Somogyi Néplap, 1969. február (25. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

XXV. évfolyam, 26. szám 1969. február I., szombat VILÁG PROLETÁRIAI. EGYESÜLJETEK! Ára: 70 fillér AZ MSZMP. MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Üdvözlő táviratok Colotkához Nyikolaj Podgoriuj, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke iidvözl táviratot intézett Peter Colot kához abból az alkalomból hogy megválasztották a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság szövetségi gyűlésének el nőkévé. A Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa két házának elnö ke, Ivan Szpiridonov és Jusz­tasz Paleckisz, Josef Smrkovs- kyhoz és Dalibor Haneshoz in- ézett üdvözlő táviratot meg­választásuk alkalmából. Kállai Gyula, az országgyű­lés elnöke táviratban üdvözöl­te dr. Peter Colotkát a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság szövetségi gyűlésének el­nökévé történt megválasztása alkalmából. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénte­ken ülést tartott. Megtárgyalta és módosítot­ta a mezőgazdasági rendeltetésű földek vé­delméről szóló, 1961. évi 6. törvény egyes rendelkezéseit; továbbá; Felhatalmazta a Minisztertanácsot a lege­lő- és apaállatgazdálkodás rendjének szabá­lyozására; A Komárom megyei 9. számú országgyű­lési választókerületben elhalálozás miatt megüresedett képviselői hely betöltésére május 18-ra új választást tűzött ki; A belügyminiszter jelentése alapján meg­tárgyalta az elmúlt évben a honosítással, visszahonosítással és a magyar állampolgár­sági kötelékből való elbocsátással kapcsolat­ban végzett munkát. A beszámolót az Elnöki tanács jóváhagyólag tudomásul vette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. Megny ito tták a mezőgazdasági könyyhónapót Űjratelepítésenek 225. évfordulóját ünnep­lő Orosházán pénteken rendeztek meg az 1969. évi mezőgazdasági könyvhdRap orszá­gos megnyitóját. Ebből az alkalomból a va­lósba érkezett dr. Dimény Imre mezőgazda­sági és élelmezésügyi miniszter és dr. Soós Gábor miniszterhelyettes is. Az ünnepi megnyitót az orosházi Kossuth Lajos Mezőgazdasági Technikumban tartot­ták, ahol dr. Soós Gábor miniszterhelyettes ünnepi beszédében méltatta a mezőgazda- sági szakirodalom jelentőségét. Az előadás után a Viharsarok legjobb ön­tevékeny együttesei szórakoztatták a jelen­levőket. Délután az Orosházi Városi Tanács dísztermében mezőgazdasági könyvkiállítás nyílt. Délután a mezőgazdasági technikum­ban Békés megye párt- és tanácsi vezetői­vel, tudományos kutatókkal és mezőgazda- sági szakemberekkel az időszerű kérdésekről tanácskozott dr. Dimény Imre mezőgazda­sági és élelmezésügyi miniszter és Kovács István, a MEDOSZ főtitkára. Gáspár Sándor: A magyar szervezett dolgozók szolidárisak az arab népek harcával Az arab szakszervezetek kai­rói kongresszusán valamennyi felszólaló elítéli az izraeli ag­ressziót és támogatásáról biz­tosítja az imperializmus és cionizmus ellen harcoló erőket Nagy érdeklődés és taps fo­gadta Gáspár Sándornak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a SZOT főtitkárá­nak felszólalását Az arab szákszervezetek kai­rói kongresszusán részt vevő magyar delegáció vezetője ki­jelentette: meggyőződése, hogy a konferencia igaz ügy szolga­Magyar könyvek sikere Kairóban Kairó ezeréves fennállása al­kalmából nemzetkóáf könyv- kiállítás és könyvvásár nyílt a Gezira-sziget kiállítási csarno­kában. A világ 28 országának 400 könyvkiadója megközelí­tően kétmillió könyvet vonul­tatott fel ezen a jelentős kul­turális eseményen, amelyen hazánk is részt vesz több mint 300 kiadvánnyal. A magyar könyvpavilont megtekintette Szarvat Okasa, az EAK kultu- rálisügyi minisztere, Mohamed Fajek tájékoztatásügyi minisz­ter és dr. Sohair Kalamavi asszony, kulturális államtitkár az egyiptomi állami könyvki­adó elnöke. Mindhárman elis­meréssel nyilatkoztak a kiállí­táson szereplő magyar köny­vek szépségéről. Megkezdődött a BNV előkészítése A városligeti vásárvárosban hozzáláttak az idei nemzetkö­zi vásár előkészületeihez: meg­kezdődött a pavilonok csinosí­tása, korszerűsítése. A liget ki­állítási épületei a téli hóna­pokban sem maradtak kihasz­nálatlanul. A pavilonokban hozzávetőleg hatszáz vagonnyi árut tároltak. Az áruk befo­gadása és a folyamatos csere egyelőre még akadályozza s szokásos felújítási munkákat. Bővítik a vásárváros elekt­romos hálózatát, hogy év köz­ben húsz-huszonöt százalékka' növelhessék az áramszolgálta­tást. Erre szükség is van, mi­vel az áramfogyaszbás a vá­sárvárosban öt évenként meg­kétszereződik. A pavilonok körüli térségei is csinosítják, a sétányokra száz »koros« 5—6 éves fát ül­tetnek ki, hogy jobban érvé­nyesüljön a liget eredeti, rpeg- hitt, sétára csábító jellege. Növekszik a magyar—szovjet árucsere-forgalom Pénteken Moszkvában dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter és Nyikolaj Patoli- csev, a Szovjetunió külkeres­kedelmi minisztere a tárgyalá­sok befejeztével aláírta a két ország 1969-re szóló árucsere­forgalmi jegyzőkönyvét Érmek érdekében 1969-ben a kölcsönös szállítások: volumene — az 1968. évihez képiest — 7 százalékkal növekszik és érté­ke eléri az 1,3 milliárd rubel összieget. A Szovjetunió válto­zatlanul Magyarország fő ke­reskedelmi partnere, s több mint egyharmad arányban ré­szesedik Magyarország külke­reskedelmi forgalmában. A maga részéről Magyarország is az egyik vezető helyet foglalja el a Szovjetunió külkereske­delmében. Magyarország 1969-ben kü­lönböző nyersanyagokat és élelmiszereket, ipari berende­zéseket, mezőgazdasági gépe­ket, személy- és tehergépko­csikot. valamint légiközleke­dési eszközöket vásárol a Szovjetuniótól. Ezek ellenében autóbuszokat, hajókat, hírköz­lési berendezéseket, élelmi- szeripari és vegyipari beren­dezéseket, továbbá jelentős mennyiségű közfogyasztási1 árut szállit a Szovjetuniónak. latában áll. Rámutatott arra, hogy a magyar szervezett dol­gozók szolidárisak az arab né­pek harcával, mindenekelőtt azzal a törekvésükkel, hogy minél előbb eltüntessék az iz­raeli agresszió nyomait. Izrael uralkodó körei törté­nelmi felelősséget viselnek az arab országok ellen elkövetett agressziójukért. Meggyőződé­sünk, hogy cselekedeteikért a történelem ítélőszéke előtt előbb-utóbb felelni fognak. Az 1956-os magyarországi ellen- forradalom, az az évi támadás Egyiptom ellen, az Egyesült Államok vietnami agressziója, éppúgy, mint az 1967-es izrae­li agreszió, egy töröl fakad. Az imperialisták helyi háború­kat robbantanak ki, nem saj­nálják az emberi életet, hiszen nem róluk van szó. A magyar delegáció vezetője egyetértését fejezte ká azokkal, akik harcra szólították a cio­nizmus, az amerikai imperia­lizmus ellen. Hangsúlyozta hogy nem elég azonban csak a cionisták ellen fellépni és hogy egységesen kell harcolni a nemzetközi burzsoázia minden kísérletével szemben. Kijelen­tette: közös harcunk s'kére el­képzelhetetlen nemzeti vagy regionális elzárkózás mellett.--------------1,------------­E gységünk a világ munkásosz­tályának létérdeke a nemzet­közi burzsoázia elleni küzde­lemben. A továbbiakban így folytatta Gáspár Sándor: — Osztály- alapon állva bélyegezzük meg az arab országok ellen elköve­tett agressziót. Biztosíthatjuk arab munkástestvéneinket, hogy továbbra is minden erőnikkel támogatjuk igazságos harcukat. A nemzetközi reakció arra. számított, hogy az EAK-ban és más arab országokban elbuk­nak a társadalmi haladás út­jára lépett rendszerek. Azon­ban elszámították magukat, az EAK szilárdan áll, sok gond­dal küzd ugyan, de a nehézsé­gek ellenére is fejlődik. Ez az arab dolgozók kitartását dicsé­ri, de nem jelentéktelen té­nyező az a segítség sem,^ ame­lyet a szocialista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió népei nyújtottak és nyújtanák az arab néoeknek. Gáspár Sándor idézte azt a magyar közmondást, mely sze­rint az ember akkor ismeri meg igazi barátját, ha bajba jut. Hozzáfűzte: »Ügy tapasz­talják, az arab nép tudja, kik őszinte és igaz barátai«. Francia tiltakozás Yonat-összeütközés Herenden Kilenc halott Pénteken reggel 7 óra 55-kor a Szombathely—Budapest kö­zött közlekedő gyorsvonat a herendi vasútállomáson egy rakodó szerelvénynek ütközött. A baleset következtében Ko­vács István honvéd százados. Tóth József honvéd főhad­nagy, Barnaki Imre honvéd őrvezető, Zaják János honvéd őrvezető, Jóvá Mihály hon­véd, Szilágyi Károly honvéd, Kaszás László honvéd, Sá­fár István honvéd, vala­mint Németh Béla vonatve- aető, mihályházi lakos meg­halt. Egy személy életveszélyes sérülést, 27 súlyos, 39 pedig könnyű sérülést szenvedett A sebesülteket a mentők a veszp­rémi kórházija szállították. A szerencsétlenség körűimé nyedt a Belügyminisztérium szervei a MÁV szakértőivel közösen vizsgálj ák.. Ötezer négy száz szocialista brigád Pénteken a MEDOSZ szék­hazában dr. Dobi Ferenc tit­kár a szakszervezet munkájá­ról és idei terveiről tájékoz­tatta az újságíróikat. Elmon­dotta: a szakszervezethez tar­tozó mezőgazdasági üzemek­ben ma már 5400 szociálist;' brigád tevékenykedik, csak­nem 70 000 taggal. Az ifjúsági munkacsapatok száma is meg­nőtt és megközelíti az 1400-at. Georges Gosnat kommunista képviselő interpellációt inté­zett a nemzetgyűlésben Michel Debré francia külügyminisz­terhez. Gosnat megállapítja, hogy a kivételes állap>ot elren­delése Spanyolországban mély­séges és jogos felháborodást váltott ki Franciaországban. í Éppen ezért a kommunista képviselő azt kérdi a külügy­minisztertől, nem lenne-e he tyes lemondani a közeljövőben tervezett hivatalos spanyolor­szági látogatását. A Francia Szocialista Párt vezetősége nyilatkozatában ugyancsak arra szólította fel a külügyminiszter, hogy halasz­sza el február 8-ra tervezett spanyolországi látogatását * » * A CGT, a legnagyobb fran­cia szakszervezeti központ is erőteljes tiltakozásra szólítot­ta fel tagjait és szervezeteit a spanyolországi elnyomó intéz­kedésekkel szemben. Tavaszi előkészületek A kapolyi Új Elet Tsz ker­tészetében elvetették a salá­ta- és a paprikamagot, s már szépen ki is jkelt. Az asszo­nyok egy része melegágyakat készít, a másik dughagymát tisztít. A tsz a kertészetet hat­vanötről száz holdasra növe­li, s elsősorban paprikát, pa­radicsomot, uborkát, hagymát, káposztát és zöldséget ter­mel. A kertészet kétmillió fo­rintos bevételt tervez. Áruja nagy részét elárusító üzletei­ben és az üdülőkben kívánja értékesíteni. Forgács Judit szakmunkástanuló a paprikapalántákat tűz­deli a melegházban. Válogatják és tisztítják a dughagymát. Tíz holdon termelnek hagymát, másfél hold ter­mését zöldhagymának szánják. VASÁRNAPI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL JÁVORI BÉLA: A bizalom hatása (3. old.) KOVÁCS SÁNDOR: Egy hónap Amerikában (3. old.) NAGY JÓZSEF: n gáz nyomában (4. old.) WALLINGER ENDRE: Unokák emlékezetében (5. old.) SORI KAROLY: A nemzeti tanácsok, harca a régi rend ellen (6. old.) PAPÉ ÁRPÁD: Nagy idők krónikája (7. old.) SZAKONYI KAROLY: FŐIDŐBEN (8. old.) MÉSZÁROS ISTVÁN: Az új város hétköznapjai (12. old.)

Next

/
Thumbnails
Contents