Somogyi Néplap, 1969. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Péntek, 1969. január S. A pápa nyilatkozata A torinói La Slampa csütör­töki számában közli VJ. Po.. pápának a lap számára kizá­rólagos joggal adott nyilatko­zatát. A történelemben pápa most másodízben adott ilyen nyilatkozatot. Két évvel ez­előtt szintén VI. Pál pápa vol: az, aki a milánói Corriere del­la Sera számára nyilatkozott. Egész oldalas nyilatkozatá­nak első részében a pápa a békére nevelés, kérdéseivel foglalkozik és hangsúlyozta hogy nem szabad a gyermekek kezébe háborús játékokat, já­tékfegyvereket adni, hanem a háború és az erőszak ellen kell őket nevelni. A lehetőségekhez képest az egyes országoknak katonai szolgálat helyett pol­gári szolgálatra kellene behív­niuk a fiatalokat, felszólítva őket építő szellemű, és a tár­sadalmi szolidaritást szolgáié tevékenységre. Nyilatkozatában a pápa helyteleníti, hogy a televízió ökölvívó-mérkőzéseket közve­tít, mivel ez durvaságra neve­li a fiatalságot. Ami a fiatalok lázadó szellemét illeti, ez nem a béke ellen irányul, hanem az őszinteség és az igazságos­ság iránti vágyból fakad. El­ismeréssel szólott a katolikus egyházfő az olasz fiatalok és más országok fiatalsága által a nagy természeti katasztrófák idején tanúsított magatartásá­ról. Megemlékezett VI. Pál az Apollo—8 Hold körüli repülé­séről és újból kifejezésre jut­tatta eltökéltségét, hogy tovább harcol a békéért. Megelégedéssel szólt a pápa a különböző keresztény vallá­sok fokozatos közeledéséről, majd a világibéke elősegítésér: két javaslatot tett: fokozat» san korlátozzák a fegyverke­zést, s fejlesszék a harmadik világ országaival folytatott ke­reskedelmet. (MTI) Az Olasz Kommunista Párt a parlament rendkívüli ülésszakának összehívását követeli Az Olasz Kommunista Párt Politikai Bizottsága szerdán este kiadott nyilatkozatában követeli, hogy a parlamentet hívják össze rendkívüli ülés­szakra annak a kommunista javaslatnak a megvitatására, amely szerint az olasz rend­őrök a jövőben ne viseljenek fegyvert szolgálat közben. A javaslatot azután nyújtották be, hogy szilveszter este tün­tető diákokkal lezajlott össze­csapás során Viareggióban egy 17 éves diákot a rendőrök go­lyói súlyosan megsebesítettek és több más diák is megsérült. A rendőrség cáfolta, hogy a diák a rendőrök golyóitól sé­rült volna meg. Ugyanakkor azonban egy rend örezredes kommunista képviselők előtt elismerte, hogy a karhatalom fegyverét használta. A rendőr­ség fegyverhasználata különö­sen súlyosan esik latba, mivel a fiatalok tüntetését előre be­jelentették és így a rendőrök nem hivatkozhatnak arra, hogy váratlan tömegmozdulás hatá­sára használták fegyverüket. A viareggiói incidens miatt szerdán számos tiltakozó tün­tetés zajlott le Viareggióban és Pisában. Modenában!, Viareg­gióban, Parugiában és Pisában csütörtökön újabb tüntetése­ken követelték a rendőrök fegyverhasználatának eltiltá­sát. A Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja (PSIUP' képviselőházi és szenátusi cso­portja — csatlakozva az Olasz Komunista Párt követeléséhez — szintén nyilatkozatban kö­vetelte a parlament, illetve a szenátus rendkívüli ülésének összehívását a viareggiói véres események megvitatására. Biafra tovább harcol Ojukum alezredes, a szaka- dár Biafra vezetője újévi üze­netében kijelentette, hog; Biafra mindaddig harcol, ami; létét veszély fenyegeti. Az al­ezredes bejelentette: Biafra kész alávetni magát egy nép­szavazásnak, amennyiben az: semleges erők ellenőrzik. A biafrai vezető tűzszünetet és feltételek nélküli tárgyaláso kát javasolt. Mint ismeretes Gowon tábornok, a lagjosi szö­vetségi kormány vezetője min­den tárgyalás feltételének tart­ja, hogy az alkotmányellene­sen elszakadt és magát Biaf- rának nevező keleti tartomány mondjon le függetlenségéről. (MTI) A Biztonsági Tanács elítélte Izraelt A Biztonsági Tanács szil­veszter éjjelén egyhangúlag elfogadott határozatban ítélte el Izraelnek a bejrúti nemzet­közi repülőtér ellen végrehaj­tott katonai akcióját. A hatá­rozat szerzői súlyos aggodal­muknak adnak hangot amiatt, hogy Izrael újabb agresszív cselekménye még inkább ki­élezte a közel-keleti feszültsé­get. Hasonlóképpen aggodal­mukat fejezik ki a polgári lé­giforgalom zavartalanságát fe nyegető megnövekedett- ve­szély miatt. Az egyhangúlag elfogadod határozat arra is rámutatott hogy Libanonnak joga van »megfelelő kártérítésre az iz­raeli fegyveres erők támadásá­val okozott károkért«, s fi­gyelmeztette Izraelt, hogy »ha az ilyenfajta cselekmények megismétlődnek, úgy a tanács fontolóra veszi további lépé­sek megtételét annak érdeké­ben, hogy érvényt szerezzen határozatainak«. Malik, a Szovjetunió képvi­selője beszédet mondott a ta­nács ülésén. :— Az az egyöntetűség — ál­lapította meg —, amellyel e Biztonsági Tanú;; tagjai el­ítélték az izraeli íegyvere" erők bűnös tevékenységét, új­fent annak elismerése, hogy haladéktalanul a lehető leg­erélyesebb intézkedéseket kell tenni a Tel Aviv-i szélsőséges elemek megfékezése céljából. Mint a szovjet ENSZ-delegá- tus a továbbiakban hangoztat ta, a Biztonsági Tanács egyes tagjai — különösképpen né­hány állandó tagja — sajnos csak szavakban ítélték el a Libanon ellen végrehajtott iz­raeli támadást, egyidejűle0 azonban nem nyilvánítottá' sem óhajukat, sem szándéku­kat, hogy a szavak után a tet­tek mezejére lépjenek­A határozat azért magán vi­seli a kompromisszum bélye­gét — fűzte hozzá Malik. — A közel-keleti politikai rendezép és a köziel-keleti béke érdeké­ben sokkal határozottabb és egyértelműbb döntést kellett volna hoznia a Biztonsági Ta­nácsnak. (MTI) A TU 144 próbarepülésének visszhangja PÁRIZS A francia lapok feltűnő he­lyen közldk az első szovjet szuperszonikus utasszállító repülőgép fényképét. A Fi­garó azt írja, hogy a TU—144 próbaút ja a szovjet repülő- gépipar fejlődésének új sza­kaszát nyitja meg. A Pari Jour és a Monde megállapítja, hogy »a Szovjetunió maga mögött hagyta a Nyugatot«. LONDON A londoni Times a hangse­bességnél kétszer gyorsabb szovjet utasszállító gépről azt írja, hogy ezen a területen a Szovjetunió nemcsak Angliát és Franciaországot, hanem az Egyesült Államokat is maga mögé utasította. BONN A nyugatnémet lapok ugyancsak hírt adnak a TU— 144 sík'('’as próoar; '»üléséről A Die Welt első oldalon nagy fényképeket közöl a gépről, megállapítva, hogy »a Szovjet­unió élen jár a szuperszón,ikus utasszállító repülőgép megal- kotásábap«. WASHINGTON A Washington Post írja: »Oroszország az első hatalom, amely repülés közben próbált ki szuperszonikus utasszállító gépet, s ezzel legkevesebb há­rom és fél évvel megelőzte az Egyesült Államokat«. (MTI) Robbanás a Répcelak! Szénsavtermelő Vállalatnál Csütörtökön a kora délutáni órákban a Bépcelaki Szénsavter­melő Vállalatnál két szénsavtar­tály felrobbant. A robbanás követ­keztében nyolc személy életét vesz­tette, tíz személy súlyos, 17 köny- nyű sérülést szenvedett. A mentők valamennyi sérültet kórházba szál­lították. A robbanás következtében jelen­tős anyagi kár keletkezett. A sze­rencsétlenség körülményeinek vizs­gálatát a rendőrség szakértők be­vonásával megkezdte. (MTI) Ludtfik Svobmla kinevezte az űi csehszlovák kormányt Ludvik Svoboda, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság elnöke 1969. január 1-én. csehszlovák föderációról szóló első alkotmányos törvénynél megfelelően, kinevezte a Cseh szlovák Szocialista Köztársa­ság új kormányát. A főbb tár cák megoszlása a következő: O. Cernik, a kormány elnöke, O. Colotka, S. Faltain, F. Ha- mouz és V. Vales, a kormány elnökhelyettesei. M. Dzur ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, J- Marko külügymi­niszter, J. Pelnar belügymi­niszter, J. Tabacek külkeres­kedelmi miniszter, K. Bodia íiniszter, a Csehszlovák Tu­dományos Akadémia levelező tagja, a mezőgazdasági és élel­mezésügyi bizottság elnöke, J- Havelka miniszter, a sajtó- és tájékoztatási bizottság elnöke, V. Pleskot külügyi államtitkár. A csehszlovák kormány had­ügyi-államtitkárát későbbi idő­pontban nevezik ki. A csehszlovák föderáció első napja Szerda, 1969. január elseje óta jogilag életbe lépett a kü­lön cseh és szlovák nemzeti egységekből álló csehszlovák föderáció. A cseh és szlovák nemzet ezentúl párhuzamos életet él, mindegyikük külön- külön ura sorsának bizonyos területeken. Mindkét nemzet közös érdekből szuverenitása és hatásköre egy részét a kö­zös szövetségi államra ruház­za át. A szövetségi állam, amely­nek élén közös államfő áll, to­vábbra is igen erős marad és számos lényeges szektor hoz­zátartozik teljes egészében (külügy, hadügy), mások pe­dig, mint például a belügy, a tervezés, a pénzügyek, a kül­kereskedelem és a munika- ügyek részlegesein tartoznak a szövetségi állam hatáskörébe. Magyar és szovjet államférfiak üdvözlete Cernikhez és Jan Markához Fock Jenő, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke táviratban üdvö­zölte Oldrich Cemiket a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság szövetségi kormánya meg­alakulása és annak miniszter- elnökévé történt kinevezése al­kalmából. Péter János, a Magyar Nép- köztársaság külügyminisztere ugyancsak táviratban köszön­tötte Jan Markót a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság külügyminiszterévé történt ki­nevezése alkalmábóL Megalakult a Szlovák A csehszlovák föderációról szóló törvénynek megfelelően 1969. január 1-én Szlovákia fő­városában, Pozsonyban ünne­pélyes keretek között kikiál­tották a Szlovák Szocialista Köztársaságot. A központi ünnepségek a csehszlovák állami és szlovák nemzeti zászlókkal feldíszített nozspnyi várban zajlottak le Pontosan éjfélkor felhangzott a csehszlovák himnusz, és tü­zérségi díszsortűz köszöntötte a nevezetes eseményt. A pozsonyi vár föderáció'’ termében Ondrej Klokoc, a Szlovák Nemzeti Tanács elnö­Alekszej Koszigin távirat­ban üdvözölte Oldrich Cemi­ket a csehszlovák kormány el­nökévé történt kinevezése al­kalmából. A táviratban Koszigin han­got ad annak a meggyőződésé­nek, hogy »a Szovjetunió és Csehszlovákia közötti testvéri barátság szálai tovább erősöd­nek a két nép javára, a szo­cialista országok egységének erősödése érdekében«. Andrej Gromíko szovjet külügyminiszter táviratban üdvözölte Jan Markót Cseh­szlovákia külügyminiszterévé történt kinevezése alkalmából. Szocialista Köztársaság kp mondott beszédet. Klokoc hangsúlyozta, hogy az egyenlő­ség elveitől vezettetve a szlo­vák nép, összhangban a test­véri cseh néppel, folytatni fog- ia szocialista hazájának építé­sét. Pozsonyban csütörtökön megtartották a Szlovák Nem­zeti Tanács újjáválasztott el­nökségének első ülését. Ezen a csehszlovák föderációról szóló alkotmányos törvény értelmé­ben kinevezték a Szlovák Szo­cialista Köztársaság kormá­nyát melynek elnöke Sa- dovky lett. (MTI) Csütörtökön délelőtt merényletei követtek el az Olympic Airways görög légiforgalmi társaság egyik DC—6—B típusú repülőgépe elien. Egy fegyveres személy a gép pi­lótáját arra kényszerítette, hogy változtassa meg útirányát és Athén helyett Kairóba repüljön. Az utasszállító gép a délelőtti órákban szállt fel a krétai irakiion repülőteréről. Felszállás után 18 perccel egy fegyveres férfi tört be a vezetőfülkébe és felszólította a pilótát, hogy Athén helyett Kairó­ba irányítsa a gépet. Amikor a pi­lóta érintkezésbe próbált lépni az athéni repülőtérrel, a merénylő lö­vést adott le. A l^vés elsüvített a pilóta mellett és a vezetőfülke egyik ablakát lyukasztotta át. Ajz elrábólt repülőgépet időközben két görög vadászgép vette üldözőbe. A fegyveres férfi azonban azzal fe­nyegetőzött, hogy felrobbantja a DC-6-B gépet, ha a vadászgépek nem hagyják abba az üldözést. A görög légitársaság repülőgépe helyi idő szerint 11 órakor szállt le az alexandriai repülőtéren, majd onnan tovább repült Kairóba. 98 utasa és 6 főnyi személyzete nem szenvedett sérülést. A kairói rádió csütörtökön beje­lentette, hogy a merényletet Georgiasz Flamoridesz 29 éves kré­tai bányász követte el. A merény­lő a kihallgatáson elmondotta, hogy Görögországból ily módon akart külföldre menekülni. 19fi7-ben le­tartóztatták és egyévi börtönbün­tetésre ítélték, de kiszabadulása után is az állambiztonsági szervek állandó zaklatásának volt k’téve. A kairói rádió azt is közölte, hogy a DC—6—B repülőgép még csütörtökön visszaindult Athénba. (DPA) Doroihy jósBaiai A hosszú ünnepi semmitte­vésbe és pulykaevésbe belefá­radt angolok újévi jóslásokkal szórakoznak. A legérdekesebb jövendőmondás ezúttal Do­rothy tói, a 85 éves hajadon briglitoni jósnőtől származik, aki hosszan bámulja a kris­tálygömböt, majd viszonylag békés új esztendőt ígér. Sze­rinte véget ér a vietnami há­ború. Nigériában is beköszönt a béke. mihelyt Ojukwu Pá­rizsba menekül. Izrael hatá­rain tavasszal súlyos nemzet­közi válság tör ki, de néhány véres határincidens és csúcs- találkozó után elmarad a há­ború Görögországban új ka­tonai puncsai meadöntik Pa- padovulosz kormányát. Haiti- ban kitör a forradalom és a tömeg mealincseli DuvaVer elnököt, öt afrikai országban eredményes államcsíny lesz. Wilson a helyén marad, De Gaulle és Nixon szintén, bár Nixon ellen a nyár elején bombamerényletet követnek el, ez azonban csupán test­őreit fogja megtizedelni. A brightoni matróna jósla­ta szerint október után felér­tékelik a nyugatnémet már­kát és a font sterling meg fog erősödni. Washington az év vegére kénytelen lesz bele­nyugodni. hogy a dollár de­valválódik, mert az arany ára egyszerűen »elszabadul«. 1969-ben pusztító földren­gés lesz, "l »valahol Eszak- amerikában és Kis-Ázsiá- ban«, két űrhajós leszáll a Holdra, de nem tér vissza, valahol Európában összeom­lik egy felhőkarcoló- Világ­szerte gyenge termés lesz. ki­véve Ausztráliát és Üj-Zélan- dot. Az év halottat között lesz a japán császár, a svéd király és Lord Russell, »egy nagy francia filmsztár altatóval önovilkosságot követ el.« (MTI) Feltárultak a brit kormány arclin urnái Hogyan segítette as angol kormány Hitlert ? Az angol kormány iratainak titkosságára vonatkozó har­mincéves határidő lejártával’ ijabb esztendő (1938) anyag i. tették hozzáférhetővé Lon­donban. Hatvan vaskos irat­csomó tartalmazza a Cham- berlaán-kormány München előtti és utáni belső vitáit, a a diplomáciai jelentéseket. De gyanús módon hiányzik két sorsdöntő kabinetülés anyaga, még pedig éppen az, amelyik­ben a Roosevelt-féle ajánlat elvetésének vitája található. A levéltár közlése szerint az ak­ták »nyomtalanul eltűntek«. Az iratokból kiderült: 1938 januárban, tehát nyolc hó­nappal Csehszlovákia leroha- nása előtt Roosevelt amerikai elnök titokban az angol kor­mány tudomására hozta, hogy békekezdemónyezésre készül- Washington, Párizs és London egységes és határozott fellépé­se valószínűleg kijózaníthatta volna Hitlert, és megakadá­lyozhatta volna Ausztria és Csehszlovákia megszállását. Chamberlain brit miniszterel­nök azonban »nevetségesnek« minősítene 37 elnök aj 'la tát és a távollevő Eden kül­ügyminiszter megkérdezése nélkül elutasította. Eden felháborodását fejezte ki a miniszterelnök eljárás^ miatt Roosevelt elejtette ter­vét és Hitler alig Hat héttel később akadálytalanul beke­belezte Ausztriát... Az okmányokból kitűnik; mennyire könnyelműen és va­kon bízott Chamberlain ab­ban, hogy személyes diplomá­ciájával képes elbűvölni és megfékezni Hitlert. Amikor előterjesztette »Z—tervét« (vagyis azt hogy személyesen repül Hitlerhez), indokolásul elmondta: »Her Hitler hiúsá­gának jólesne, ha egy brit mi ­niszterelnök a nála teendő személyes látogatás példátlan lépésére szánná el magát«. Szeptember 17-én, amikor Chamberlain visszaérkezett a berchtesgadeni találkozóról, azt mondta a kabinet ülésén, hogy »Hitler célkitűzései szi­gorúan korlátozottak«. Ugyan­ezen az ülésen a Prágából ha­zatért Lord Runciman meg­vetően nyilatkozott a cseh­szlovák vezetőkről, de kiemel­te hogy Henlein. a szudéta- németek vezére »derűs és jó­indulatú férfiú«. Runciman — a kormányfő m ege1 W s ír > itt jelentette ki először, hogy Csehszlovákia »mint olyan«, nem maradhat fenn. Hat nappal később Cham­berlain ismét Hitlerhez re­pült. Hazatérése után kifejez­te azt a meggyőződését, hogy Hitler nem fogja megszegni adott szavát. Nagy tragédia volna, ha elszaíasztanánk az angol—német megértés lehe­tőségét — tette hozzá. Egyik minisztere hozzáfűzte, hogy ez csak a bolsevikoknak ked­vezne. Chamberlain harmadik né­metországi útja már a mün­cheni árulással végződöd amelyről ugyancsak sok érde­kes részlet olvasható az ok- mánykötegekben. Különösen felháborítóak Henderson ber­lini brit nagykövet számjel­táviratai és levelei, amelyek a nácik iránti bizalmat, sőt he­lyenként lelkesedést áraszt­ják. Henderson odáig ment, hogy követelte a Hitler-elle- nes politikusok — elsősorban Eden — elmozdítását, ami meg is történt A brit vezérkari főnökök 1938-as, mindeddig titkos je­lentése szerint 20 hónappal a háború kitörése előtt a fran­ciaországi szolgálatra kijelölt brit hadosztályoknak nem vfaltak tankjaik, hiányzott az új gépfegyverek 90 százaléka, az aknák 85 százaléka. A: brit hadsereg elképesztő készület- lensége aiya vezethető vissza, hogy Chamberlain és társai ekkor vakon bíztak abban, hogy a náci vezért a Szovjet­unióra lehét úszítani. Az angol lapok »a történé­szek újévi' ajándékának« ne­vezik a bőséges anyagot. A legtöbb lap megrökönyödését fejezi ki Chamberlainék ha­tártalan ostobasága és naívsá- ga fölött. A Daily Telegraph felhívja a figyelmet arra az krrényra. a: szó szerint hangsúlyozza: »Borzalmas ka­tasztrófa lenne, ha megerő­södnék a francia—orosz szö­vetség«. (Henderson 1938 feb­ruárjában küldött jelentése.) Autósok, figyelem! ERIKA: Gépkocsilopást megakadályozó készülék beszerelését garanciával vállalja a TABI ÉPÍTŐ- ÉS VEGYESIPARI KTSZ. __________________. (9745)

Next

/
Thumbnails
Contents