis alacsony embert, aki szakasztott olyan bundát és ugyanolyan hali- nacsizmát viselt, mint a cso­port többi tagja. Laszkin semmiben sem hasonlított tá­bornokra, hacsak valaki nem figyelt fel tábornoki szőrme- kucsmájára és a rajta levő kör alakú kokárdára. Erőtel­jes hangja áronban megtette a magáét. Vez'avc-»vak pattogtak, a sor kettévált és miután utat engedett szá­munkra, ismét összezárult. A kapun áthaladva tágas belső udvarba kerültünk, ahol fegyveres katonák és tisztek tolongtak. Egyesek álldogál­tak, mások hevenyészett ülő­alkalmatosságokon pihentek, voltak, akik féllábon táncol­va próbáltak valamennyire felmelegedni, Áz udvar jobb sarkában lépcső látszott, amely pincébe vezetett. A bejáratnál elkülönülve hit­leristák álldogáltak géppisz­tolyokkal felszerelve: Paulus személyes testőrsége. A külső őrség egyik tisztje előttünk haladva leszaladt a pincébe. Nyomban utána egv másik: tiszt jelent meg. Ma­gas termetű volt. arca gon­dosan megborotválva, a nya­kán: a Lovagrend Vaskereszt - ie tölgyfakoszorúval és bri­liánsokkal. Ez volt a hitleri hadsereg legmagasabb ki­tüntetése. összecsaDta boká­iét és meglepő udvariasság­gal mutatkozott be: »Adam ezredes, von Paulus tábor­nagy személyes adjutánsa.« Értetlenül néztünk egymás­ra: »Talán azt akarta mon­dani, hogy Paulus vezérezre­des?« — jegyeztem meg. A sors iróniája. A találko­zót megelőző éjszakán, a sztálingrádi áruház pincéjébe megjött Hitien- rárdióüzenete, amelyben a Führer szeren- csekívánatait fejezte ki Pau- lusnak abból az alkat ómból, hogy megkapta a Reich leg­magasabb katonai kitünteté­sét. Ez volt az utolsó tár-irat Ám Z amelyet a 6. hadsereg törzs­kara Berlinből kapott. Vála­szul Paulus közölte, hogy ka­pitulál. Adam rendíthetetlen udva­riassággal invitált bennünket é) pincébe, de azt indítvá­nyozta, hogy fogjuk meg egy­más kezét. »Lent nálunk ugyanis sötét van« —r fűzte hozzá. Elég sokáig bolyongtunk az áthatolhatatlan sötétség­ben az áruház egykori föld alatti raktárainak labirintu­saiban. Olykor szentjánosbo­garakhoz hasonlóan fel-fel- villantak a pislákoló zseb­lámpafények. Adam ezredes egyszercsak megállt. »Am Ziel« (célhoz értünk) — mondta valami oknál fogva majdnem sut­togva, és feltárult előttünk a kiszűrődő fény által megvi­lágított ajtó. Beléptünk. A helyiség meglehetősen tágas volt. A jobb sarokban kissé ferdén nagyméretű íróasztal állt. Rajta zöld iámpaernyős petróleumégő. Az asztalnál, arccal a bejá­rat felé, tábornokok ültek. Ahogy beléptünk, lassan fel­álltak és mozdulatlanságba merevedtek. Ünneplő és rendjelekkel díszített, ara­nyos sújtásokkal teletűzdelt egyenruhájukban, övükben pisztollyal, gondosan meg­borotvált, de a kimerültség­től sárgás-zöld ábrázattal, feszült várakozással tekin­tettek ránk. Megpróbáltam felismerni közöttük Paulust. Laszkin tábornok odalépett az asztalhoz, hangosan és katona módjára tagoltan be­mutatkozott, majd felém fordulva hozzáfűzte: ... és a kíséretemben levő szemé­lyek«. Az ezredes bemutatta a másik oldalon felsorakozott tiszteket. Paulus nevét azon­ban nem említette. Szeretnék személyesen Paulus úrral beszélni — követelte erélyesen Laszkin. Az asztal mögül előlépett egy magas, kimért, még mindig fiatal tábornok, ér­ces hangon jelentette: »Ros- ke vezérőrnagy vagyok, a 71. lövészhadosztály parancsno­ka. Von Paulus tábornagy úr lemondott a parancsnoki tisztségről és minden hatal­mat rámruházott. A tábor­nagy úr közép-európai idő szerint tíz órakor jelenik meg, és a megadásról foly­tatandó tárgyalások vezeté­sével engem bízott meg...« — Nem azért jöttem, hogy tárgyalást folytassak a kapi­tulációról, hanem azért, hogy elfogadjam a megadást — szakította félbe Laszkin. Nyomban ismertette a kö­veteléseket: a német pa­rancsnokság azonnal paran­csot ad mindkét hadsereg­csoportnak a tűz beszünte­téséről, szervezetten, lista szerint átadja képviselőink­nek az egységek teljes sze­mélyi állományát és harci felszerelését. A legyőzőitek számára nem marad más, mint a be­leegyezés. Roska azonban megjegyezte, hogy parancs­noki hatalma csak a déli hadseregcsoportra terjed ki. Az északi hadseregcsoporttal Paulus utasítására minden kapcsolatot megszakítottak. Roske nyomban megpróbál­kozott azzal, hogy ellenkö­veteléseket támasszon. Igv például követelte, hogy a tiszti állománynak hagyják meg a személyi fegyvereket, a tiszti kardot és a tiszti rendjeleket.. . Laszkin újra erélyesen fél­be szakította és emlékeztet­te a január 8-án történtekre. A szovjet parancsnokság ak­kor jóval megtisztelőbb fel­tételek között ajánlotta fel az ellenségnek a kapitulá­ciót. Egy pontban nyomban megszületett a megegyezés: Laszkin .a szovjet parancs­nokság nevében ígéretet tett arra, hogy garantálja a ha­difoglyokkal való embersé­ges bánásmódott, az azonnali orvosi segítséget, a betegek és a sebesültek gondozását. Ezután Roske az írógép­hez ült és maga gépelte le a német csapatokhoz szóló parancsot. A parancs szen­timentális kifejezésekből állt és a következő szavakkal fe­jeződött be: »Jövendő sor­sunkat a jó istenre bíz­zuk ...« V. Sztyepanov KÖVETKEZIK: ÉS PAULUS KAPITULÁLT Lengyel—csehszlovák tárgyalások I Bl3flk3 N0ChdZ6l0V3 bÚCSÚl6V6lérÖI írógépet most vásároljon! Nagy választék! ERIKA táskaírógép 3000 Ft CONSUL táskaírógép 2800 Ft CONSUL írógép, közép 4180 Ft CONSUL írógép, nagy 4590 Ft CONSUL írógép, óriás 5630 Ft Kaphatók a Somogy megyei Iparcikk-kis­kereskedelmi Vállalat kaposvári, barcsi, nagy­atádi és siófoki írószer szaküzleteiben. (8042) Varsóban lengyel—csehszlo­vák tárgyalások kezdődtek a két ország kapcsolatairól és a időszerű nemzetközi kérdések­ről. A letígyel küldöttsége' Adam Kruczkowski külügymi­niszter-helyettes, a csehszlová­kiait Jan Busniak külügymi­niszter-helyettes vezeti A két ország képviselői nemrég már elfogadták az idei kulturális együttműködési tervet, s jelen leg a PAP és a CTK hírügy­nökség vezetői között is meg­beszéléseik folynak Varsóban. Építkezők, figyelem! A kaposvári TÜZÉP-nél vásárolt téglát a megye bármely községébe házhoz szállítjuk. Fuvarrendelés és fuvardíj befizetés a TUZEP-irodában megbízottunknál. ÉPFU kaposvári kirendeltsége (1684) Mint ismeretes, Blanka Nachazelova prágai diáklány január 23-án öngyilkosságot követett el, és hátrahagyott búcsúlevelének tartalma utalt arra, hogy hasonló öngyilkosságra akarták kényszeríteni, mint amelyet Jan Palack is elkövetett. Több prágai lap — elsősorban a Mlada Fronta — kétségbe vonta a levél eredetiségét. Tegnap a prágai városi rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya és a prágai városi ügyészség közölte, hogy a törvényszéki boncolásnál Blanka Nachazclova halála okaként szénmonoxid-mérgezést állapí­tottak meg. Megállapították továbbá, hogy a búcsúlevél — melyet anyja adott át a rendőrségnek — Blanka Nachazclova kezeírása. Könyvbarátok, figyelem! A lengyeltóti könyvesbolt két héten belüli szállításra megrendeléseket vesz föl Dallos Sándor: Aranyecset, A nap szerelmese című könyveire. A két kötet ára 100 Ft. A könyvet utánvéttel szállítjuk, a szállítási költ­séget vállaljuk. A megrendeléseket szíves­kedjenek: Könyvesbolt, Lengyeltóti címre küldeni. (8019 1969. február 12-én fél 6 és 8 órakor a Csiky Gergely Színházban a Metro Együttes, Sztevanovity Zorán és Zalatnay Sarolta beat-hangversenye. Jegyelővétel a Csiky Gergely Színház jegyirodájában. (8049) fáútorkiállitással egybekötött a Tabi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Otthon áruháza Tabon február 1-től március 19-ig. Bútorok nagy1 választékban, lakberendezési cikkek, függö­nyök, szőnyegek OTP-hitellevélre is megvásárolhatók. A kiállítás ideje alatt a megvásárolt árukat ingyen hazaszál­lítjuk. (9819)

Next

/
Thumbnails
Contents